BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 10 DECEMBER 2008

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig:

A. Arissa (PvdA), A.J. Egging (Kernpunt), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP) en F.H.H. Weekers (VVD).

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. De voorzitter feliciteert het jarige raadslid, de heer P. Verheggen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.                  Vaststellen van de notulen van de vergadering van
29 oktober 2008;

B.                  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 oktober 2008;

C.                 Vaststellen van de notulen van de vergadering van
5 november 2008 (begrotingsbehandeling);

D.                 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 5 november 2008 (begrotingsbehandeling) (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 29-10-2008

 Besluitenlijst 29-10-2008

 Notulen 5-11-2008

 Besluitenlijst 5-11-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·                     Er is op 8 december een aanvullende agenda uitgegaan met daarop vragen van de fractie PvdA ingevolge artikel 40 RvO inzake een mestvergistingsinstallatie in het LOG Tungelroy, met verzoek om mondelinge beantwoording. Deze vragen worden behandeld als agendapunt 35A.

·                     Op 9 december is een raadsvoorstel met collegeadvies naar de raad gezonden inzake het uitbreiden van betaalmogelijkheden aan parkeerautomaten in betaald parkeerzone 1 en 2 met een zogenaamde ‘offline’ collectiesysteem van chipknip gelden. Dit voorstel wordt geagendeerd als agendapunt 33A.

·                     Agendapunten 30, 33, 31, 32 en 33A worden als hamerstuk behandeld (resp. 28A, 28B, 28C, 28D en 28E).

 

Bestanden

 Agenda 10-12-2008

 Aanvullende agenda 10-12-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

6.

Onderwerp

A.                  Terugbrengen formatie functie beleidsadviseur raadsgriffie van 36 uur naar 28,8 uur;

B.                  Benoemen van mevrouw Mr. M.C.A. Huijs, Roermondseweg 134, 5935 AD Steijl als beleidsadviseur raadsgriffie ingaande 1 februari 2009 onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, zoals deze ter visie liggen (08 12 220).

 

Voorstel

A.                  Terugbrengen formatie functie beleidsadviseur raadsgriffie van 36 uur naar 28,8 uur;

B.                  Benoemen van mevrouw Mr. M.C.A. Huijs, Roermondseweg 134, 5935 AD Steijl als beleidsadviseur raadsgriffie ingaande 1 februari 2009 onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, zoals deze ter visie liggen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Ontslaan van mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen als lid van de raadscommissie Economische zaken en benoemen van de heer L.C.G. Kusters tot lid van de raadscommissie Economische zaken (initiatiefvoorstel fractie Weert Lokaal) (08 12 199).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

a.                  mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen te ontslaan als lid van de raadscommissie Economische zaken;

b.                  de heer L.C.G. Kusters te benoemen tot lid van de raadscommissie Economische zaken, beiden namens de fractie Weert Lokaal.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2009, Weer(t) veiliger! (08 12 214).

 

Voorstel

Vaststellen van het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2009, Weer(t) veiliger!

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Actieplan

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2009 (artikel 212 en 213A Gemeentewet (GW) (08 12 200).

 

Voorstel

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2009 (artikel 212 en 213A Gemeentewet (GW).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

A.                  Vaststellen van de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet (GW) inclusief bijlagen;

B.                  Vaststellen van de gewijzigde notitie “waardering en afschrijving vaste activa en rente”;

C.                 Vaststellen van het gewijzigde treasurystatuut;

D.                 Vaststellen van de notitie “raamkrediet” (08 12 204).

 

Voorstel

Vaststellen van:

a.                  de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet (GW) inclusief bijlagen;

b.                  de gewijzigde notitie ‘Waardering en afschrijving vaste activa en rente’;

c.                   het gewijzigde treasurystatuut;

d.                  de notitie raamkrediet.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de begrotingswijzigingen (2008 nr. 4 en 2009 nr. 1 tot en met 4) van de regio Noord- en Midden-Limburg (08 12 212).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om ten aanzien van de begroting 2009 van de Regio Noord- en Midden-Limburg de volgende zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks bestuur van de Regio Noord- en Midden-Limburg:

