BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 23 SEPTEMBER 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden:

S. Altun (VVD), H.J.H. Beuvens (SP), H.P.M. Lempens (VVD)            en mr. F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door:

·      Dhr. S. Heerschap namens de 3 Super de Boer winkels in Weert m.b.t. agendapunt 21 (winkeltijdenverordening);

·      mw. G. Buijs namens de Stichting Behoud de Lichtenberg m.b.t. agendapunt 24 (voorbereidingskrediet project de Lichtenberg).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Heerschap

 Geluidsfragment dhr. Heerschap

 Tekst spreekrecht mevr. Buijs

 Geluidsfragment mevr. Buijs

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 juli 2009;

B.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 juli 2009 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 8 juli 2009

 Besluitenlijst 8 juli 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Er is op 21 september 2009 een aanvullende agenda uitgegaan. Weert Lokaal dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt behandeld als agendapunt 30A. De fractie PvdA wil bij agendapunt 13 (realiseren Beekpoort – Poort van Limburg) een stemverklaring afleggen.

 

Bestanden

 Agenda 23-09-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Delegeren bevoegdheid projectbesluit Wet ruimtelijke ordening (raadsvoorstel 09 09 101).

 

Voorstel

Besluiten om het besluit van de raad van 16 juni 2008, gewijzigd bij besluit van 17 september 2008, om de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro

voor een jaar te delegeren aan burgemeester en wethouders, in afwachting van evaluatie te verlengen tot 1 januari 2010.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlagen

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2008 (raadsvoorstel 09 09 103) (initiatiefvoorstel presidium).

 

Voorstel

A. Vast te stellen de bedragen van:

• de uitgaven van een fracties die in 2008 uit de bijdrage bekostigd zijn;

• de wijziging van de reserve;

• de resterende reserve;

• de verrekening tussen de onder het eerste bolletje genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten, een

en ander conform de hierboven opgenomen tabel.

B. Ermee in te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met de voor het eerste kwartaal van 2010 uit te keren fractiebudgetten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8. 

Onderwerp

Kennisnemen van het Jaarverslag Gemeentearchief 2008

(raadsvoorstel 09 09 104).

 

Voorstel

Jaarverslag Gemeentearchief 2008 voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarverslag Gemeentearchief 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Nemen van maatregelen om op de Maaseikerweg, tussen spoortunnel en Ringbaan Zuid, de verkeersveiligheid te verbeteren en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 202.000,- (raadsvoorstel 09 09 106).

 

Voorstel

Instemmen met het voorstel om op de Maaseikerweg, tussen spoortunnel en Ringbaan Zuid, de verkeersveiligheid te verbeteren en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van

€ 202.000,-.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ) (raadsvoorstel 09 09 108).

 

Voorstel

De verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Verordening

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Wijzigen bouwverordening (raadsvoorstel 09 09 109).

 

Voorstel

De raad voorstellen:

1. de Bouwverordening 1992 te wijzigen naar aanleiding van de elfde en twaalfde serie wijzigingen van de Model verordening van de VNG.

2. Artikel 2.7.5 van de Bouwverordening betreffende aansluiting van het hemelwater op een opvang- en infiltratievoorziening te wijzigen.

E.e.a. confrom bijgevoegde concept raadsbesluiten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Verordening

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 77.150,-- voor de bouw van 34 sociale huurwoningen (raadsvoorstel 09 09 110).

 

Voorstel

Een krediet van € 77.150,- beschikbaar te stellen voor de bouw van in totaal 34 sociale huurwoningen aan de Standaardmolen en Looimolenstraat.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Realiseren Beekpoort - Poort van Limburg (raadsvoorstel

09 09 111).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatie-overeenkomst en Turn-keyovereenkomst met Hoogveld BV, welke voorzien in de

verkoop en verwerving van gronden en te realiseren gebouwdelen van het complex Poort van Limburg, in het kader van de stadsvernieuwing Beekpoort.

B. de door B&W opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de ter inzage gelegde overeenkomsten en financiële informatie totdat aanbesteding en definitieve gunning heeft

plaatsgevonden.

