BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 12 MAART 2008, VOORTGEZET OP 13 MAART 2008

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA) (later aanwezig op 13 maart), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) en M. Zaâboul (PvdA) (later aanwezig op 13 maart).

 

Afwezig de leden:

S. Altun (VVD) (12 en 13 maart), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal) (13 maart), G.E.M. Gigase (CDA) (13 maart).

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en spreekt een in memoriam uit naar aanleiding van het overlijden van Har Dierx, directeur sector Samenleving en Burgers. De voorzitter heet de aanwezigen, en daarbij in het bijzonder de gasten van de raad, welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2 (in memoriam Har Dierx)

 Geluidsfragment 3

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

De heer J. Goubet heeft 15 minuten spreekrecht bij agendapunt 17 (burgerinitiatief). Dit spreekrecht vindt gelet op het bijzondere karakter van het voorstel (burgerinitiatief) plaats bij aanvang van het agendapunt.

Er zijn verder geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De heer Soyugüzel (PvdA) komt iets later. Er zijn geen stukken uitgedeeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 januari 2008;

B.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2008 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 30-01-2008

 Besluitenlijst 30-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·          agendapunt 17 wordt vóór 16 behandeld, vanwege de aanwezigheid van de initiatiefnemer van het burgerinitiatief;

·          bij agendapunt 23 is op 10 maart aanvullende informatie toegezonden;

·          agendapunt 24 wordt als eerste punt na 22.00 uur behandeld, vanwege de aanwezigheid van externen;

·          agendapunt 25 b wordt als hamerstuk behandeld;

·          agendapunt 25 c wordt behandeld bij agendapunt 23;

·          op 10 maart jl. is een aanvullende agenda uitgegaan, waarmee de punten 25 e en f aan de agenda zijn toegevoegd.

·          de fractie D66 verzoekt om bij agendapunt 23 de deuren te sluiten. Dit verzoek wordt ondersteund door de fracties Weert Lokaal en Kernpunt en is daarmee ontvankelijk. Vervolgens wordt gestemd of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Het verzoek wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, VVD en Weert Lokaal verworpen (12 stemmen voor en 16 tegen).

·          de agendapunten 19 en 20 worden als hamerstuk behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 12-03-2008

 Aanvullende agenda 12-03-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Instemmen met het vervangen van de complexafrastering van sportpark St. Louis door een afrastering van dubbelstaafmathekwerk en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 67.000,-- (08 03 032).

 

Voorstel

Vervangen van de gehele complexafrastering van sportpark St. Louis door dubbelstaafmathekwerk voor een bedrag € 67.000,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Verhogen van het jaarlijks subsidie aan het Munttheater met een bedrag van maximaal € 30.741,-- voor de jaarlijkse kapitaallasten en extra exploitatie-kosten als gevolg van ICT-investeringen (08 03 034).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor om het subsidie aan het Munttheater jaarlijks te verhogen met een bedrag van maximaal € 30.741,--, bestaande uit jaarlijkse kapitaallasten ad
€ 20.841,-- en jaarlijkse extra exploitatiekosten ad € 9.900,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 765.000-- voor de voorbereidingskosten van de te realiseren nieuwbouw voor de huisvesting van de brandweer (08 03 030).

 

Voorstel

Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van
€ 765.000-- voor de voorbereidingskosten van de te realiseren nieuwbouw huisvesting brandweer.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begrotingswijzigingen (nr. 2 en 3) van de begroting 2008 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (08 03 038).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om ten aanzien van de begrotingswijzigingen (2008 nr. 2 en 3) van de Regio Noord- en Midden-Limburg de volgende zienswijze (na besluitvorming door de gemeenteraad) kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Regio Noord- en Midden-Limburg:

a. begrotingswijziging 2008 nr. 2: geen opmerkingen;

b. begrotingswijziging 2008 nr. 3: geen opmerkingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2008 (artikel 212 en 213A Gemeentewet (GW) (08 03 036).

 

Voorstel

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Akkoord gaan met Europese aanbesteding van een vierjarig contract met de accountant (08 03 042).

 

Voorstel

Akkoord gaan met Europese aanbesteding van een vierjarig contract met de accountant.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Oprichten van een backoffice voor de VVV-winkel in Weert
(08 03 027).

