AGENDA RAADSVERGADERING 17 MAART 2005

 

 

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

1.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 februari 2005

(geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 02-02-2005

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda 17-03-2005

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

3.

Onderwerp

Vaststellen van de ´Instructie klachtbehandeling gemeente Weert´

(05 03 027).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractie-budgetten van 2003 (05 03 032).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Instellen van een gemeentelijke rekenkamer(functie) (05 03 030).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de gemeentelijke vergoeding betreffende de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor sociaal medisch geďndiceerden ingaande 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 (05 03 026).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de opstart en uitvoering van een activeringsproject voor harddrugsverslaafde burgers van Weert zodra de dag en nachtopvang operationeel is (05 03 038).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Aankopen van grond voor de uitbreiding van VMBO Het Kwadrant

(05 03 031).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het Meerjarenontwikkelingsprogramma Investerings-budget Stedelijke vernieuwing 2005 tot en met 2009 (MOP ISV-2)

(05 03 039).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het ´Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009´ (05 03 040).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

11.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied Stationsstraat (05 03 034).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

12.

Onderwerp

Toekennen van het planschadeverzoek van de heer F.J.J. Prinsen en mevrouw C.G.J. Prinsen-Nijsen, Valenakkerweg 6, alhier, als gevolg van het realiseren van 10 appartementen door Planontwikkeling Van Heur Kelpen B.V. te Kelpen op het voormalige WML-terrein, gelegen aan de Valenakkerweg (05 03 028).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

13.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het perceel Roeventerpeelweg 2-4 in verband met het door J.C. van de Vin ingediende bouwplan voor het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Roeventerpeelweg 2-4 (05 03 024).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

Wijzigen van de regelgeving met betrekking tot de adviescommissie cultuurhistorie en de welstandscommissie conform nieuwe werkwijze (05 03 041).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 4.351.000,-- voor de verplaatsing en nieuwbouw van een milieustraat en een gemeentewerf (05 03 029).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de nota ‘Weerterkwartier: visie en draaiboek Wonen-welzijn-zorg´;

B.      Kennisnemen van de intentieverklaring wonen, welzijn en zorg Weerterkwartier (05 03 036).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Akkoord gaan met de aanwending tot een bedrag van € 200.000,--

van het via de prioriteiten 2004 beschikbaar gestelde krediet van

€ 2.000.000,-- voor de Multifunctionele accommodatie Keent

(05 03 037).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (initiatiefvoorstel fractie VVD) (05 03 042).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

19.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de heer H.M.J. Smeets in de Kempen ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 845.000,-- voor de verwerving van de percelen ten behoeve van de uitbreiding van industrie-terrein De Kempen (05 03 033).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Bespreekstukken

20.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomsten met betrekking tot de verwerving van eigendommen van de firma Lemmers aan de Rietstraat 8 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.      Verstrekken van een krediet van € 8.600.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen in Laarveld (05 03 035).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

21.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 03 043).

a.      Brief van de heer A. Egging namens de fractie CDA d.d. 20 december 2004 inzake vragen aan het college over de verpaupering van de Julianastraat door de aanblik van voormalige horecagelegenheid De Taphoeve en Café De Maroy Bar;

b.      Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 28 januari 2005 inzake vragen aan het college over de vermeende stagnatie van het monumentenbeleid in Weert.

c.       Brief van mevrouw Gresnigt-Raemaekers namens de fractie CDA d.d. 11 maart 2005 inzake vragen aan het college over de gebruiksvergunning van het gemeentehuis.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Originele brief c.

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 03 044).

a.      Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 15 december 2004 inzake vragen aan het college over de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden;

b.      Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal d.d. 5 januari 2005 inzake vragen aan het college over de veiligheid van het schoolgebouw in Swartbroek.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 30 december 2004 tot en met 10 februari 2005 (05 03 045).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 2, 4, 14, 34 en 147;

b.      Ter afdoening in handen van de griffie stellen de brief onder nr. 1 en 15;

c.       Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 1, 3, 5, 7, 13, 19, 20, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 137 en 138;

d.      Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 653, 654, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 48, 49, 60, 61, 129, 130, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 en 149.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (05 03 046).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

25.

Onderwerp

a. Overzicht beďnvloeding onvoorziene lasten 2005;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2005 (05 03 047).

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Verzoek van de heer Coolen namens de fractie CDA tot het houden van een interpellatie over het opgavenprofiel bestuurskrachtmonitor.

 

Bestanden

 Interpellatie opgavenprofiel

 

 

 

27.

Onderwerp

Verzoek van de heer Coolen namens de fractie CDA tot het houden van een interpellatie over het bedrijventerreinenbeleid Land van Weert en Cranendonck.

 

Bestanden

 Interpellatie bedrijventerrein

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 17 maart 2005

 

">