BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 21 SEPTEMBER 2011

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) , V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD) (niet aanwezig bij agendapunt 22 e), B. Perterse (SP) (aanwezig vanaf agendapunt 6D), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), J.A.F. Tak (SP) (aanwezig tot en met agendapunt 6A) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

---

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de familie Tak en de gasten van de raad. Het is de laatste raadsvergadering waarbij de heer J. van Gilse als gemeentesecretaris aanwezig is. Tevens is het de laatste vergadering die door burgemeester Dijkstra wordt voorgezeten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen berichten van verhindering.

 

 

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 juni 2011;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 2011;

c.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 juli 2011;

d.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 juli 2011 .

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 14 juni 2011

 Besluitenlijst 14 juni 2011

 Notulen 6 juli 2011

 Besluitenlijst 6 juli 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 13 wordt als bespreekstuk behandeld. Agendapunt 20A wordt als hamerstuk behandeld. De agendapunten 22a en d worden tesamen behandeld. Bij de agendapunten 22c en e worden moties ingediend. Raadslid H. Peters (VVD) geeft aan bij agendapunt 22e de vergadering te zullen verlaten vanwege persoonlijke betrokkenheid. Bij de agendapunten 22 g en h zijn ook schriftelijke antwoorden van het college ontvangen.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 21-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen

6.

Onderwerp

A.   Afscheid raadslid de heer J.A.F. Tak.

B.   Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde:

heer B. Peterse, Vrakkerstraat 63, 6002 AV te Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overlegd:

a.      geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b.      verklaring aanneming benoeming;

c.       verklaring openbare betrekkingen;

d.      uittreksel uit het bevolkingsregister.

C.      Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer B. Peterse.

D.   Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer B. Peterse.

 

Besluitvorming

Er wordt afscheid genomen van de heer J. Tak.

De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer B. Peterse onderzocht en in orde bevonden.

De raad besluit tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer B. Peterse. De heer B. Peterse legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.  

 

Bestanden

 Geluidsfragment toespraak burgemeester Dijkstra

 Geluidsfragment toespraak de heer J. Tak

 Geluidsfragment benoeming onderzoekscommissie

 Geluidsfragment uitspraak onderzoekscommissie

 Geluidsfragment benoeming en beëdiging dhr. B. Peterse

 

 

 

7. 

Onderwerp

Benoemen van de heer P.P.E. Lempens (fractie SP) tot lid van de raadscommissie Algemene Zaken en de heer B. Peterse (fractie SP) tot lid van de raadscommissie Economische Zaken (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

De heer P.P.E. Lempens (fractie SP) benoemen tot lid van de raadscommissie Algemene Zaken en de heer B. Peterse (fractie SP) tot lid van de raadscommissie Economische Zaken.

 

Besluitvorming

De heren P. Lempens en B. Peterse zijn conform het voorstel benoemd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8. 

Onderwerp

Herbenoemen van de heer drs. ing. A.M.A. van Drunen MSc, Luijbenstraat 50, 5211 BT Den Bosch als lid van de rekenkamer Weert (initiatiefvoorstel raadscommissie voor de rekenkamer).

 

Voorstel

Kennis te nemen van bijgevoegde verklaring van de heer Van Drunen, inhoudende dat hij de herbenoeming zal aanvaarden;

B. Kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap van de rekenkamer van de heer Van Drunen;

C. Over te gaan tot herbenoeming van de heer drs. ing. A.M.A. van Drunen MSc, Luijbenstraat 50, 5211 BT Den Bosch, als lid van de rekenkamer Weert, welke herbenoeming ingaat op 1

oktober 2011 voor de duur van 6 jaar.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Hamerstukken

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de ‘Tarieventabel leges 2011, versie 2’ behorende bij de Legesverordening 2011.

 

Voorstel

Vaststellen "Tarieventabel leges 2011, versie 2" behorende bij de "Legesverordening 2011". 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tarieventabel leges 2011, versie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennis nemen van de rapportage over het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert (onderzoeksplan 2010).

 

Voorstel

Kennisnemen van de rapportage over het "onderzoeksplan 2010". 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Onderzoeksplan 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2010 (initiatiefvoorstel presidium).

 

Voorstel

a. m.b.t. de subsidiebedragen vaststellen:

- de uitgaven van de fracties die ten laste van de fractiebudgetten 2010 komen;

- de wijziging van de reserve;

- de resterende reserve;

- de te verrekenen bedragen van de budgetten 2010 (voorschot 2010 + te reserveren bedrag 2009 -/- verantwoorde kosten 2010 -/- te reserveren bedrag 2010).

b. ermee in te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met het voorschot van de in 2012 uit te keren fractiebudgetten.

c. Kernpunt en de fractie Soyuguzel het teveel ontvangen subsidie over 2010 terug te laten betalen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief Deloitte d.d. 19-07-2011 (raadsnr. 2011/249)

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Wijzigen maatregelverordening Weert 2010.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de wijziging van de Maatregelverordening Weert 2010. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Dit agendapunt is als bespreekstuk behandeld.

