CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 14 DECEMBER 2011

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

M.A. Engelen-Wijen (VVD) en P.P.E. Lempens (SP)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

---

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door:

-          mw. Bellemakers m.b.t. agendapunt 23 (leerlingenvervoer);

-          dhr. Roos namens het bestuur van de atletiekvereniging Weert m.b.t. agendapunt 9 (concept-nota subsidiebeleid).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht mw. Bellemakers

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Roos

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering. Ook stelt hij de raad voor ermee in te stemmen hem voor de resterende raadsperiode aan te wijzen als opvolger van burgemeester Niederer als afgevaardigde in de Euregio Rijn-Maas-noord. De raad gaat hiermee akkoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 november 2011;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2 november 2011.

 

 

In de notulen wordt op pagina 35 in de zesde regel van de inbreng van de heer Adriaens het woord “niet” vervangen door “betreffende”. De notulen worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 2 november 2011

 Besluitenlijst 2 november 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Het voorstel van de PvdA om agendapunt 27 (uitwerkingsovereenkomst Punt Welzijn) van de agenda af te halen wordt met tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en VVD en voorstemmen van de fracties PvdA, D66 en SP verworpen.

D66 deelt mede dat de in de raadsvergadering van 14 juni 2011 aangehouden motie over de Noordkade wordt ingetrokken.

D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over nieuwbouw brede school Laar-Laarveld. Deze wordt behandeld als agendapunt 34A.

Bij de agendapunten 22 (Wet Werk en Bijstand) en 26 (verordeningen en tarieventabellen) verzoekt respectievelijk de fractie PvdA en de fractie D66 om het voorstel gesplitst per onderdeel in stemming te brengen. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 14-12-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Herstemmen over motie 13 (demografie) van de fractie Weert Lokaal waaromtrent bij de behandeling van de begroting 2012 de stemmen staakten.

 

Voorstel

Herstemmen over motie 13 (demografie) bij begroting 2012.

 

Besluitvorming

Weert Lokaal licht toe dat de motie tijdens de behandeling ervan in de raadsvergadering van 9 november 2011 is gewijzigd. De gewijzigde motie wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (13 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD en CDA (14 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

 Motie 13

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

7.

Onderwerp

Wijzigen ‘Algemene Plaatselijke Verordening’ en ‘Verordening GBA”.

 

Voorstel

1. Besluiten tot het wijzigen van de 'Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert 2009' en de 'Verordening GBA', conform bijgaande concept verordening.

2. Voor kennisgeving aannemen dat de 'Verordening geluidmeetdienst gemeente Weert 2005' per 1

januari 2007 van rechtswege is vervallen en dit op gebruikelijke wijze algemeen bekend maken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Verlenen woonplaatsontheffing aan burgemeester Heijmans.

 

Voorstel

Aan burgemeester A.A.M.M. Heijmans tot 1 oktober 2012 ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente Weert te hebben.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met het bespreken van de concept-nota subsidiebeleid met de belanghebbende organisaties.

 

Voorstel

Instemmen met het bespreken van de concept-nota subsidiebeleid met de belanghebbende organisaties.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Roos

 

 

 

10.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot korting subsidie Stichting Zwembad De IJzeren Man conform bijgevoegde concept beschikking.

 

Voorstel

Ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot korting subsidie Stichting Zwembad De IJzeren Man conform bijgevoegde concept-beschikking.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties PvdA en SP tegen het voorstel. Voorstel is aangenomen met 6 stemmen tegen. 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de inkomstenderving als gevolg van de renovatie van het recreatiebad van Zwembad De IJzeren op € 30.997,=.

 

Voorstel

Vaststellen van de inkomstenderving als gevolg van de renovatie van het recreatiebad van Zwembad De IJzeren Man op € 30.997,-.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen begroting en uitvoeringsovereenkomst 2012 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

 

Voorstel

a. Vaststellen van de begroting 2012 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

b. Vaststellen van de voorlopige exploitatiesubsidie op € 532.772,-.

c. Vaststellen van de tarieven conform bijgevoegd besluit.

d. Vaststellen van de onderhoudssubsidies voor de technische installaties op € 171.369,- en voor het gebouw op € 15.296,-.

e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen kantorennota 2011.

