BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 17 SEPTEMBER 2008

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

Griffier:

drs R.J.C.M. Rutten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.H.H. Weekers (VVD) (vanaf 20:00 uur) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig:

A. Arissa (PvdA), G.J.A. Marechal (PvdA), R.F. Nordhausen (SP) en M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

Uitgedeeld is:

·   Het Plan van Aanpak gebiedsvisie Midden-Limburg;

·   Het aanvullende raadsvoorstel inzake het spreidingsplan REC-diRECT Noord- en Midden-Limburg en daarbij behorende stukken;

·   De aangepaste motie bij agendapunt 34: motie inzake functieverandering van de verdieping boven horeca;

·   De kalender 2009 beschermde stads- en dorpsgezichten in Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de reguliere vergadering van 16 juni 2008 (oorspronkelijk 28 mei 2008);

B.      Vaststellen van de besluitenlijst van de reguliere vergadering van 16 juni 2008 (oorspronkelijk 28 mei 2008);

C.      Vaststellen van de notulen van de extra vergadering van
16 juni 2008 inzake het instemmen met de voorjaarsnota 2008;

D.      Vaststellen van de besluitenlijst van de extra vergadering van 16 juni 2008 inzake het instemmen met de voorjaarsnota 2008;

E.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 juli 2008;

F.       Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
2 juli 2008 (geen spreekrecht).

 

 

De notulen en besluitenlijsten worden vastgesteld met inachtname van de volgende wijzigingsvoorstellen:

4c. Notulen raadsvergadering 16 juni 2008 (voorjaarsnota), blz. 32: gemeld staat dat de heer Adriaens zou hebben gezegd: “Spreken is zilver, zwijgen is fout”, gezegd is echter “Spreken is zilver, zwijgen is fout”.

4e. Notulen raadsvergadering 2 juli 2008, blz. 34: vermeld staad dat de heer Adriaens zowel voor als tegen het raadsvoorstel “Instemmen met de ontsluitingsstructuur Sportpark St. Theunis/ Bisschoppelijk College” zou  hebben gestemd. Zoals de gehele fractie van Weert Lokaal heeft de heer Adriaens tegen het voorstel gestemd. De naam van de heer Adriaens bij de voorstemmers wordt derhalve geschrapt.

 

Bestanden

 Notulen 16-06-2008

 Besluitenlijst 16-06-2008

 Notulen 16-06-2008 (voorjaarsnota)

 Notulen 19-06-2008 (voortzetting oorjaarsnota)

 Besluitenlijst 16-06-2008 (voorjaarsnota)

 Notulen 02-07-2008

 Besluitenlijst 02-07-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Toegevoegd wordt agendapunt 27A:

A.      Instemmen met Spreidingsplan REC-diRECt Noord en Midden-Limburg, Cluster IV;

B.      Afgeven van verklaring van geen bezwaar voor de totstandkoming van nevenvestigingen van De Wijnberg,
De Widdonckschool en De Ortolaan zijnde respectievelijk Speciaal Onderwijs voor Langdurig Zieke Kinderen (SO/LZK) en Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (SO/ZMOK en VSO/ZMOK) in Weert (08 09 158).

Overigens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 17-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de ´Tarieventabel leges 2008, versie IV´ behorende bij de legesverordening 2008 (08 09 149).

 

Voorstel

Vaststellen van de ´Tarieventabel leges 2008, versie IV´.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.000,-- ten behoeve van de realisatie van een toiletgroep op tuinpark Lamershof (08 09 151).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.000,-- ten behoeve van de realisatie van een toiletgroep op tuinpark Lamershof.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 190.000,-- voor tijdelijke huisvesting onderwijs (08 09 141).

 

Voorstel

Ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor De Wijnberg, De Ortolaan en Opmaat een budget beschikbaar stellen van

€ 190.000,-- voor de plaatsingskosten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 580.000,-- voor de bouw-voorbereiding ten behoeve van nieuwbouw basisschool St. Franciscus, nieuwbouw Montessorischool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en mogelijk één gymzaal (08 09 140).

