BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 16 APRIL 2008

 

Voorzitter:

P.J.R.L. Verheggen (waarnemend raadsvoorzitter)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) en M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig:

mr. J.M.L. Niederer (voorzitter), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) (lid)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder woord van welkom aan de gasten van de raad en de heer Altun.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering. De heer Cardinaal (VVD) komt iets later. Uitgedeeld is een brief van het college d.d. 15 april 2008 met informatie n.a.v. toezeggingen in de commissie EZ over het raadsvoorstel inzake de economische structuurversterking.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van
12 maart 2008;

B.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
12 maart 2008 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 12-03-2008

 Notulen 13-03-2008

 Besluitenlijst 12-03-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Er is op 14 april 2008 een aanvullende agenda verzonden waarmee agendapunt 18c (vragen SP en D66 over de Bosuil) aan de agenda is toegevoegd. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 16-04-2008

 Aanvullende agenda

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.780.000,-- ten behoeve van de voorfinanciering van een Warmte-Koude-Opslag installatie bij de MFA Swartbroek en de realisatie van 10 appartementen en 1 schoolwoning boven deze MFA (08 04 061).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.780.000,-- ten behoeve van de voorfinanciering van een Warmte-Koude-Opslag installatie bij de MFA Swartbroek en de realisatie van 10 appartementen en 1 schoolwoning boven deze MFA.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 35.000,-- voor een onderzoek naar wijk- en dorpsraden conform een motie van Weert Lokaal
(08 04 049).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van € 35.000,-- voor een onderzoek naar wijk- en dorpsraden conform een motie van Weert Lokaal.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de ´Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2008, versie II´ (08 04 050).

 

Voorstel

Vaststellen van de ´Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2008, versie II´. Verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 toepassen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 45.000,-- ten behoeve van de aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt Franciscuslaan/Biest (08 04 055).

 

Voorstel

Wij stellen voor een krediet ter beschikking te stellen ad
€ 45.000,-- ten behoeve van de herinrichting van het kruispunt Franciscuslaan/ Biest.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

A.     Beschikbaar stellen van een krediet ad € 74.000,-- voor de aanschaf en installatie van sfeerverlichting in de binnenstad;

B.     Het onderhoudsbudget OV verhogen met € 5.841,-- voor jaarlijks onderhoud en verbruik van de sfeerverlichting met ingang van 2009 (08 04 053).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 74.000,-- voor de aanschaf en installatie van sfeerverlichting in de binnenstad en het onderhoudsbudget OV verhogen met € 5.841,-- voor jaarlijks onderhoud en verbruik van de sfeerverlichting met ingang van 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 460.000,-- voor de aanleg van een fietspad langs de Bocholterweg tussen de dorpskern Altweerterheide en de kruising Vetpeelweg
(08 04 052).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 460.000,-- exclusief BTW voor de aanleg van een fietspad langs de Bocholterweg tussen de dorpskern Altweerterheide en de kruising Vetpeelweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de eerste wijziging op de begroting 2008 van werkvoorzieningschap De Risse (08 04 051).

 

Voorstel

Kennisnemen van de eerste wijziging op de begroting 2008 van werkvoorzieningschap De Risse.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied omgeving Nelissenhofweg  (08 04 057) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied omgeving Nelissenhofweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

A.     Vaststellen van de ´Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007´;

B.     Instemmen met de ´Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007´ (08 04 056).

 

Voorstel

A.     Vaststellen van de ´Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007´, inhoudende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege bij die veehouderijen behorende dierverblijven met de daarbij behorende kaart;

B.     Instemmen met de ´Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007´ met de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de ingekomen zienswijzen en gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Weert-Oost’ (08 04 058).

 

Voorstel

Wij stellen u voor kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Weert-Oost’ gewijzigd vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad
€ 500.000,-- voor de nieuwbouw van een stadhuis (08 04 060).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad
€ 500.000,--.

 

Besluitvorming

De fracties SP en Kernpunt brengen een stemverklaring uit tegen het voorstel en willen geacht worden te hebben tegengestemd. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

A.     Beschikbaar stellen van een krediet Economische structuurversterking en promotie jaarschijf 2008 ad
€ 250.000,--;

B.     Instemmen met businessplan centrummanagement en de nota ´Stadspromotie Weert´ (08 04 054).

 

Voorstel

A.     Ter beschikking stellen van een krediet Economische structuurversterking en promotie, jaarschijf 2008 ad € 250.000,--;

B.     Instemmen met businessplan centrummanagement ´Op weg naar CentrumManagement Weert nieuwe stijl´ inclusief de daarin opgenomen marsroute naar een versterkte PPS binnenstadsmanagement;

C.    Kennisnemen van de nota ´Stadspromotie Weert, thema’s en aanpak na 13 rondetafelgesprekken´;

D.    Instemmen met het uitwerken (kwartier maken) van een Publiek Private uitvoeringsorganisatie voor centrummanagement, evenementen, backoffice VVV en promotie van de stad Weert;

E.     Het beschikbaar gestelde bedrag tevens inzetten voor projecten ter versterking van de economische structuur.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert
(08 04 065).

a.     Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen en de heer
F. Adriaens namens de fractie Weert Lokaal d.d. 31 januari 2008 inzake vragen aan het college over de verkeersproblematiek die zich manifesteert op de Kazernelaan en in de wijk Fatima;

b.     Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 17 februari 2008 inzake vragen aan het college over het vrachtwagenluw maken van de Kazernelaan;

c.      Brief van de heer R. Nordhausen namens de fractie SP en mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d.
11 april 2008 inzake vragen aan het college over de stand van zaken met betrekking tot Muziekcentrum De Bosuil, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a en b bespreken. Vragen sub c beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden sub a en b zijn besproken. Vragen sub c zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Geluidsfragment c.

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
8 februari tot en met 13 maart 2008 (08 04 064).

a.     Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.     Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 51, 54, 55, 58, 61, 64, 66, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 82, 86, 87 en 90.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 04 063).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (08 04 062).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      mr. J.M.L. Niederer

 

">