BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 12 DECEMBER 2007

 

Voorzitter:

 

Griffier:

P.J.R.L. Verheggen, waarnemend raadsvoorzitter (tot 20.20 uur) en
mr. J.M.L. Niederer, burgemeester (vanaf 20.20 uur)

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA),
G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) en M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal) en S. Altun (VVD)

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, en daarbij in het bijzonder de gasten van de raad, welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Bericht van verhindering van de heer Adriaens (Weert Lokaal); de burgemeester komt later.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van
31 oktober 2007;

B.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
31 oktober 2007;

C.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van
8 november 2007 (begrotingsbehandeling);

D.    Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2007 (begrotingsbehandeling) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijsten vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 31-10-2007

 Besluitenlijst 31-10-2007

 Notulen 08-11-2007

 Besluitenlijst 08-11-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·     Op verzoek van de fractie PvdA wordt de najaarsnota (agendapunt 28) als bespreekstuk behandeld;

·     Op verzoek van de fractie Weert Lokaal wordt agendapunt 38 (subsidiebeschikkingen) als hamerstuk behandeld;

·     De fractie VVD wenst een stemverklaring af te leggen bij agendapunt 25 (krediet bodemonderzoeken);

·     In het raadsvoorstel bij agendapunt 32 (krediet verkeersregelinstallaties) staat dat de fractie VVD het als bespreekstuk wil behandelen. Dit moet zijn de fractie Weert Lokaal;

·     Op verzoek van de VVD-fractie wordt agendapunt 35 (digitale informatiepanelen) als hamerstuk behandeld;

·     Op verzoek van de fractie VVD wordt de behandeling van agendapunt 40a (vragen aan college over IJzeren Rijn) verruimd en zal de portefeuillehouder de actuele stand van zaken toelichten;

·     Het voorstel van de fractie Kernpunt om agendapunt 31 (ringbanenstelsel) van de agenda af te voeren, wordt verworpen.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 12-12-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Vooralsnog niet overgaan tot cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert (07 12 204).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van de vervolgnotitie Cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert, oktober 2007;

B.     Vaststellen dat het toepassen van cameratoezicht een zinvol (aanvullend) instrument kan zijn bij de handhaving van de openbare orde in de openbare ruimte indien dit naar objectief te beoordelen maatstaven noodzakelijk moet worden geacht;

C.    Concluderen dat momenteel in Weert niet voldaan wordt aan alle wettelijke vereisten voor toepassing van cameratoezicht in de openbare ruimte ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en hiertoe vooralsnog dus niet zal worden overgegaan;

D.    Voor kennisgeving aannemen dat wanneer alsnog de noodzaak zou ontstaan om openbare orde camera’s (langdurig, statisch) in Weert in te zetten, een raadsvoorstel zal volgen om toepassing van artikel 151c Gemeentewet mogelijk te maken;

E.     Besluiten om particuliere beveiligingsinitiatieven welke noodgedwongen (tevens) een deel van de openbare ruimte (tijdelijk) in beeld brengen – voorzover passend binnen wettelijke grenzen en vigerend gemeentelijk beleid – de noodzakelijke (facilitaire) ondersteuning te bieden.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Notitie

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van begrotingswijzigingen van de Regio Noord- en
Midden-Limburg (07 12 191).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2007 nummer 3 en 2008 nummer 1 van de Regio Noord- en Midden-Limburg de volgende reactie (onder voorbehoud)

kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Regio Noord- en Midden Limburg:

a. begrotingswijziging 2007 nr. 3: geen opmerkingen;

b. begrotingswijziging 2008 nr. 1: geen opmerkingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,-- voor de voorbereiding van de bouw van een nieuw stadhuis (07 12 182).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,-- voor de voorbereiding van de bouw van een nieuw stadhuis.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten van 2006 (initiatiefvoorstel presidium)
(07 12 181).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld om:

A.     Vast te stellen de bedragen van:

·    de uitgaven van een fracties die in 2006 uit de bijdrage bekostigd zijn;

·    de wijziging van de reserve;

·    de resterende reserve;

·    de verrekening tussen de onder het eerste bolletje genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten, een en ander conform de hierboven opgenomen tabel.

B.    Er mee in te stemmen, dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met de voor 2008 uit te keren fractiebudgetten, met uitzondering van de fracties WAP en NUvT.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van verordeningen 2008 met bijbehorende tarieventabellen (07 12 192).

 

Voorstel

A.     De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende verordeningen:

·      “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2008;

·      “Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van leges 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van infectieziektenrechten 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van graf- en begraafrechten 2008”;

·      “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2008”;

·      “Standplaatsenverordening 2008”;<

·      “Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2008”.

