BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 2 JULI 2008

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) (vanaf 21.25 uur), A.G. Jacobs (CDA), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP).

 

Afwezig:

C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.H.H. Weekers (VVD), G. Soyugüzel (PvdA) en M. Zaâboul (PvdA).

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

Wethouder Kirkels doet mededeling van het bezoek aan minister Eurlings op 26 juni jl.  waarbij het “Tunnelplan IJzeren Rijn” is aangeboden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·    op verzoek van D66 wordt agendapunt 8 (communicatie rondom raad) behandeld als bespreekstuk (agendapunt 34A);

·    bij agendapunt 22 (bezwaarschriften voorkeursrecht hegstraat e.o.) wensen de fracties Kernpunt en Weert Lokaal een stemverklaring af te leggen;

·    het raadsvoorstel bij agendapunt 26 (vorming brandweerdistrict) is gewijzigd;

·    het raadsvoorstel bij agendapunt 27 (vaststellen jaarrekening 2007) is gewijzigd;

·    agendapunt 28 is betrokken bij het nieuwe raadsvoorstel bij 27 en vervalt derhalve als apart agendapunt;

·    het voorstel van orde van de fractie SP om de agendapunten 32 (ontsluitingsstructuur St. Theunis) en 35 (realisatieovereenkomst bouwplan Heugterbroekdijk Laar) van de agenda af te voeren wordt verworpen;

·    de agenda is aangevuld met twee artikel 40 RvO-brieven met verzoek om mondelinge beantwoording (bewoning Markt 17 en gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) (agendapunten 35A en B).

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 02-07-2008

 Aanvullende agenda

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Benoemen tot lid van de raadscommissie Algemene zaken de heer  G.J.A. Marechal, tot lid van de raadscommissie Welzijn mevrouw M. Zaâboul en tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening G. Soyugüzel, alsmede ontslaan van mevrouw M. Zaâboul als lid van de raadscommissie Algemene Zaken, de heer G. Soyugüzel als lid van de raadscommissie Welzijn en de heer G.J.A. Marechal als lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening, allen namens de fractie PvdA (initiatiefvoorstel fractie PvdA) (08 07 086) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

a.    tot lid van de raadscommissie Algemene zaken te benoemen de heer G.J.A. Marechal;

b.    tot lid van de raadscommissie Welzijn te benoemen mevrouw M. Zaâboul;

c.     tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening te benoemen G. Soyugüzel;

d.    mevrouw M. Zaâboul te ontslaan als lid van de raadscommissie Algemene Zaken;

e.    de heer G. Soyugüzel te ontslaan als lid van de raadscommissie Welzijn;

f.      de heer G.J.A. Marechal te ontslaan als lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening,

allen namens de fractie PvdA.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6A.

Onderwerp

Benoemen van de heer F.H.H. Weekers tot lid van de raadscommissie Algemene zaken, benoemen van de heer
H.P.M. Lempens tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en ontslaan van de heer H.P.M. Lempens als lid van de raadscommissie Algemene Zaken, allen namens de fractie VVD (initiatiefvoorstel fractie VVD) (08 07 121) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

a.   tot lid van de raadscommissie Algemene zaken te benoemen de heer F.H.H. Weekers;

b.   tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening te benoemen de heer H.P.M. Lempens;

c.    de heer H.P.M. Lempens te ontslaan als lid van de raadscommissie Algemene Zaken,

allen namens de VVD-fractie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6B.

Onderwerp

Benoemen van de heer J.M. Cardinaal tot lid van de raadscommissie Welzijn, ontslaan van de heer J.M. Cardinaal als lid van de raadscommissie Economische Zaken, ontslaan van de heer H.P.M. Lempens als lid van de raadscommissie Welzijn en benoemen van de heer H.P.M. Lempens tot voorzitter van de raadscommissie Welzijn namens de fractie VVD (initiatiefvoorstel fractie VVD) (08 07 122).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

a.   de heer J.M. Cardinaal te benoemen tot lid van de raadscommissie Welzijn;

b.   de heer J.M. Cardinaal te ontslaan als lid van de raadscommissie Economische Zaken;

c.    de heer H.P.M. Lempens te ontslaan als lid van de raadscommissie Welzijn;

d.   de heer H.P.M. Lempens te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Welzijn,

namens de fractie VVD.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Noord- en Midden-Limburg (08 07 092).

 

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Noord- en Midden-Limburg in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg conform bijgaand concept.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Zie punt 34A.

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het woonplaatsenbesluit (08 07 109).