 

Voorstel

Een krediet bouwvoorbereiding ten behoeve van nieuwbouw basisschool St. Franciscus, Montessorischool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en mogelijk één gymzaal beschikbaar stellen ter hoogte van € 580.000,--. De lasten van dit voorbereidingskrediet van € 37.700,-- worden ten laste van de huisvestingsmiddelen onderwijs gebracht.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van aanvullende kredieten ten behoeve van de bouw van de multifunctionele accommodatie annex school Swartbroek ad € 463.650,-- en ten behoeve van de voorfinanciering van een Warmte-Koude-Opslag installatie ad
€ 31.350,-- (08 09 142).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van aanvullende kredieten ten behoeve van de bouw van de multifunctionele accommodatie annex school Swartbroek ad € 463.650,-- en ten behoeve van de voorfinanciering van een Warmte-Koude-Opslag installatie ad

€ 31.350,--.

Bij besluit van uw raad d.d. 2 juli 2008 is een incidenteel bedrag van € 20.000,-- en € 14.694,-- voor respectievelijk de subsidie Wevim en subsidie restauratie St. Josephkerk ten laste van de post onvoorzien structureel gebracht. Hierdoor is er vanaf 2009 nog een structurele ruimte van € 34.694,-- op de post onvoorzien.

De kapitaalslasten ad € 30.137,-- van het aanvullend krediet van € 463.650,-- kunnen ten laste van de post onvoorzien structureel worden gebracht. Omdat de lasten pas na 2008

ontstaan, kan van de hierboven genoemde niet benutte structurele ruimte onvoorzien gebruik worden gemaakt.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Intrekken van de verordening Overleg lokaal onderwijsbeleid en vaststellen van de procedure overleg lokaal onderwijsbeleid (deregulering) (08 09 147).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om de verordening Overleg lokaal onderwijsbeleid in te trekken en gelijktijdig te vervangen door de nu vast te stellen procedure overleg lokaal onderwijsbeleid.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Verwerven van het eigendom St. Jozefslaan 106 en 106A te Weert (08 09 143).

 

Voorstel

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet van € 812.880,-- voor de verwerving van het eigendom van dhr. T. Oztürk en mevrouw G. Oztürk.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met wijziging van het vervoersbeleid Wmo per
1 januari 2009 (08 09 135).

 

Voorstel

A.      Instemmen met de wijziging van het vervoersbeleid voor nieuwe cliënten met ingang van 1 januari 2009;

B.      Instemmen met de wijziging van het vervoersbeleid voor bestaande cliënten met ingang van 1 juli 2009;

C.      Instemmen met het hanteren van een overgangsregeling voor bestaande cliënten gedurende de periode van 1 januari 2009 tot 1 april 2009 door de forfaitaire vervoersvergoeding ongewijzigd voort te zetten op het niveau van 2008;

D.      Instemmen met het hanteren van een overgangsregeling voor bestaande cliënten van 1 april 2009 tot 1 juli 2009 door de forfaitaire vergoeding over genoemde periode te halveren, behoudens voor maatwerkcliënten;

E.      Instemmen met de wijziging van het vervoersbeleid door het afschaffen van de forfaitaire vervoersvergoedingen met ingang van 1 juli 2009, behoudens voor maatwerkcliënten;

F.       Instemmen met de in overleg tussen gemeente en Platform Wmo tot stand gekomen maatwerkcriteria die het mogelijk maken om bij wijze van uitzondering nog forfaitaire vervoersvergoedingen te (blijven) verstrekken;

G.      Na besluitvorming door uw raad de bestaande vervoersgerechtigden schriftelijk in kennis stellen van de voorgenomen wijziging van het vervoersbeleid;

H.      Instemmen met wijziging van de Verordening en het Besluit nadere regels Wmo ten aanzien van het vervoer ná besluitvorming door uw raad;

