BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 8 NOVEMBER 2007 (BEGROTINGSBEHANDELING)

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP) (deels), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (deels) en M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD) en J.M. Cardinaal (VVD).

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering. Uitgedeeld zijn de concept-moties en -amendementen, een brief van de fractie D66 over lastenverzwaring met antwoordbrief van het college, een brief van de fractie PvdA over kunst in de openbare ruimte en een brief van de PvdA-fractie over reactivering van de IJzeren Rijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda begrotingsbehandeling 8 november 2007

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

5.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2008 van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Bijdrage PvdA

 Bijdrage Weert Lokaal

 Bijdrage VVD

 Bijdrage SP

 Bijdrage CDA

 Bijdrage D66

 Bijdrage Kernpunt

 Wijzigen moties en amendementen deel 1

 Wijzigen moties en amendementen deel 2

 Bijdrage wethouder Coolen

 Bijdrage wethouder Heuvelmans

 Bijdrage wethouder Kirkels

 Bijdrage wethouder Sijben

 Bijdrage wethouder Strous

 Bijdrage burgemeester Niederer

 Tweede termijn

amendementen

moties

 

Voorstel

Begroting 2008 behandelen.

 

Besluitvorming

Begroting 2008 is behandeld.

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2008 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 07 11 166).

 

Voorstel

Vaststellen van de begroting 2008 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

 Amendement 1 Fractie Weert Lokaal inzake bedrijven(terreinen): met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66 en Weert Lokaal verworpen.

 

 Amendement 2 Fractie VVD inzake innovatieve ontwikkelingen: unaniem aanvaard.

 

 Amendement 3 Fractie VVD inzake ambachtelijke bedrijven: met voorstemmen van de fracties SP, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard.

 

 Amendement 4 Fractie VVD inzake kwaliteit woningen na-oorlogse buurten: unaniem aanvaard.

 

 Amendement 5 Fractie VVD inzake inleiding en doelstellingen programma 1: met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, VVD, PvdA en CDA aanvaard.

 

 Amendement 6 Fractie SP inzake behoud aantal sociale huurwoningen: met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP en Weert Lokaal verworpen.

 

 Amendement 7 Fractie SP inzake openbaar vervoer richting Neerpelt: met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, VVD, PvdA en CDA aanvaard.

 

 Amendement 8 Fractie SP inzake WSW: met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, VVD, Weert Lokaal en PvdA aanvaard.

 

 Amendement 9 Fracties SP en PvdA inzake revitalisering bedrijventerreinen: met voorstemmen van de fracties SP, VVD, PvdA en CDA aanvaard.

 

 Amendement 10 Fractie SP inzake overlastgevende jongeren: stemverklaring fractie PvdA tegen amendement 10. Amendement 10 met voorstemmen van de fracties Kernpunt en SP verworpen.

 

 Amendement 11 fractie CDA inzake fietspad Altweerterheide: ingetrokken.

 

 Amendement 12 fractie D66 inzake OZB-opbrengst: stemverklaringen fracties SP en Weert Lokaal tegen amendement 12. Amendement 12 met voorstemmen van de fracties Kernpunt en D66 verworpen.

 

 Motie 1 fractie PvdA inzake samenwerking met de SVB tegen armoede van ouderen: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 2 fractie PvdA inzake KUNST in de openbare ruimte: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 3 fractie Weert Lokaal inzake bezuiniging van 5% op de niet-materiële kosten: stemverklaring fractie D66 tegen motie 3. Motie 3 met voorstemmen van de fracties Kernpunt en Weert Lokaal verworpen.

 

 Motie 4 fractie Weert Lokaal inzake functioneren Wijk- en Dorpsraden: met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard.

 

 Motie 5 fractie Weert Lokaal inzake zorgtoerisme/toeristische visie: met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP en Weert Lokaal verworpen.

 

 Motie 6 fractie Weert Lokaal inzake kamperen bij de boer: aangehouden.

 

 Motie 7 fractie Weert Lokaal inzake jongerenhuisvesting: met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, Weert Lokaal en PvdA aanvaard.

 

 Motie 8 fractie Weert Lokaal inzake starterswoningen: aangehouden.

 

 Motie 9 fracties SP, VVD en CDA inzake verbeteren verkeersveiligheid weggebruikers ten opzichte van vrachtverkeer: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 10 fractie VVD inzake onderzoek subsidiemogelijkheden “spoorse doorsnijdingen” tweede tranche: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 11 fracties VVD en PvdA inzake onwerkbare situatie door de onvoorspelbare mutaties in de mei- en september-circulaire: unaniem aanvaard.

 

 Motie 12 fractie SP inzake communicatie: met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, Weert Lokaal en PvdA aanvaard.

 

 Motie 13 fracties SP, D66 en Weert Lokaal inzake Muziekcentrum de Bosuil: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 14 fractie SP inzake Kazernelaan verkeersluw: stemverklaringen fracties Weert Lokaal en CDA tegen motie 14. Motie 14 met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 15 fractie SP inzake gratis gebruik openbaar vervoer: stemverklaringen fracties PvdA en Weert Lokaal voor idee, maar tegen motie 15. Motie 15 met voorstemmen van de fracties D66 en SP verworpen.

 

 Motie 16 fractie SP inzake voedselbank: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 17 fractie CDA inzake herstraten fietspad Roermondseweg: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 18 fractie CDA inzake behouden en versterken voorzieningen: aangehouden.

 

 Motie 19 fractie CDA inzake ILG-gelden: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 20 fractie CDA inzake kwaliteit van de dienstverlening: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 21 fractie CDA inzake rente: stemverklaring fractie Weert Lokaal tegen motie 21. Motie 21 met voorstemmen van de fracties D66, SP, VVD en CDA verworpen.

 

 Motie 22 fractie CDA inzake planning- en controlcyclus: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 23 fractie D66 inzake communicatie/burgerparticipatie: niet in stemming gebracht, want overgenomen door college.

 

 Motie 24 fractie Kernpunt inzake tariefsverhoging milieustraat: aangehouden.

 

Stemverklaringen fracties SP en D66 tegen de begroting; stemverklaringen fracties PvdA en Weert Lokaal vóór de begroting.

Voorstel met voorstemmen van de fracties Kernpunt, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties en -notities

Liggen niet voor.

 

 

Raadsinformatie

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Voor kennisgeving aannemen de ingekomen stukken:

a.     Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;

b.     Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;

c.      Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (raadsvoorstel
07 11 174).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van de circulaire van 29 juni en 18 september 2007 van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008;

B.     Instemmen met de verhoging van OZB-opbrengst met de toegestane stijging van 3,25% in plaats van de in de begroting 2008 verwerkte 2,02%;

C.    Vaststellen van de eerste en tweede wijziging van de begroting 2008 (raadsvoorstel 07 11 173).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van de circulaire van 29 juni en 18 september 2007 van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008;

B.     Instemmen met de verhoging van OZB-opbrengst met de toegestane stijging van 3,25% in plaats van de in de begroting 2008 verwerkte 2,02%.

C.    Vaststellen van de eerste en tweede wijziging van de begroting 2008.

 

Besluitvorming

A.     Voor kennisgeving aangenomen.

B.     Met voorstemmen van de fracties SP, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard.

C.    Unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2007.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">