 

Voorstel

Uw raad wordt geadviseerd om:

a. In te stemmen met de beschreven opzet van de VVV-backoffice in Weert. Deze opzet heeft de volgende hoofdkenmerken:

De backoffice zal een hoger ambitieniveau hebben dan de afgelopen jaren het geval is geweest;

De backoffice zal voorlopig worden ondergebracht bij de Stichting Centrummanagement;

Later dit jaar zal de backoffice worden omgebouwd tot een organisatie met een breder takenpakket, waarbij stadspromotie, het evenementenmanagement en mogelijk het centrummanagement in één organisatie worden ondergebracht.

b. Voor het jaar 2008 een bedrag van €97.500,-- aan te wenden voor éénmalige opstartkosten (€ 26.500,--) en de instandhoudings-bijdrage voor de backoffice voor 2008 (€ 71.000,--). Deze bedragen zijn al grotendeels in de begroting opgenomen.

c. Voor de jaren 2009 de financiering als volgt te regelen:

Maximaal € 70.000,-- van de instandhouding van de VVV-backoffice te dekken via gemeentelijke budgetten, die overigens al in de gemeentebegroting zijn opgenomen.

De overige benodigde € 26.000,-- te verkrijgen via een bijdrage van het toeristischrecreatieve bedrijfsleven, via andere financiers van de backoffice of via tijdelijke vormen van financiering (bijvoorbeeld fonds economische structuurversterking).

Bestuur en medewerkers van de VVV-backoffice de opdracht te geven om de herkomst van het onder 3.b bedoelde bedrag in het jaar 2008 concreet te maken.

d. Goedkeuring te geven aan het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden. Die werkzaamheden zijn gestart nadat ons college daartoe begin februari heeft besloten en hebben tot doel om – indien de raad akkoord gaat met het voorstel – een snelle opstart

van de VVV-backoffice te waarborgen. Gevraagd wordt om goedkeuring voor in ieder geval de volgende voorbereidende werkzaamheden:

Indienen aanvraag erkenning VVV Nederland:

- Overleg met Stichting Centrummanagement;

- Indienen aanvraag;

- Begeleiden van de beoordeling door VVV Nederland (locatiebezoeken, beantwoorden aanvullende vragen, en dergelijke).

Juridische opzet uitwerken:

- Prestatie-afspraken met ANWB;

- Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Weert en de VVV backoffice.

Kwartiermaken:

- Voorbereidende werkzaamheden voor personele organisatie

- Voorbereidende werkzaamheden huisstijl en promotie (logo, briefpapier, website)

- Oprichten klankbordgroep

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Handhaven van bevoegdheden gemeenteraad in de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (08 03 026).

 

Voorstel

A.     Instemmen met het advies om de op grond van de nieuwe Wet sociale werkvoorziening met ingang van 1 januari 2008 toegekende bevoegdheden aan de gemeenteraad zoals hieronder vermeld onder b, c en d, niet onder te brengen in de Gemeenschappelijke Regeling Weert en Omstreken de Risse, maar deze door de gemeenteraad te laten uitvoeren.

B.     Instemmen met het advies dat, gelet op het bepaalde in artikel 1 lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Weert en Omstreken, de Risse aan het besluit genoemd onder 1 wordt aangepast.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van het eerste cluster woningen in het WVG-gebied Hegstraat, Hogesteenweg en Beekstraat (08 03 043).

 

Voorstel

Voorstellen aan de gemeenteraad een krediet van
€ 2.500.000,-- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het eerste cluster panden in het WVG-gebied.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het kadastrale perceel sectie AB nr. 1785 gelegen aan de Galgebergweg in verband met de door de heer J.C. van de Vin ingediende aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van een paardenstal (08 03 039).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor het kadastrale perceel sectie AB nr. 1785 gelegen aan de Galgebergweg in verband met de ingediende aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van een paardenstal.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

16.

Onderwerp

A.     Akkoord gaan met de voorgestelde branchering inzake de PDV-locatie en deze te zijner tijd te verankeren in het bestemmingsplan;

B.     Akkoord gaan met het opstarten van het privaatrechtelijke traject als onderdeel van de onderhandelingen met initiatiefnemers op beide beoogde PDV-locaties (08 03 037).

 

Voorstel

A.     Akkoord gaan met de voorgestelde branchering en deze te zijner tijd te verankeren in het bestemmingsplan;

B.     Akkoord gaan met het opstarten van het privaatrechtelijke traject als onderdeel van de onderhandelingen met de initiatiefnemers op beide beoogde PDV-locaties.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen; amendement 2 van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 verworpen. Stemverklaring SP voor het voorstel, maar met kanttekeningen. Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming met 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 1

 Amendement 2

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

17.