 

Voorstel

Besluiten om de Kantorennota 2011 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Kantorennota 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Invoeren vanaf periode 5 van het jaar 2012 van een eigen bijdrage/eigen aandeel voor individuele vervoers- en woonvoorzieningen voor bestaande en nieuwe cliënten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Voorstel

1. Kennis te nemen van het eindverslag van de inspraakprocedure;

2. De Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning met ingang van periode 5 van het jaar 2012 gewijzigd vast te stellen.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties PvdA en SP tegen het voorstel. Voorstel is aangenomen met 6 stemmen tegen. 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de Projectopdracht brede school Leuken en beschikbaar stellen van een krediet ad. € 300.000,00 voor de bouwvoorbereiding ten behoeve van nieuwbouw Basisschool Leuken met voor- en naschoolse opvangvoorzieningen en mogelijk een gymzaal.

 

Voorstel

Kennis nemen van de Projectopdracht brede school Leuken en besluiten om een krediet ad. € 300.000,00 beschikbaar te stellen voor de bouwvoorbereiding ten behoeve van nieuwbouw Basisschool Leuken met voor- en naschoolse opvangvoorzieningen en mogelijk een gymzaal. De lasten ad (€ 18.820,00) te dekken ten laste van de middelen onderwijshuisvesting.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Akkoord gaan met:

1. betaling van de aanvullende gemeentelijke bijdrage van Weert ad. € 42.341,- voor 2012 aan de Stichting VVV Midden-Limburg ten laste van de reserve jaarrekeningresultaat 2009 voor de uitvoering van regiomarketing en promotie.

2. opzegging van de overeenkomst met de Stichting VVV Midden-Limburg voor de uitvoering van regiopromotie na 2012.

 

Voorstel

Akkoord gaan met:

1. betaling van de aanvullende gemeentelijke bijdrage van Weert ad. € 42.341,- voor 2012 aan de Stichting VVV Midden-Limburg ten laste van de reserve jaarrekeningresultaat 2009 voor de

uitvoering van regiomarketing en promotie.

2. opzegging van de overeenkomst met de Stichting VVV Midden-Limburg voor de uitvoering van regiopromotie na 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 75.000,= exclusief BTW voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Noordkade te Weert.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet à € 75.000,00 excl. btw voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Noordkade te Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 10.031.600,= voor de realisatie van een transportriool gekoppeld aan een totale herinrichting van de openbare ruimte ter hoogte van de bestaande Houtstraatlossing.

 

Voorstel

Positief besluit nemen over de aanvraag voor een krediet á € 10.031.600, - noodzakelijk voor de realisatie van het transportriool en de daaraan gekoppelde herinrichting van het openbaar gebied rondom de bestaande Houtstraatlossing.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Kenbaar maken van bedenkingen en/of zienswijzen over de participatie aan het bestuur HCE Hippisch Centre of Excellence.

 

Voorstel

Kenbaar maken van bedenkingen en/of zienswijzen over de participatie aan het bestuur Hippisch Centre of Excellence.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP tegen het voorstel. De raad maakt geen bedenkingen en/of zienswijzen kenbaar. Voorstel is zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Instemmen met nadere uitwerking van de Multimodale Terminal Weert-Cranendonck.

 

Voorstel

Besluiten om de realisatie van de Multimodale Terminal Weert - Cranendonck nader uit te werken onder de voorwaarde dat de uitwerking geschiedt op basis van openbaarheid van de terminal, marktconformiteit van de te hanteren tarieven alsmede een sluitende exploitatie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen Nota Grondprijsbeleid 2012.

 

Voorstel

1. Besluiten om de nota grondprijsbeleid 2012 vast te stellen.

2. Besluiten om de grondprijzen met ingang van 1 januari 2012 niet te verhogen.

3. Kennis te nemen van het besluit tot het onderzoek naar een nieuwe waarderingsmethodiek.

4. Besluiten om de voorlopig vastgestelde prijzen te laten gelden tot het moment van vaststelling van de nieuwe methodiek.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken 

 

22.

Onderwerp

Aanpassingen Wet Werk en Bijstand (WBB) 2012.

 

Voorstel

De raad adviseren in te stemmen met onderstaande beleidskeuzen:

1. het niet opnemen van een grote gezinnen bepaling in de toeslagenverordening.

2. het niet opnemen van een grote gezinnen bepaling in de maatregelverordening.

3. het handhaven van de beoordelingswijze met betrekking tot de inspanningen van gezinsleden

gedurende de referteperiode.

4. het niet toepassen van de woningdelerskorting bij inwonende studerende kinderen met een

inkomen tot €1023,42.