 

Voorstel

Vaststellen van de binnen de gemeente Weert gehanteerde indeling in woonplaatsen te weten:

·   Weert

·   Stramproy

met ingang van 2 juli 2008 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening en het overzicht van de in gebruik zijnde straatnamen binnen de woonplaatsen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen protocol voortgangsgesprekken burgemeester gemeente Weert (08 07 089).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt het protocol voortgangsgesprekken burgemeester gemeente Weert vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de rekening 2007 Regio Noord- en Midden-Limburg (08 07 099).

 

Voorstel

De Regio Noord- en Midden-Limburg in kennis te stellen van het feit dat de gemeente Weert akkoord gaat met de jaarrekening 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begroting 2009 Regio Noord- en Midden-Limburg (08 07 107).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om ten aanzien van de begroting 2009 van de Regio Noord- en Midden-Limburg de volgende zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks bestuur van de Regio Noord- en Midden-Limburg:

De geconsolideerde begroting 2009 Regio Noord- en Midden-Limburg geeft geen aanleidingen tot het maken van opmerkingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten. De raad stemt eveneens in met het standpunt van de gemeente Weert met betrekking tot het amendement van de gemeente Maasgouw (ter vergadering mondeling toegelicht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de rapportage over het ´Onderzoeksplan 2007´ (uitkomsten van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert) (08 07 095).

 

Voorstel

Kennisnemen van de rapportage doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen ´Tarieventabel leges 2008, versie III´ behorende bij de legesverordening 2008 (08 07 102).

 

Voorstel

Vaststellen van de tarieventabel leges 2008, versie III.

·    De datum van inwerkingtreding van de tarieventabel onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangrecht vaststellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met de rapportage over de toekomst van DESM
(08 07 110).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om:

a.   in te stemmen met de inhoud van de rapportage over de toekomst van DESM;

b.   akkoord te gaan met de keuze om DESM te verplaatsen naar de Kaaskampweg in de nieuwe wijk Vrouwenhof (scenario 2);

c.    in te stemmen met een verdere uitwerking van scenario 2.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Rapportage toekomst DESM

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met vervroegde renovatie veld 1 hockeyvereniging Weert (08 07 115).

 

Voorstel

A.   Een krediet van € 196.940,-- beschikbaar stellen voor vervroegde renovatie van het hoofdveld van Hockeyvereniging Weert;

B.   De vervroegde afschrijving van het huidige veld van € 47.000,-- ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2008;

C.  De extra lasten voor 2008 van € 14.355,-- ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Plaatsen stichting nieuwe Montessorischool op Scholenplan basisonderwijs 2009-2010 tot en met 2011-2012 (08 07 091).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor het plan van nieuwe basisscholen voor de school jaren 2009-2010 tot en met 2011-2012 van de gemeente Weert vast te stellen overeenkomstig de bij dit voorstel gevoegde bijlage en hierin op te nemen de stichting van een nieuwe basisschool ten behoeve van Algemeen bijzonder onderwijs op onderwijskundige grondslag van het Montessorionderwijs in de nieuwbouwwijk Laarveld met als datum aanvang bekostiging 1 augustus 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Positief adviseren inzake verlenging zendtijdtoewijzing Stichting Streekomroep Weert (08 07 087).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor het Commissariaat voor de Media positief te adviseren inzake verlenging van de zendtijdtoewijzing aan de Stichting Streekomroep Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

A.     Vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert;

B.     Vaststellen van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken sociale werkvoorziening;

C.    Vaststellen van de Wachtlijstverordening sociale werkvoorziening (08 07 103).

 

Voorstel

A.     Vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert, met ingang van 1 juli 2008; gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

B.     Vaststellen van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken sociale werkvoorziening, met ingang van 1 juli 2008; gelet op het bepaalde in artikel 7 lid 10 van de Wet sociale werkvoorziening;

C.    Vaststellen van de Wachtlijstverordening sociale werkvoorziening, met ingang van 1 juli 2008; gelet op het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van het Jaarverslag bouwen en milieu 2007
(08 07 105).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om kennis te nemen van het jaarverslag bouwen en milieu 2007.

 

besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Jaarverslag bouwen en milieu

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidsnota Huisvesting buitenlandse werknemers (08 07 090).

 

Voorstel

Vaststellen van de beleidsnota Huisvesting buitenlandse werknemers.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van de vier ingediende bezwaarschriften tegen het gevestigde voorkeursrecht op percelen en panden aan de Hegstraat e.o. en handhaven van het primaire besluit d.d. 30 januari 2008 (08 07 097) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen u voor de vier ingediende bezwaarschriften tegen het gevestigde voorkeursrecht op percelen en panden aan de Hegstraat e.o. ongegrond te verklaren en het primaire besluit d.d. 30 januari 2008 te handhaven.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties Kernpunt en Weert Lokaal tegen het voorstel. Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van het Beekstraat Kwartier (huidige stadhuislocatie e.o.)
(08 07 098).