C. Verstrekken van een investeringskrediet ad € 13.800.000,-- exclusief BTW.

 

Besluitvorming

Stemverklaring PvdA vóór het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 21-07-2009

 B&W-besluit 25-08-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor de hogere uitvoeringskosten van de houtverbrandingsinstallatie en de energiebesparende maatregelen bij zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel 09 09 113).

 

Voorstel

a. Instemmen met verhoging krediet houtverbrandingsinstallatie met € 59.653,-.

b. Instemmen met verhoging krediet energiebesparende maatregelen met € 36.750,-.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Beëindigen erfpachtovereenkomsten en overdracht eigendom panden Parklaan 26b en Prinses Marijkestraat 9a in Stramproy (raadsvoorstel 09 09 114).

 

Voorstel

Wensen en bedenkingen kenbaar maken over de punten voor de op te stellen overeenkomst voor de overdracht van het blote eigendom van beide panden.

 

Besluitvorming

Er worden door de raad geen wensen en/of bedenkingen uitgebracht. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

a) Beschikbaar stellen krediet ad € 1.297.456,- excl. BTW voor de uitvoerings­werkzaamheden in het kader van de Revitalisering Savelveld, fase 2

b) Bekrachtigen geheimhouding van de door het college opgelegde geheimhouding van de grondexploitatie en de kostenraming civieltechnische werken tot en met de dag van de aanbesteding (raadsvoorstel 09 09 116).

 

Voorstel

1. De raad voostellen een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen ad € 1.297.456,-- voor de civieltechnische uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Revitalisering Savelveld.

2. De raad een geheimhouding te laten bekrachtigen ten aanzien van de grondexploitatie en de kostenraming civieltechnische werkzaamheden tot en met de dag van de aanbesteding.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Aanpassen welstandsnota 2004 inclusief aanwijzen welstandsvrije gebieden (raadsvoorstel 09 09 118).

 

Voorstel

1.Besluiten om in te stemmen met het eindverslag van de inspraakprocedure en de verwerking van de door de commissies uitgebrachte adviezen.

2.Besluiten om de volgende wijzigingen vast te stellen:

a. het op proef (voor een periode van 4 jaar) aanwijzen als welstandsvrij van de locatie "Sportzone Leuken" aan de Roermondseweg en de locatie Kanaalzone II voor wat betreft het voormalig Philipsterrein;

b. het in bepaalde gevallen aanwijzen als welstandsvrij voor gronden die niet zijn gelegen aan openbaar gebied;

c. het aanpassen en verruimen van de sneltoetscriteria;

d. het wijzigen van de definitie beschermd stads- of dorpsgezicht.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan Laarveld 2009 (raadsvoorstel 09 09 119).

 

Voorstel

1.Plannen gewijzigd vaststellen

2.Vrom-inspectie en gedeputeerde staten van Limburg verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Tinnegietersweg – Moeselschansweg (raadsvoorstel 09 09 120).

 

Voorstel

1. Afzien van het vaststellen van een exploitatieplan.

2. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Tinnegietersweg-Moeselschansweg.

3. Vaststellen van het bestemmingsplan Tinnegietersweg-Moeselschansweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

20.

Onderwerp

Bekrachtigen collegebesluit van 21 juli 2009, in werking getreden op 30 juli 2009 inzake weigering om ontheffing te verlenen aan Lemmers Foodgroup BV voor de eierverwerking (raadsvoorstel 09 09 117).

 

Voorstel

Besluiten om het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 21 juli 2009 te bekrachtigen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Wijzigen winkeltijdenverordening. (raadsvoorstel 09 09 107).

 

Voorstel

Wijzigen Winkeltijdenverordening ten aanzien van avondwinkels (artikel 6).

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, VVD, Weert Lokaal en PvdA, alsmede raadslid A. Jacobs van de CDA-fractie aanvaard (18 stemmen voor en 7 stemmen tegen).

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, D66 en Kernpunt aanvaard (23 stemmen voor en 2 stemmen tegen).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Verordening

 B&W-besluit

 Motie 1

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Bekrachtigen van de geheimhouding zonder eindtermijn voor de geheime bijlagen behorende bij de overeenkomsten tussen de gemeente en Tiberius en tussen de gemeente en BAM (raadsvoorstel 09 09 102).