5. het toepassen van maatwerk op werkende alleenstaande ouders die voorheen in aanmerking

kwamen voor de vrijlating van heffingskortingen.

6. het aanpassen van de re-integratieverordening door het aanwijzen van een prioritaire doelgroep.

7. het opnemen van de bepalingen van de maatschappelijke participatie van het kind in de

verordening van het sociaal cultureel fonds.

8. het aanpassen van de draagkrachtberekening van de individuele bijzondere bijstand waarbij het

draagkrachtloos inkomen verlaagd wordt van 115% naar 110%.

9. het voorleggen van een voorstel m.b.t. de plicht tot het leveren van een tegenprestatie medio 2012.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties Weert Lokaal en CDA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, PvdA en SP (25 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard, waardoor onderdeel 8 van het voorstel wordt geschrapt.

De motie van de fractie VVD wordt unaniem aanvaard.

Besluitvorming omtrent voorstel: de onderdelen 1 t/m 7 en 9 worden aanvaard, waarbij de fractie PvdA tegen de onderdelen 1, 2, 3 en 5 heeft gestemd en de fractie SP tegen de onderdelen 1, 2, 3, 5 en 9 heeft gestemd.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Motie bij agendapunt 22

 Amendement bij agendapunt 22

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

23.

Onderwerp

Instemmen met beleidsaanpassingen in het leerlingenvervoer.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. kennis te nemen van de beleidsadviezen van Trafficon;

2. in te stemmen met de door het college ingenomen standpunten per advies;

3. het college op te dragen de beleidswijzigingen te vertalen in een nieuwe Verordening leerlingenvervoer 2012;

4. Inspraak mogelijk te maken conform de toegelichte procedure.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, en D66 (21 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment spreekrecht mw. Bellemakers

 

 

 

24.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2011 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

1. Behandelen van de najaarsnota 2011;

2. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2011.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (21 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota 2011 Weert

 Beantwoording vragen vanuit raadscommissies

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Vaststellen van de “Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen”.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. Te bepalen, dat de "Verordening speelautomaten en speelautomatenhallen gemeente Weert 2009" vervalt op de datum van inwerkingtreding van de onder 2. genoemde verordening.

2. Vast te stellen de " Verordening kansspelautomaten en kansspelautomatenhallen ".

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (25 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie SP (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 18 oktober 2011

 B&W-besluit 29 november 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2012 en de daarbij behorende tarieventabellen.

 

Voorstel

In stemmen met de navolgende verordeningen:

- "Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van leges 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van graf- en begraafrechten 2012";

- "Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2012";

- "Standplaatsenverordening 2012";

- "Parkeerverordening 2012"";

- "Wegsleepverordening gemeente Weert 2012";

- "Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen";

- "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2012".

In stemmen met de navolgende tarieventabellen:

- "Tarieventabel precariobelasting 2012";

- "Tarieventabel reinigingsheffingen 2012";

- "Tarieventabel parkeerbelastingen 2012";

- "Tarieventabel legestarieven 2012";

- "Tarieventabel graf- en begraafrechten 2012";

- "Tarieventabel rioolheffing 2012".

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA, Weert Lokaal en VVD wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal en VVD (19 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA, D66 en SP (8 stemmen tegen) aanvaard.

De fracties PvdA en D66 zijn tegen het voorstel v.w.b. de onderdelen parkeerbelasting, OZB en hondenbelasting.

De fractie SP is tegen het voorstel v.w.b. de onderdelen parkeerbelasting, OZB, rioolrecht en reinigingsheffing.  

De fracties VVD, CDA en Weert Lokaal zijn voor het voorstel zoals dat na aanneming van het amendement luidt. Raadslid Boonen (VVD) heeft tegen de toeristenbelasting gestemd. Het voorstel is aanvaard.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Amendement bij agendapunt 26

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Wensen en bedenkingen kenbaar maken over de uitwerkingsovereenkomst 2012-2015 met Stichting Punt Welzijn.

 

Voorstel

Wensen en bedenkingen kenbaar maken over de uitwerkingsovereenkomst 2012-2015 met Stichting Punt Welzijn.

 

Besluitvorming

De raad maakt als bedenking kenbaar dat het college het door de raad vastgestelde definitieve rapport van de Rekenkamer bij de overeenkomst met Punt Welzijn dient te betrekken. De overeenkomst dient hierop mogelijk te worden aangepast. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Instemmen met de bezuinigingsvoorstellen bewaakte fietsenstallingen Weert.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van Basisgegevens Fietsenstallingen Weert.