A.                  Begrotingswijziging 2008 nummer 4 is de uitwerking behorend bij de managementrapportage 2008 van de regio Noord- en Midden-Limburg. De managementrapportage sluit met een voordeel van € 12.477,--. Het batig saldo in de tekst wijkt marginaal af van het saldo volgens de tabel. In het  regioraad-voorstel bij de marap wordt uitgegaan van het saldo uit de begrotingswijziging van € 12.481,--. Het saldo wordt, zoals bij de marap 2006 is afgesproken en op advies van de accountant, niet tussentijds verrekend met de gemeenten, maar verrekend bij de rekening 2008.
Conclusie: Instemmen met de begrotingswijziging.

B.                  De eerste wijziging van de begroting 2009 heeft betrekking op de financiële gevolgen van de afbouw van het bureau CBO, zoals besproken en geaccordeerd in de regioraad van 4 juli 2008. Deze begrotingswijziging leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 48.112,--. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 48.112,-- leidt niet tot een gelijke verlaging bij iedere gemeente. Dit is afhankelijk van het aantal bestuursopdrachten waaraan werd deelgenomen. De gemeente Weert heeft alleen aan de bestuursopdrachten “Verenigingsgebouw” en “Internationale Zaken” deelgenomen. De opbouw van het voordeel per bestuursopdracht en per gemeente ligt ter inzage. Het bureau Coördinatie en Beleidsondersteuning (CBO) zal met ingang van de streefdatum 1 januari 2010 worden opgeheven. Hierdoor zijn er frictiekosten gemaakt, welke worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente.
Conclusie: Instemmen met de begrotingswijziging.

C.                  De tweede wijziging van de begroting 2009 hangt samen met de besluitvorming over het aanvullende begrotingsvoorstel 2009. In de Regioraad van 10 oktober 2008 is samenhangend met het aanvullend begrotingsvoorstel 2009 besloten om van het rekeningsresultaat 2007 een bedrag van
€ 137.000,-- niet uit te keren aan de gemeenten, maar te plaatsen als “bestemmings-reserve nieuw beleid”. Hierover wordt in deze begrotings-wijziging niet gesproken. Tevens wordt niet gesproken over de geschrapte post leeftijdsfasebewust personeelsbeleid ad € 115.000,--, welke in de vergadering van de Regioraad van 19 december opnieuw besproken zal worden, hetgeen kan leiden tot het schrappen van deze verlaging van de kosten met € 115.000,--.
Conclusie: Instemmen met de begrotingswijziging. Echter de regio duidelijk maken dat over de onderliggende wijzigingen helderder en duidelijker gecommuniceerd had mogen worden.

D.                 De derde wijziging van de begroting 2009 heeft betrekking op de het regiobureau Brandweer. De Regioraad heeft op 10 oktober 2008 besloten om de capaciteit samenhangend met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) uit te breiden met 2,0 fte. De gemeentelijke bijdrage neemt hierdoor toe met € 0,25 per inwoner.
Conclusie: Instemmen met een gemeentelijke bijdrage voor slechts 1,0 fte. De dekking van de andere 1,0 fte dient het regiobureau binnen de eigen begroting te zoeken.
Toelichting: Als gevolg van de inwerkingtreding van Bevi heeft de regionale brandweer er een taak bij gekregen. Dit betreft vroegtijdige advisering richting gemeenten inzake milieuvergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen.
Bureau Haskoning heeft berekend dat deze nieuwe taakstelling voor de regionalebrandweer 3,5 fte extra kost. 1,5 fte hiervan wordt gefinancierd door de provincie Limburg. De huidige praktijk is dat de regionale brandweer voor Bevi-advisering 1 fte vanuit de eigen begroting kan vrij spelen, door taken op het gebied van preventie en proactie beperkter uit te voeren. De noodzaak om 2 fte door de gemeenten te laten financieren is daardoor niet aanwezig. Derhalve kan volstaan worden met de gemeentelijke financiering van slechts 1 fte.

