CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 29 OKTOBER 2008

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP) (deel vergadering aanwezig), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (bij agendapunt 16 niet aanwezig), F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig:

A.G. Jacobs (CDA)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Uitgedeeld zijn de inbreng van de spreker dhr.
N. Coenen en een brief van Focus en de Vlier.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door de heer
N. Coenen met betrekking tot agendapunt 17 (parkeerbeleid).

 

Bestanden

 Spreekrecht

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter verwelkomt de gasten van de raad en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van
17 september 2008;

B.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
17 september 2008 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 17-09-2008

 Besluitenlijst 17-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 18 (planschade Van den Akker/Hijmans) wordt als hamerstuk behandeld, als agendapunt 15A.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 29-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

6.

Onderwerp

Ontslaan van de heer drs. H.J.W. Verdellen uit Sevenum als lid van de rekenkamer van de gemeente Weert en benoemen van mevrouw A.E.L. Denissen tot lid van de rekenkamer van de gemeente Weert.

A.      Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de door de raadscommissie voor de rekenkamer tot lid van de rekenkamer aanbevolen kandidaat mevrouw
A.E.L. Denissen MBA, Wouter Hollemanplein 7, 5616 JW te Eindhoven.

B.      Door de aanbevolen kandidaat zijn overgelegd:

a. verklaring aanneming benoeming;

b. verklaring openbare betrekkingen;

c.  uittreksel uit het bevolkingsregister;

C.      Benoemen aanbevolen kandidaat tot lid van de rekenkamer van de gemeente Weert;

D.      Beëdigen van de aanbevolen kandidaat als lid van de rekenkamer
(08 10 175) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld om:

a.         de drs. H.J.W. Verdellen, Steeg 66, 5975 NP te Sevenum te ontslaan als lid van de rekenkamer van de gemeente Weert;

b.         kennis te nemen van het rapport van aanbeveling van de selectiecommissie, dat op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage ligt;

c.          kennis te nemen van bijgevoegde verklaring van de kandidaat, inhoudende dat zij de benoeming zal aanvaarden;

d.         kennis te nemen van het overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap van de rekenkamer van de kandidaat (artikelen 81 e en 12 Gemeentewet), dat op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage ligt;

e.         over te gaan tot benoeming van: mevrouw A.E. Louiza Denissen MBA tot lid van de rekenkamer van de gemeente Weert voor de duur van 6 jaar.

 

Besluitvorming

Conform voorstel besloten. De commissie onderzoek geloofsbrieven onderzocht de geloofsbrieven van de kandidaat en heeft deze in orde bevonden. Mevrouw Louiza Denissen is benoemd en beëdigd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten van 2007 (08 10 176).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld om:

a.   vast te stellen de bedragen van:

·    de uitgaven van een fracties die in 2006 uit de bijdrage bekostigd zijn;

·    de wijziging van de reserve;

·    de resterende reserve;

·    de verrekening tussen de onder het eerste bolletje genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten, een en ander conform de hierboven opgenomen tabel.

b.   ermee in te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met de voor 2009 uit te keren fractiebudgetten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de wijze van financiering van de meerkosten districtsvorming brandweer en kwaliteitsverbetering brandweerzorg (08 10 172).

 

Voorstel

A.   Akkoord gaan met het opnemen van een bedrag van
€ 149.000,-- in de begroting 2009 ten behoeve van de districtsvorming van de brandweer en een bedrag van
€ 327.000,-- voor 2010 en volgende jaren;

B.   Akkoord gaan met een bedrag van € 70.000,-- in de begroting 2009 ten behoeve van de rechtspositionele gevolgen van de districtsvorming, aflopend naar € 18.000,-- in 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe energie-installatie en naar energiebesparende maatregelen bij zwembad De IJzeren Man;

B.      Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van
€ 273.080,-- voor de realisatie van een houtverbrandingsinstallatie bij en de aanpassing van het energiebeheerssysteem van Zwembad De IJzeren Man;

C.      Beschikbaar stellen van een krediet van € 152.250,-- voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij zwembad De IJzeren Man (08 10 177). 

 

Voorstel

A.      Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe energieinstallatie en naar energiebesparende maatregelen bij zwembad De IJzeren Man;

B.      Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 273.080,-- voor de realisatie van een houtverbrandingsinstallatie bij en de aanpassing van het energiebeheerssysteem van Zwembad De IJzeren Man;

C.      Beschikbaar stellen van een krediet van € 152.250,-- voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij zwembad De IJzeren Man.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (08 10 170).

