BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 6 JULI 2011

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) , V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP),  A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

mr. F. Kadra (PvdA) en drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

---

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij roept iedereen op de petitie voor het behoud van de KMS te ondertekenen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer Bongers, voorzitter van het bestuur van Muziekcentrum de Bosuil. Het spreekrecht heeft betrekking op het raadsvoorstel subsidie Muziekcentrum de Bosuil (agendapunt 21).

 

Bestanden

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Bongers  

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 mei 2011;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 mei 2011 .

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 25 mei 2011

 Besluitenlijst 25 mei 2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De CDA-fractie had verzocht agendapunt 7 (zorgondersteuner) als bespreekstuk te behandelen, maar ziet daar thans van af. Het agendapunt blijft een hamerstuk.

 

Wethouder Kirkels stelt voor agendapunt 24 (wensen en bedenkingen aankoop percelen Kampershoek-noord) niet te behandelen en van de agenda te verwijderen. In september volgt een nieuw voorstel. De raad stemt hiermee in.

 

De volgende moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend:

·          grondtransacties (fracties PvdA en D66; agendapunt 27A);

·          milieustraat (alle fracties, agendapunt 27B);

·          openbare verlichting (fracties VVD, D66 en PvdA; agendapunt 27C);

·          accommodatiebeleid sport (fractie VVD; agendapunt 27D).

 

Bestanden

 Agenda 06-07-2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

  

6.

Onderwerp

Instemmen met het beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011-2015.

 

Voorstel

Instemmen met het beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011-2015 conform bijgevoegde reactie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Link naar beleidsplan en bijbehorende bijlagen en info

 Geluidsfragment 

 

 

 

7. 

Onderwerp

Instemmen met het integreren van de werkzaamheden voor mantelzorgondersteuning en de vrijwillige inzet in de zorg bij PUNT Welzijn/de Vraagwijzer en het beëindigen van de subsidie aan de Zorgondersteuner per 1 januari 2012.

 

Voorstel

1. Instemmen met het integreren van de ondersteunende werkzaamheden op het gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet in de zorg bij de Vraagwijzer met ingang van 1 januari 2012.

2. Deze werkzaamheden tegen een bedrag van 30.000,- per jaar opnemen in de uitwerkingsovereenkomst 2012-2015 met PUNT welzijn.

3. Instemmen met de inzet van extra uren conform offerte bij de Vraagwijzer voor de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden in 2011.

4. De Zorgondersteuner informeren over de beëindiging van de subsidie per 1-1-2012.

5. De Zorgondersteuner verzoeken om de financiële gevolgen van de subsidiebeëindiging in kaart te brengen en hierover met de gemeente in overleg treden.

6. Het college van b & w mandateren voor de financiële afwikkeling met de Zorgondersteuner, binnen de aangegeven financiële kaders, zoals verwoord in het b&w advies van 31-05-2011.

7. Punt welzijn en de Zorgondersteuner op de hoogte brengen van dit besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Aanvullende informatie

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met het verlengen van de werkingsduur van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 met één jaar.

 

Voorstel

1. Instemmen met de verlenging van de werkingsduur van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 met de duur van één jaar.

2. Instemmen met de bevindingen uit de tussenevaluatie van het tot nu toe uitgevoerde gezondheidsbeleid.

3. Instemmen met de activiteiten die in 2011-2012 nog uitgevoerd worden.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

9. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad. € 106.800,- voor aanpassen ontwerpplan, definitief ontwerp, voorbereidingen t.b.v. de rioolvervanging en hemelwaterafkoppeling en bestekvoorbereiding van het Stationsplein en omgeving.

 

Voorstel

Wij stellen u voor om een krediet ad. € 106.800,-- beschikbaar te stellen voor:

a) bijstellen van het planontwerp voor de herinrichting van het Stationsplein en omgeving;

b) opstellen van een definitief ontwerp voor de herinrichting van het Stationsplein en omgeving;

c) uitvoeren van de voorbereidingen t.b.v. de rioolvervanging en de afkoppeling van het hemelwater in de Boermansstraat, Drehmansstraat en een gedeelte van de St. Maartenslaan;

d) het opstellen van het bestek voor de herinrichting van het Stationsplein en omgeving.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

10. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,- voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart en bodemnota en de integratie van bodemsaneringsbeschikkingen en - gegevens in het bodeminformatiesysteem.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart inclusief bodemnota en het integreren van de bodemsaneringsbeschikkingen en -gegevens in het bodeminformatiesysteem. De kosten ten laste brengen van de voorziening bodemsanering.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

11. 

Onderwerp

Kennisnemen van het jaarverslag Uitvoering omgevingsrecht 2010.

 

Voorstel

Kennisnemen van het jaarverslag Uitvoering omgevingsrecht 2010.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

12. 

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer P.J.J. Neijnens, Maaseikerweg 65 te Weert, om medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming ten behoeve van het bouwen van een woning op het adres Wilhelminastraat 40.

 

Voorstel

Besluiten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek wegens strijdigheid met het bestemmingsplan en het ontbreken van een afwijkingsmogelijkheid. Bovendien is het vanuit

stedenbouwkundig oogpunt onverantwoord om aan dit verzoek de gevraagde medewerking te verlenen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan “Maaseikerweg 78”.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 78' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 78' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van februari 2011.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 78'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

14. 

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V. om medewerking aan een herontwikkeling van het perceel Roermondseweg 201/203 en omgeving.

 

Voorstel

Afwijzen van het verzoek van Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Bespreekstukken 

  

15.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2010.

 

Voorstel

A. Vaststelling van de jaarrekening 2010;

B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2010.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 B&W-besluit antwoord op vragen

 Jaarrekening 2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Voorstel

In te stemmen met de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2010

 Begroting 2012

 Geluidsfragment 

 

 

 

17. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen budget van € 1.750.000,-- voor uitvoering realisatie FLOW.

