BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 16 JUNI 2008

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), en M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig:

A.J. Egging (Kernpunt), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal).

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Marco Lempens wordt herdacht.

 

Bestanden

 Herdenking Marco Lempens door Iris Daphne Lempens

 Herdenking Marco Lempens door Bert Lempens

 Herdenking Marco Lempens door Burgemeester Niederer

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.                  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16 april 2008;

B.                  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 april 2008 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 16-04-2008

 Besluitenlijst 16-04-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·                    Agendapunt 14 wordt als bespreekstuk behandeld.

·                    Bij agendapunt 17 is een collegebesluit d.d. 10 juni 2008 met aanvullende informatie ontvangen.

·                    Er is op 26 mei 2008 een aanvullende agenda verzonden waarmee agendapunten 20A, 20B, 20C en 20D aan de agenda zijn toegevoegd. De brief bij agendapunt 20d wordt mede namens de fractie PvdA ingediend.

De agenda wordt met inachtname van het bovenstaande vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 28-05-2008

 Aanvullende agenda 28-05-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 80.000,-- voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie Onderwijs- en Jeugdzorgvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan (08 05 071).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 80.000,-- voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, begeleidings- en onderzoekskosten Onderwijs- en Zorgvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidswijziging voor persoongebonden budgetten Wmo (08 05 081).

 

Voorstel

A.                  Instemmen met wijziging van het Wmo beleid ten aanzien van de hoogte van de persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden voor 2008 en 2009;

B.                  Instemmen met optie 2 en in 2008 en 2009 het persoonsgebonden budget gelijk stellen met het tarief van de zorg in natura voor hulp bij het huishouden(basis) in 2008 ad € 15,42;

C.                  Instemmen met het repareren van de persoonsgebonden budgetten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 voor alle cliënten die een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden (basis) ontvangen;

D.                  Na besluitvorming door uw raad de verordening Wmo ,het besluit nadere regels en het verstrekkingenboek op onderdelen aanpassen;

E.                  Vooruitlopend op de aanpassing van de verordening Wmo uw besluit al ten uitvoer brengen;

F.                   Voorstel tot wijziging van de verordening Wmo separaat aan Uw raad aanbieden.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 391.500,-- voor de instandhouding van de vier gemeentelijke molens (08 05 068).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 391.500,-- voor de restauratie van de vier gemeentelijke molens en een bedrag van € 11.307,-- structureel ten laste brengen van de post onvoorzien 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008 (WeVIM) (08 05 072).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om de vastgestelde WeVIM 2008 (d.d. 12 december 2007) in te trekken en deze te vervangen door de gewijzigde WeVIM mei 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de Monumentenverordening 2008 en de tarieventabel leges 2008 (versie II) (08 05 076).

 

Voorstel

A.                  Intrekken van de Monumentenverordening 2007;

B.                  Vaststellen van de Monumentenverordening 2008;

C.                  Vaststellen van de Tarieventabel leges 2008, versie II, op het onderdeel monumentenvergunning.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met offerteaanvraag ten behoeve van de Europese aanbesteding accountantsdiensten (08 05 080).

 

Voorstel

A.                  Instemmen met de offerteaanvraag ten behoeve van de Europese aanbesteding accountantsdiensten;

B.                  Enkele leden van de commissie Algemene zaken aanwijzen om zitting te nemen in de beoordelingscommissie offertes accountantsdiensten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

A.                  Kennisnemen van en akkoord gaan met de conceptbegrotingen 2009 van de Risse Holding b.v. en het Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.                  Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage in 2009 van
€ 280.199,-- (bijdrage 2008: € 353.679,--) en de via het rijk afgedekte bijdrage van € 9.800.000,-- (08 05 073).

 

Voorstel

A.                  Kennisnemen van en instemmen met de conceptbegrotingen 2009 van de Risse Holding b.v. en het Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.                  Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2009 van € 280.199,-- (bijdrage 2008: € 353.679,--) en de, via het rijk afgedekte, bijdrage van € 9.800.000,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

A.                  Instemmen met de invoering van vergunningparkeren op de Julianalaan (ged.), Hertogstraat en Molenveldstraat (ged.), alsmede met de invoering van betaald parkeren op de Kerkstraat (ged.);

B.                  Hiertoe een krediet beschikbaar stellen ad € 27.500,--;

C.                  Vaststellen van de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2008 (versie 2) (08 05 066).

 

Voorstel

A.                  Invoeren van vergunningparkeren op de Julianalaan (tussen de Regentesselaan en Poldermansstraat) en Hertogstraat in Moesel. Ingangsdatum 15 juli 2008;

B.                  Invoeren van vergunningparkeren op de Molenveldstraat (tussen de Kanunnikenstraat en Weerterbeekweg/Slachterijstraat) in Fatima. Ingangsdatum 15 juli 2008;

C.                  Invoeren van betaald parkeren op de Kerkstraat (tussen de Louis Regoutstraat en Victor de Stuersstraat) in Keent. Ingangsdatum 1 september 2008;

D.                  Hiertoe een krediet beschikbaar stellen ad € 27.500,--;

E.                  Vaststellen van de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2008 (versie 2) en het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2008, versie 2.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14/ 18A

Onderwerp

Instemmen met het Prestatieplan 2008 van de sector Sociale Zaken (08 05 075).

