AGENDA RAADSVERGADERING 6 JULI 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 mei 2005 (behandeling voorjaarsnota);

b.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 juni 2005 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 26-05-2005

 Notulen 02-06-2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 06-07-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

6.

Onderwerp

Benoemen van de heer J.H.F. Vossen tot lid van de commissie Welzijn, Onderwijs, Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Cultuur (05 07 120).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van het aanvullend controleprotocol 2004 (05 07 099).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de compenserende maatregelen zoals die zijn

afgesproken met WereldWinkel Weert naar aanleiding van het vervallen van de afname van solidariteitskoffie ten behoeve van de gemeentelijke organisatie (05 07 112).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begroting 2006 Regio oord- en Midden-Limburg (05 07 114).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de jaarrekening 2004 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (05 07 113).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de wijziging nr. 1 en 2 op de begroting 2005 Regio Noord- en Midden-Limburg (05 07 119).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Instemmen met de nadere uitwerking van de lokale educatieve agenda tot het inhoudelijk beleidsplan ´Onderwijs en Zorg´;

B.      In afwachting op het bovenstaande punt vooralsnog een bedrag van € 170.964,-- beschikbaar stellen als budget zorgleerlingen voor de duur van het schooljaar 2005/2006;

C.     Uiterlijk op 1 augustus 2006 een definitief besluit over continuering van de subsidiëring nemen bij de vaststelling van het inhoudelijk beleidsplan ´Onderwijs en Zorg´ voor Weert (raadsvoorstel 05 07 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Uitvoering geven aan het speelruimtebeleidsplan in Keent (raadsvoorstel 05 07 115).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

A.      Akkoord gaan met de jaarrekening 2004 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.      Vaststellen van het definitief prijssubsidie op € 303.906,-- (raadsvoorstel 05 07 098).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de subsidieregeling fietstoerisme;

B.      Akkoord gaan met het verlenen van een bijdrage van € 2.400,--aan de stuurgroep Peel en Maas ten behoeve van de uitvoering van het project verbetering toeristisch recreatieve infrastructuur Peel en Maas en dit bedrag ten laste te laten komen van het eenmalige gedeelte van de post onvoorziene lasten (05 07 110).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van de verkenning naar de mogelijkheden van een multifunctionele skatehal op sportpark Boshoven (05 07 101).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor een waardenstellend

proefsleuvenonderzoek in Kampershoek-Noord ad € 281.000,--

(05 07 104).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Verwerven van het eigendom Victor de Stuersstraat 6 te Weert

(05 07 105).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Instellen van de welstandscommissie gemeente Weert (05 07 103).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de verplaatsing van de milieuwerf/gemeentewerf en ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Leuken-Noord (05 07 106).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer W.P.H.J. Janssen, Tobbersdijk 40 te Weert, om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (05 07 107).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Intrekken van het op 28 april 2005 genomen voorbereidingsbesluit voor zover dit betrekking heeft op het perceel of perceelsgedeelte op of nabij het pand Koenderstraat 2A (05 07 108).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het door de heer M.M. Seerden en mevrouw M. Seerden-Lenders ingediende bezwaarschrift tegen de vestiging van een voorkeursrecht op een perceel nabij de Laarderweg (raadsvoorstel 05 07 097).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer J.M.J. Beerens, Kroonstraat 3 te

Stramproy, om een planschadevergoeding als gevolg van een verleende bouwvergunning met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de bouw van 8 appartementen en garages op de hoek Julianastraat/Kroonstraat te Stramproy (locatie voormalig café/restaurant ’t Kleine Verschil) (raadsvoorstel 05 07 095).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Herijken van het subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties (raadsvoorstel 05 07 118).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25A.

Onderwerp

Aanwijzen van een bijzondere begraafplaats.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

26.

Onderwerp

Starten van de aanbesteding op basis van de uitkomsten van de vertaling van het programma van eisen van de minder vergaande variant van de renovatie stadhuis naar de besteksfase (05 07 111).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Aangaan vriendschapsband met gemeente El-Ouatia in de provincie Tan Tan in Marokko (05 07 117).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2004 (05 07 096).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening op het raadplegend en raadgevend referendum Weert 2005 (05 07 116).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Instemmen met de visie op samenwerking op het gebied van bedrijventerreinenbeleid Hoge Dunk (05 07 102).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

31.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen inzake de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Weert en Lambrichts Bouwmanagement b.v. (05 07 109).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

32.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het bouwplan `Veuskenshof´;

B.      Kenbaar maken van eventuele wensen/bedenkingen betreffende de samenwerkingsovereenkomst ´Veuskenshof´ (05 07 094).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

Bespreekstukken

 

 

 

33.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 07 124).

 

Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 25 juni 2005 inzake vragen aan het college over de renovatie van het stadhuis en het onderbrengen van publieksfuncties in het Jacob van Horne-museum (Oude Stadhuis), met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief

 

 

 

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 22 april 2005 tot en met 2 juni 2005 (05 07 121).

 

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brief onder nr. 282;

b.      Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 246, 248, 250, 252, 253, 269, 272, 276, 279 280, 283, 287, 291 en 293;

c.     Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 241, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 275, 277, 278, 281, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292 en 294.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

35.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (05 07 122).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beďnvloeding onvoorziene lasten 2005;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2005 (05 07 123).

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

37.

Onderwerp

Motie inzake Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

38.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 6 juli 2005

 

">