CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 9 NOVEMBER 2011

Voorzitter

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier

P.A.W. Otten (Plv. griffier)

 

 

Aanwezig de raadsleden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) , V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP) (aanwezig vanaf agendapunt 5, raadsdebat programma 1), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Perterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders

---

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent om 13.00uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Nouwen (CDA). De heer Goubet (SP) komt wat later.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 09-11-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

5.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2012 van de gemeente Weert.

 

 

De fracties starten met het voorlezen van de Algemene beschouwingen en het aankondigen van moties en amendementen. Vervolgens reageert het college hierop. Daarna worden de programma’s besproken aan de hand van de moties en amendementen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment Algemene beschouwingen per fractie

 Geluidsfragment Algemene beschouwingen VVD

 Geluidsfragment Algemene beschouwingen CDA

 Geluidsfragment Algemene beschouwingen Weert Lokaal

 Geluidsfragment Algemene beschouwingen PvdA

 Geluidsfragment Algemene beschouwingen SP

 Geluidsfragment Algemene beschouwingen D66

 Geluidsfragment schorsing vergadering

 

 Geluidsfragment reactie college per portefeuillehouder

 Geluidsfragment reactie burgemeester Heijmans

 Geluidsfragment reactie wethouder Kirkels

 Geluidsfragment reactie wethouder Coolen

 Geluidsfragment reactie wethouder Litjens

 Geluidsfragment reactie wethouder Cardinaal

 

 Geluidsfragment raadsdebat per programma

 Geluidsfragment raadsdebat programma 1

 Geluidsfragment raadsdebat programma 2

 Geluidsfragment raadsdebat programma 3

 Geluidsfragment raadsdebat programma 4

 Geluidsfragment raadsdebat programma 5

 Geluidsfragment raadsdebat programma 6

 Geluidsfragment raadsdebat programma 7

 Geluidsfragment schorsing vergadering

 

 Geluidsfragment heropening vergadering

 Geluidsfragment stemming programma 1

 Geluidsfragment stemming programma 2

 Geluidsfragment stemming programma 3

 Geluidsfragment stemming programma 4

 Geluidsfragment stemming programma 5

 Geluidsfragment stemming programma 6

 Geluidsfragment stemming programma 7

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2012 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

Vaststellen van de begroting 2012 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Amendement 1 (energiebeleid) van D66 wordt ingetrokken.

Amendement 2 (GOML) van D66-SP wordt verworpen (5 stemmen voor, 23 tegen): D66 en SP voor, VVD, CDA, WL, PvdA tegen.

Amendement 3 (Erfgoedhuis) van D66 wordt verworpen (2 stemmen voor, 26 tegen): D66 voor, SP, VVD, CDA, WL, PvdA tegen.

Amendement 4 (Onderwijs en Zorgcluster) van D66.

Hierbij worden 2 subamendementen ingediend: Subamendement I D66: in laatste zin wordt “hoe” vervangen door “of”.

Subamendement II SP: toevoeging in laatste zin achter onderwijshuisvesting: “danwel nieuwbouw”.

Subamendement I en II worden aangenomen (15 stemmen voor, 13 tegen): CDA, Weert Lokaal, SP en D66 voor, VVD, PvdA tegen.

Amendement 4 wordt aangenomen (15 stemmen voor, 13 tegen): CDA, Weert Lokaal, SP en D66 voor, VVD, PvdA tegen.

Amendement 5 (OZB) van D66 wordt verworpen (6 stemmen voor, 22 tegen): PvdA en D66 voor, SP, VVD, CDA, WL tegen.

Amendement 6 (Open Monumentendag) van PvdA-VVD-CDA-WL-D66. Hierbij wordt een subamendement ingediend:

Subamendement PvdA: onder wijzigt het voorstel als volgt: tweede zin (bezuiniging op de fractiebudgetten) wordt geschrapt.

Subamendement aangenomen (25 stemmen voor, 3 tegen): VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 voor, SP tegen.

Stemverklaringen SP en D66: de SP is voor de open monumentendag maar denkt dat deze ook georganiseerd kan worden zonder subsidie. De reden dat de SP het amendement niet mee heeft ingediend komt door het schrappen van de bezuinigingen op het fractiebudget. D66 is voor de open monumentendag maar vindt dat dit best overgedragen kan worden naar centrummanagement.