I.        Instemmen met het aanbieden van de gewijzigde verordening en het besluit nadere regels aan uw raad van 29 oktober 2008;

J.        Beschikbaar stellen van een budget van € 50.000,-- voor de  eenmalige extra werkzaamheden die nodig zijn voor de omklap van bestaand vervoersbeleid naar nieuw vervoersbeleid;

K.      Dekking van deze kosten ten laste van de onderuitputting 2009 brengen of indien dit niet haalbaar is het budget tijdelijk personeel inzetten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Saneren schuldenproblematiek MC De Bosuil (08 09 137).

 

Voorstel

A.      Instemmen met het advies van Advocatenkantoor Aben & Slag, inhoudende de eigendom van het gebouw van MC De Bosuil overdragen aan c.q. op naam stellen van de gemeente Weert en de schulden van Stichting De Bosuil saneren;

B.      Ons college opdragen alle noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten ter uitvoering van het voorstel onder A.;

C.      Eenmalig een bedrag beschikbaar stellen van € 313.644,78 in het kader van de schuldsanering van Stichting De Bosuil;

D.      De jaarlijkse subsidie aan Stichting De Bosuil voor 2008 vaststellen op € 128.000,--;

E.      De jaarlijkse subsidie aan de Stichting De Bosuil voor de periode 2009 tot en met 2012 vaststellen op € 128.000,--, exclusief jaarlijkse indexering;

F.       Een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar stellen voor advieskosten derden en dit ten laste brengen van de stelpost “Onderzoeken”;

G.      Vanaf 2008 aanvullend in de gemeentebegroting structureel een post opnemen voor onderhoud- en exploitatiekosten van het Muziekcentrum De Bosuil ad € 10.000,--;

H.      Instemmen met het verlenen van de opdracht door MC de Bosuil aan bureau Sygno&S betreffende de operationalisering van de professionalisering volgens de offerte van Sygno&S d.d. 25 april 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Inhuren van personeel van derden voor de afdeling Inrichting en Gebruik Openbare Ruimte en hiervoor een budget beschikbaar stellen van € 119.600,-- (08 09 132).

 

Voorstel

Inhuren van personeel van derden voor de afdeling Inrichting en Gebruik Openbare Ruimte en hiervoor een budget beschikbaar stellen van € 119.600,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 35.000,-- uit de stelpost verkeer en vervoer voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer door Fatima (08 09 131).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 35.000,-- uit de stelpost verkeer en vervoer voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer door Fatima.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 20.000,-- uit de stelpost verkeer en vervoer voor de aanleg van twee voetgangersoversteekplaatsen, aan de Driesveldlaan en aan de Vogelsbleek (08 09 133).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 20.000,-- uit de stelpost verkeer en vervoer voor de aanleg van twee voetgangersoversteekplaatsen, aan de Driesveldlaan en aan de Vogelsbleek.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.000,-- voor het uitvoeren van verkeerskundige studies N280-Trumpertweg en N280-Ittervoorterweg (08 09 134).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.000,-- voor het uitvoeren van verkeerskundige studies N280-Trumpertweg en N280-Ittervoorterweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de eindrapportage Interreg III grenspark Kempen-Broek en het uitgevoerde People to People project;

B.      Kennisnemen van gebiedsuitbreiding Kempen-Broek en de nieuwe projectstructuur;

C.      Kennisnemen van conceptplan van aanpak Interreg IV aanvraag Kempen-Broek;

D.      Kennisnemen van haalbaarheidsstudie eco-veloduct over Zuid-Willemsvaart;

E.      Akkoord gaan met door Weert in te dienen projecten ten behoeve van Interreg subsidie en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 1.664.124,-- (08 09 136).

