BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 31 OKTOBER 2007

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA) (deels), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) en M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD) en J.A.F. Tak (SP).

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering.

Er vindt een herdenking plaats van de heer W. Derckx.

De voorzitter heet de aanwezigen, en daarbij in het bijzonder de gasten van de raad, welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door de heer J. van der Krift m.b.t. agendapunt 19 (tweetalige naam(kom)borden).

 

Bestanden

 Spreekrecht tweetalige naamkomborden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Bericht van verhindering van de heer Tak en vermelding jarigen (mw. Beenders en dhr. Gigase). De heren Heijmans en Heuvelmans komen later. Uitgedeeld zijn:

·    een brief van de ondernemers van de Maasstraat over agendapunt 12 (PDV);

·    brief college waarin de vragen van Weert Lokaal over het WOZOCO in Weert-noord zijn beantwoord (agendapunt 15b);

·    B&W-besluit en uitgaande brief over dialektnaamborden (agendapunt 19).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van
19 september 2007;

B.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
19 september 2007 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 19-09-2007

 Besluitenlijst 19-09-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·     d.m.v. aanvullende agenda´s worden agendapunten 15d en 15e toegevoegd;

·     agendapunten 13, 14 en 15d worden gecombineerd behandeld;

·     agendapunt 15c wordt als hamerstuk afgehandeld;

·     de heer Van de Loo onthoudt zich bij agendapunt 7 van deelname aan de stemming.

 

Bestanden

 Agenda 31-10-2007

 Aanvullende agenda 31-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Kennisnemen van de rapportage over het ´Onderzoeksplan 2006´ (uitkomsten van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert) (07 10 167).

 

Voorstel

Kennisnemen van de rapportage doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vergroten van de speelzaal annex multifunctionele ruimte van basisschool St. Jozef in Altweerterheide (07 10 158).

 

Voorstel

A.     Besluiten tot het verlenen van subsidie ter hoogte van
€ 105.000,-- voor Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid, te gebruiken voor de vergroting van de speelzaal/multifunctionele accommodatie in basisschool
St. Jozef in Altweerterheide met 65 m netto. Dit onder voorwaarde dat de bij deze subsidieverlening behorende uitvoeringsovereenkomst tot stand komt, waarin de algemene bepalingen van de subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht alsook specifiek op deze subsidie betrekking hebbende afspraken/ verplichtingen zullen worden vastgelegd;

B.     Besluiten krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de in punt A genoemde subsidie.

 

Besluitvorming

De heer Van de Loo wordt geacht niet te hebben gestemd.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijzigen van het onderdeel Methodisch Jeugd- en Jongerenwerk (scouting) van de Subsidieverordening Welzijn 2006 (07 10 162).

 

Voorstel

Wijzigen van het onderdeel Methodisch Jeugd- en Jongerenwerk (scouting) van de Subsidieverordening Welzijn 2006 conform concept.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het Beleidsplan 2007-2015 voor het Gemeentearchief Weert (07 10 164).

 

Voorstel

Wij stellen u voor ´De potentie van het verleden: beleidsplan voor het Gemeentearchief Weert, 2007-2015´ vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van de toekomstige voetballocatie van DESM (07 10 161).

 

Voorstel

Voorstellen aan de raad om de bestuursopdracht vast te stellen ten aanzien van de toekomstige voetballocatie van DESM.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Toewijzen van het verzoek van de heer M. Kneepkens en mevrouw Y. Roebroek om een planschadevergoeding tot een bedrag van € 7.500,-- vermeerderd met wettelijke rente

(07 10 163).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ en de heer M.T. Kneepkens en mevrouw Y.A.M. Roebroek, Grote Steeg 6 te 6006 TE Weert een vergoeding voor planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening toe te kennen ad € 7.500,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 december 2004 tot de dag der uitbetaling, een en ander conform het bij dit voorstel behorende concept-besluit. De kosten dienen ten laste te worden gebracht van de grondexploitatie Altweerterheide.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht inzake een PDV-locatie in Weert (07 10 159).

 

Voorstel

Vaststellen van de bestuursopdracht inzake een PDV locatie in Weert.

 

Besluitvorming

Amendement 1 (fractie Kernpunt) na hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. Amendement 2 (fractie SP) zonder hoofdelijke stemming met voorstemmen van de fractie SP verworpen. Amendement 3 (fractie Weert Lokaal) ingetrokken. Voorstel na hoofdelijke stemming met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bestuursopdracht

 Mail ondernemers Maasstr.

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 69.257,24 voor het herstel van de schade aan de springkuil van Zwembad De IJzeren Man (07 10 165).

 

Voorstel

A.    Beschikbaar stellen van een krediet van € 69.257,24 voor het herstel van de schade aan de springkuil van Zwembad De IJzeren Man;

B.    De lasten van deze kredietstelling bedragen € 5.194,-- op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en rente van 3,5%. Met dat bedrag wordt het begrotingssaldo 2007 negatief beïnvloed, hetgeen ook financiële consequenties heeft voor 2008 en volgende jaren.

 

Besluitvorming

Amendement 4 (fractie Weert Lokaal) ingetrokken. Amendement 6 (fractie D66) met voorstemmen van de fracties D66 en Kernpunt verworpen. Voorstel met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD en SP aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Amendement 4

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Akkoord gaan met de jaarrekening 2006 van de Stichting Zwembad De IJzeren Man (07 10 160).

 

Voorstel

A.     Akkoord gaan met de jaarrekening 2006 van de Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.     Het definitief subsidie 2006 vaststellen op € 313.691,--;

C.    Van het teveel verleende subsidie over 2006 ad € 89.583,-- een bedrag ad € 50.000,-- reserveren ten behoeve van vervangingsinvesteringen van de inventaris;

D.    Een bedrag ad € 39.583,-- ten gunste van het begrotingssaldo 2007 brengen.

 

Besluitvorming

Amendement 5 (fractie Weert Lokaal) met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en SP verworpen. Amendement 7 (fractie D66) met voorstemmen van de fracties D66 en Kernpunt verworpen. Voorstel met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD en SP aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Amendement 4

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

 

Raadsconsultaties en raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

15.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (07 10 169).

a.     Brief van de heren H. Beuvens, J. Tak en R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 2 juli 2007 inzake vragen aan het college over de manier waarop het buurtcomité wordt betrokken bij de klankbordgroep N280;

b.     Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal d.d. 28 augustus 2007 inzake vragen aan het college over de nog te realiseren wozoco in Weert-Noord/Boshoven, met verzoek om mondelinge beantwoording;

c.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 31 augustus 2007 inzake vragen aan het college over de huisvesting van buitenlandse werknemers;

d.     Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 26 oktober 2007 inzake vragen aan het college over het budgetcontract van zwembad De IJzeren Man, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.     Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA
d.d. 1 oktober 2007 inzake vragen aan het college over een cocaïnevangst in Weert.

 

Voorstel

Vragen onder b en d beantwoorden en bespreken; vragen en antwoorden onder a, c en e bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 Geluidsfragment e.

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 17 augustus tot en met 20 september 2007 (07 10 170).

a.     Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.     Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 259, 270, 271, 272, 275, 281, 282, 285, 286, 287, 291 en 293.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (07 10 171).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (07 10 172).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Motie fracties PvdA, Weert Lokaal en SP betreffende het plaatsen van tweetalige naam(kom)borden van de stad Weert, de wijken en kerkdorpen.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie na hoofdelijke stemming met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Motie fractie SP inzake vennootschapsbelasting woningcorporaties.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring VVD tegen de motie. Motie wordt ingetrokken.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2007.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">