Amendement 6 wordt unaniem aanvaard.

Amendement 7 (Openhouden Dependance Stramproy) van PvdA.

Stemverklaring dhr. Gabriëls en van de Loo (WL): tegen, in Stramproy wordt het duurder terwijl het nieuwe stadhuis een goede service biedt voor mensen uit Stramproy die ook in Weert komen.

Amendement 7 wordt aangenomen (23 stemmen voor, 5 tegen): VVD, CDA, WL (L. Kusters, F. Adriaens), PvdA en SP voor, D66, WL (m.u.v. L. Kusters, F. Adriaens) tegen.

Amendement 8 (Cofinanciering Ondernemersfonds) van PvdA.

Stemverklaring D66: tegen de dekking zoals in het amendement staat en daarom tegen het amendement. Amendement 8 wordt verworpen (4 stemmen voor, 24 tegen): PvdA voor, VVD, CDA, WL, SP, D66 tegen.

Amendement 9 (Project POI) van WL-PvdA.

Stemverklaring CDA: er zijn diverse ontwikkelingen in de markt, het wiel moet niet opnieuw worden uitgevonden, maar toeristen beter bedienen in combinatie met duurzaamheidsprojecten kan onderschreven worden door het CDA.

Amendement 9 wordt aangenomen (19 stemmen voor, 9 tegen): CDA, WL, PvdA, SP en D66 voor, VVD tegen.

Amendement 10 (Onderwijshuisvesting) van WL.

Stemverklaring D66: D66 is tegen omdat onderwijshuisvesting in de risicoparagraaf staat.

Amendement 10 wordt aangenomen (19 stemmen voor, 9 tegen): VVD, CDA en WL voor, PvdA, SP en D66 tegen.

Amendement 11 (VRI Installaties Ringbaan Noord) van WL wordt aangenomen (25 stemmen voor, 3 tegen): VVD, CDA, WL, PvdA en D66 voor, SP tegen.

Amendement 12 (Sociaal beleid is topprioriteit) van SP wordt verworpen (3 stemmen voor, 25 tegen): SP voor, VVD, CDA, WL, PvdA, D66 tegen.

Amendement 13 (De Bosuil) van VVD-PvdA-D66 wordt aangenomen (25 stemmen voor, 3 tegen): VVD, CDA, WL, PvdA, D66 voor, SP tegen.

Amendement 14 (Dependance Stramproy) van VVD-CDA wordt aangenomen (23 stemmen voor, 5 tegen):

VVD, CDA, WL (L. Kusters, F. Adriaens), PvdA en SP voor, D66, WL (m.u.v. L. Kusters, F. Adriaens) tegen.

Amendement 15 (Erfgoedhuis) van CDA-VVD-WL-PvdA.

Stemverklaring D66: D66 is voor, na het verwerpen van het eigen amendement is dit het tweede beste om te voorkomen dat de 200.000 euro niet zo maar uitgegeven worden.

Amendement 15 wordt aangenomen (25 stemmen voor, 3 tegen): VVD, CDA, WL, PvdA en D66 voor, SP tegen.

Amendement 16 (Tarieven parkeren) van CDA-VVD-WL wordt aangenomen (19 stemmen voor, 9 tegen): VVD, CDA en WL voor, PvdA, SP, D66 tegen.

Amendement 17 (Indexering OZB) van CDA-VVD-WL. Hierbij wordt een subamendement ingediend.

Subamendement CDA: onder besluit dat, wordt “het bedrag van € 193.064,=” vervangen door “een bedrag van € 112.000,=”.

Subamendement wordt aangenomen (19 stemmen voor, 9 tegen): VVD, CDA en WL voor, PvdA, SP en D66 tegen.

Stemverklaring D66: D66 vindt dat de OZB niet als melkkoe gebruikt mag worden om tekorten in de begroting op te lossen en is daarom tegen het amendement.

Amendement 17 wordt aangenomen (19 stemmen voor, 9 tegen): VVD, CDA en WL voor, PvdA, SP en D66 tegen.

