BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 30 JANUARI 2008

 

Voorzitter:

P.J.R.L. Verheggen, waarnemend raadsvoorzitter

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) (vanaf 21.15 uur), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) en M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD) en G. Soyugüzel (PvdA)

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, en daarbij in het bijzonder de gasten van de raad, welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de voorzitter en de heer Soyugüzel (PvdA). De heer Heijmans (PvdA) komt ongeveer een uur later.

Bij agendapunt 19 is uitgedeeld het concept-raadsbesluit WVG en de ingekomen zienswijzen inzake omgeving stadhuis (collegebesluit 29 januari 2008), deze stukken zijn op 29 januari gemaild.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van
12 december 2007;

B.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
12 december 2007 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 12-12-2007

 Besluitenlijst 12-12-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De SP wenst bij de agendapunten 9 en 10 een stemverklaring af te leggen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 30-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het controleprotocol onderzoek jaarrekening 2007 (08 01 002).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om over te gaan tot vaststelling van het controleprotocol 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van de uitbreiding en vernieuwing van de horeca-voorziening van zwembad De IJzeren Man;

B.     Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,-- voor de vervanging van de inventaris van de horecavoorziening van zwembad De IJzeren Man (08 01 009). 

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van de uitbreiding en vernieuwing van de horecavoorziening van zwembad De IJzeren Man;

B.     Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,-- voor de vervanging van de inventaris van de horecavoorziening van zwembad De IJzeren Man (08 01 009).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht voor het uitvoeren van een
gedetailleerde studie naar de haalbaarheid (definitiefase) van een Erfgoedhuis in Weert (08 01 016).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de bestuursopdracht, zij het dat de nul-plus variant (het renoveren/aanpassen van de Tiendschuur), nadrukkelijk als een volwaardige variant in de opdracht betrokken moet worden.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de startnotitie beleidsplan Wmo Weert-Nederweert (08 01 001).

 

Voorstel

Instemmen met de startnotitie beleidsplan Wmo Weert-Nederweert.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het bedrijfsplan voor de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk (08 01 012).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van het bedrijfsplan voor de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk;

B.     Voorstellen voor de programmaorganisatie en het regionaal bedrijvenloket verder uitwerken en daartoe instemmen met de vervolgstappen zoals beschreven in de desbetreffende paragraaf.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bussinessplan

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 188.000,-- voor de herinrichting van de Muntpromenade (08 01 015).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 188.000,-- voor de herinrichting van de Muntpromenade. Een kostenraming van het project ligt op de gebruikelijke wijze vertrouwelijk ter inzage.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de indexering van de bedragen genoemd in de Verordening sociaal cultureel fonds (08 01 005).

 

Voorstel

A.     Instemmen met de indexering van de bedragen genoemd in artikel 7 lid 2 van de Verordening sociaal cultureel fonds aan de hand van de consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS, afgerond op hele euro´s;

B.     Instemmen met het vaststellen door de Raad van de verordening tot wijziging van de Verordening voor het sociaal cultureel fonds 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (08 01 003).

 

Voorstel

Wij stellen u voor de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen conform concept.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Centrum Swartbroek’ (08 01 006) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om:

a.     de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;

b.     het bestemmingsplan ‘Centrum Swartbroek’, behoudens de in het concept raadsbesluit voorgestelde ambtshalve aanpassingen of aanvullingen in de toelichting, ongewijzigd vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ´2e partiële herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oost en West´
(08 01 007) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen u voor het bestemmingsplan ´2e partiële herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oost en West´ vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met aanpassing van de Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert 2007
(08 01 004).

 

Voorstel

Instemmen met aanpassing van de ‘Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert 2007’.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.375.000,-- ten behoeve van de sloop, sanering en bijkomende kosten van onderzoek en begeleiding van het pand en perceel Straevenweg 3-5 (08 01 020).

 

Voorstel

Krediet beschikbaar te stellen van € 1.375.000,- ten behoeve van de sloop, sanering en bijkomende kosten van onderzoek en begeleiding van het pand en perceel Straevenweg 3-5.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2008, Weer(t) veiliger!, bestaande uit de Kadernota 2008-2012 en het Actieplan 2008 (08 01 008).