2. Besluiten tot opheffing van fietsenstalling Raphaelpad per 1 januari 2012 en het gelijktijdig realiseren van vervangende (niet bewaakte) fietsparkeergelegenhheid in de openbare ruimte.

3. Besluiten tot instandhouding van de bewaakte fietsenstalling Hegstraat, echter tegen een vergoeding van € 0,50, met ingang van 1 januari 2012. zie optie C in bijlage 2.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties SP, D66 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, D66 en PvdA (8 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en VVD (19 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (19 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Amendement bij agendapunt 28

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Invoeren parkeerbedrijf.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van het onderzoek "Verbetering parkeerorganisatie gemeente Weert".

2. Instemmen met het principe van het regievoerend parkeerbedrijf.

3. Instemmen met het aanstellen van een kwartiermaker per 1 januari 2012.

4. Instemmen met de opdracht van de kwartiermaker.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie SP wordt bij nader inzien niet ingediend.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Amendement bij agendapunt 29

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

30.

Onderwerp

1.    Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met dhr. W.P.G. Wijen, mw. G.P.M.Th. Coolen, dhr. P.G.W. Wijen en mw. M.M.S.J.G. Berghs inzake het plan Laarveld.

2.    Verstrekken van een krediet van € 670.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de afkoop van de milieurechten van het bedrijf aan de Laarderweg 70 te Weert.

3.    Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en onderbouwing, op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met dhr. W.P.G. Wijen, mw. G.P.M.Th. Coolen, dhr. P.G.W. Wijen en mw. M.M.S.J.G. Berghs inzake het plan Laarveld.

2. Verstrekken van een krediet van € 670.000,-- inclusief bijkomende kosten, ten behoeve van de afkoop van de milieurechten van het bedrijf aan de Laarderweg 70 te Weert.

3. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en onderbouwing, op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

De raad maakt geen wensen en/of bedenkingen kenbaar. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

31.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.         Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 3 oktober 2011 inzake vragen aan het college over de postdistributie PostNL vanuit garageboxen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.         Brief van de heer G. van Buuren namens de fractie VVD d.d. 31 oktober 2011 inzake vragen aan het college over het niet actief reageren op de plannen van private partners voor het opzetten van een zorgacademie in Weert, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

c.          Brief van de heer G. Gabriels namens de fractie Weert Lokaal d.d. 1 november 2011 inzake vragen aan het college over de op 4 oktober 2011 verzonden brief over “Parkeerabonnementen voor Walburgpassage”, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

d.         Brief van de heer G. Gabriels namens de fractie Weert Lokaal d.d. 14 november 2011 inzake vragen aan het college over de Wietpas in Weert (deel 2), met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

e.         Brief van de heren P. Lempens en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 17 november 2011 inzake vragen aan het college over de concurrentie op spoor Weert-Eindhoven, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

 a. Brief SP inzake postdistributie PostNL vanuit garageboxen

 a. Antwoordbrief inzake postdistributie PostNL vanuit garageboxen

 Geluidsfragment 31a

 b. Brief VVD inzake niet actief reageren op plannen voor opzetten van zorgacademie

 b. Antwoordbrief inzake niet actief reageren op plannen voor opzetten van zorgacademie

 Geluidsfragment 31b

 c. Brief Weert Lokaal inzake de brief over Parkeerabonnementen voor Walburgpassage

 c. Antwoordbrief inzake de brief over Parkeerabonnementen voor Walburgpassage

 Geluidsfragment 31c

 d. Brief Weert Lokaal inzake de Wietpas in Weert (deel 2)

 d. Antwoordbrief inzake de Wietpas in Weert (deel 2)

 Geluidsfragment 31d

 e. Brief SP inzake de concurrentie op spoor Weert-Eindhoven

 e. Antwoordbrief inzake de concurrentie op spoor Weert-Eindhoven

 Geluidsfragment 31e

 

 

 

32.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 28 september 2011 tot en met 8 november 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

33.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2011;

d.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2012;

e.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

f.   Overzicht reserves en voorzieningen 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2012

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

 Overzicht reserves en voorzieningen 2012

 Geluidsfragment

 

 

 

34A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties D66, SP en PvdA over nieuwbouw brede school Laar-Laarveld.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt aangehouden.

 

Bestanden

 Motie bij agendapunt 34A

 Geluidsfragment

 

 

 

35.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 februari 2012.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans

 

">