 

Voorstel

Vaststellen van de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van het Beekstraat Kwartier (huidige stadhuislocatie e.o.).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Verwerven grond en opstallen gelegen aan de Heerweg 19 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling Kampershoek-Noord
(08 07 096).

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden met opstallen gelegen aan de Heerweg 19 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord;

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Verhogen van het subsidie voor professioneel beheer van Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud (08 07 116) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

A.   Toekennen van een eenmalige aanvullende subsidie voor 2008 ter hoogte van € 4.781,-- aan de Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud ten behoeve van het professioneel beheer;

B.   Vanaf 2009 structureel rekening houden met de verhoging.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

26.

Onderwerp

Instemmen met de vorming van een brandweerdistrict Weert
(08 07 094).

 

Voorstel

A.    De brandweerzorg in de gemeente Weert te verbeteren door:

·    gezamenlijk met Leudal en Nederweert per 1 januari 2009 één brandweerdistrict te gaan vormen zodat de kwetsbaarheid van de organisatie afneemt en taken beter en efficiënter georganiseerd kunnen worden;

·    alle huidige taken van de brandweer van Weert onder te brengen bij het brandweerdistrict Weert;

·    het brandweerdistrict onder te brengen bij de Veiligheidsregio;

conform de inhoud van bijgevoegde Beleidsnota Brandweerdistrict Weert, versie 2.0, van mei 2008.

B.     De desintegratiekosten te stellen op maximaal € 157.305,= (prijspeil 2008) en deze kosten voor te leggen aan de Regio Noord en Midden-Limburg in relatie tot het af te sluiten convenant met de minister van BZK;

C.    Tevens wordt voorgesteld om de financiering van de districtsvorming Brandweer tebetrekken bij de begrotingsbehandeling 2009 daar er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de uitkomsten van het accres 2009 en de uitkomsten van de begroting 2009.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen amendement 1. Amendement 1 van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, VVD, PvdA en CDA aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 1

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2007 (08 07 093).

 

Voorstel

A. Vaststellen van de jaarrekening 2007;

B. Instemmen met de bestemming, te weten:

·    Een bedrag van € 2.220.390,-- voor opvangen tekorten 2008 en volgende jaren;

·    Een bedrag van € 225.541,-- voor corrigeren niet verwerkte lasten WMO 2007;

·    Een bedrag van € 100.000,-- voor aankopen kunst (voorwerpen / collecties);

·    Een bedrag van € 118.000,-- in verband met de nacalculatie van het accres 2007 van de algemene uitkering;

·    Een bedrag van € 21.500,-- in verband met kosten inzet tijdelijk personeel als gevolg van inzet eigen personeel voor het project Regiovisie Midden-Limburg;

·    Een bedrag van € 750.398,-- in verband met de budgetoverhevelingen 2007;

·    Een bedrag van € 194.671,-- in verband met nog te betalen bedragen 2007;

·    Een bedrag van € 401.907,-- voor de vorming van de reserve case management (€ 110.816,--), reserve Europees sociaal fonds (€ 216.676,--) en de reserve fraudebestrijding en –preventie (€ 74.415,--).

 

Besluitvorming

De voorzitter van de commissie onderzoek jaarrekening legt een verklaring af. De commissie wordt décharge verleend. Amendement 2 van de fractie SP wordt ingetrokken. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Jaarrekening

 Amendement 2

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Wijzigen bestemming rekeningresultaat 2007 (08 07 113).

Agendapunt 28 is komen te vervallen, omdat de inhoud van het raadsvoorstel is verwerkt in het raadsvoorstel dat is geagendeerd onder agendapunt 27.

 

Bestanden

 Brief gewijzigde raadsvoorstellen

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Instemmen met de fusie van de bibliotheken van de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Thornerkwartier tot Bibliocenter (08 07 100).