 

Voorstel

A.      Kennisnemen van de eindrapportage Interreg III grenspark Kempen-Broek en het uitgevoerde People to People project;

B.      Kennisnemen van gebiedsuitbreiding Kempen-Broek en de nieuwe projectstructuur;

C.      Kennisnemen van conceptplan van aanpak Interreg IV aanvraag Kempen-Broek;

D.      Kennisnemen van haalbaarheidsstudie eco-veloduct over Zuid-Willemsvaart;

E.      Akkoord gaan met door Weert in te dienen projecten ten behoeve van Interreg subsidie en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 1.664.124,-- .

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

A.      Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor het plan Laarveld;

B.      Kennisnemen van het aanstellen van de heer Dhondt, van het gelijknamige stedenbouwkundige bureau, als supervisor (08 09 124).

 

Voorstel

A.    Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor het plan Laarveld;

B.    Kennisnemen van het aanstellen van de heer Dhondt, van het gelijknamige stedenbouwkundige bureau, als supervisor.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen gemeentelijke visie glastuinbouw (08 09 127).

 

Voorstel

Wij stellen voor de bij dit besluit behorende ´Gemeentelijke visie glastuinbouw´ vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Intrekken van de Exploitatieverordening 1995, met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen zoals genoemd in artikel 9.1.17 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
(08 09 128).

 

Voorstel

Intrekken van de Exploitatieverordening 1995, met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen zoals genoemd in artikel 9.1.17 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

A.      Delegeren van de bevoegdheid om ´af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan´ als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening;

B.      Verbinden van de voorwaarde aan het delegatiebesluit van 16 juni 2008 tot het nemen van het projectbesluit dat het verhaal van kosten verzekerd dient te zijn (08 09 129).

 

Voorstel

A.    Delegeren van de bevoegdheid om ´af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan´ als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening;

B.    Verbinden van de voorwaarde aan het delegatiebesluit van 16 juni 2008 tot het nemen van het projectbesluit dat het verhaal van kosten verzekerd dient te zijn.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Intrekken van de nota ‘Het realiseren van woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied’ en heroverwegen van de nota na vaststelling van een structuurvisie (08 09 130).

 

Voorstel

A.      Intrekken van de nota ‘Het realiseren van woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied’ in verband met het gewijzigde stelsel van grondexploitatie;

B.      In gewijzigde vorm heroverwegen van de vaststelling (met name hoofdstuk 5 en 6) na vaststelling van een structuurvisie die bovenplanse verevening mogelijk maakt via een exploitatieovereenkomst.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 100.000,-- als bijdrage in de realisatie van het project Campus Servilius
(08 09 152).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 100.000,-- als bijdrage in de realisatie van het project Campus Servilius.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

26.

Onderwerp

Beslissen op verzoek om ontslag beleidsadviseur raadsgriffie (08 09 150).

 

Voorstel

Eervol ontslag te verlenen aan de beleidsadviseur raadsgriffie, tevens plaatsvervangend raadsgriffier, de heer R.J.C.M. Rutten, met ingang van 18 oktober 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een werkkrediet ad 52.000,-- voor het vervolgproces gebieds-ontwikkeling Midden-Limburg en “Het oog van Midden-Limburg; Regiovisie 2008-2018” zien als wenkend perspectief voor de toekomst van de regio en als basis voor de voortgang van dit proces (08 09 145).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

A.    ‘Het oog van Midden-Limburg, Regiovisie 2008-2028’ zien als wenkend perspectief voor de toekomst van Midden-Limburg als basis voor de voortgang van het proces:

B.    Voor het vervolgproces om te komen tot verdere verdieping, opwerking en besluitvorming een werkkrediet beschikbaar te stellen van € 52.000,-- en dit ten laste te brengen van de reserve opvangen tekorten 2008 en volgende jaren;

C.   Instemmen met een in overleg nader te bepalen gezamenlijk vaststellingsmoment in december 2008.

 

Besluitvorming

Motie 1 en motie 2 worden ingetrokken.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie 1

 Motie 2

 Geluidsfragment Inleiding

 Geluidsfragment Fractie CDA

 Geluidsfragment Fractie PvdA

 Geluidsfragment Fractie Weert Lokaal

 Geluidsfragment Fractie VVD

 Geluidsfragment Fractie SP

 Geluidsfragment Fractie D66

 Geluidsfragment Fractie Kernpunt

 Geluidsfragment antwoord college eerste termijn

 Geluidsfragment tweede termijn

 

 

 

 

27A.