B.     De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende tarieventabellen:

·      “Tarieventabel precariobelasting 2008”;

·      “Tarieventabel reinigingsheffingen 2008”;

·      “Tarieventabel parkeerbelastingen 2008”;

·      “Tarieventabel legestarieven 2008”;

·      “Tarieventabel graf- en begraafrechten 2008”;

·      “Tarieventabel brandweerrechten 2008”;

·      “Tarieventabel rioolheffing 2008”.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Aanpassen van de handbalaccommodatie op sportpark Boshoven, zodat deze geschikt is voor gebruik door inline hockey-vereniging Wildcats Weert (07 12 177).

 

Voorstel

A.     Instemmen met voorgestelde aanpassingen aan de handbalaccommodatie op sportpark Boshoven om zodoende medegebruik van inline hockey-vereniging Wildcats mogelijk te maken;

B.     De raad voorstellen om het begrote budget voor een veldrenovatie van het hoofdveld van DESM in te zetten voor de aanschaf van een inline hockey-boarding;

C.    De raad voorstellen om de renovatie van het verhard handbalveld, die als vervangingsinvestering is opgenomen voor 2009, te vervroegen naar 2008 en het voor 2008 begrote budget voor de renovatie van het honkbalveld hiervoor in te zetten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

A.     Goedkeuren van de begroting 2008 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.     Vaststellen van het voorlopig subsidie op € 431.610,--;

C.    Vaststellen van de tarieven 2008 van het zwembad conform bijgevoegd besluit (07 12 178).

 

Voorstel

A.     Goedkeuren van de begroting 2008 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.     Vaststellen van het voorlopig subsidie op € 431.610,--;

C.    Vaststellen van de tarieven 2008 van het zwembad conform bijgevoegd besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Tarieven

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen subsidieverordening Professionele Instellingen
(07 12 176).

 

Voorstel

A.     Vaststellen Subsidieverordening Professionele Instellingen op het gebied van Kunst, Cultuur, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2008, ingaande 1 januari 2008;

B.     Intrekken van het nog in werking zijnde gedeelte van de ´Verordening welzijn 1993´, ingaande 1 januari 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Conceptverordening

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met subsidiebeschikkingen en uitwerkingsovereenkomsten ten behoeve van peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door de stichting Kinderopvang Humanitas en stichting PUNT welzijn voor 2008 (07 12 185).

 

Voorstel

Instemmen met:

a.     de subsidiebeschikking en uitwerkingsovereenkomst ten behoeve van peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door de stichting Kinderopvang Humanitas, met daarin opgenomen een voorlopig maximaal subsidie van € 268.668,--;

b.     de subsidiebeschikking en uitwerkingsovereenkomst ten behoeve van peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door de stichting PUNT welzijn; met daarin opgenomen een voorlopig maximaal subsidie van € 25.553,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met het procedurevoorstel ten aanzien van het Wmo vervoer (07 12 187).

 

Voorstel

A.     Instemmen met de verlenging van de evaluatieperiode ten aanzien van het Wmo vervoer over heel 2007;

B.     Instemmen met het voorlopige advies van het Platform Wmo dat er de voorkeur aan geeft om de forfaitaire vergoedingen alleen nog aan te bieden als maatwerk;

C.    Instemmen met het vaststellen van vervolgtraject en de criteria ten behoeve van de maatwerkvergoedingen in samenspraak met het Platform Wmo;

D.    Ter voorbereiding op een mogelijke wijziging van het Wmo vervoersbeleid per 1 januari 2009 in het eerste kwartaal van 2008 nadere voorstellen aanbieden ten aanzien van richting en inhoud van de onder punt 1 en 2 en 3 genoemde aspecten en deze aan te bieden aan uw raad.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008 (WeVIM) (07 12 196)

 

Voorstel

Het college stelt de raad voor om:

a.     de Verordening Onderhoudssubsidie Monumenten 1986 in te trekken en;

b.     de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008 (WeVIM) vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Instemmen met het opstellen van een nieuwe Cultuurnota
(07 12 205).

 

Voorstel

Instemmen met het opstellen van een bijdetijdse visie op het gemeentelijk cultuurbeleid, met inachtneming van de daarover in dit voorstel opgenomen condities.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Kennisnemen van de Haalbaarheidsstudie Transferium Weert
(07 12 201).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om kennis te nemen van het gestelde in de Haalbaarheidsstudie Transferium Weert met inachtneming van de in de toelichting genoemde toevoegingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Wijzigen van de APV in verband met het intrekken van de Wet op de Openluchtrecreatie (07 12 190).