 

Voorstel

A.   Instemmen met de fusie van de bibliotheken gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Thornerkwartier tot Bibliocenter en een subsidierelatie aan te gaan met de nieuw de vormen basisbibliotheek onder de naam Bibliocenter;

B.   Instemmen met de vorming van een weerbaarheidsreserve waarvoor de gemeente Weert een inbreng levert van € 121.210,-- (€ 2,50 per inwoner). Deze bijdrage zal worden verrekend met het liquidatiesaldo (€ 154.416,--), waardoor de gemeente geen betaling hoeft te verrichten voor de vorming van de weerbaarheidsreserve;

C.   Instemmen met het beschikbaar stellen aan de stichting Openbare Bibliotheek Weert van het uiteindelijke liquidatiesaldo dat ontstaat door verrekening van de te vormen weerbaarheidsreserve met het liquidatiesaldo van de stichting, zijnde € 33.206,--. Dit bedrag komt voort uit de huidige middelen van de stichting Openbare Bibliotheek Weert;

D.   Instemmen met eenmalig een bedrag van € 32.730,-- beschikbaar te stellen ten laste van ´Onvoorzien Incidenteel 2008´, om hiermee de meerkosten voor de nieuwe directeur voor 2008 en 2009 op te vangen.

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie 1

 Geluidsfragment

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een extra eenmalig budget ad
€ 20.000,-- voor monumentensubsidies in het kader van de Weerter verordening instandhouding monumenten (WeVIM)
(08 07 101).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een extra eenmalig budget van € 20.000,-- beschikbaar te stellen voor monumentensubsidies in het kader van de Weerter verordening instandhouding monumenten (WeVIM).

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van alle fracties, behalve de fractie D66, aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

31.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 14.649,-- voor het herstel van de ramen en het betonwerk van de St. Josephkerk op Keent (08 07 106).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een krediet van € 14.649,-- beschikbaar te stellen voor het herstel van de ramen en het betonwerk van de St. Josephkerk op Keent.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

32.

Onderwerp

Instemmen met de ontsluitingsstructuur Sportpark
St. Theunis/Bisschoppelijk College (08 07 111).

 

Voorstel

De raad voorstellen akkoord te gaan met de ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer van het Sportpark St. Theunis via de Parklaan.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met 16 stemmen voor en 7 stemmen tegen aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Plattegrond

 Geluidsfragment

 

 

 

 

33.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen (08 07 104) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 127.000,-- inclusief BTW voor de bouw van bijgebouwen bij het pand Zoomweg 16 (08 07 112).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 127.000,-- inclusief BTW voor de bouw van bijgebouwen bij het pand Zoomweg 16.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

34A/

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 10.000,-- ten behoeve van het geven van publiciteit aan commissie- en raadsvergaderingen in de gemeente Weert (08 07 088).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van € 10.000,-- ten behoeve van het geven van publiciteit aan commissie- en raadsvergaderingen in de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Amendement 3 van de fractie D66 wordt met 3 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen. Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 3

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

35.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de realisatie-overeenkomst tussen de gemeente Weert en Vos Projectontwikkeling Weert BV ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw op het perceel gelegen aan de Heugterbroekdijk te Laar (08 07 108).

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de realisatieovereenkomst tussen de gemeente Weert en Vos Projectontwikkeling Weert BV ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw op het perceel gelegen aan de Heugterbroekdijk te Laar.

 

Besluitvorming

De wens van de fractie PvdA om in overleg met de dorpsraad Laar en de aannemer/projektontwikkelaar te komen tot een gefaseerde uitbreiding, naar de behoefte van Laar, wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA, SP en VVD aanvaard.

De wens van de fracties SP en Kernpunt om over het uitbreiden van de bebouwing van Laar opnieuw en beter te communiceren met betrokken partijen, in het bijzonder de dorpsraad van Laar, waarbij Kernpunt een voorkeur heeft voor bebouwing aan de zuidzijde van Laar, wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, SP, VVD en PvdA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Wensen en bedenkingen

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 


Bespreekstukken

 

 

 

35A/B

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert
(08 07 123).

35A.     Brief van de heer A. Egging namens de fractie Kernpunt, mevrouw M. Engelen namens de fractie VVD, de heer
H. Beuvens namens de fractie SP en mevrouw
M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 26 juni 2008 over de functiewijziging van de verdieping van het pand Markt 17 te Weert, met verzoek om mondelinge beantwoording;

35B.     Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 27 juni 2008 inzake vragen aan het college over het standpunt ten aanzien van de voortgang in het proces gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

 

Voorstel

Vragen beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief A.

 Geluidsfragment A.

 Originele brief B.

 Geluidsfragment B.

 

 

 

36.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 18 april tot en met 22 mei 2008 (08 07 118).

a.     Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.     Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 154, 155, 157, 159, 161, 163, 164, 169, 171, 172, 175, 177, 179, 182, 184, 186 en 187.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 07 119).
Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

38.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (08 07 120).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

39.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      mr. J.M.L. Niederer

 

">