BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 19 SEPTEMBER 2007

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD) en M. Zaâboul (PvdA).

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering.

Er vindt een herdenking plaats van de heer H. Persoon.

De voorzitter heet de aanwezigen, en daarbij in het bijzonder de gasten van de raad, welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen ontvankelijke verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.                  Vaststellen van de notulen van de extra vergadering van 18 juni 2007 en de voortzetting op 21 juni 2007 inzake het instemmen met de voorjaarsnota 2007;

B.                  Vaststellen van de besluitenlijst van de extra vergadering van 18 juni 2007 en de voortzetting op 21 juni 2007 inzake het instemmen met de voorjaarsnota 2007;

C.                  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 juni 2007;

D.                  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 juni 2007 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijsten vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 18-06-2007

 Notulen 21-06-2007

 Notulen 27-06-2007

 Besluitenlijst 18-06-2007

 Besluitenlijst 27-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·                      er is een aanvullende agenda uitgegaan;

·                      op verzoek van het college wordt toegevoegd het raadsvoorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Kempenweg;

·                      op verzoek van de fractie PvdA wordt agendapunt 25 als hamerstuk behandeld en wordt een ramadanpauze ingelast;

·                      op verzoek van de fractie SP worden de agendapunten 29b, c en f als hamerstuk behandeld;

·                      op verzoek van de VVD-fractie wordt agendapunt 29h als hamerstuk behandeld;

·                      het voorstel van de fractie Weert Lokaal om agendapunt 26 af te voeren en eerst in de commissie te behandelen wordt door de raad afgewezen;

·                      de agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 19-09-2007

 Aanvullende agenda 19-09-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (07 09 133).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om:

a.                  de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen conform concept;

b.                  de inwerkingtreding van de wijziging te bepalen op de dag na de bekendmaking.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

A.                  Kennisnemen van het Rekenkameronderzoek naar de subsidie-systematiek professionele instellingen gemeente Weert;

B.                  Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het Eindrapport en voor zover daarop betrekking hebbend, deze betrekken bij het vaststellen van de nieuwe subsidiecontracten met de professionele instellingen;

C.                  Het college opdragen de raad te informeren over de wijze waarop de conclusies en aanbevelingen worden uitgevoerd (07 09 146).

 

Voorstel

A.                  Kennisnemen van het Rekenkameronderzoek naar de subsidiesystematiek professionele instellingen gemeente Weert;

B.                  Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het Eindrapport en voor zover daarop betrekking hebbend, deze betrekken bij het vaststellen van de nieuwe subsidiecontracten met de professionele instellingen;

C.                  Het college opdragen de raad te informeren over de wijze waarop de conclusies en aanbevelingen worden uitgevoerd.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Eindrapport

  Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

A.                  Kennisnemen van de Burgerpeiling 2007 en de Burgerjaarkrant;

B.                  Instemmen met de conclusies en de aanbevelingen uit de Burgerpeiling 2007 (07 09 150).

 

Voorstel

A.                  Kennisnemen van de Burgerpeiling 2007 en de Burgerjaarkrant;

B.                  Instemmen met de conclusies en de aanbevelingen uit de Burgerpeiling 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 545.000,-- uit de voorziening ´onderhoud gebouwen´voor het aanbrengen van valbeveiligingen op de platte daken van gemeentegebouwen
(07 09 142).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om een krediet van € 545.000,-- beschikbaar te stellen uit de voorziening ´onderhoud gebouwen´ voor het aanbrengen van valbeveiligingen op de platte daken van de gemeentegebouwen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 193.000,-- ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte aan de achterzijde van de woningen aan de Van Halenstraat 2 tot en met 74 (even) en vernieuwing van de erfafscheidingen van de particuliere woningen (07 09 140).

 

Voorstel

Wij stellen voor een krediet ter beschikking te stellen ad € 193.000,-- ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte aan de achterzijde van de woningen aan de Van

Halenstraat 2 tot en met 74 (even) en vernieuwing van de erfafscheidingen van de particuliere woningen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instellen van een bestuurscommissie ten behoeve van het Projectbureau Regiotaxi (07 09 131).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor om:

a.                  in te stemmen met het instellen van een bestuurscommissie ten aanzien van het projectbureau Regiotaxi;

b.                  voor zover het de eigen bevoegdheden betreft de taken genoemd in artikel 2 van de ´Verordening op de Bestuurscommissie Projectbureau Regiotaxi Noord- en Midden-Limburg´ aan de bestuurscommissie op te dragen;

c.                   de Regio Noord– en Midden-Limburg, schriftelijk in kennis stellen van de door uw raad genomen besluiten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de fusie tussen de Academie voor Muziek en Dans en het Kunstcollege (07 09 132).

