AGENDA RAADSVERGADERING 2 FEBRUARI 2005

 

 

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

1.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 november 2004 (begroting 2005);

B.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16 december 2004;

C.     Vaststellen van de notulen van het openbare gedeelte van de vergadering van 17 januari 2005 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 08-11-2004

 Notulen 11-11-2004

 Notulen 16-12-2004

 Notulen 20-12-2004

 Notulen 17-01-2005

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda 02-02-2005

 

 

 

Benoemingen

3.

Onderwerp

Benoemen van de heer A. Ejjarmouni tot lid van de commissie Welzijn, onderwijs, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid en cultuur (05 02 022) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

4.

Onderwerp

Wijzigen van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2005 (05 02 012).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Wijzigen van de statuten van Stichting Cultureel Centrum de Munt

(05 02 002).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de aangepaste verordening artikel 213 Gemeentewet (GW) en het Treasury-statuut (05 02 005).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Aanwijzen van gronden ten oosten van het dorp Laar waarop de Wet voorkeursrecht gemeente van toepassing is (05 02 013) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 200.000,-- voor de bekostiging van de aanleg van infrastructuur ten behoeve van

6 starterswoningen en het multifunctioneel centrum in Tungelroy

(05 02 004).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 73.000,-- (exclusief BTW) voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied Hushoverweg en Maasenweg ten behoeve van de realisatie van respectievelijk 6 en 4 starterswoningen (05 02 006).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

10.

Onderwerp

Toekennen van het verzoek van de heer J.M.H.A. Salmans, Tobbersdijk 38 te 6002 AS Weert, om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (05 02 001) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de ‘Beleidsnota Permanente Bewoning Recreatie-woningen’ (05 02 009).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aan- en verkoop van (bouw)grond aan Bam Woningbouw bv, statutair gevestigd te Bunnik, Runnenburg 19, 3981 AZ;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet van € 157.000,-- ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van de bouwlocatie aan de Herenstraat (05 02 010).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

13.

Onderwerp

A.      Instemmen met de notitie Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten;

B.      Intrekken van de verordening Minimabeleid gemeente Weert 2004 per 1 januari 2005;

C.     Instemmen met de verordening categoriale bijzondere bijstand gemeente Weert 2005;

D.     Intrekken van de verordening voor het fonds voor sociaal culturele activiteiten 2004 per 1 januari 2005;

E.      Instemmen met de verordening voor het fonds voor sociaal culturele activiteiten 2005;

F.      Jaarlijks, afhankelijk van de financiële mogelijkheden, dan wel nieuwe of gewijzigde wetgeving, beoordelen of voortzetting van de categoriale bijzondere bijstandregeling voor chronisch zieken en gehandicapten mogelijk is (05 02 007).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Akkoord gaan met een structurele oplossing voor de topsport-problematiek volgens voorgestelde oplossing. De hieruit voortvloeiende maximale last ad. € 22.000,-- wordt ten laste gebracht van de post onvoorziene lasten 2005 (05 02 016).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 4.331.000,-- voor de verplaatsing en nieuwbouw van een milieustraat en een gemeentewerf (05 02 011).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van reparatiebestemmingsplan NRP-gebied (05 02 008).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

17.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 02 021).

a.      Brief van de heer J. Hendrikx namens de fractie Weert Lokaal d.d. 22 november 2004 inzake vragen aan het college over het nieuwe contract met de VVV regio Noord- en Midden-Limburg.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 

 

 

 

Bespreekstukken

18.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 02 020).

a.      Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen en de heer A. van den Akker namens de fractie Weert Lokaal d.d. 21 januari 2005 inzake vragen aan het college over het opzeggen van de overeenkomst tussen de Wereldwinkel Weert en de gemeente Weert voor de afname van koffie, met verzoek om mondelinge en schriftelijke beantwoording;

b.      Brief van de heer H. Coolen namens de fractie CDA d.d. 24 januari 2004 inzake vragen aan het college over het opzeggen van de overeenkomst tussen de Wereldwinkel Weert en de gemeente Weert voor de afname van koffie, met verzoek om mondelinge  beantwoording;

c.       Brief van de heren H. Lempens en A. Kirkels namens de fractie VVD d.d. 27 januari 2005 inzake vragen aan het college over de gevolgen van de gemeentelijke herindeling Midden-Limburg, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Originele brief b.

 Originele brief c.

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 02 023).

a.      Brief van mevrouw T. Aendekerk-Kunnen en de heer J. Hendrikx namens de fractie Weert Lokaal d.d. 22 november 2004 inzake een verzoek aan het college om te onderzoeken of er aan de Kapelstraat in Stramproy verkeersremmende maatregelen getroffen kunnen worden die passen binnen het karakter van de omgeving;

b.      Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 24 januari 2005 inzake vragen aan het college over het alsnog uitkeren van de Zalmsnip voor 2005, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 12 november t/m 29 december 2004 (05 02 019).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 578, 590, 592, 619, 625 en 640;

b.      Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 576, 581, 584, 589, 598, 599, 601, 602, 603, 608, 609, 610, 611, 614, 617, 627, 630, 632, 633, 634, 635, 639 en 643;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr 573, 574, 575, 577, 579, 580, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 604, 605, 606, 607, 612, 613, 615, 616, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 628, 629, 631, 636, 637, 638, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 en 652.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (05 02 018).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

22.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2005;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2005 (05 02 017).

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 2 februari 2005

 

">