AGENDA RAADSVERGADERING 28 APRIL 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16 maart 2005 (installatie burgemeester Niederer);

b.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 17 maart 2005 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 16-03-2005

 Notulen 17-03-2005

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 28-04-2005

 

 

 

 

Benoemingen

6.

Onderwerp

Benoemen van de heer J.M.L. Niederer tot lid van het Algemeen bestuur van de Regio Noord- en Midden-Limburg (Regioraad) (05 04 066) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

7.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en instemmen met de wijziging van de begroting 2005 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.      Akkoord gaan met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2005 met € 173.466,-- (bijdrage primaire begroting 2005: € 353.634,--) (05 04 048).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventueel wensen of bedenkingen kenbaar maken over de garantstelling, onder voorwaarden, ad € 156.741,-- voor de Stichting Martinus Monument ten behoeve van de restauratie van de toren van de St. Martinuskerk te Weert (05 04 060).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Besluiten tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van de Stichting Katholiek Onderwijs Weert–Zuid (SKOWZ) inzake het herstellen van de bestrating bij basisschool Het Dal (05 04 052) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Oplossen van de problematiek met betrekking tot ongesaneerde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied

(05 04 049).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Onttrekken van een gedeelte van de Houtstraat en een gedeelte van het fietspad vanaf de Houtstraat aan het openbaar verkeer (05 04 054) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift ingediend namens J.M.J. Beerens, Kroonstraat 3 te Stramproy. Het bezwaarschrift is gericht tegen de afwijzing van een verzoek om vergoeding van planschade als gevolg van het verlenen van een vrijstelling voor de bouw van 19 woningen gelegen aan de Kroonstraat te Stramproy (05 04 055) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de bestuursopdracht tot het doen van een onderzoek naar de mogelijkheid van het realiseren van woningen boven nieuw te bouwen schoolcomplexen (initiatiefvoorstel PvdA) (05 04 064).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 110.720,-- als bijdrage aan Wonen Weert in verband met het exploitatietekort voor de

woonwagenlocatie aan De Wolwasser (05 04 051).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

15.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied

omgeving Nelissenhofweg (05 04 058) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 52.500,-- voor onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de nadere uitwerking van een stedenbouwkundige visie en bestemmingsplanprocedure voor het gebied Nelissenhofweg, Kazernelaan, Diesterbaan en IJzerenmanweg (05 04 056).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

A.      Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen;

B.      Intrekken van het voorbereidingsbesluit voor zover dit betrekking heeft op de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de adressen St. Sebastiaanskapelstraat 17, Riviereweg 2, Hennestraatje 3 en Grotesteeg 2 (05 04 059) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van het controleprotocol 2004 (05 04 067).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

19.

Onderwerp

Verwerven van het eigendom Sutjensstraat 30 te Weert (05 04 057).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen inzake de

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Weert en Singel

Vastgoed BV over het bouwplan Bloemen (05 04 050).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aankoop van het eigendom van de Rabobank aan het Kerkplein te Stramproy (05 04 053).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

22.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van de eigendommen van de familie Tinnemans-Greijmans aan de St. Sebastiaanskapelstraat 23 te Weert, kadastraal aangeduid met de sectie W 282;

B.      Verstrekken van een krediet ad € 570.000,-- voor de verwerving (inclusief bijkomende kosten) voor de genoemde woningen met bijhorende percelen, kadastraal aangeduid met sectie W 282, totaal groot 2056 m2 (05 04 063).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

23.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van de eigendommen van de familie Govaert aan de St. Sebastiaanskapelstraat 38 te Weert, kadastraal aangeduid met sectie W 238;

B.      Verstrekken van een krediet ad € 680.000,-- voor de verwerving (inclusief bijkomende kosten) voor de genoemde woningen met bijhorende percelen, kadastraal aangeduid met sectie W 238, totaal groot 2779 m2 (05 04 062).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

24.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van het object Maasenweg 37, gelegen in het plangebied Laarveld aan aannemersbedrijf Haex-Brankaert BV (05 04 061).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

25.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 04 073).

a.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 18 maart 2005 inzake vragen aan het college over de belastingteruggave voor bijstandsgerechtigden;

b.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 21 maart 2005 inzake vragen aan het college over de vergoeding van verhuis- en herinrichtingskosten bij gedwongen verhuizing van huurders.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 

 

 

Bespreekstukken

26.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 04 071).

a.      Brief van de heer M. Lempens namens de fractie VVD d.d. 2 maart 2005 inzake vragen aan het college over gebruiksmogelijkheden van de Nieuwe Markt;

b.      Brief van de heer H. Coolen namens de fractie CDA d.d. 6 april 2005 inzake vragen aan het college over de vermeende kritiek op Dorpsraad Stramproy, met verzoek om mondelinge beantwoording;

c.       Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 22 april 2005 inzake vragen aan het college over het Multiculturele Festival op Keent, met verzoek om mondelinge beantwoording;

d.      Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 22 april 2005 inzake vragen aan het college over de vertraging bij de voorbereiding van de brede school Keent, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.      Brief van de heer H. Coolen namens de fractie CDA d.d. 22 april 2005 inzake vragen aan het college over het regionaal bedrijventerreinenbeleid Land van Weert en Cranendonck, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Originele brief c.

 Originele brief d.

 Originele brief e.

 

 

 

27.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad  van Weert (05 04 072).

a.      Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 14 februari 2005 inzake vragen aan het college over de situatie van wijkgebouw de Spil op Molenakker;

b.      Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 14 maart 2005 inzake vragen aan het college over de aanbestedingsregeling van het stadhuis, met verzoek om mondelinge beantwoording;

c.       Brief van de heer G. Soyugüzel namens de fractie PvdA d.d. 21 maart 2005 inzake vragen aan het college over de belastingteruggave voor bijstandsgerechtigden;

d.      Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 24 maart 2005 inzake vragen aan het college over de sluiting van de binnenjop op Molenakker;

e.      Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 15 december 2004 inzake vragen aan het college over de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a1.

 Antwoordbrief a2.

 Originele brief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

11 februari 2005 tot en met 24 maart 2005 (05 04 070).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 168 en 179;

b.      Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 153, 161, 162, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 180, 182, 185, 192, 193, 197, 199 en 200;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 204 en 205.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (05 04 069).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

30.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2005;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2005 (05 04 068).

 

 

 

 

31.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 28 april 2005

 

">