 

Voorstel

A.                  Instemmen met de fusie met ingang van 1 januari 2008 van de Academie voor Muziek en Dans en het Kunstcollege Weert;

B.                  Instemmen met de aanwending van een gedeelte van de reserves/voorzieningen tot een totaalbedrag van € 117.000,-- door de gefuseerde instelling ter dekking van de exploitatietekorten 2008 en 2009 (€ 109.000,--) en ter dekking een gedeelte van de externe advieskosten in het kader van de begeleiding van het fusietraject (€ 8.000,--);

C.                  Instemmen met het niet terugstorten van een subsidiebedrag van € 21.738,-- over 2006 ter dekking van de externe advieskosten in het kader van de begeleiding van het fusietraject;

D.                  Instemmen met de gemaakte afspraken met de directeur/ bestuurder van de AMD over de subsidie 2008 tot en met 2012, inhoudende het mogelijk opkomen van een maximaal garantiebedrag van € 116.000,--;

E.                  De vrijkomende voorziening uitzuivering welzijnstaken (€ 24.047,68) als gevolg van de fusie toevoegen aan de algemene reserve van de gemeente Weert;

F.                   Instemmen dat de in de prioritering 2009 vermeld bedrag van € 26.000,-- ook daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de subsidie 2009 en volgende jaren van de gefuseerde instelling;

G.                  Instemmen met het feit dat de door de gemeenten Cranendonck en Nederweert in 2008 en 2009 te betalen bijdragen in het kader van de afbouw van de subsidierelatie door de gefuseerde instelling in de gemeentekas worden gestort;

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 433.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van het St. Barbaraplein te Tungelroy (07 09 141).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 433.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van het St. Barbaraplein te Tungelroy. Een kostenraming van het project ligt op de voor u gebruikelijke wijze vertrouwelijk ter inzage.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Bestrijden van de eikenprocessierups in 2008 (07 09 144).

 

Voorstel

A.                  Instemmen met het toepassen van een biologisch bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van de eikenprocessierups in 2008;

B.                  Instemmen met een structurele verhoging van het product ongediertebestrijding (723.10) met € 85.000,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Heihuisweg, voor zover gelegen binnen het plangebied Centrale Zandwinning Weert (07 09 147) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Gezien het vorenstaande wordt uw raad voorgesteld om het gedeelte van de Heihuisweg, voorzover gelegen binnen het plangebied Centrale Zandwinning Weert, te onttrekken aan het openbaar verkeer, dit conform bijgevoegd concept-raadsbesluit met bijbehorende situatietekening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Aanpassen van de Welstandsnota 2004 (07 09 136).

 

Voorstel

A.                  Instemmen met het eindverslag van de inspraakprocedure;

B.                  Vaststellen van de aanpassingen van de Welstandsnota.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van DAS Rechtsbijstand, namens de heer M. Clement, om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (07 09 128) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ d.d. 17 februari 2006 en de nadere adviezen d.d. 5 januari 2007 en 19 februari 2007 en het ingediende verzoek om planschadevergoeding alsmede het ingediende verzoek om vergoeding van deskundigenkosten van de DAS Rechtsbijstand namens de heer M.F.M. Clement, Tobbersdijk 39, alhier, af te wijzen, een en ander conform het bij dit voorstel behorende conceptbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

A.                  Toewijzen van het verzoek om planschadevergoeding van de heer H. van Tulden en mevrouw L. Martens als gevolg van de verleende vrijstelling voor de bouw van het appartementencomplex ´Panorama de Hameij´;

B.                  Toekennen van een planschadevergoeding tot een bedrag van € 15.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente
(07 09 130) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ en de heer H.R. van Tulden en mevrouw L.H. Martens, Noordkade 7 te 6003 ND Weert een vergoeding voor planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen ad € 15.000,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 augustus 2005 tot de dag der uitbetaling, een en ander conform het bij dit voorstel behorende concept-besluit. De kosten dienen ten laste te worden gebracht van de grondexploitatie locatie ´De Hameij´.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van ARAG Rechtsbijstand dat werd ingediend naar aanleiding van het afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding namens de heer W. Mertens, Oud Boshoven 10 te Weert (07 09 129) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij uw raad voor om:

a.                  het bezwaarschrift namens de heer W.M.M. Mertens ongegrond te verklaren;

b.                  na heroverweging het besluit tot afwijzing van het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening namens de heer W.M.M. Mertens te handhaven;

c.                   geen vergoeding ex artikel 7:15, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht toe te kennen;

een en ander conform het bij dit voorstel behorende conceptbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit ten behoeve van de plaatsing van vier lichtmasten aan de milieustraat annex gemeentewerf op in aanmerking komende percelen gelegen tussen de Rijksweg A2, de Scheepsbouwkade en de Truyenhoekweg (07 09 137) (geen spreekrecht). 

