CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 5 NOVEMBER 2008

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig:

A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), A.G. Jacobs (CDA), R.F. Nordhausen (SP)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 05-11-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

5.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2009 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

Begroting 2009 behandelen.

 

Besluitvorming

Begroting 2009 is behandeld.

 

Bestanden

 Beschouwingen fractie PvdA

 Presentatie beschouwingen fractie PvdA

 Beschouwingen fractie SP

 Beschouwingen fractie CDA

 Beschouwingen fractie Weert Lokaal

 Beschouwingen fractie VVD

 Beschouwingen fractie D66

 Inleiding

 Beschouwingen fractie PvdA

 Beschouwingen fractie SP

 Beschouwingen fractie CDA

 Beschouwingen fractie Weert Lokaal

 Beschouwingen fractie VVD

 Beschouwingen fractie D66

 Schorsing

 Bespreken wijzigingen amendementen en moties

 Reactie college op amendementen en moties

 Intrekken en wijzigen moties en amendementen

 Besluitvorming over moties en amendementen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2009 van de gemeente Weert
(08 11 158).

 

Voorstel

Vaststellen van de begroting 2009 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

 Amendement 1 van de fracties SP en PvdA (reserve opvangen tekort 2008) wordt met voorstemmen van alle fracties met uitzondering van het CDA aanvaard.

 

 Amendement 2 van de fractie CDA (reservering toekomstige uitgaven) wordt ingetrokken.

 

 Amendement 3 van de fractie Weert Lokaal (adequate oversteek Rietstraat) wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP en Weert Lokaal verworpen.

 

 Motie 1 van de fractie CDA (sluitende meerjarenbegroting) wordt met voorstemmen van de fracties CDA en D66 verworpen.

 

 Motie 2 van de fractie CDA (reserveren meeropbrengst parkeergelden) wordt ingetrokken, want is overgenomen door het college.

 

 Motie 3 van de fractie Weert Lokaal (woningmarkt) wordt ingetrokken, want is overgenomen door het college.

 

 Motie 4 van de fractie Weert Lokaal (woningmarktonderzoek) wordt aangehouden.

 

 Motie 5 van de fractie Weert Lokaal (kern Stramproy) wordt aangehouden.

 

 Motie 6 van de fractie Weert Lokaal (Poort van Limburg) wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en D66 verworpen.

 

 Motie 7 van de fractie Weert Lokaal (OZB) wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en D66 verworpen.

 

 Motie 8 van de fractie Weert Lokaal (nota accommodatiebeleid) wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, PvdA, SP en D66 aanvaard.

 

 Motie 9 van de fractie Weert Lokaal (adviesraad amateurkunst) wordt aangehouden.

 

 Motie 10 van de fractie VVD (citymanagement nú) wordt aangehouden.

 

 Motie 11 van de fractie VVD (VVV front office in erfgoedhuis) wordt ingetrokken.

 

 Motie 12 van de fracties PvdA, VVD, D66, SP en Weert Lokaal (demografische ontwikkelingen) wordt unaniem aanvaard.

 

 Motie 13 van de fracties D66, PvdA, Weert Lokaal en SP (dagtarief parkeren) wordt ingetrokken, want is overgenomen door het college.

 

 Motie 14 van de fractie D66 (parkeercapaciteit gemeentehuis) wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP en Weert Lokaal verworpen.

 

 Motie 15 van de fractie D66 (beleidsevaluatie) wordt ingetrokken.

 

Op voorstel van de fractie D66 wordt de rekenkamer van de gemeente Weert door de raad per brief verzocht onderzoek te doen naar mogelijkheden om doelstellingen en resultaten in voorjaarsnota en begroting te voorzien van specifieke en meetbare indicatoren en hierbij te betrekken de wijze waarop een evenwichtige meerjarenbegroting tot stand zou kunnen komen, zodat een goed inzicht wordt verkregen in de financiële situatie van de gemeente Weert.

 

Stemverklaringen fracties bij amendementen en moties:

·     VVD en PvdA vóór amendement 1, CDA tegen
amendement 1;

·     Weert Lokaal tegen amendement 2;

·     PvdA, Weert Lokaal, SP en VVD tegen motie 1;

·     VVD, PvdA, SP en D66 vóór motie 8, CDA tegen motie 8;

·     PvdA en CDA tegen motie 14, SP en Weert Lokaal vóór
motie 14.

 

Stemverklaringen fracties bij begroting:

·      D66 tegen;

·      SP vóór.

 

De begroting 2009 wordt met voorstemmen van alle fracties, met uitzondering van de fractie D66, vastgesteld.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de circulaire van 20 mei 2008 en 19 september 2008 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2007, 2008 en 2009;

B.      Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2009 (08 11 159).

 

Voorstel

A.      Kennisnemen van de circulaire van 20 mei 2008 en 19 september 2008 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2007, 2008 en 2009;

B.      Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie

8.

Onderwerp

Voor kennisgeving aannemen de ingekomen stukken:

Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;

Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;

Overzicht reserves en voorzieningen 2009 (08 11 183).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Overzichten zijn voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 11 februari 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">