 

 

 

14.

Onderwerp

Onttrekken aan de openbaarheid van een deel van de St. Isidoruspassage.

 

Voorstel

Besluiten om de doorgang van de St. Isidoruspassage te onttrekken aan het openbaar verkeer. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage bij raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Dr. Schaepmanstraat 7 Stramproy’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Dr. Schaepmanstraat 7 Stramproy' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Dr. Schaepmanstraat 7 Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de GBKN van november 2010 en de kadastrale ondergrond van april 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Dr. Schaepmanstraat 7 Stramproy'. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

20A.

Onderwerp

Benoemen (plaatsvervangende) leden van de (monumenten-) welstands-commissie voor de welstandsperiode 2011-2014 conform voorstel college.

 

Voorstel

Besluiten om de volgende personen voor te dragen voor (her)benoeming in de (monumenten-)welstandscommissie:

- de heer W. van Gool uit Dongen her te benoemen als lid van de welstandscommissie,

- mw. M. Marx uit Eindhoven en de heer A. Coonen uit Echt te benoemen als leden van de welstandscommissie,

- de heer M. Bähler te benoemen als plaatsvervangend lid,

- de heer N. Dhondt uit Breda te benoemen als welstandslid uitsluitend voor plannen van Laarveld en Vrouwenhof en

- mw. I. Beckers te benoemen als monumentendeskundige in de monumentenwelstandscommissie.

Alle benoemingen zijn voor een periode van 3 jaar. 

 

Besluitvorming

Genoemde personen zijn benoemd conform het voorstel.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken 

  

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 150.000,= voor de aankoop van de ateliercollectie Esser/ Werz.

 

Voorstel

1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 150.000,- voor de aankoop van de ateliercollectie Esser/Werz.

2. De aankoop wordt tot een bedrag van € 72.500,- door diverse instellingen gesubsidieerd.

Het restant benodigde bedrag van € 77.500,- ten laste van de reserve aankoop kunstvoorwerpen brengen. 

 

Besluitvorming

Stemverklaringen fractie VVD tegen en fractie SP vóór het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (11 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 195.048,- voor Wonen Weert als bijdrage in de onrendabele investering van het woonzorgcomplex Groenewoud.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 195.048,- voor Wonen Weert als bijdrage in de onrendabele investering van het woonzorgcomplex in Groenewoud en het krediet ten laste brengen van de reserve Volkshuisvesting.

 

Besluitvorming

De raad neemt unaniem een mondeling amendement aan: het krediet wordt pas uitgekeerd nadat is vastgesteld dat de 90%-norm (inhoudende dat ten minste 90% van de woningen wordt toegewezen aan huishoudens met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot maximaal € 33.614 (prijspeil 2011)) door Wonen Limburg over haar hele werkgebied is gehaald. De gemeente zal bevorderen dat de toepassing van genoemde 90%-norm ook specifiek voor de woningen in Weert wordt gehaald; daarbij wordt borging gezocht in de te maken prestatieafspraken. Wanneer Wonen Limburg niet aan de norm voldoet vordert de gemeente het krediet van Wonen Limburg terug.

Het aldus geamendeerde voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Brieven

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek “Minimabeleid Weert”. (initiatiefvoorstel presidium).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek minimabeleid Weert;

B. Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport. 

 

Besluitvorming

Het mondeling amendement van de fractie SP om het voorstel voor besluitvorming te splitsen wordt unaniem aanvaard. Onderdeel A van het voorstel wordt unaniem aanvaard; onderdeel B wordt verworpen met tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (27 stemmen tegen) en voorstemmen van de fractie D66 (2 stemmen vóór). 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Onderzoek Minimabeleid Weert - Eindrapport

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Voornemen tot het invoeren vanaf 1 april 2012 van een eigen bijdrage / eigen aandeel voor individuele vervoers- en woonvoorzieningen voor bestaande en nieuwe cliënten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Voorstel

1. In te stemmen met het vanaf 1 april 2012 invoeren van een eigen bijdrage, en indien er sprake is van een financiële tegemoetkoming van een eigen aandeel, voor individuele woon- en vervoersvoorzieningen voor bestaande en nieuwe cliënten, conform de eigen bijdrage systematiek die wordt gehanteerd bij hulp bij het huishouden.

2. De ontwerp Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert gewijzigd vast te stellen.

3. Op basis van artikel 4 lid 2 van de Inspraakverordening een inspraakprocedure op maat vast te stellen zoals in het raadsvoorstel nader is toegelicht voor de ontwerp Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert, waarbij inwoners en belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. 

