BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 16 JUNI 2008, VOORTGEZET OP 19 JUNI 2008

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) (op 19 juni gedeeltelijk), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA) (op 16 juni), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) (op 19 juni), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (op 19 juni gedeeltelijk), F.H.H. Weekers (VVD) (op 16 juni) en M. Zaāboul (PvdA).

 

Afwezig:

A.J. Egging (Kernpunt), A.G. Jacobs (CDA).

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda is aangevuld met de beėdiging van de heer F.H.H. Weekers. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 16-06-2008

 Aanvullende agenda

  Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

5A.

Onderwerp

Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: heer F.H.H. Weekers, Observantenstraat 6, 6001 AM te Weert. Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overlegd:

a.     geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b.     verklaring aanneming benoeming;

c.      verklaring openbare betrekkingen;

d.     uittreksel uit het bevolkingsregister (08 06 117).

 

Voorstel

Geloofsbrieven onderzoeken.

 

Besluitvorming

De geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde bevonden.

 

 

 

5B.

Onderwerp

Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de hee F.H.H. Weekers.

 

Voorstel

Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de hee F.H.H. Weekers.

 

Besluitvorming

De heer F.H.H. Weekers is toegelaten als lid van de raad van de gemeente Weert.

 

 

 

5C.

Onderwerp

Beėdigen van het toegelaten raadslid de heer F.H.H. Weekers.

 

Voorstel

Beėdigen van het toegelaten raadslid de heer F.H.H. Weekers.

 

Besluitvorming

De heer F.H.H. Weekers is beėdigd als lid van de raad van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

5.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2008 (08 05 069):

·    akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2008 (alle hoofdstukken uit de voorjaarsnota, behalve de hoofdstukken 5, 9 en 10);

·    behandelen van het programmaplan 2009, prioriteiten 2009 en vervangingsinvesteringen 2009 (hoofdstukken 5, 9 en 10 van de voorjaarsnota).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om:

a. in te stemmen met de voorjaarsnota 2008;

b. akkoord te gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2008.

 

Besluitvorming

 Amendement 1 (dorpskermissen) van de fractie Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

 

 Motie 1 (binnenmilieu scholen) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP en Weert Lokaal verworpen.

 

 Motie 2 (Laarveld) van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fractie Weert Lokaal verworpen.

 

 Motie 3 ( ontwikkelingen centrumgebied Leuken) van de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.

 

 Motie 4 (kasteellocatie) van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en D66 verworpen.

 

 Motie 5 (ontwikkelingen vleesverwerkingsbedrijf Swinnen) van de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.

 

 Motie 6 (verhalen planschade op vergunningaanvrager) van de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.

 

 Motie 7 (een loketfunctie) van de fractie SP wordt ingetrokken, want overgenomen.

 

 Motie 8 (indicatiestelling WMO) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP verworpen.

 

 Motie 9 (WMO-gelden oormerken) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP verworpen.

 

 Motie 10 (afspraken thuiszorg) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 11 (nieuwbouw stadhuis) van de fracties SP en D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP verworpen.

 

 Motie 12 (OZB) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 verworpen.

 

 Motie 13 (stadspark) van de fracties PvdA, VVD en CDA wordt overgenomen en met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD en SP aanvaard.

 

 Motie 14 (bomenbeleid) van de fracties PvdA, Weert Lokaal en SP wordt ingetrokken.

 

 Motie 15 (dienstverlening burgerzaken) van de fracties PvdA en CDA: stemverklaring van de fractie SP vóór de motie. Motie wordt overgenomen door het college en unaniem aanvaard.

 

 Motie 16 (handhavingsnota deel B) van de fracties PvdA en CDA wordt ingetrokken.

 

 Motie 17 (AOW-gat) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

 

 Motie 18 (automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen) van de fracties PvdA en D66 wordt overgenomen en ingetrokken.

 

 Motie 19 (doorstart weekmarkt Stramproy) van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en SP verworpen.

 

 Motie 20 (verhuren rotondes aan bedrijfsleven) van de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.

 

 Motie 21 (Poort van Limburg/BVG) van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fractie Weert Lokaal verworpen.

 

 Motie 22 (minimabeleid) van de fractie SP wordt aangehouden.

 

 Motie 23 (centrum voor Jeugd en Gezin) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

 

 Motie 24 (VVE) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 verworpen.

 

Stemverklaringen fracties D66 en SP tegen de voorjaarsnota.

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Voorjaarsnota

 Beschouwingen 2008 CDA

 Beschouwingen 2008 PvdA

 Beschouwingen 2008 Weert Lokaal

 Beschouwingen 2008 VVD

 Beschouwingen 2008 SP

 Beschouwingen 2008 D66

 

 

Geluids-fragmenten

16 juni 2008

 Inleiding

 Beschouwingen CDA

 Beschouwingen PvdA

 Beschouwingen Weert Lokaal

 Beschouwingen VVD

 Beschouwingen SP

 Beschouwingen D66

 

 Wethouder Coolen

 Wethouder Heuvelmans

 Wethouder Kirkels

 Wethouder Sijben

 Wethouder Strous

 Burgemeester Niederer
 Schorsing 16 juni

 

 

Geluids-fragmenten

19 juni 2008

 Onderwerp Gebiedsontwikkeling

 Onderwerp Wijk- en dorpsraden

 Onderwerp Onderwijs(huisvesting)

 Onderwerp Integrale veiligheid

 Onderwerp Woningbouw en leefkwaliteit

 Onderwerp Cultuurnota

 Onderwerp Wmo

 Onderwerp Financiele positie

 Onderwerp Demografische ontwikkeling

 Indienen overige moties en amendementen

 Reactie wethouder Coolen

 Reactie wethouder Heuvelmans

 Reactie wethouder Kirkels

 Reactie wethouder Sijben

 Reactie wethouder Strous

 Reactie Burgemeester Niederer

 Reactie college op ingediende moties en amendementen

 Wijzigen/intrekken ingediende moties en amendementen

 Vaststellen voorjaarsnota incl. moties en amendementen

 

 

 

Raadsconsultaties, raadsnotities en raadsinformatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.04 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Sluiting 19 juni

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      mr. J.M.L. Niederer

 

">