CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 2 NOVEMBER 2011

Voorzitter

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier

P.A.W. Otten (Plv. griffier)

 

 

Aanwezig de raadsleden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) , V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Perterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA) (niet aanwezig bij agendapunt 23), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden

---

 

 

Aanwezig de wethouders

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA) (aanwezig vanaf agendapunt 23, agendapunt 25 gedeeltelijk), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders

---

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is zijn eerste officiële raadsvergadering in de gemeente Weert. De griffier mevrouw Wolfs is vanwege familieomstandigheden niet aanwezig. Wethouder Coolen komt later in verband met het bezoek van de commissaris van de Koningin. Voor het overige zijn er geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De gemeente Weert heeft maandag in Den Haag de Hein Roethofprijs in ontvangst genomen.

De commissaris van de Koningin is vandaag op bezoek in Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 september 2011;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 september 2011;

c.       Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 oktober 2011;

d.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 oktober 2011.

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 21 september 2011

 Besluitenlijst 21 september 2011

 Notulen 14 oktober 2011

 Besluitenlijst 14 oktober 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De SP heeft een interpellatieverzoek ingediend. Door de brief van de burgemeester vervalt de grond voor de interpellatie. De brief van de secretaris kan als ingetrokken beschouwd worden maar de burgemeester staat inhoudelijk volledig achter deze brief. Het interpellatieverzoek wordt ingetrokken. Het initiatiefvoorstel van de SP (agendapunt 21) wordt in de vergadering van 9 november behandeld en wordt van de agenda gehaald.

De art. 40 brief van Weert Lokaal wordt behandeld als agendapunt 30.d. De artikel 40 brief van de VVD kan behandeld worden in de raadsvergadering van 14 december 2011.

De VVD geeft aan dat agendapunt 18 en19 hamerstukken kunnen worden maar de VVD wil hierbij wel een stemverklaring afleggen.

D66 wil bij agendapunt 10 een stemverklaring afleggen.

 

Bestanden

 Agenda 02-11-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen

 

De benoemingen geschieden in principe bij hamerslag. Indien u schriftelijke stemming wenst, kunt u dat tot 1 werkdag voor de raadsvergadering aan de raadsvoorzitter laten weten.

6.

Onderwerp

a.   Benoemen van de aanbevolen kandidaat, de heer G.W.M. van Vugt, Nieuwstraat 56, 5126 CE Gilze, als voorzitter, tevens lid, van de rekenkamer Weert, voor de duur van zes jaar;

b.   Beëdigen van de heer G.W.M. van Vugt als lid van de rekenkamer (initiatiefvoorstel van de raadscommissie voor de rekenkamer).

 

 

Conform het voorstel besloten waarna de heer van Vugt

beëdigd is.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Hamerstukken

 

7.

Onderwerp

Aanpassen afschrijvingstermijn vaste activa.

Voorstel

 

1. Verlengen van de afschrijvingstermijnen van vaste activa met ingang van 1 januari 2012.

2. Vaststellen van het aangepaste overzicht "waardering en afschrijving vaste activa" (en daarmee de notitie "afschrijvings- en rentebeleid activa" en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet) per 1 januari 2012.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met begroting 2012 Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse en de Risse Holding B.V.

Voorstel

 

De raad adviseren in te stemmen met de begroting 2012 met uitzondering van de jaarschijven 2013-2015 zoals opgenomen in de meerjarenraming.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met reactie op zienswijze Eindconcept Afwegingsdocument “Ontwikkelas Weert-Roermond”, studie N280-West met bijbehorende planMER (plan MilieuEffectRapport) en overige onderzoeksrapporten.

Voorstel

 

Besluiten in te stemmen met:

1. Het verder uitwerken van de oplossingsrichtingen 2 (nulplus) en 3 (autoweg2x2);

2. het niet verder meenemen in de vervolgstudies van de zuidelijke variant Weert;

3. het verzoek aan de provincie Limburg het binnenstedelijke deel van de N280 in Weert tot aan de Ringbaan Oost in het vervolgonderzoek te betrekken;

4. de vraag aan de provincie Limburg om te participeren in de investeringen in het binnenstedelijke deel van de N280 in Weert tot de Ringbaan Oost;

5. het verzoek aan de provincie om de aanleg van een parallelstructuur langs de N280 tussen de A2 en Weert mee te nemen in het vervolgonderzoek.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Benutten van daluren in de gemeentelijke achteraf betaald garages.

