AGENDA RAADSVERGADERING 3 NOVEMBER 2004

 

1.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 september 2004;

B.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 oktober 2004 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 22-09-2004

 Notulen 20-10-2004

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 03-11-2004

 

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

3.

Onderwerp

Benoemen leden fractie D66 Land van Weert in raadscommissies

(04 11 210) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

4.

Onderwerp

Kennisnemen van de liquidatie van de Stichting Werknet Land van Weert en instemmen met de verdeling van het positief exploitatie-resultaat 2001 (04 11 186).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (04 11 189).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de Startnotitie ´Cultuurbeleid Gemeente Weert 2005-2008´ (04 11 199).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Herijken van het subsidiebeleid (04 11 183).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,-- als bijdrage in de kosten van sanering van de locatie Kop van Biest (04 11 192).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Akkoord gaan met de rioolrenovatie van transportriool Graafschap Hornelaan en het beschikbaar stellen van een krediet van

€ 750.000,-- (04 11 184).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

10.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van Adviesbureau Van Montfoort te Amersfoort namens de heer J.M.J. Beerens, Kroonstraat 3 te Stramproy, om een planschadevergoeding als gevolg van een verleende bouwvergunning met vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor 19 woningen nabij zijn woning aan de Kroonstraat (voormalige brouwerijcomplex)

(04 11 191) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

11.

Onderwerp

Afwijzen van drie planschadeverzoeken in relatie tot bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (04 11 181) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

12.

Onderwerp

Toekennen van het verzoek van de heer C.M. Jacobs, Pastoor Greymansstraat 3 te 6039 GG Stramproy, om een planschade-vergoeding als gevolg van het (omstreeks 1981) gebouwde voormalige gemeentehuis in Stramproy (04 11 182) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

13.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de Wet kinderopvang (Wk) welke ingaat per 1 januari 2005;

B.      Vaststellen de Verordening Wet kinderopvang ingaande 1 januari 2005 (04 11 187).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

Wijzigen van de tarieventabel ontheffing sluitingstijden horeca

(04 11 180).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

15.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op professionele instellingen;

B.      Instemmen met procedure omtrent compensatie loonfunctiegebouw PUNT welzijn (04 11 190).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen het Fraudebeleidsplan ´Handhaving 2004/2005´ van de Sector Sociale Zaken (04 11 185).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Realiseren van een kringloopbedrijf met reïntegratiedoelstelling in Weert (04 11 193).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

A.      Goedkeuren van de begroting 2005 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.      Vaststellen van het voorlopig prijssubsidie op € 364.085,--;

C.     Vaststellen van de tarieven conform bijgevoegd besluit

(04 11 188).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

19.

Onderwerp

A.      Akkoord gaan met de voorgenomen investeringen in het openbare gebied ten bedrage van € 1,7 miljoen uit de reserve voorziening riolering om de gemeentelijke bijdrage aan het revitaliseringsplan mogelijk te maken onder voorwaarde dat de subsidie in totaal circa € 2,5 miljoen wordt toegekend door de provincie Limburg, het Rijk (cofinanciering/EZ) en de Europese Unie (Interreg) gebaseerd op het ´Revitaliseringsplan Kanaalzone 1 te Weert´;

B.      Kennisnemen van de financiële haalbaarheid en instemmen met verder onderzoek om de financiële haalbaarheid van het revitaliseringsplan beter te bepalen (04 11 200).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Weert (04 09 174).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

21.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 11 207).

a.      Schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 23 augustus 2004 inzake vragen aan het college over de realisatie van starterswoningen in de wijk Keent.

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 

 

 

22.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 11 208).

a.      Schrijven van de heer A. Heijmans namens de fractie P.v.d.A. d.d 5 augustus 2004 inzake vragen aan het college over de inzet van uitkeringsgerechtigden in het groenonderhoud;

b.      Schrijven van mevrouw M. Zaâboul namens de fractie P.v.d.A. d.d. 29 september 2004 inzake vragen aan het college over een wijkontwikkelingsmaatschappij voor het project Keent Kiest Kwaliteit.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 

 

 

23.

Onderwerp

Schrijven van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 14 oktober 2004 inzake de woonsituatie van de nieuwe burgemeester, met het concept-antwoordschrijven van de raad dienaangaande

(04 09 209).

 

Bestanden

 Concept-antwoordschrijven

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 12 augustus 2004 tot en met 30 september 2004 (04 11 205).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 441, 449, 457, 463, 466 en 488;

b.      Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 437, 443, 444, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 458, 462, 465, 468, 472, 473, 474, 477, 481, 486 en 487;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 442, 445, 448, 455, 456, 459, 460, 461, 464, 467, 469, 470, 471, 475, 476, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485 en 489.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (04 11 206).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

26.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2004;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2004;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2004 (04 11 204).

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 3 november 2004

 

">