 

Voorstel

Akkoord gaan met reserven van € 3.000.000,-- binnen de algemene reserve voor uitvoering realisatie FLOW en hiervan € 1.750.000,-- beschikbaar stellen voor de uitvoering en € 1.250.000,-- als voorfinanciering voor uitvoering van de regeling vroeguittreders.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 en tegenstemmen van de fractie PvdA (25 stemmen voor en 2 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

18. 

Onderwerp

Vaststellen bestuursopdracht FLOW “Zelf doen, verzelfstandigen, samenwerken of uitbesteden/outsourcen”.

 

Voorstel

Besluiten tot het vaststellen van deze bestuursopdracht en het college opdragen deze bestuursopdracht in uitvoering te nemen.

Besluiten tot het evalueren van het totaalproces in het 1e kwartaal 2014.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 en tegenstemmen van de fractie PvdA (25 stemmen voor en 2 stemmen tegen) aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

19. 

Onderwerp

Continueren van de deelname aan de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.

 

Voorstel

1. Besluiten om de deelname aan de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur in Weert te continueren vanaf 1 september 2011.

2. Besluiten om de notitie "Let's Move 2011 en verder" vast te stellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP en tegenstemmen van de fractie D66 (25 stemmen voor en 2 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

20. 

Onderwerp

Afbouwen ID- en WIW-regelingen gemeente Weert.

 

Voorstel

1. Akkoord gaan met beëindiging van de WIW- en ID- regeling per 1 januari 2013;

2. Akkoord gaan met tussentijdse evaluatie afbouw in december 2011.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

21.

Onderwerp

Instemmen met de voorgestelde subsidie aan muziekcentrum De Bosuil vanaf 2012.

 

Voorstel

1. Instemmen met voortzetting van structurele subsidieverhoging aan muziekcentrum De Bosuil vanaf 2012, onder de voorwaarde dat medio 2012 helderheid is verschaft over samenwerking;

2. In de prioriteiten 2012 € 61.500 structurele subsidieverhoging MC De Bosuil opnemen;

3. Op korte termijn overleg plegen met MC De Bosuil over de gevolgen van het horecabeleid.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fracties D66 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 en tegenstemmen van de fractie SP (24 stemmen voor en 3 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement 2 van de VVD-fractie wordt ingetrokken.

Motie 1 van de fracties D66, SP en PvdA wordt aangehouden.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.   

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Motie 1

 Amendement 1

 Amendement 2

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Bongers  

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

22.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 en beeldkwaliteitsplan Kampershoek-Noord.

 

Voorstel

1.Het bestemmingsplan 'Kampershoek-Noord 2010' gewijzigd vast te stellen.

2.Het bestemmingsplan 'Kampershoek-Noord 2010' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van oktober 2010 en de kadastrale ondergrond van oktober 2010.

3. Het exploitatieplan 'Kampershoek-Noord 2010' gewijzigd vast te stellen.

4. Het beeldkwaliteitsplan Kampershoek-Noord 2007 in te trekken en het beeldkwaliteitsplan Kampershoek-Noord dd. 18 februari 2011 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

23.

Onderwerp

- Beschikbaar stellen van een extra krediet ad. € 834.000,-- voor verdere realisatie van het Complex Poort van Limburg.

- Beschikbaar stellen van een extra krediet ad. € 567.000,-- voor de afbouw zalencentrum Poort van Limburg. 

 

Voorstel

1. Kennis nemen van aanbieding Hoogveld BV.

2. Instemmen met beschikbaarstelling extra krediet van € 834.000,-- voor de realisatie van het Complex Poort van Limburg.

3. Instemmen met beschikbaarstelling extra krediet van € 567.000,-- voor de afbouw zalencentrum Poort van Limburg.

 

Besluitvorming

De raad besluit de Rekenkamer van de gemeente Weert te verzoeken een onderzoek naar de gang van zaken in dit project uit te voeren.

Stemverklaring fractie D66 tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP en tegenstemmen van de fractie D66 (25 stemmen voor en 2 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 1 juli 2011

 B&W-besluit 28 juni 2011

 Brief Hoogveld

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aankoop van de percelen sectie W nummers 166 en 403 in Kampershoek-Noord van de familie Van den Boogaert.

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de aankoop van de percelen sectie W nummers 166 en 403 in Kampershoek-Noord van de familie Van den Boogaert.

 

Besluitvorming

De raad heeft dit voorstel van de agenda verwijderd en niet behandeld.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

25A.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heer  G. Gabriels namens de fractie Weert Lokaal d.d. 30 juni 2011 inzake vragen aan het college over eventuele invoering van de wietpas in Weert, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

 Brief WL inzake evt. invoering wietpas in Weert

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment 

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 20 april tot en met 31 mei 2011 .

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment 

 

 

 

26.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment 

 

 

 

27.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

27A.

Onderwerp

Motie grondtransacties (fracties PvdA en D66)

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie is ingetrokken vanwege een toezegging van wethouder Kirkels.

 

Bestanden

 Motie 2

 Geluidsfragment  

 

 

 

27B.

Onderwerp

Motie milieustraat (fracties CDA, Weert Lokaal, VVD, PvdA, SP en D66)

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie is unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Motie 3

 Geluidsfragment  

 

 

 

27C.

Onderwerp

Motie openbare verlichting (fracties VVD, D66 en PvdA)

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie is unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Motie 4

 Geluidsfragment  

 

 

 

27D.

Onderwerp

Motie accommodatiebeleid sport (fractie VVD)

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie is unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Motie 5

 Geluidsfragment  

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 september 2011.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 Drs. W.J.A. Dijkstra

 

">