Voorstel

 

Vaststellen van een vast avond/nachttarief voor de locaties Walburgpassage/Kromstraatgarage en Ursulinengarage van maximaal €3,00 tussen 18.00 uur en 09.00 uur en deze te formaliseren in de tarieventabel 2012 in de raadscyclus van december 2011.

Besluitvorming

 

Stemverklaring D66: tegen het voorstel, het na winkelsluitingstijd laten betalen voor parkeren is geen goede zaak. Voor centrum en Munttheater zou het goed zijn gratis te parkeren. Argument toezicht is ook vervallen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Samenvoegen voorschoolse voorzieningen: uitwerking raadsbesluit 25 mei 2011.

Voorstel

 

Besluiten om:

1. De geheimhouding notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen op te heffen.

2. Kennis te nemen van voortgangsrapportage samenvoeging.

3. Beleidskaders peuteropvang en VVE vast te stellen.

4. Ouderbijdragetabel 2012 voor gemeenteplaatsen vast te stellen.

5. Vaststelling ouderbijdragetabel aan het college te mandateren.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Bestuursopdracht “Op zoek naar de kracht van de burger: decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo” en de Uitgangspuntennota “Op zoek naar de kracht van de burger”.

Voorstel

 

1. Besluiten om de bestuursopdracht "Op zoek naar de kracht van de burger: decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo" vast te stellen.

2. Besluiten om de Uitgangspuntennota "Opzoek naar de kracht van de burger" vast te stellen.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Herinrichten Zeskampterrein Stramproy.

Voorstel

 

Besluiten een aanvullend bedrag van € 134.190,00 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Zeskampterrein in Stramproy. Een bedrag van € 59.340,00 wordt ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting gebracht. Het resterende bedrag ad € 74.850,00 wordt ten laste van de algemene dienst gebracht.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Coolenstraat 15’.

Voorstel

 

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Coolenstraat 15' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Coolenstraat 15' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de GBKN en de kadastrale ondergrond van 27 januari 2011.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Coolenstraat 15'.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Breijbaan 30’.

Voorstel

 

1. Vaststellen van het bestemmingsplan 'Breijbaan 30'.

2. Besluiten om het bestemmingsplan aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart en de kadastrale ondergrond van juli 2009.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Integrale verplaatsing Maatschap Koppen”.

Voorstel

 

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan "Integrale verplaatsing Maatschap Koppen" vast te stellen;

2. het bestemmingsplan "Integrale verplaatsing Maatschap Koppen" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Integrale verplaatsing Maatschap Koppen".

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de "Beleidsregels aanleg bijzondere particuliere begraafplaats".

Voorstel

 

Vaststellen van de "Beleidsregels aanleg bijzondere particuliere begraafplaats" conform bijgevoegd concept.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Instemmen met de uitkomsten onderzoek vierde veld sportpark Graswinkel.

Voorstel

 

1. Afzien van de aanleg van een volwaardig 4e veld bij sportpark Graswinkel.

2. Het krediet gebruiken voor de aanleg van een kunstgrasveld plus de renovatie van het 3e veld.

3. Een extra krediet beschikbaar te stellen van

€ 15.000,--.

4. Bekrachtigen van de geheimhouding van de niet-openbare bijlage tot het moment dat de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Besluitvorming

 

Stemverklaring VVD: de VVD maakt er ernstig bezwaar tegen dat in deze periode van bezuinigingen krediet wordt verstrekt voor de aanleg van een kunstgrasveld en dat dit krediet enkele malen is verhoogd. De capaciteit die nodig is i.v.m. de demografische ontwikkelingen is niet voldoende bekeken. De VVD ziet echter af van het indienen van een motie omdat een samenvoeging van verenigingen aanstaande is. Stemverklaring PvdA: de PvdA geeft aan de gekozen oplossing goed te vinden en wenst MMC succes.

Voorstel is zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Gegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot korting subsidie Munttheater.

Voorstel

 

Gegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit de subsidie aan het Munttheater te korten.

Besluitvorming

 

Stemverklaring VVD: de VVD maakt er bezwaar tegen dat eerst besloten wordt om te korten, terwijl in tweede instantie één instelling toch uitstel krijgt. Dit kan precedentwerking hebben. De argumenten van het Munttheater zijn niet terecht omdat aangezien de korting in 2010 al bekend was er programmatisch op ingespeeld had kunnen worden.

Stemverklaring PvdA: het is terecht dat het Munttheater uitstel krijgt.