 

Voorstel

Instemmen met het prestatieplan 2008 van de sector Sociale Zaken.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

A.                  In stand laten van het besluit van 19 september 2007, waarbij het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer M.F.M. Clement, Tobbersdijk 39, is afgewezen;

B.                  Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van DAS Rechtsbijstand namens de heer M.F.M. Clement (08 05 078).

 

Voorstel

A.                  In stand laten van het besluit van 19 september 2007 waarbij het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer M.F.M. Clement, Tobbersdijk 39, alhier, is afgewezen;

B.                  Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van DAS Rechtsbijstand, namens de heer M.F.M. Clement.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de tweede herverdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 tot en met 2009 (ISV-2) (08 05 077).

 

Voorstel

Vaststellen van de tweede herverdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 tot en met 2009 (ISV-2).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ´Bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde en evenementen en algemene gebruiksbepaling´(08 05 067).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ´Bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen, evenementen en algemene gebruiksbepaling´ gewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig bijgaand conceptbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

A.                  Delegeren van de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro, voor zover dit gedekt wordt door de lijst van gevallen op grond van artikel 19 lid 2 WRO, voor de duur van 1 jaar;

B.                  Intrekken van het delegatiebesluit van 18 september 2002 op grond van artikel 19 WRO, met dien verstande dat alle aanvragen die worden ingediend voor de inwerkingtreding van de Wro, nog zullen worden afgehandeld op grond van laatstgenoemd besluit (08 05 070).

 

Voorstel

A.                  Delegeren van de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro, voor zover dit gedekt wordt door de lijst van gevallen op grond van artikel 19 lid 2 WRO, voor de duur van 1 jaar, een en ander conform bijgaand besluit met bijlage;

B.                  Intrekken van het delegatiebesluit van 18 september 2002 op grond van artikel 19 WRO, met dien verstande dat alle aanvragen die worden ingediend voor de inwerkingtreding van de Wro, nog zullen worden afgehandeld op grond van laatstgenoemd besluit.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fracties PvdA, CDA, Kernpunt, VVD en SP wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Presentatie

 Amendement

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

 

19.

Onderwerp

A.                  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van de heer C.W. van Bree aan de Maasenweg 11 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.                  Verstrekken van een krediet ad € 420.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld (08 05 074).

 

Voorstel

A.                  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van de heer C.W. van Bree aan de Maasenweg 11 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.                  Verstrekken van een krediet ad € 420.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld.

 

Besluitvorming

De raad heeft kennisgenomen van de overeenkomst, geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt en het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Weert en Omstreken, de Risse (GR) en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken (08 05 085).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de gewijzigde GR en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter kennisgeving en verzoeken om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

 

Besluitvorming

De raad heeft kennisgenomen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling en geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

20A.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert
(08 05 079).

20A.     Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP inzake vragen aan het college over de risico´s van asbest in scholen en openbare gebouwen;

20B.     Brief van de heer F. Adriaens namens de fractie Weert Lokaal inzake vragen aan het college over de plaatsing van een verkeers-regelinstallatie op het kruispunt Overweertstraat/Leukerstraat/ Ringbaan-Oost, met verzoek om mondelinge beantwoording;

20C.     Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA inzake vragen aan het college over lokaal klimaatbeleid, met verzoek om mondelinge beantwoording;

20D.     Brief van de heren J. Cardinaal en B. Lempens namens de fractie VVD en de heer H. Litjens namens de fractie Weert Lokaal inzake vragen aan het college over de topsporthal op het voormalige WML-terrein, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken. Motie 1 van de fracties VVD, Weert Lokaal, CDA en PvdA bij vragen en antwoorden onder 20D wordt aanvaard met voorstemmen van alle fracties met uitzondering van de SP.

 

Bestanden

 Originele brief A.

 Antwoordbrief A.

 Geluidsfragment A.

 Originele brief B.

 Geluidsfragment B.

 Originele brief C.

 Geluidsfragment C.

 Originele brief D.

 Motie D.

 Geluidsfragment D.

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 14 maart tot en met 17 april 2008 (08 04 064).

a.                  Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.                  Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125, 137, 138, 139, 142 en 145.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 05 083).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (08 05 084).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      mr. J.M.L. Niederer

 

">