 

Besluitvorming

Het raadsvoorstel is op verzoek van de commissie Welzijn gewijzigd. Stemverklaringen fracties SP en PvdA tegen het voorstel. Het mondeling amendement van de fractie CDA wordt unaniem aanvaard, waardoor onderdeel 2 van het besluit als volgt komt te luiden: “De ontwerp Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert alvorens deze gewijzigd vast te stellen voor inspraak in de roulatie te brengen.”. Het geamendeerde voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Ontwerp verordening

 Memo tekstuele wijziging van het onderwerp

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan 'De Lichtenberg'.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'De Lichtenberg' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'De Lichtenberg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de GBKN van november 2010 en de kadastrale ondergrond van april 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'De Lichtenberg'. 

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie D66 vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Ringbaan-West 15’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Ringbaan-West 15' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Ringbaan-West 15' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de GBKN van april 2011 en de kadastrale ondergrond van april 2011.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Ringbaan-West 15'. 

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aankoop van de percelen sectie W nummers 166 en 403 van de kinderen Van den Boogaert. 

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aankoop van de percelen Weert sectie W nummers 166 en 403 van de kinderen Van den Boogaert.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en bedenkingen uit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment

 

 

 


Bespreekstukken 

Liggen niet voor.

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

22.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 14 juli 2011 inzake vragen aan het college over het niet doorgaan van All American Day, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 26 juli 2011 inzake vragen aan het college over de afsluiting van de Eindhovenseweg tijdens de verbouwing van de rotonde, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.       Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 28 juli 2011 inzake vragen aan het college over de vertraging van het plan Beekstraatkwartier, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.      Brief van de heren J. Goubet en P. Lempens namens de fractie SP d.d. 29 juli 2011 inzake vragen aan het college over het niet doorgaan van All American Day (vervolg), met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

e.        Brief van de heren J. Goubet en P. Lempens namens de fractie SP d.d. 24 augustus 2011 inzake vragen aan het college over de beloningen van de bestuurders Zorggroep, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

f.       Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 29 augustus 2011 inzake vragen aan het college over brieven van comité van Rissemedewerkers, met het verzoek om schriftelijke beantwoording (i.a.v. B&W).

g.        Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 31 augustus 2011 inzake vragen aan het college over lobby KMS, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

h.   Brief van de heer T. Meulen namens de fractie CDA d.d. 2 september 2011 inzake vragen aan het college over nieuwe school Leuken, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

i.    Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 12 september 2011 inzake vragen aan het college over de gratis ID-kaart, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Motie 1 van de fracties VVD, Weert Lokaal en PvdA bij onderwerp 22c wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bij agendapunt 22e verlaat raadslid H. Peters (VVD) de vergadering.

Motie 2 van de fracties SP en PvdA bij onderwerp 22e wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA, alsmede de raadsleden A. Egging (VVD) en G. van Buuren (VVD) (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, D66 en de overige 6 raadsleden van de VVD-fractie (19 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

 a. Brief SP inzake niet doorgaan All American Day

 a. Antwoordbrief inzake niet doorgaan All American Day

 Geluidsfragment 22 a en d

 b. Brief PvdA inzake afsluiting Eindhovenseweg

 b. Antwoordbrief inzake afsluiting Eindhovenseweg

 Geluidsfragment 22 b

 c. Brief PvdA inzake vertraging plan Beekstraatkwartier

 c. Antwoordbrief inzake vertraging plan Beekstraatkwartier

 Motie 1

 Geluidsfragment 22 c

 d. Brief SP inzake niet doorgaan All American Day (vervolg)

 d. Antwoordbrief niet doorgaan All American Day (vervolg)

 Geluidsfragment 22 a en d

 e. Brief SP inzake beloningen bestuurders Zorggroep

 e. Antwoordbrief inzake beloningen bestuurders Zorggroep

 Motie 2

 Geluidsfragment 22 e

 f. Brief SP inzake comité van Rissemedewerkers

 f. Antwoordbrief inzake comité van Rissemedewerkers

 Geluidsfragment 22 f

 g. Brief D66 inzake lobby KMS

 g. Antwoordbrief inzake lobby KMS

 Geluidsfragment 22 g

 h. Brief CDA inzake nieuwe school Leuken

 h. Antwoordbrief inzake nieuwe school Leuken

 Geluidsfragment 22 h

 i. Brief D66 inzake de gratis ID-kaart

 Geluidsfragment 22 i

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 juni tot en met 15 augustus 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

26. 

Onderwerp 

Afscheid burgemeester. 

 

 

De raad neemt afscheid van de heer W. Dijkstra als waarnemend burgemeester van de gemeente Weert.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment toespraak dhr. Adriaens

 Geluidsfragment toespraak Burgemeester Dijkstra

 

 

 

27.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2011.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans

 

">