BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 12 OKTOBER 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal) (tot 22.20 uur), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (PvdA) (tot 22.10 uur), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), mr. F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden:

M.A. Engelen (VVD) en T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Op voorstel van de voorzitter worden de agendapunten 5, 6, 7 en 8 tezamen behandeld. De besluitvorming over moties, amendementen en voorstellen geschiedt per agendapunt. Agendapunt 8 wordt vóór 7 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 12-10-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

 

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

Onderwerp

Bespreken van de onderstaande vier onderwerpen tezamen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment melding voorstellen

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn voor schorsing

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment voorstel volgorde besluitvorming

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Wilhelminasingel-Driesveldlaan (raadsvoorstel 09 10 129).

 

Voorstel

1.      Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wilhelminasingel-Driesveldlaan.

2.      Geen exploitatieplan vaststellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

3.      De Vrom-Inspectie en Gedeputeerde Staten van Limburg verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Motie 2 van de fracties SP en D66 wordt met 4 stemmen vóór en 21 stemmen tegen verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Motie 2

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

6.

Onderwerp

Bouwen van een ondergrondse parkeervoorziening in het plangebied Wilhelminasingel – Driesveldlaan (stadhuis en woningbouw) (raadsvoorstel 09 10 127).

 

Voorstel

1.      Besluiten om in het plangebied Wilhelminasingel – Driesveldlaan een ondergrondse parkeervoorziening te bouwen van 320 parkeerplaatsen en 63 private parkeerplaatsen.

2.      De exploitatielasten van de parkeervoorziening te financieren uit verhoging van de parkeertarieven.

 

Besluitvorming

·    Stemverklaring van mw. Beenders-Van Dooren (PvdA) tegen de 3 amendementen en tegen het voorstel.

·    Het mondeling door de fractie VVD ingediende amendement (onderdeel 1 van het voorstel wijzigen in: “Besluiten om in het plangebied Wilhelminasingel – Driesveldlaan een ondergrondse parkeervoorziening te bouwen van 2 parkeerlagen.”) wordt met 19 stemmen vóór en 6 stemmen tegen aanvaard.

·    Stemverklaring van dhr. Tak (SP) vóór amendement 1.

·    Amendement 1 van de fractie PvdA wordt met 22 stemmen vóór en 3 stemmen tegen aanvaard.

·    Stemverklaring van mw. Stokbroeks (D66) vóór amendement 2.

·    Amendement 2 van de fractie Kernpunt wordt met 5 stemmen vóór en 20 stemmen tegen verworpen.

·    Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA (met uitzondering van mw. Beenders), Weert Lokaal en VVD aanvaard.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Bijlagen raadsvoorstel

 Amendement 1

 Amendement 2

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

7. 

Onderwerp

Nieuwbouw stadhuis – gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel / Driesveldlaan kredietvoorstel voorbereiding Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp nieuwbouw stadhuis en parkeergarage (raadsvoorstel 09 10 128).

 

Voorstel

1.      Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 650.000,--  

2.      Afwachten nadere uitwerking van Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en bijgestelde ramingen.

 

Besluitvorming

Amendement 3 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 verworpen.

Motie 1 van de fracties D66 en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP verworpen.

Stemverklaring dhr. Beuvens (SP) vóór het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Bijlagen raadsvoorstel

 Motie 1

 Amendement 3

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

Raadsconsultaties

 

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

8.

Onderwerp

Ontwikkelen en realiseren van de nieuwbouw stadhuis – gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel / Driesveldlaan (raadsvoorstel 09 10 126).

 

Voorstel

1.      Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de (1) realisatieovereenkomst BAM-gemeente, (2) publiek-private samenwerkingsovereenkomst Tiberius-gemeente, (3) aanneemovereenkomst Tiberius-gemeente en (4) grondtransactieovereenkomst Tiberius-gemeente.

2.      Leden van de gemeenteraad geheimhouding opleggen ten aanzien van de raming investeringskosten nieuwbouw stadhuis en ondergrondse parkeervoorziening en van de grond- en opstalexploitatie van BAM voor onbepaalde tijd.  

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie Kernpunt tegen parkeervoorziening, maar vóór het voorstel.

Stemverklaring dhr. Kusters (Weert Lokaal) vóór het voorstel.

Er worden door de raad geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de 4 overeenkomsten.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Bijlagen raadsvoorstel

 Bijlage koopovereenkomst

 Bijlage aanneemovereenkomst

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.35 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2009.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

">