 

Voorstel

A.   Vaststellen van de wijzigingen in hoofdstuk 5 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning als gevolg van de wijziging van het Wmo vervoersbeleid per 1 januari 2009;

B.   De gewijzigde verordening voor nieuwe vervoersgerechtigden in werking laten treden op 1 januari 2009;

C.  Voor de bestaande vervoersgerechtigden een overgangsregeling hanteren waarbij gedurende de eerste 3 maanden van 2009 de forfaitaire financiële tegemoetkoming wordt gehandhaafd;

D.  Voor de bestaande vervoersgerechtigden, met toepassing van de overgangsregeling, vanaf 1 april 2009 de forfaitaire financiële tegemoetkoming halveren;

E.   Voor de bestaande vervoersgerechtigden per 1 juli 2009 de forfaitaire financiële tegemoetkoming beëindigen;

F.   Bestaande en nieuwe vervoersgerechtigden kunnen, indien zij aantoonbaar onder één van de maatwerkcriteria vallen aanspraak (blijven) maken op een financiële tegemoetkoming;

G.  Na vaststelling van de wijziging van hoofdstuk 5, onderdeel vervoer van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning de wijziging officieel bekend maken;

H.  Het gewijzigde onderdeel van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ter inzage leggen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de opvang van dak- en thuislozen uit de subregio Midden-Limburg West en toestaan van overbruggingszorg voor personen uit de Regio Noord- en Midden-Limburg gedurende een proefperiode van één jaar (08 10 173).

 

Voorstel

A.   Instemmen met toelating van dak- en thuisloze personen uit de subregio Midden-Limburg West in het Centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg Weert, mits zij voldoen aan het criterium dat zij in de laatste drie jaar, twee jaar woonachtig zijn geweest in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en/of Maasgouw;

B.   Toestaan van overbruggingszorg vanwege wachtlijsten, gedurende een proefperiode van één jaar;

C.  Rapporteren van bevindingen, per kwartaal, aan de commissie Welzijn, met een eindevaluatie in het eerste kwartaal van 2010;

D.  De gemeenten Venlo en Roermond, de Leidende Coalitie, alsook de begeleidingscommissie van het opvangcentrum van uw besluit in kennis stellen;

E.   Kennisnemen van het Regionaal Kompas.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Afzien van het vaststellen van een exploitatieplan, kennisnemen van de ingediende zienswijzen en gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Keent 2008’ (08 10 161) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen voor om:

a.   Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Keent 2008’;

b.   Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Keent 2008’;

c.    Het bestemmingsplan ‘Keent 2008’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met aanpassing van de Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert 2007
(08 10 163).

 

Voorstel

Instemmen met aanpassing van de ‘Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert 2007’.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van het Centrumgebied in de wijk Leuken (08 10 164).

 

Voorstel

Vaststellen van de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van het Centrumgebied in de wijk Leuken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bestuursopdracht

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 465.580,-- voor de herinrichting van de schans e.o. in de wijk Laar (08 10 167).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 465.580,-- exclusief BTW voor de herinrichting van de schans e.o. in de wijk Laar.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15A/18

Onderwerp

A.      Toewijzen van het verzoek van ARAG Rechtsbijstand namens de heer Th. van den Akker en mevrouw H. Hijmans om een planschadevergoeding als gevolg van de verleende vrijstelling voor de bouw van het appartementencomplex ´Panorama de Hameij´;

B.      Toekennen van een planschadevergoeding tot een bedrag van € 15.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van de uitbetaling
(08 10 182).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ en de heer Th. Van den Akker en mevrouw H. Hijmans, Jan van der Croonstraat 59 te 6001 AH Weert een vergoeding voor planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen ad € 15.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 augustus 2005 tot de dag der uitbetaling, een en ander conform het bij dit voorstel behorende concept-besluit. De kosten dienen ten laste worden gebracht van de grondexploitatie locatie ´Panorama de Hameij´.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

16.

Onderwerp

A.      Akkoord gaan met de verdere uitwerking van het plan Herontwikkeling Roermondseweg/Moesdijk tot een volwaardige PDV-locatie in samenwerking met de eigenaren en de gevestigde ondernemers;

B.      Akkoord gaan met de voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst met de eigenaren en gevestigde ondernemers op de Roermondseweg/ Moesdijk indien het plan haalbaar blijkt te zijn (08 10 160).