E.                  De vierde wijziging van de begroting 2009 heeft betrekking op het regiobureau Brandweer. De Regioraad heeft op 4 april 2008 besloten tot het vaststellen van de bestuursopdracht VORAMP. Eens in de vijf jaar zijn de gemeenten in het kader van de Besluit Informatievoorziening Rampen (BIR) verplicht extra aandacht te besteden aan de risicocommunicatie. In 2008 zal, evenals in 1993, 1998 en 2003, hiervoor een regionale campagne worden gehouden. Al deze campagnes zijn of worden door het Regiobureau brandweer gecoördineerd. Besloten is om met ingang van het begrotingsjaar 2009 jaarlijks een bedrag van € 30.000,-- in de begroting op te nemen. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening VORAMP-campagne en de kosten van de vijfjaarlijkse campagne (voor het eerst in 2013) worden dan ten laste van deze voorziening gebracht. De gemeentelijke bijdrage aan het Regiobureau brandweer voor 2009 neemt hierdoor toe met € 0,06 per inwoner.
Conclusie: Instemmen met de begrotingswijziging.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants BV als accountant van de gemeente Weert voor de periode 2009 tot en met 2012, met de mogelijkheid tot verlenging met één jaar voor het jaar 2013 (08 12 216).

 

Voorstel

A.                  Kennisnemen van het advies van de beoordelingscommissie offertes accountantsdiensten;

B.                  Aanwijzen van Deloitte Accountants BV als accountant van de gemeente Weert voor de periode 2009 tot en met 2012, met de mogelijkheid tot verlenging met één jaar voor het jaar 2013 volgens het geoffreerde bedrag.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het Beleidsplan Wmo 2009 t/m 2012 ‘Mee(r) doen in Weert’ (08 12 194).

 

Voorstel

Vaststellen van het Beleidsplan Wmo 2009 t/m 2012 ‘Mee(r) doen in Weert’ en instemmen met het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde financiële middelen, conform de in dit raadsvoorstel opgenomen tabel.

 

Besluitvorming

De fractie SP legt een stemverklaring af tegen het voorstel. Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Beleidsplan

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

A.                  Vaststellen van de Deelnota Wmo Jeugd 2009 t/m 2012;

B.                  Vaststellen van het actieprogramma deelnota Wmo jeugd 2009-2010;

C.                  Vaststellen van de nota Centrum voor Jeugd en Gezin
(08 12 196).

 

Voorstel

A.      Vaststellen van:

de deelnota Wmo Jeugd 2009 t/m 2012;

het actieprogramma deelnota Wmo jeugd 2009-2010;

de nota Centrum voor Jeugd en Gezin.

B. Beschikbaar stellen van de budgetten:

brede doel uitkering centrum voor jeugd en gezin;

enveloppe Jeugd en Gezin;

enveloppe onderwijs.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

A.                  Besluiten tot stopzetten van de subsidie voor de Dependance Kunstuitleen Bonnefantenmuseum te Weert;

B.                  Beëindigen van de gebruiksovereenkomst van ruimten in het Gemeentemuseum locatie De Tiendschuur per
1 januari 2010 (08 12 209).

 

Voorstel

A. Besluiten tot stopzetten van de subsidie voor de Dependance Kunstuitleen Bonnefantenmuseum te Weert;

B. Beëindigen van de gebruiksovereenkomst van ruimten in het Gemeentemuseum locatie De Tiendschuur per 1 januari 2010 (08 12 209).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

A.                  Goedkeuren van de begroting 2009 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.                  Vaststellen van het voorlopig subsidie op € 454.064,--;

C.                  Vaststellen van de tarieven 2009 van het zwembad conform bijgevoegd besluit (08 12 195).

 

Voorstel

A. Goedkeuren van de begroting 2009 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B. Vaststellen van het voorlopig subsidie op € 454.064,--;

C. Vaststellen van de tarieven 2009 van het zwembad conform bijgevoegd besluit.

 

Besluitvorming

De fractie SP legt een stemverklaring af tegen de onderdelen b en c van het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Instemmen met wijzigingen aan de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert (08 12 193).

 

Voorstel

Instemmen met wijzigingen aan de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de ‘Oplegnotitie Regionaal locatie- en uitgiftebeleid Land van Weert en Cranendonck’ (08 12 186).