 

Voorstel

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen, kadastraal bekend sectie AB, nummers 638 (gedeeltelijk), 639, 640 (gedeeltelijk), 641 (gedeeltelijk), 642 (gedeeltelijk) en sectie T, nummer 2917 en welke percelen zijn gelegen ten zuiden van de Rijksweg A2 en worden omsloten door de Scheepsbouwkade en de Truyenhoekweg en met inbegrip van een gedeelte van de Truyenhoekweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Opheffen van de reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (reserve BWS) en jaarlijks het verschil tussen de ontvangsten en betalingen BWS toevoegen aan de reserve Volkshuisvesting
(07 09 138).

 

Voorstel

Opheffen van de reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (reserve BWS) en jaarlijks het verschil tussen de ontvangsten en betalingen BWS toevoegen aan de reserve Volkshuisvesting.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21A.

Onderwerp

Jubileum raadslid de heer F. Adriaens.

 

 

Er wordt stilgestaan bij het 25-jarig raadslidmaatschap van de heer F. Adriaens.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Instemmen met de zienswijze van de gemeente Weert met betrekking tot de ´Verkenning van de verkeersproblematiek N280 Weert-Roermond´ (07 09 143).

 

Voorstel

A.                  Akkoord te gaan met de volgende onderzoeksvarianten ten behoeve van een tracé MER-onderzoek, te weten:

·                                   Huidig tracé N280/Roermondseweg (0-variant);

·                                   Variant Satijn+ op het huidig tracé N280/Roermondseweg;

·                                   Het schetsontwerp in de Verkenning N280 Weert-Roermond ten zuiden van de spoorlijn.

B.                  Akkoord te gaan met een opwaardering van de huidige N280 op korte termijn bij de kruisingen van de N280 met de Ittervoorterweg en Trumpertweg.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen het zuidtracé, maar vóór het voorstel; stemverklaring fractie Kernpunt tegen het ontbreken van een omleiding voor het zware vrachtverkeer, maar vóór het voorstel. Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Vaststellen van de notitie ´Topsport in beweging´ en op basis daarvan de positie van de gemeente ten opzichte van topsport alsook de ondersteuning ervan in te doen vullen (07 09 134).

 

Voorstel

Vaststellen van de notitie ´Topsport in beweging´ en op basis daarvan de positie van de gemeente ten opzichte van topsport alsook de ondersteuning ervan in te doen vullen.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van alle fracties, behalve de fractie SP, aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Notitie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

A.                  Kennisnemen van de haalbaarheidsstudie multifunctionele skate-voorziening Weert;

B.                  Afzien van het reserveren van planologische en financiële ruimte voor de bouw van een dergelijke voorziening
(07 09 135).

 

Voorstel

A.                  Kennisnemen van de haalbaarheidsstudie multifunctionele skatevoorziening Weert;

B.                  Afzien van het reserveren van planologische en financiële ruimte voor de bouw van een dergelijke voorziening.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen de gang van zaken, maar vóór het voorstel. Voorstel wordt met voorstemmen van alle fracties, met uitzondering van de fractie D66, aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Haalbaarheidsstudie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007 (07 09 148).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel  Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Ter beschikking stellen van een aanvullend budget van
€ 2.117.400,-- voor de realisering van de plannen voor BS
Aan de Bron en een sporthal op het voormalig WML-terrein in Weert-Centrum (07 09 151).

 

Voorstel

Op basis van de opgestelde bestekken en overige aanbestedingsdocumenten heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de diverse percelen van het plan Brede school Aan de Bron met sportvoorziening op het voormalige WML-terrein te Weert. Voor de uitvoering van de plannen is een totaalbudget nodig van € 13.440.650,--. Door de gemeenteraad is bij besluit van 13 december 2006 een krediet beschikbaar gesteld van €1.323.250,--.

Voorgesteld wordt om op grond van het resultaat van aanbesteding ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van de plannen een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 2.117.400,--.

 

Besluitvorming

Geamendeerde motie van de fractie Weert Lokaal wordt niet in stemming gebracht omdat deze is overgenomen door het college. Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

 

26A.