Onderwerp

A.     Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) zodat het welzijn van dieren een weigeringsgrond vormt voor het verlenen van evenementenvergunningen;

B.     Besluiten, dat het houden en gebruiken van wilde dieren in een circus strijdig is met het welzijn van dieren, als bedoeld in de gewijzigde APV (08 03 041) (burgerinitiatief).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld te besluiten, dat:

a. in artikel 2.2.2 van de APV onder lid 2 een extra weigeringsgrond voor evenementenvergunningen wordt ingevoegd: “e. het welzijn van dieren”;

b. een lid 5 aan artikel 2.2.2 van de APV wordt toegevoegd, luidende: “Het bepaalde in lid 2, aanhef en onder e. is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, in het

bijzonder indien krachtens het bepaalde bij artikel 65 van deze wet, wordt voorzien in regels betrekking hebbende op het welzijn van bij een evenement betrokken dieren.”;

c. het houden en gebruiken van wilde dieren (als aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage 6) in een circus strijdig is met het welzijn van dieren zoals bedoeld in artikel 2.2.2 lid 2 van de APV onder ‘e. het welzijn van dieren’;

d. de gemeente Weert geen evenementenvergunning verstrekt aan een circus dat wilde dieren (als aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage 6) meebrengt;

e. het besluit onder 4 van toepassing is op aanvragen om evenementenvergunning, ingediend na 1 juli 2007;

f. de bij dit besluit behorende bijlage 10 “Toelichting APV artikel 2.2.2 lid 2 onder e” wordt toegevoegd aan de toelichting op de APV van de gemeente Weert bij artikel 2.2.2.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming met 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Realiseren van een multifunctionele wijkaccommodatie in Keent (08 03 028).

 

Voorstel

A.     Instemmen met voorliggend plan ten behoeve van de realisatie van de multifunctionele accommodatie Keent;

B.     Aanwenden van de genoemde kredieten prioriteiten 2003 tot en met 2006, bijdrage kerkbestuur St. Joseph, inbreng grondbedrijf en het krediet groot onderhoud centrum Caribe.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 84.000,-- voor het Weerter aandeel in het project Regionaal Parkmanagement in het kader van de samenwerking Hoge Dunk van het Land van Weert en Cranendonck (08 03 029).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van € 84.000,-- voor het Weerter aandeel in het project Regionaal Parkmanagement in het kader van de samenwerking Hoge Dunk van het Land van Weert en Cranendonck ten laste van de reserve stadsvernieuwing.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie D66 ter zake van financiering.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van het gestelde in de Systeemstudie Ringbanen;

B.     Kennisnemen van de Uitkomst enquête verkeersveilige schoolroutes;

C.    Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad
€ 75.000,-- voor de voorbereiding rotonde Ringbaan Oost/Heuvelweg en de aanpassing rotonde
Ringbaan Noord/Eindhovenseweg ten laste van de stelpost verkeer en vervoer;

D.    Beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.000,-- voor de procesbegeleiding van de studie Ringbaan Noord ten laste van de stelpost verkeer en vervoer (08 03 040).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van het gestelde in de Systeemstudie verkeersafwikkeling ringbanenstelsel, en kennisnemen van de Uitkomst enquête verkeersveilige schoolroutes.

B.     Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de aanleg rotonde Heuvelweg/Overweertstraat/Ringbaan-Oost en de aanpassing aan de rotonde Eindhovenseweg/Ringbaan-Noord van € 75.000,-- ten laste van de stelpost verkeer en vervoer. Bij definitieve kredietstelling zal een totaaldekking worden aangegeven inclusief subsidies van derden, binnen het plan Vrouwenhof is een post ad € 225.000,-- opgenomen voor de aanleg van de rotonde.

C.    Instemmen met proces en proceskosten van € 25.000,--, waarin we op basis van de Systeemstudie Ringbanen, als praatstuk een ontwerpdiscussie aangaan met betrokken wijk- en dorpsraden, onderwijsorganisaties en overige direct belanghebbenden voor de nieuwe uitvoering van de Ringbaan-Noord in zijn totaliteit. Kosten komen ten laste van stelpost verkeer en vervoer.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

A.     In stand laten van het besluit van 19 september 2007 waarbij verklaard is dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Q, nr. 97, plaatselijk bekend Kempenweg 90 te Weert;

B.     Ongegrond verklaren van de hierboven genoemde bezwaren van Straatman Koster Advocaten, namens Mourik Groot-Ammers BV (08 03 033).