 

Voorstel

Vaststellen van de ‘Oplegnotitie Regionaal locatie- en uitgiftebeleid Land van Weert en Cranendonck’.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met de eindafrekening van Projecten N564
(08 12 210).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van de eindafrekening projecten N564 (fietstunnel, fietspad en rotonde van de Provincie Limburg;

B. Beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,-- voor verbetering van de fietsoversteek Suffolkweg nabij viaduct Boshoven;

C. Besluiten tot wegovername verbindingsweg tussen Ringbaan-West en de provinciale weg N564 Weert-Lozen door de Provincie Limburg;

D. Beschikbaar stellen van € 55.361,18 als afkoopsom onderhoud in het kader van eigendomsoverdracht verbindingsweg aansluiting Ringbaan-West aan de Provincie

Limburg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.000,-- voor de herinrichting van een gedeelte van de Achtkantmolen
(08 12 206).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.000,-- voor de herinrichting van een gedeelte van de Achtkantmolen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 485.000,-- voor de herinrichting van de openbare ruimte van het voormalige WML-terrein (08 12 211).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 485.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van de openbare ruimte van het voormalige WML-terrein.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Instemmen met de Publiek Private Uitvoeringsorganisatie Centrum Management Weert nieuwe stijl (08 12 205).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van de voortgang vorming Centrummanagement nieuwe stijl;

B. In beginsel instemmen met het instellen van een BGV-zone binnenstad en een BGV-heffing als structurele voeding van het ondernemersfonds binnenstad;

C. Instemmen met de hoofdlijnen van de organisatiestructuur CM nieuwe stijl;

D. Instemmen met de hoofdlijnen van het uit te werken convenant tussen gemeente en CM nieuwe stijl.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Instemmen met Prestatieplan 2009 van de sector Sociale Zaken (08 12 215).

 

Voorstel

Instemmen met Prestatieplan 2009 van de sector Sociale Zaken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Prestatieplan

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Opnieuw vaststellen van het ambitieniveau ten aanzien van duurzaam bouwen (08 12 189).

 

Voorstel

Vaststellen van het ambitieniveau ten aanzien van duurzaam bouwen op een gemiddelde score van 7.5 gebaseerd op het instrument GPR Gebouw 4.0.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

A.                  Aanwijzen van percelen ten oosten van het bedrijventerrein Roermondseweg/Moesdijk alsmede het perceel Roermondseweg 100 als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is;

B.                  Aangeven dat deze gronden zullen worden opgenomen in de vast te stellen structuurvisie (08 12 208).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor om:

a. percelen met de daarop staande opstallen ten oosten van het bedrijventerrein Roermondseweg/Moesdijk, alsmede het bedrijfsperceel Roermondseweg 100, aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is;

b. aan te geven dat deze gronden zullen worden opgenomen in de vast te stellen structuurvisie van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Toekennen van planschadevergoeding en een vergoeding van kosten voor contra-expertise schaderapport ten name van de heer J. Peerlings en mevrouw G.M. Peerlings-Briels, Horsterweg 72 Stramproy (08 12 190).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld om:

a. de bezwaren van J. Peerlings en G. Peerlings-Briels gegrond te verklaren;

b. het bestreden besluit te herroepen en conform het advies van de Stichting Advies Onroerende Zaken, de heer en mevrouw Peerlings een schadevergoeding toe te kennen. Deze vergoeding vaststellen op een bedrag van € 47.405,-- te vermeerderen

met de wettelijke rente vanaf 17 december 2003 tot aan de dag der uitbetaling;

c. geen vergoeding toe te kennen voor de door appellanten gemaakte kosten voor een contra-expertise.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Afzien van het vaststellen van een exploitatieplan, kennisnemen van de ingediende zienswijzen en gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Weert-Noord, Graswinkel en 1e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West’ (08 12 185).

 

Voorstel

Wij stellen voor om:

a. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Weert-Noord, Graswinkel en 1e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West’;

b. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Weert-Noord, Graswinkel en 1e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West’;

c. Het bestemmingsplan ‘Weert-Noord, Graswinkel en 1e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 (08 12 188).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor het doen van onderzoeken ten behoeve van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28A/30

Onderwerp

Instemmen met de Anti-discriminatievoorziening Limburg
(ADV-Limburg) (08 12 207).