Voorstel is zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken 

 

20.

Onderwerp

Verlenen van de bevoegdheid om cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde in te stellen op openbare plaatsen in Weert. Dit voor zover dit naar oordeel van burgemeester, politie en justitie, gerechtvaardigd is.

Voorstel

 

1.Overgaan tot het verlenen van de bevoegdheid aan de burgemeester om cameratoezicht in het belang van de openbare orde in te stellen op openbare plaatsen in Weert. Dit voor zover dit naar oordeel van burgemeester, politie en justitie, gerechtvaardigd is.

2. Aanwijzen van de binnen Weert gelegen parkeergarages en parkeerterreinen die zonder enige vorm van beperking voor een ieder toegankelijk zijn, als openbare plaats waar cameratoezicht als bedoelt in artikel 151c Gemeentewet mag worden toegepast.

3. Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Weert conform bijgaand conceptbesluit waarin tevens enkele technische aanpassingen van de regeling zijn verwerkt.

Besluitvorming

 

Amendement 1 van het CDA, VVD en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

Motie 1 van de SP wordt ingetrokken.

Motie 2 van de SP wordt aangehouden.

Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Amendement 1

 Motie 1

 Motie 2

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

21.

Onderwerp

Wijzigen grondslag rioolheffingen en reinigingsheffingen (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

 

Het agendapunt is niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de vergadering van 9 november 2011.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel 

 

 

 

22.

Onderwerp

Instemmen met de bovenlokale uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen en toekomstige deelname aan het SW-bedrijf de Risse.

Voorstel

 

Akkoord gaan met raadsvoorstel over bovenlokale samenwerking sociale zaken en de toekomstige deelname aan het SW-bedrijf de Risse.

Besluitvorming

 

Stemverklaring SP: bij de uitvoering van de Wet werken naar vermogen moet de gemeente de mensen niet onder het wettelijk minimum loon betalen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot beëindiging van subsidie aan kerkgenootschappen.

Voorstel

 

Ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot beëindiging subsidie aan kerkgenootschappen.

Besluitvorming

 

Bij agendapunt 23 is de heer Sijben (CDA) niet aanwezig.

Amendement 3 van de PvdA stemverklaring CDA: het CDA is voor het amendement omdat dat de hoogst haalbare doelstelling is. Amendement 3 van de PvdA wordt met voorstemmen van PvdA, Weert Lokaal de heer Adriaens en CDA (10 stemmen) en tegenstemmen van VVD, Weert Lokaal, SP en D66 (18 stemmen) verworpen.

Motie 4 van het CDA stemverklaringen PvdA: de PvdA steunt de motie maar geeft aan dat deze weinig inhoud heeft. Vóór 2013 wanneer de subsidie afloopt moet naar een oplossing worden gezocht. Motie 4 van het CDA wordt met voorstemmen van de VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (26 stemmen) en tegenstemmen van D66 (2 stemmen) aanvaard. Het voorstel wordt met voorstemmen van VVD, Weert Lokaal, SP en D66 (18 stemmen) en tegenstemmen van PvdA, Weert Lokaal de heer Adriaens en CDA (10 stemmen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Amendement 3

 Motie 4

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen toekomstvisie jongerencentra.

Voorstel

 

Besluiten om de toekomstvisie jongerencentra gemeente Weert vast te stellen en de formatie jongerenwerk uit te breiden met 0,75 fte vanaf 2012 en bij de integrale afweging van de prioriteiten 2013 te overwegen de formatie jongerenwerk uit te breiden met 0,3 fte vanaf 2013.

Besluitvorming

 

Stemverklaring PvdA: is tegen uitbreiding van formatie. Het voorstel wordt met voorstemmen van VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (27 stemmen) en tegenstemmen van D66 (2 stemmen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Toekomstvisie jongerencentra

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Instemmen met de “Notitie over de gewenste branchering in het gebied Roermondseweg-Moesdijk”.

Voorstel

 

Instemmen met de 'Notitie over de gewenste branchering in het gebied Roermondseweg-Moesdijk'.

Besluitvorming

 

Agendapunt 25 is voor de punten 23 en 24 behandeld aangezien Wethouder Coolen nog niet aanwezig was. Motie 3 van de SP wordt met voorstemmen van de PvdA en SP (7 stemmen) en tegenstemmen van VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (22 stemmen) verworpen.