 

Voorstel

A.      Akkoord gaan met de verdere uitwerking van het plan Herontwikkeling Roermondseweg /Moesdijk tot een volwaardige PDV locatie in samenwerking met de eigenaren en de gevestigde ondernemers;

B.      Akkoord te gaan met de voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst met de eigenaren en gevestigde op de Roermondseweg/Moesdijk indien het plan haalbaar blijkt te zijn.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en SP (15) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, D66 en Kernpunt (12) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Aanpassen van het parkeerbeleid ten aanzien van zonering, betaald- en vergunningparkeren, vergunningen en abonnementen en vormen van achteraf betaald parkeren
(08 10 166).

 

Voorstel

Akkoord gaan met:

a.   het instellen van de nieuwe zone-indeling;

b.   het toewijzingsbeleid voor abonnement- en vergunninghouders;

c.    tarieven betaald en vergunningparkeren, alsmede tarieven abonnementen en vergunningen;

d.   het beleid ten aanzien van betaald parkeren in en het beheer van parkeergarages;

e.   de raad te adviseren om achteraf betaald parkeren door middel van RTP gefaseerd overal in te voeren waar vooraf betaald parkeren van toepassing is;

f.     een traject op te starten om te komen tot het invoeren van achteraf betaald parkeren door middel van een slagboomsysteem;

g.   het, in overeenstemming met, de besluiten a. tot en met f. aanpassen van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren voor 2009 en adviseren deze vast te stellen uiterlijk 10 december 2008;

h.   het, in overeenstemming met, de besluiten a. tot en met f. aanpassen van de Verordening Parkeerbelastingen en de Tarieventabel Parkeerbelastingen voor 2009 en deze vast te stellen uiterlijk 10 december 2008.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, D66 en Kernpunt verworpen.

Amendement 2 van de fractie Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

Amendement 3 van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, Kernpunt en D66 verworpen.

Amendement 4 van de fracties PvdA, CDA en VVD wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaringen van:

·     de fractie Weert Lokaal tegen het voorstel sub f voor wat betreft het daarin aangewezen proefgebied en tegen het voorstel sub b voor wat betreft parkeren door werknemers van de gemeente;

·     de fracties PvdA en D66 vóór het voorstel, maar men  komt bij de behandeling van de begroting 2009 terug op de dagkaart.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Amendement 4

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 Geluidsfragment 7

 

 

 

 

18.

Zie 15A.

 

 

 

 

19.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de Cultuurnota 2009-2013;

B.      Instemmen met het Plan van Aanpak 2008-2009 (08 10 171).

 

Voorstel

A.   Vaststellen van de Cultuurnota 2009-2013;

B.   Instemmen met het Plan van Aanpak 2008-2009.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Cultuurnota

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van de Koersnota Netwerkanalyse Hoge Dunk
(08 10 165).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om de Koersnota Netwerkanalyse als kaderstellend document voor de regionale samenwerkingsagenda vast te stellen en het college op te dragen om samen met de partners in de Hoge Dunk de genoemde projecten (inclusief de problematiek van congestie op de A2) verder te brengen op de uitvoeringsagenda’s van de betreffende overheden.

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fracties PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie 1

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

 

Hamerstukken

21.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende een wijziging in de raamovereenkomsten Hulp bij het huishouden per 1 januari 2009 (08 10 174).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende een verhoging van het uurtarief Hulp bij het huishouden van € 18,20 per 1 januari 2009, onder gelijktijdige aankondiging van een nieuwe aanbesteding van Hulp bij het

huishouden per 1 januari 2010.

 

Besluitvorming

Er worden door de raad geen wensen en/of bedenkingen geuit.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de beëindiging van het erfpacht van TC Weert-Oost in het kader van de ontwikkeling van Sportpark Leuken;

B.      Verstrekken van een krediet van € 1.020.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de beëindiging van het erfpacht (08 10 162).

 

Voorstel

A.       Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de beëindiging van het erfpacht van TC Weert-Oost in het kader van de ontwikkeling van Sportpark Leuken;

B.       Verstrekken van een krediet van € 1.020.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de beëindiging van het erfpacht.

 

Besluitvorming

Er worden door de raad geen wensen en/of bedenkingen geuit.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert
(08 10 178).

a.      Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 5 oktober 2008 inzake vragen aan het college over overeenkomsten met betrekking tot de nieuwbouw van het stadhuis, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 augustus tot en met 18 september 2008
(08 10 179).

a.      Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 290, 291, 293, 295, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 323 en 324.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 10 180).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (08 10 181).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      mr. J.M.L. Niederer

 

 

">