Onderwerp

A.      Instemmen met Spreidingsplan REC-diRECt Noord en Midden-Limburg, Cluster IV;

B.      Afgeven van verklaring van geen bezwaar voor de totstandkoming van nevenvestigingen van De Wijnberg, De Widdonckschool en De Ortolaan zijnde respectievelijk Speciaal Onderwijs voor Langdurig Zieke Kinderen (SO/LZK) en Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (SO/ZMOK en VSO/ZMOK) in Weert (08 09 158).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

A.      Instemmen met Spreidingsplan REC-diRECt Noord en Midden-Limburg, Cluster IV;

B.      Afgeven van verklaring van geen bezwaar voor de totstandkoming van nevenvestigingen van De Wijnberg, De Widdonckschool en De Ortolaan zijnde respectievelijk Speciaal Onderwijs voor Langdurig Zieke Kinderen (SO/LZK) en Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (SO/ZMOK en VSO/ZMOK) in Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

 

Hamerstukken

28.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de heer Th.H.M. Ariaens en de heer W.Th. Ariaens en mevrouw. A.C.H. Ariaens-De Laat in de Kempen ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 890.000,-- voor de verwerving van de percelen, gelegen aan De Voorste Singel 1 en 3 (08 09 126).

 

Voorstel

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de heer Th.H.M. Ariaens en de heer W.Th. Ariaens en mevrouw. A.C.H. Ariaens-De Laat in de Kempen ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 890.000,-- voor de verwerving van de percelen L 2080 en L 2081 (inclusief kosten deskundige en notariskosten), groot 3170 vierkante meter en 3055 vierkante meter, gelegen aan De Voorste Singel 1 en 3.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

29.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van Van Heesewijk Beheer B.V. in de Kempen ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

B.    Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.010.000,-- voor de verwerving van de percelen (08 09 125).

 

Voorstel

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van Van Heesewijk Beheer B.V. in de Kempen ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.010.000,-- voor de verwerving van de percelen L 2112 en L 2113 (inclusief notariskosten), groot 9500 vierkante meter en 800 vierkante meter.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (08 09 156).

a.      Brief van mevrouw M. Engelen namens de fractie VVD d.d. 18 juli 2008 inzake vragen aan het college over het rolstoelpad van recreatiegebied De IJzeren Man;

b.      Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 23 juli 2008 inzake vragen aan het college over het verlenen van energiebesparingssubsidie aan inwoners en basisscholen;


c.       Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 23 juli 2008 inzake vragen aan het college over het niet nakomen van afspraken die vermeld staan in het sociaal plan aangaande de sloop van huurwoningen op de Pastoor Frantzenstraat;

d.      Brief van de heer F. Weekers namens de fractie VVD d.d. 27 augustus 2008 inzake vragen aan het college over het doortrekken van de personenspoorverbinding Antwerpen-Neerpelt-Weert.

 

Voorstel

Vragen beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Geluidsfragment d.

 

 

 

 

31.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei tot en met 14 augustus 2008 (08 09 153).

a.      Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 188, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 224, 228, 229, 232, 235, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 278, 280 en 286.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 09 154).
Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

33.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (08 09 155).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Motie inzake instemmen met functieverandering van de verdieping boven de Bazaar aan de Markt 17 tot stille
horeca- en vergaderruimte.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring Weert Lokaal voor de motie. Motie wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

35.

Onderwerp

Motie inzake het realiseren van een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrilatoren (AED’s) in Weert.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie wordt ingetrokken.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

36.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 29 oktober 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      mr. J.M.L. Niederer

 

 

">