AGENDA RAADSVERGADERING 2 JUNI 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 april 2005 (behandeling voorjaarsnota).

 

Bestanden

 Notulen 28-04-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de notulen van de themabijeenkomst van 2 mei 2005 (concept-opgavenprofiel bestuurskrachtmeting) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 02-05-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 02-06-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

7.

Onderwerp

Medewerking verlenen aan de uitbreiding van het hoofdgebouw van

basisschool St. Laurentius te Weert voor één groep en aan de uitbreiding van het onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor één groep (05 06 075).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens (05 06 083).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de Hensestraat en enkele gedeelten van de Reinenstraat en Veuskensstraat in Stramproy

(05 06 078).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor een waardenstellend

proefsleuvenonderzoek in Laarveld ad € 250.000,--, Vrouwenhofwoongebied ad € 75.000,-- en Vrouwenhof-tennisvelden ad € 10.000,-- (05 06 077).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de Marktverordening gemeente Weert 2005

(05 06 085).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

12.

Onderwerp

Afwijzen van een verzoek van de heer J.G.W. en mevrouw A.M. Vleeshouwers- Visser en de heer J. Visser om de bestemming van het perceel Pruiskesweg 16, gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 1998, te wijzigen (05 06 088).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een subsidie ad € 18.000,-- voor 4 kogelvangers en een bijdrage van € 1.250,-- voor de vervanging van geluidsgedempte buksen (05 06 080).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 190.000,-- (exclusief BTW) voor de bekostiging van voorkomende werkzaamheden in het kader van de uitwerking van het project Keent Kiest Kwaliteit (05 06 081).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de afweging nieuwbouw versus renovatie stadhuis - mede als reactie op de motie aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2005 - en niet overgaan tot heroverweging van de renovatie (05 06 087).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met het Prestatieplan van de sector Sociale Zaken

(05 06 076).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Prestatieplan

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 28.200,-- ten behoeve van een onderzoek naar een efficiënter gebruik en beheer van voorzieningen (05 06 084).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening op de rekenkamer van de gemeente

Weert (05 06 086).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

19.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 04 089).

 

a.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 21 maart 2005 inzake vragen aan het college over de toekomst van de jeugd die nu nog terecht kan in de skateboardhal aan de Straevenweg.

b.      Brief van de heer Th. Meulen namens de fractie CDA d.d. 27 mei 2005 inzake vragen aan het college over informatieverstrekking door het college ten behoeve van een juiste, actuele en complete beeldvorming, met verzoek om mondelinge beantwoording. Behandeling tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2005.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Geluidsfragment a.

 Geluidsfragment b.

 

 

 

20.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor

de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 04 090).

 

a.      Brief van de heer G. Soyugüzel namens de fractie PvdA d.d. 30 maart 2005 inzake vragen aan het college over de verkoop aan particulieren buiten het centrum.

b.      Brief van de heren J. Cardinaal en A. Kirkels namens de fractie VVD d.d. 10 mei 2005 inzake vragen aan het college over de verkeersgevaarlijke situatie op de Bocholterweg nabij Altweerterheide. Behandeling tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2005.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Amendement b.

 Geluidsfragment a.

 Geluidsfragment b.

 Geluidsfragment b2.

 

 

 

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

25 maart 2005 tot en met 21 april 2005 (05 06 091).

a.   Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 227 en 239;

c.       Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 206, 214, 219, 228, 231, 232, 236 en 238;

d.      Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 233, 234, 235, 237 en 240.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een

voorstel moet doen (05 06 092).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2005;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2005 (05 06 093).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Motie inzake Multifunctionele Accommodatie Keent.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 2 juni 2005

 

">