 

Voorstel

A.     In stand laten van het besluit van 19 september 2007 waarbij verklaard is dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Q, nr. 97, plaatselijk bekend Kempenweg 90 te Weert;

B.     Ongegrond verklaren van de hierboven genoemde bezwaren van Straatman Koster Advocaten, namens Mourik Groot-Ammers BV.

 

Besluitvorming

Amendement 3 van de fractie Weert Lokaal wordt na hoofdelijke stemming met 6 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, SP, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 3

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

 

22.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van de wachtlijstverordening zoals die is vastgesteld door het algemeen bestuur van de Risse;

B.     Wensen of bedenkingen kenbaar maken over de wachtlijstverordening;

C.    Akkoord gaan met de brief van het college van burgemeester en wethouders aan het algemeen bestuur van de Risse (08 03 031).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van de wachtlijstverordening zoals die is vastgesteld door het algemeen bestuur van de Risse;

B.     Wensen of bedenkingen kenbaar maken over de wachtlijstverordening;

C.    Akkoord gaan met de brief van het college van burgemeester en wethouders aan het algemeen bestuur van de Risse.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

23.

Onderwerp

A.     Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, BAM Woningbouw
b.v. en Tiberius Vastgoed (Wijnen Bouwgroep Someren b.v.) voor de ontwikkeling van het gebied Wilhelminasingel/Driesveldlaan met realisatie van een gemeentehuis, ondergrondse openbare en private parkeervoorzieningen, woningen, commerciële ruimten en inrichting van het openbare gebied;

B.     Kennisnemen van bijgevoegde stukken in de bijlagen
(08 03 044).

 

Voorstel

A.     Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, BAM Woningbouw b.v. en Tiberius Vastgoed (Wijnen Bouwgroep Someren b.v.) voor de ontwikkeling van het gebied Wilhelmina- singel/Driesveldlaan met realisatie van een gemeentehuis, ondergrondse openbare en private parkeervoorzieningen, woningen, commerciële ruimten en inrichting van het openbare gebied;

B.     Kennisnemen nemen van de kostenraming en de dekking van de nieuwbouw van het stadhuis;

C.    Kennisnemen nemen van de kostenraming en de dekking van de bouw van een parkeergarage;

D.    Kennisnemen van het programma van eisen van de nieuwbouw van het stadhuis;

E.     Kennisnemen van het programma van eisen van de bouw van een parkeergarage.

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 verworpen. Motie 2 van de fractie SP is ingetrokken. De door de fracties PvdA en Kernpunt ingebrachte wens om de tekst van advocatenkantoor Loyens & Loeff over de 80% aanbestedingsnorm in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en Kernpunt verworpen. De door de fracties PvdA en Kernpunt ingebrachte wens om een vrijwaringsregeling in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en Kernpunt verworpen. De door de fracties D66 en SP ingebrachte wens om de samenwerkingsovereenkomst niet te tekenen wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP verworpen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie 1

 Motie 2

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 


Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

24.

Onderwerp

Informatie project gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (presentatie door de heer F. Jorna en de heer T. Lemmen).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (08 03 048).

a.     Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal d.d. 15 januari 2008 inzake vragen aan het college over verkeersmaatregelen die moeten leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid in Keent;

b.     Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 31 januari 2008 inzake vragen aan het college over de invoering van gratis schoolboeken voor het middelbaar onderwijs;

c.      Brief van de heer H. Beuvens en de heer J. Tak namens de fractie SP d.d. 29 februari 2008 over de kostenvergelijking tussen de stadhuislocaties Wilhelminasingel en Centrum-Noord, met verzoek om mondelinge beantwoording;

d.     Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 3 maart 2008 inzake vragen aan het college over de ontbinding van de Regio Noord- en Midden-Limburg, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.     Brief van de heer R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 6 maart 2008 inzake vragen aan het college over de verslechtering van de arbeidsomstandigheden van thuiszorg-medewerkers, met verzoek om mondelinge beantwoording;

f.       Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 7 maart 2008 inzake vragen aan het college over het door de Tweede Kamercommissie georganiseerde overleg over de heringebruikname van de IJzeren Rijn, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a en b bespreken. Vragen sub c, d, e en f beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden sub a en b zijn besproken. Vragen sub c zijn besproken bij agendapunt 23. Vragen sub d, e en f zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Geluidsfragment d.

 Originele brief e.

 Geluidsfragment e.

 Originele brief f.

 Geluidsfragment f.

 

 

 

26.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
1 januari tot en met 7 februari 2008 (08 03 047).

a.     Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.     Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 1, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 31, 34, 45 en 47.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 03 046).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (08 03 045).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 april 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      P.J.R.L. Verheggen

 

 

">