 

Voorstel

A.     Aanpassen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) conform concept;

B.     Intrekken van de verordening op de openluchtrecreatie per 1 januari 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van het plan van aanpak voor een gemeentelijk 'Maxima-beleid' (07 12 195).

 

Voorstel

Vaststellen van het plan van aanpak voor een gemeentelijk 'Maxima-beleid'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van de ontwikkelingen rond de Regio VVV Noord- en Midden-Limburg;

B.     Instemmen met de ontwikkeling van lokale en regionale invulling van toerisme, recreatie en promotie (07 12 206).

 

Voorstel

Akkoord gaan met het reserveren van een budget voor regiopromotie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 36.000,-- voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de locatie Standaardmolen (07 12 179).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 36.000,-- voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de locatie Standaardmolen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad
€ 195.000,-- voor een planontwerp voor de herinrichting en het gefaseerd bouwrijp maken van het Stationsplein en omgeving (07 12 197).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om een voorbereidingskrediet ad € 195.000,00 beschikbaar te stellen voor:

a.     een planontwerp voor de herinrichting van het Stationsplein en omgeving;

b.     het gefaseerd bouwrijp maken van het Stationsplein en omgeving ten behoeve van het bouwplan Stationsstraat.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 130.000,-- voor de herinrichting van de Markt en Korenmarkt en omgeving (07 12 208).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 130.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van de Markt, Korenmarkt en omgeving. De kosten kunnen worden gedekt uit de Reserve stadsuitleg. Voor een financieel overzicht verwijzen wij naar de bijlage Reserve stadsuitleg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een raamkrediet van € 200.000,-- voor het uitvoeren van bodemonderzoeken in het kader van de Wet Stedelijke Vernieuwing (ISV) (07 12 183).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een raamkrediet van € 200.000,-- voor het uitvoeren van bodemonderzoeken in het kader van de Wet Stedelijke Vernieuwing (ISV).

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie VVD tegen bureaucratie.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Akkoord gaan met het laten ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan voor het plangebied aan de Wilhelminasingel, met als basis het globale stedenbouwkundig plan van BAM/Wijnen uit 2005. onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in dit voorstel (07 12 214).

 

Voorstel

Akkoord gaan met het laten ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan voor het plangebied aan de Wilhelminasingel, met als basis het globale stedenbouwkundig plan van BAM/Wijnen uit 2005. onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in dit voorstel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Instemmen met het ontwerpbesluit inzake de vaststelling van de “Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007” en de “Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007” (07 12 210).

 

Voorstel

A.     Instemmen met het ontwerpbesluit inzake de vaststelling van de “Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007”, inhoudende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege bij die veehouderijen behorende dierverblijven met de daarbij behorende kaart;

B.     Instemmen met de “Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007” met de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten;

C.    Het ontwerpbesluit met bijbehorende verordening en gebiedsvisie gedurende zes weken ter visie leggen op grond van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

35.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 65.000,-- voor bewegwijzering in de binnenstad met digitale informatiepanelen (07 12 199).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor om in te temmen met het beschikbaar stellen van een krediet ad € 65.000,-- voor bewegwijzering in de binnenstad met digitale informatiepanelen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

38.

Onderwerp

Instemmen met subsidiebeschikkingen en uitwerkingsovereenkomsten ten behoeve van de stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en de stichting PUNT welzijn voor de periode 2008 tot en met 2011, evenals met het convenant betreffende het algemeen maatschappelijk werk in Midden-Limburg (07 12 186).

 

Voorstel

Instemmen met:

a.     de subsidiebeschikking en uitwerkingsovereenkomst ten behoeve van de stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor de periode 2008 tot en met 2011, met daarin opgenomen een voorlopig maximaal subsidie voor 2008 van € 583.454,--;

b.     de subsidiebeschikking en uitwerkingsovereenkomst ten behoeve van de stichting PUNT welzijn voor de periode 2008 tot en met 2011, met daarin opgenomen een voorlopig maximaal subsidie voor 2008 van € 1.701.486,-;

c.      het convenant inzake het algemeen maatschappelijk werk in Midden-Limburg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

28.

Onderwerp

A.     Behandelen van de najaarsnota 2007;

B.     Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2007 (07 12 175).

 

Voorstel

A.     Behandelen van de najaarsnota 2007;

B.     Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2007.

 

Besluitvorming

Motie van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP, D66 en Kernpunt verworpen.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota 2007

 Motie 1

 Geluidsfragment

 

 

 

 

29.