 

Motie 1 (Dienstverlening ondernemers) van D66 wordt aangehouden.

Motie 2 (Paardenregio) van D66 wordt ingetrokken.

Motie 3 (Parkeren) van D66 wordt verworpen (2 stemmen voor, 26 tegen): D66 voor, VVD, CDA, WL, PvdA en SP tegen.

Motie 4 (Sportbeleid) van D66-PvdA wordt verworpen (9 stemmen voor, 19 tegen): PvdA, SP en D66 voor, VVD, CDA en WL tegen.

Motie 5 (Ambitie bedrijventerreinen) van PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie 6 (Dienstverlening burgerzaken) van PvdA wordt aangenomen (23 stemmen voor, 5 tegen): VVD, CDA, PvdA, SP en D66 voor, WL tegen.

Motie 7 (Behoud Fatimakerk) van PvdA.

Stemverklaring D66: D66 is vanwege het tijdelijke karakter voor de motie.

Motie 7 wordt aangenomen (19 stemmen voor, 9 tegen): CDA, WL, PvdA, SP en D66 voor, VVD tegen.

Motie 8 (Grondbedrijf) van PvdA wordt aangehouden.

Motie 9 (Herinrichting Graafschap Hornelaan) van PvdA wordt aangehouden.

Motie 10 (Herinrichting stadspark) van PvdA-D66 wordt verworpen (9 stemmen voor, 19 tegen): PvdA, SP en D66 voor, VVD, CDA, WL tegen.

Motie 11 (Kerkgebouwen) van WL-PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie 12 (Open Monumentendag) van WL wordt ingetrokken.

Motie 13 (Demografie) van WL stemmen staken (14 stemmen voor, 14 tegen): WL, PvdA, SP en D66 voor, VVD, CDA tegen. Over de motie wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw gestemd.

Motie 14 (Minimumloon) van SP-PvdA wordt verworpen (7 stemmen voor, 21 tegen): PvdA en SP voor, VVD, CDA, WL, D66 tegen.

Motie 15 (Premiersnorm in subsidieverordening) van SP-PvdA.

Stemverklaringen WL en D66: Weert Lokaal vindt het goed dat de PvdA en SP deze motie inbrengen maar stemt tegen omdat door het korten van subsidies andere mensen daarvan de dupe worden. D66 stemt voor omdat van instanties die gesubsidieerd worden ook wat gevraagd mag worden.

Motie 15 wordt verworpen (9 stemmen voor, 19 tegen): PvdA, SP en D66 voor, VVD, CDA en WL tegen.

Motie 16 (Het kan nog SMARTer) van SP wordt ingetrokken.

Motie 17 (Verhogen hondenbelasting) van VVD.

Stemverklaring CDA: het CDA geeft aan dat met de huidige opbrengst van de hondenbelasting er voldoende controlemogelijkheden zijn.

Motie 17 wordt verworpen (11 stemmen voor, 17 tegen): VVD en SP voor, CDA, WL, PvdA, D66 tegen.

Motie 18 (Financiering Centrummanagement) van VVD.

Stemverklaringen D66 en PvdA: D66 is voor de motie maar daarmee niet automatisch voor de verdubbelaar. De PvdA steunt de motie omdat dit het minst slechte is wat is overgebleven. Het is echter mosterd na de maaltijd. Nu moeten de ondernemers beslissingen nemen. Het signaal is niet goed.

Motie 18 wordt aangenomen (25 stemmen voor, 3 tegen): VVD, CDA, WL, PvdA en D66 voor, SP tegen.

Motie 19 (Positief saldo jaarrekening overhevelen algemene reserve) wordt aangenomen (25 stemmen voor, 3 tegen):

VVD, CDA, WL, PvdA en D66 voor, SP tegen.

Motie 20 (Ondergrens subsidies) van VVD-D66 wordt aangenomen (24 stemmen voor, 5 tegen): VVD, CDA, PvdA, SP en D66 voor, WL tegen.

Motie 21 (De Bosuil) van PvdA.

Hierbij wordt een subamendement ingediend. Subamendement PvdA: “1 januari” wordt vervangen door “1 juli”.