Amendement 2 van D66 en de SP wordt met voorstemmen van SP en D66 (5 stemmen) en tegenstemmen van VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA (24 stemmen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA (24 stemmen) en tegenstemmen van SP en D66 (5 stemmen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Amendement 2

 Motie 3

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

26.

Onderwerp

Instemmen met de financieringsstructuur Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Weert.

Voorstel

 

Vaststellen van de "Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdragen en op de subsidie voor de BI-zone Centrum Weert 2012-2016" onder opschortende voorwaarde (vereiste meerderheid bij draagvlakmeting voor 1 januari 2012).

Besluitvorming

 

Het voorstel wordt met voorstemmen van VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen) en tegenstemmen van SP (3 stemmen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet à  € 6.274.733,= exclusief BTW voor de grootschalige vervanging riolering te Stramproy met daaraan gekoppeld een totale herinrichting van de openbare ruimte.

Voorstel

 

Wij verzoeken de raad een totaal krediet à € 6.274.733,- excl. btw beschikbaar te stellen voor de grootschalige vervanging riolering te Stramproy met daaraan gekoppeld een totale herinrichting van de openbare ruimte. De kostenraming ligt vertrouwelijk ter inzage.

Met de kosten van de rioolvervanging is rekening gehouden in het GRP.

Besluitvorming

 

Het voostel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

28.

Onderwerp

1.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer J.A.J. Franssen en mevrouw H.M.J. Franssen inzake het plan Laarveld.

2.   Verstrekken van een krediet van € 1.050.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen gemeente Weert, sectie C nummer 1058 en sectie W nummers 354 (ged.) en 355 (ged.) gezamenlijk groot ca. 18.220 m2.

3.   Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht.

Voorstel

 

1.   Kennisnemen van de overeenkomst met de heer J.A.J. Franssen en mevrouw H.M.J. Franssen inzake het plan Laarveld.

2.   Verstrekken van een krediet van € 1.050.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen gemeente Weert, sectie C nummers 1058, sectie W nummers 354 (ged.) en 355 (ged.) gezamenlijk groot ca. 18.220 m2.

3.   Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het bijgevoegde taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht.

Besluitvorming

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken 

 

29.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende het Addendum op de Realisatieovereenkomst van 9 november 2009 tussen BAM Woningbouw en de gemeente over de bouw van commerciële ruimten en woningen als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan (bespreekstuk op verzoek van fractie D66).

Voorstel

 

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende het Addendum op de Realisatieovereenkomst van 9 november 2009 tussen BAM Woningbouw en de gemeente over de bouw van commerciële ruimten en woningen als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan.

Besluitvorming

 

Het voorstel wordt unaniem aanvaard met de toezegging van de wethouder.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 


 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

30.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 18 augustus 2011 inzake vragen aan het college over onleesbare straatnaambordjes en een voorstel voor een gedenkteken van Johnny Hoes, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 29 augustus 2011 inzake vragen aan het college over parkeren winkelcentrum Moesel, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 29 augustus 2011 inzake vragen aan het college over proefboringen schaliegas, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.   Brief van de heer G. Gabriëls namens de fractie Weert Lokaal d.d. 31 oktober 2011 inzake brief naar bewoners Parkeerabonnementen voor Walburgpassage, met het verzoek om mondelinge behandeling.

Voorstel

 

Vragen en antwoorden bespreken.

Besluitvorming

 

De vragen en antwoorden zijn afdoende besproken. De brief van Weert Lokaal wordt nog schriftelijk beantwoord en geagendeerd in de volgende raadscyclus.

 

Bestanden

 a. Brief PvdA inzake onleesbare straatnaambordjes

 a. Antwoordbrief inzake onleesbare straatnaambordjes

 Geluidsfragment

 b. Brief D66 inzake parkeren winkelcentrum Moesel

 b. Antwoordbrief inzake parkeren winkelcentrum Moesel

 Geluidsfragment

 c. Brief D66 inzake proefboringen schaliegas

 c. Antwoordbrief inzake proefboringen schaliegas

 Geluidsfragment

 d. Brief Weert Lokaal inzake Brief naar bewoners parkeerabonnementen voor Walburgpassage

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 augustus tot en met 27 september 2011.

Voorstel

 

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

Besluitvorming

 

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

Voorstel

 

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

Besluitvorming

 

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

33.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2011.

Voorstel

 

Kennisnemen van de overzichten.

Besluitvorming

 

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.53 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2011.

 De Griffier

 

 

                                           De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mr. M.H.R.M Wolfs-Corten

 

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

">