Onderwerp

Kennisnemen van en instemmen met het advies van de projectgroep nieuwbouw stadhuis om middels een Publiek Private Samenwerking te streven naar de realisatie van een nieuw stadhuis op de voorkeurs-locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan (07 09 156).

 

Voorstel

A.                  Instemmen met de conclusie dat grondverwerving voor de realisatie van een stadhuis op de voorkeurslocatie hoek Whilhelminasingel/Driesveldlaan binnen realistische randvoorwaarden niet mogelijk is;

B.                  Op basis van de verkregen informatie instemmen, om middels een PPS overeenkomst met combinatie BAM/Wijnen, te streven naar een turn-key project voor een nieuw stadhuis op de voorkeurslocatie. Dit door middel van een opdracht aan het college van B&W om de Publiek Private Samenwerking nader te concretiseren in een intentie- en samenwerkingsovereenkomst en deze beide aan de gemeenteraad ter besluitvoering voor te leggen.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

26B.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Q, nr. 97, plaatselijk bekend Kempenweg 90 te Weert (voormalig terrein Allied Signal) conform het bij dit voorstel behorende conceptbesluit
(07 09 157).

 

Voorstel

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Q, nr. 97, plaatselijk bekend Kempenweg 90 te Weert.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

27.

Onderwerp

Verwerven van het eigendom Sutjensstraat 26-28 te Weert in het kader van Keent Kiest Kwaliteit (07 09 139).

 

Voorstel

A.                  Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van mevrouw Meulen-Post gelegen aan de Sutjensstraat 26-28;

B.                  Beschikbaar stellen van een krediet van € 340.500,-- (inclusief deskundigenkosten en notariskosten) voor de verwerving van het eigendom van het eigendom van mevrouw Meulen-Post.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Aangaan van een koopovereenkomst met de heer en mevrouw Rademaekers ten behoeve van vergroting van het plangebied Kerkplein Stramproy (07 09 149).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de koopovereenkomst met de heer en mevrouw Rademaekers ten behoeve van het project Kerkplein Stramproy.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

29.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 2006 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (07 09 152).

a.                  Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 4 juli 2007 inzake vragen aan het college over de voortgang van de realisatie van een nieuw stadhuis;

b.                  Brief van de heren H. Beuvens, J. Tak en R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 27 juli 2007 inzake vragen aan het college over de stankcirkel rond het bedrijf Lemmers Foodgroup;

c.                   Brief van de heren H. Beuvens, J. Tak en R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 27 juli 2007 inzake aanvullende vragen aan het college over het negeren van geldende regelgeving door het bedrijf Lemmers Foodgroup;

d.                  Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 3 augustus 2007 inzake vragen aan het college over het negeren van geldende regelgeving door het bedrijf Lemmers Foodgroup;

e.                  Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 19 augustus 2007 inzake vragen aan het college over het verlenen van vrijstelling aan Lemmers Foodgroup BV;

f.                    Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 14 augustus 2007 inzake vragen aan het college over het Sociaal Jaarverslag van De Risse Groep;

g.                  Brief van de heer R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 27 augustus 2007 inzake vragen aan het college over de gevolgen van de Wmo voor de werkgelegenheid in de thuiszorg;

h.                  Brief van mevrouw M. Engelen namens de fractie VVD d.d. 7 augustus 2007 inzake vragen aan het college over de berichtgeving dat het realiseren van een ijsbaan tijdens de kerstperiode waarschijnlijk opnieuw niet gaat lukken;

i.                     Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 11 augustus 2007 inzake vragen aan het college over het vervoeren van gevaarlijke stoffen over het spoor in Weert;

j.                    Brief van de heer R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 23 augustus 2007 inzake vragen aan het college over de aanbesteding van inburgeringstrajecten.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Geluidsfragment d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 Geluidsfragment e.

 Originele brief f.

 Antwoordbrief f.

 Geluidsfragment f.

 Originele brief g.

 Antwoordbrief g.

 Geluidsfragment g.

 Originele brief h.

 Antwoordbrief h.

 Geluidsfragment h.

 Originele brief i.

 Antwoordbrief i.

 Geluidsfragment i.

 Originele brief j.

 Antwoordbrief j.

 Geluidsfragment j.

 

 

 

30.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 24 mei tot en met 16 augustus 2007 (07 09 153).

a.      Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 160, 162, 165, 166, 170, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 203, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 223, 226, 229, 233, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 249, 253 en 254.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (07 09 154).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (07 09 155).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

 

33.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 31 oktober 2007.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">