Subamendement wordt unaniem aanvaard.

Motie 21 wordt unaniem aanvaard.

 

Begroting 2012

Stemverklaringen PvdA, D66, SP en CDA.

Bij de voorjaarsnota heeft de PvdA met sommige onderwerpen ingestemd en met sommige niet. Met inachtname van wat bij de voorjaarsnota is aangegeven stemt de PvdA in met de begroting. D66 heeft moties en amendementen ingediend voor de verbetering van de financiële positie van de gemeente die niet zijn overgenomen. Wel is de verhoging van de OZB overgenomen waar D66 tegen is. D66 stemt daarom tegen de begroting. De SP maakt andere keuzes. Eerlijk delen.  Er moet ook op eigen middelen zoals de gemeenteraad bezuinigd worden en stemt daarom tegen. Het CDA geeft aan dat de verhoging van de OZB door moties en amendementen is teruggebracht tot indexering waarbij alleen de inflatie wordt doorberekend en stemt daarom voor de begroting.

Het voorstel wordt aangenomen (23 stemmen voor, 5 tegen): VVD, CDA, WL en PvdA voor, SP, D66 tegen. De begroting 2012 is met inachtneming van de aangenomen amendementen en moties vastgesteld.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting Gemeente Weert 2012

 Erratum begroting 2012

 Antwoordbrief vragen raadscommissies n.a.v. begroting

 

 

 

 Amendement 1                    Amendement 10

 Amendement 2                    Amendement 11

 Amendement 3                    Amendement 12

 Amendement 4                    Amendement 13

 Amendement 5                    Amendement 14

 Amendement 6                    Amendement 15

 Amendement 7                    Amendement 16

 Amendement 8                    Amendement 17

 Amendement 9          

      

 

 

 Motie 1                                Motie 12

 Motie 2                                Motie 13

 Motie 3                                Motie 14

 Motie 4                                Motie 15

 Motie 5                                Motie 16

 Motie 6                                Motie 17

 Motie 7                                Motie 18

 Motie 8                                Motie 19

 Motie 9                                Motie 20

 Motie 10                              Motie 21

 Motie 11                            

 

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

a.   Kennisnemen van de circulaires van 31 mei 2011 en 20

      september 2011 van de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2010, 2011 en 2012;

b.   Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting  

      2012.

 

Voorstel

a.   Kennisnemen van de circulaires van 31 mei 2011 en 20

      september 2011 van de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2010, 2011 en 2012;

b.   Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting

      2012.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen PvdA, D66, SP en CDA.

De PvdA geeft aan dat de OZB met het huidige voorstel extra

wordt verhoogd en stemt daarom tegen het voorstel. D66

vindt het verhogen van de OZB geen dekkingsmiddel en is

daarom tegen het voorstel. De SP is voor in de wetenschap

dat de meerderheid tegenstemt. Het CDA geeft aan dat er

geen sprake is van een dubbele verhoging van de OZB.

Het voorstel wordt aangenomen (22 stemmen voor, 6

tegen): VVD, CDA, WL en SP voor, PvdA en D66 tegen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Meicirculaire gemeentefonds 2011

 Septembercirculaire gemeentefonds 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijzigen grondslag rioolheffingen en reinigingsheffingen (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

Met ingang van 2013 voor wat betreft de rioolheffingen en de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten) als maatstaf van heffing te hanteren de WOZ-waarde van het pand dat eigendom is van de belastingplichtige. Het tarief van de belasting bedraagt een zodanig percentage van de heffingsmaatstaf dat de opbrengsten voor de gemeente even hoog zijn als in de huidige situatie.

Het college op te dragen te onderzoeken of een gelijke voet van 50 euro per pand per jaar kan worden gehanteerd.

Deze heffingsmaatstaf en dit tarief te verwerken in de door de raad vast te stellen "Verordening op de heffing en invordering van rioolheffingen 2013"  en de "Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2013", met bijbehorende tarieventabellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt verworpen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel 

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsinformatie 

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2012;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2012.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2012

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

 Overzicht reserves en voorzieningen 2012

 Geluidsfragment

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

De raad heeft kennisgenomen van de overzichten.

10.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.57 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2012,

 

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

">