 

Voorstel

Instemmen met een ADV-Limburg door:

a. akkoord te gaan met het beleidsvoorstel. Daarbij specifiek aangeven dat het lokale meldpunt bij Punt Welzijn onderdeel moet zijn van de Limburgse ADV met inbegrip van

inhoudelijke en financiële ondersteuning;

b. jaarlijks het Rijksbudget van € 17.954,-- (2009) beschikbaar te stellen voor een provinciaal dekkend anti-discriminatienetwerk in Limburg;

c. akkoord te gaan met het inzetten van een deel van het Rijksbudget , namelijk € 12.500,-- (2009) voor de centrumgemeenten Roermond en Maastricht, voor de extra

te leveren coördinerende taken en diensten op het gebied van discriminatie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief met toelichting

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28B/33

Onderwerp

Vaststellen van de 'Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade nieuwe Wro' (08 12 184).

 

Voorstel

Vaststellen van de 'Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade nieuwe Wro'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28C/31

Onderwerp

Vaststellen van verordeningen 2009 met bijbehorende tarieventabellen (08 12 202).

 

Voorstel

A. De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende verordeningen:

“Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2009;

“Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van leges 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van infectieziektenrechten 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van graf- en begraafrechten 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2009”;

“Standplaatsenverordening 2009”;

“Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2009”;

“Parkeerverordening 2009”.

B. De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende tarieventabellen:

“Tarieventabel precariobelasting 2009”;

“Tarieventabel reinigingsheffingen 2009”;

“Tarieventabel parkeerbelastingen 2009”;

“Tarieventabel legestarieven 2009”;

“Tarieventabel graf- en begraafrechten 2009”;

“Tarieventabel brandweerrechten 2009”;

“Tarieventabel rioolheffing 2009”.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28D/32

Onderwerp

Vaststellen van de verordening langdurigheidstoeslag
(08 12 198).

 

Voorstel

A. Instemmen met raadsvoorstel ‘Vaststellen van de verordening langdurigheidstoeslag’;

B. Kennisnemen van beleidsregels langdurigheidstoeslag;

C. Kennisnemen van aanpassing van beleidsregel 11 lid 1 van de beleidsregels terugvordering WWB.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28E/

33A

Onderwerp

Uitbreiden betaalmogelijkheden aan parkeerautomaten in betaald parkeerzone 1 en 2 met een zogenaamde ‘offline’ collectiesysteem van chipknip gelden (08 12 222).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de onmiddellijke uitwerking van de uitbreiding van betaalmogelijkheden door middel van een ‘offline’ collectie systeem chipknip gelden.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

 

 Geluidsfragment

Bespreekstukken

29.

Onderwerp

A.                  Behandelen van de najaarsnota 2008;

B.                  Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2008;

C.                  Instemmen met het betrekken van het voorlopig rekeningsaldo 2008 bij de uitkomsten van de jaarrekening 2008 (08 12 201).

 

Voorstel

A. Behandelen van de najaarsnota 2008;

B. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2008;

C. Instemmen met het betrekken van het voorlopig rekeningsaldo 2008 bij de uitkomsten van de jaarrekening 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

 

Hamerstukken

34.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Heerweg 12 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord
(08 12 187).

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Heerweg 12 te Weert ten

behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

35A.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert
(08 12 221).

a.    Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA
d.d. 4 december 2008 inzake vragen aan het college over een mestvergistingsinstallatie in het LOG Tungelroy, met verzoek om mondelinge beantwoording (brief en bijlagen zijn reeds in uw bezit).

 

Voorstel       

Vragen beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 september tot en met 6 november 2008
(08 12 219).

a.                  Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.                  Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 330, 331, 333, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 368, 370, 374, 376, 377, 380, 382, 384, 385, 389, 390, 392 en 393.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 12 218).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2008

d.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;
e.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;
f.  Overzicht reserves en voorzieningen 2009 (08 12 217).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

38.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter houdt een eindejaarsrede en sluit de vergadering om 20.45 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Eindejaarsrede

 Geluidsfragment

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 11 februari 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      mr. J.M.L. Niederer

 

">