 

Voorstel

Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2008, Weer(t) veiliger!, bestaande uit een Kadernota 2008-2012 en een Actieplan 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Integraal Veiligheidsbeleid

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Aanwijzen van percelen met de daarop staande panden in het gebied omsloten door de Hegstraat, Hogesteenweg en Beekstraat, als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is (08 01 021) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen u voor percelen met de daarop staande panden in het gebied omsloten door de Hegstraat, Hogesteenweg en Beekstraat, aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, D66 en SP aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

 

20.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van de erven Mertens aan de
St. Donatuskapelstraat 18 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.     Verstrekken van een krediet ad € 500.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld (08 01 010).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van de erven Mertens aan de
St. Donatuskapelstraat 18 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.     Verstrekken van een krediet van € 500.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld.

 

Besluitvorming

Er worden geen wensen of bedenkingen uitgebracht. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van Akon B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I
(08 01 011).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van Akon B.V., Houtstraat 10 ten behoeve van de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I.

 

Besluitvorming

Er worden geen wensen of bedenkingen uitgebracht. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van Bart Beheer Weert B.V., van het pand Houtstraat 6a ten behoeve van de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I (08 01 013).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van Bart Beheer Weert B.V., van het pand Houtstraat 6a ten behoeve van de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I.

 

Besluitvorming

Er worden geen wensen of bedenkingen uitgebracht. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de beëindiging van het erfpacht van de schutterij St. Job in het kader van de ontwikkeling van Vrouwenhof;

B.     Verstrekken van een krediet van € 1.225.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het erfpacht in Vrouwenhof (08 01 019).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het erfpacht van de schutterij St. Job in het kader van de ontwikkeling van Vrouwenhof;

B.     Verstrekken van een krediet van € 1.225.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het erfpacht in Vrouwenhof.

 

Besluitvorming

Er worden geen wensen of bedenkingen uitgebracht. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de familie Bocken, Stapershofpad 10 ten behoeve van woningbouw in Tungelroy;

B.     Beschikbaar stellen van een krediet ad € 465.000,-- voor de verwerving van het perceel en notariskosten ten behoeve van de woningbouw in Tungelroy (08 01 014).

 

Voorstel

A.     Kennis nemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom (AC 428 en AC 258) van de familie Bocken, Stapershofpad 10 ten behoeve van woningbouw in Tungelroy;

B.     Beschikbaar stellen van een krediet ad € 465.000,-- voor de verwerving van het perceel en notariskosten ten behoeve van de woningbouw in Tungelroy.

 

Besluitvorming

Er worden geen wensen of bedenkingen uitgebracht. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 


Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

25.

Onderwerp

Stand van zaken nieuwbouw stadhuis.

 

Voorstel

Niet van toepassing.

 

Besluitvorming

De mededeling van wethouder Sijben wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

26.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (08 01 025).

a.     Brief van mevrouw C. Jacobs namens de fractie Weert Lokaal, mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 en de heer R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 13 december 2007 inzake vragen aan het college over voorzieningen in woonzorgcomplexen;

b.     Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d.
17 december 2007 inzake vragen aan het college over het opstellen van een strategische visie door de gemeente Nederweert;

c.      Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 28 december 2007 inzake vragen aan het college over de bouw van woontoren Bloemen fase 2;

d.     Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 28 december 2007 inzake vragen aan het college over de culturele functie van moskee Osman Gazi.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Motie van afkeuring, ingediend door de fracties Weert Lokaal, SP en D66 bij brief sub a, wordt met 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.

De vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Motie a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Geluidsfragment d.

 

 

 

27.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
9 november tot en met 31 december 2007 (08 01 024).

a.     Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.     Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 367, 368, 369, 371, 375, 376, 378, 389, 390, 394, 396, 397, 401, 402, 403, 404, 406, 410, 411, 413, 415, 416, 417, 420, 421, 422 en 423.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 01 023).
Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Voorstel

Lijst voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (08 01 022).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 12 maart 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">