Onderwerp

A.     Verlenen van een aanvullend subsidie voor het jaar 2007 ad € 179.411,-- aan de Stichting Munttheater;

B.     Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie ad
€ 1.169.589,-- voor het jaar 2008 aan de Stichting Munttheater;

C.    Maken van afspraken over het gebruik van het Munttheater door sociaal-culturele verenigingen uit Weert (07 12 203).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor om:

a.     een aanvullende subsidie ad € 179.411,-- te verlenen aan de Stichting Munttheater voor het jaar 2007 en dit bedrag ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2007;

b.     het voorlopig maximaal subsidie 2008 aan de Stichting Munttheater vast te stellen op € 1.169.589,-- en het verschil ad € 263.605,-- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2008;

c.      kennis te nemen van het feit dat er overleg zal plaatsvinden met de Weerter verenigingen, die sociaal culturele activiteiten uitvoeren in het Munttheater over de voorwaarden waaronder dit gebruik in de toekomst kan plaatsvinden.

 

Besluitvorming

Amendement van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA verworpen. Motie van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA verworpen.

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie 2

 Amendement 1

 Geluidsfragment

 

 

 

 

30.

Onderwerp

A.     Vaststellen van grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota grondprijsbeleid 2008;

B.     Vaststellen van bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota grondprijsbeleid 2008 (07 12 193).

 

Voorstel

A.     Instemmen met de notitie Grondprijsbeleid 2008;

B.     Voorstellen aan de raad om:

·    de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota grondprijsbeleid 2008, vast te stellen.

·    de bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota grondprijsbeleid 2008 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Amendement van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en SP verworpen.

Stemverklaringen van de fracties Weert Lokaal en SP vóór het voorstel, met dien verstande dat deze fracties tegen de verhoging van de grondprijzen voor sociale woningbouw zijn. Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 2

 Geluidsfragment

 

 

 

 

31.

Onderwerp

A.     Instemmen met het gestelde in de Systeemstudie Ringbanen;

B.     Kennisnemen van de Uitkomst enquête verkeersveilige schoolroutes;

C.    Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad
€ 200.000,-- ten laste van de stelpost verkeer en vervoer;

D.    Akkoord gaan met het verder uitwerken van verschillende maatregelen zoals genoemd in het raadsvoorstel (07 12 198).

 

Voorstel

A.     Instemmen met het gestelde in de Systeemstudie Ringbanen, en kennisnemen van de Uitkomst enquête verkeersveilige schoolroutes;

B.     Akkoord gaan met het verder uitwerken van de volgende maatregelen:

1.      langzaamverkeerstunnel ter hoogte van Wiekendreef;

2.      langzaamverkeerstunnel ter hoogte van de Eindhovenseweg-Ringbaan Noord;

3.      langzaamverkeerstunnel ter hoogte van de St. Luciastraat;

4.      turborotonde Eindhovenseweg-Ringbaan Noord;

5.      installatie verkeersregelinstallatie Wiekendreef-Ringbaan Noord;

6.      vervanging verkeersregelinstallatie Laarderweg-Ringbaan Noord;

7.      koppeling van de onder 5. en 6. genoemde installaties in samenhang met intensiteitmeting voor de onder 4. genoemde rotonde.<

8.      verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op het kruispunt Ringbaan Oost- Heuvelweg/Overweertstraat te realiseren uiterlijk in 2009.

9.      voorstellen voor de Oost-, West- en Zuidflank van het Ringbanenstelsel in respectievelijk 2008 en later te doen.<

10.  voorstellen voor aanpassing van de verbinding Ringbaan Noord – Stadsbrug uit te werken in samenhang met de uitwerking van de herinrichting van het Bassin.

11.  beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van
€ 200.000,00 ten laste van de stelpost verkeer en vervoer.

 

Besluitvorming

De twee moties van de fractie SP worden ingetrokken. Het voorstel wordt van de agenda afgevoerd. Nadat het voorstel meer kaderstellend is gemaakt, de inbreng van de fracties erin is verwerkt en het voorstel met de wijk- en dorpsraden is besproken, wordt het opnieuw in de raadscommissie gebracht.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Systeemstudie Ringbanen

 Enquete schoolroutes

 Voorstellen Noordflank 2004

 Voorstellen Noordflank 2007

 Motie 3

 Motie 4

 Geluidsfragment

 

 

 

 

32.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 445.000,-- voor het vervangen van verkeersregelinstallaties op verschillende kruisingen (07 12 200).