 

Voorstel

Bekrachtigen van de geheimhouding zonder eindtermijn voor de geheime bijlagen behorende bij de overeenkomsten tussen de gemeente en Tiberius en tussen de gemeente en BAM, te weten de raming investeringskosten nieuwbouw stadhuis en ondergrondse parkeervoorziening (incl. open begroting algemene bouwplaatskosten) en van de grond- en opstalexploitatie van BAM, op basis van artikel 10 lid 2 sub b en sub g van de WOB.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 verworpen (3 stemmen voor en 22 stemmen tegen).

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Kernpunt aanvaard (24 stemmen voor en 1 stem tegen).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Amendement 1

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Subsidiëren Streekomroep Weert FM (raadsvoorstel 09 09 105).

 

Voorstel

1. Kennisnemen van het rapport "Lokale omroep gepeild"

2. Instemmen met een eenmalige extra subsidie van € 10.000 om het tekort over 2008 te dekken

3. Instemmen met een eenmalige extra subsidie van € 50.000 ten behoeve van vervanging techniek.

 

Besluitvorming

Amendement 2 van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, VVD en D66 verworpen (10 stemmen voor en 15 stemmen tegen).

Stemverklaring van D66 tegen het voorstel en vóór een integrale afweging.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Kernpunt aanvaard (24 stemmen voor en 1 stem tegen).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tekst spreker commissie Welzijn

 Antwoordbrief gestelde vragen tijdens commissie Welzijn

 Amendement 2

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van

€ 50.000,- voor het project Lichtenberg (raadsvoorstel

09 09 112).

 

Voorstel

Besluiten om een voorbereidingskrediet te verlenen van

€ 50.000 voor het project Lichtenberg.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Instemmen met de plannen tot afronding van de buitensportaccommodaties hockeycomplex en atletiekbaan op sportpark St. Theunis en fiscalisering van beheer en exploitatie van het sportpark conform voorstel college (raadsvoorstel 09 09 115).

 

Voorstel

Besluiten om:

1. In te stemmen met de plannen tot afronding van de buitensportaccommodaties op sportpark St. Theunis.

2.Een krediet van € 542.750 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen.

3.De door B&W opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de ter inzage gelegde financiële informatie totdat aanbesteding en definitieve gunning van de werken heeft

plaatsgevonden.

4.Voor het beheer van sportpark St. Theunis af te wijken van de bestaande beleidslijn en over te gaan tot fiscalisering van beheer en exploitatie van het sportpark.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

26.

Onderwerp

Aankopen van gronden en opstallen aan de St. Sebastiaan-kapelstraat 34 (raadsvoorstel 09 09 121).

 

Voorstel

A. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de St. Sebastiaankapelstraat 34 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord.

B. Bekrachtigen van de geheimhouding van de onderliggende stukken zonder eindtermijn op basis van art. 10 lid 2 sub b en sub g van de WOB.

 

Besluitvorming

Er worden door de raad geen wensen en/of bedenkingen uitgebracht. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

 

 

27.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(09 09 122).

a.   Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 27 augustus  2009 inzake vragen aan het college over de stand van zaken Stationsstraat, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b. Brief van de heer L. Kusters namens de fractie Weert Lokaal d.d. 16 september 2009 inzake vragen aan het college over de kermis in Stramproy, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a bespreken, vragen sub b beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen zijn afdoende beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Brief PvdA inzake Stationsstraat

 Antwoordbrief college van B&W aan PvdA

 Geluidsfragment A

 Brief Weert Lokaal inzake kermis Stramproy

 Motie 2

 Geluidsfragment B

 

 

 

28.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 3 juni tot en met 18 augustus 2009 (09 09 123).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (09 09 124).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2009 (09 09 125).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009

 Overzicht begrotingsuitkomsten

 Overzicht reserves en voorzieningen 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

30A.

Onderwerp

Motie van de fractie Weert Lokaal vreemd aan de orde van de dag inzake de weekmarkt in Stramproy.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie (nr. 2) wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en SP verworpen (8 stemmen voor en 17 stemmen tegen).

 

Bestanden

 Motie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 4 november 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

">