 

Voorstel

A.     Beschikbaar stellen van een krediet ad € 445.000,-- voor het vervangen van de verkeersregelinstallaties op de volgende kruisingen: Graafschap Hornelaan-Herenstraat, Graafschap Hornelaan-Kloosterstraat, St. Luciastraat-Ringbaan Noord en Ringbaan Oost-Ringbaan Noord;

B.     De structurele kapitaallasten van de VRI Graafschap Hornelaan bedragen op basis van rente (4% en afschrijving 15 jaar) € 13.338,--. Deze lasten voor 2008 kunnen ten laste van de post “onvoorzien structureel 2008” worden gebracht. De vervanging van de VRI St. Luciastraat-Ringbaan Noord en VRI Ringbaan Oost-Ringbaan Noord komen ten laste van de vervangingsinvesteringen 2009. Dit heeft wel als gevolg dat deze vervangingsinvesteringen voor 2009 definitief zijn en daarom geen onderdeel meer uitmaken van de integrale afweging vervangingsinvesteringen 2009.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, SP, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

33.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet ad € 130.319,-- ten behoeve van aankoop en bijkomende kosten van grond met opstal ten behoeve van de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats Molenpoort (07 12 189).

 

Voorstel

Verstrekken van een krediet ad € 130.319,-- ten behoeve van aankoop en bijkomende kosten van grond met opstal voor uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats.

 

Besluitvorming

Geamendeerde motie van de fractie PvdA wordt ingetrokken, omdat deze wordt overgenomen door het college. Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie 5

 Geluidsfragment

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 52.000,-- ten behoeve van de regionale samenwerking Midden-Limburg (07 12 209).

 

Voorstel

A.     Instemmen met een bijdrage van € 52.000,-- in de proceskosten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling voor Midden-Limburg;

B.     Deze kosten ten laste van het begrotingsaldo 2007 brengen.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

36.

Onderwerp

Instemmen met aanwenden van de prioriteit 2007 ad € 25.000,-- voor een scenario-onderzoek jongerenaccommodaties
(07 12 188).

 

Voorstel

A.     Instemmen met het aanwenden van de prioriteit ad € 25.000,-- voor een “voorbereidingskrediet realisatie structurele voorziening waarin sport, welzijn en cultuur worden geïntegreerd ten behoeve van jongeren” voor een scenario-onderzoek toekomst jongerenaccommodaties;

B.     Het college opdracht geven de resultaten van dat onderzoek ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Besluitvorming

Amendement van de fracties Weert Lokaal en SP wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, VVD en Weert Lokaal aanvaard. Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 3

 Geluidsfragment

 

 

 

 

37.

Onderwerp

Akkoord gaan met het verzoek aan Deloitte Accountants om een offerte uit te brengen over een eventuele verlenging van het contract  (07 12 180).

 

Voorstel

Instemmen met het verzoek aan Deloitte Accountants om een offerte uit te brengen over een eventuele verlenging van het contract.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

 

39.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van de heer Raetsen, Truyenhoekweg 1 en 1a, ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Leuken-Noord;

B.     Beschikbaar stellen van een krediet ad € 670.000,-- voor de verwerving van het perceel en het voldoen van de deskundigen- en notariskosten
(07 12 184).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van de heer Raetsen, Truyenhoekweg 1 en 1a, ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Leuken-Noord;

B.     Beschikbaar stellen van een krediet ad € 670.000,-- voor de verwerving van het perceel en het voldoen van de deskundigen- en notariskosten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 


Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

40.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (07 12 215).

a.     Brief van de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 31 oktober 2007 inzake vragen aan het college over de reactivering van de IJzeren Rijn;

b.     Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 13 november 2007 inzake vragen aan het college over de verkeerssituatie bij het Stationsplein en omgeving.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Bijlage originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 

 

 

41.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
21 september tot en met
8 november 2007 (07 12 213).

a.     Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.     Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 294, 295, 298, 304, 305, 308, 315, 321, 322, 324, 327, 328, 329, 330, 334, 336, 337, 340, 346, 348, 349, 351 en 355.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

42.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (07 12 212).

 

Voorstel

Lijst voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

43.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a. 
Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;
b. 
Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;
c. 
Overzicht reserves en voorzieningen 2007

d.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2008;
e. 
Overzicht begrotingsuitkomsten 2008;
f. 
Overzicht reserves en voorzieningen 2008 (07 12 211).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

De fractie PvdA heeft een omissie in het overzicht sub b geconstateerd, omdat hierin de kosten van extra subsidie voor het Munttheater voor 2008 nog niet zijn meegenomen.

Voor het overige voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

44.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 30 januari 2008.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">