BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 14 JUNI 2011.

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) , V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP),  drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA) (op 14 juni niet aanwezig en op 16 juni vanaf 16.08 uur aanwezig), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA) (op 16 juni niet aanwezig), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

---

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door de heer V. van den Berg, waarnemend voorzitter van het bestuur van de Molenstichting Weerterland. Het spreekrecht betreft de in de bezuinigingscatalogus voorgestelde maatregelen t.a.v. de gemeentelijke molens in Keent, Tungelroy en Stramproy.

 

Bestanden

 Geluidsfragment spreekrecht

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt het bericht van verhindering.

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 14-06-2011

 

 

 

BESLOTEN VERGADERING 

  

5.

Onderwerp

Bespreken rapport van bevindingen vertrouwenscommissie, afzien van het laten plaatsvinden van een assessment en vaststellen aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (initiatiefraadsvoorstel vertrouwenscommissie).

 

 

Dit agendapunt wordt in beslotenheid en onder geheimhouding behandeld. De raad stemt in met het voorstel.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

6.

Onderwerp 

Bekendmaken van de als eerste kandidaat op de aanbeveling aan de Minister van BZK geplaatste kandidaat voor het ambt van burgemeester van Weert (geen stukken).

 

 

Mevrouw Nouwen (voorzitter van de vertrouwenscommissie) maakt bekend dat de raad heeft besloten de minister van BZK aan te bevelen om de heer Jos Heijmans te benoemen als burgemeester van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment opening en bekendmaking

 

 

 

7. 

Onderwerp

Instemmen met de bezuinigingsvoorstellen 2012-2015 (raadsvoorstel). Hierbij wordt betrokken het initiatiefraadsvoorstel van het presidium.

 

Voorstel

a. Akkoord gaan met de algemene bezuinigingen tot een bedrag van € 1.519.098,-- voor 2012 oplopend naar € 1.980.666,-- voor 2015;

b. Akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van programma 1 tot een bedrag van € 231.217,--;

c. Akkoord gaan met de onderzoeksopdracht van programma 1 met betrekking tot de sluiting dependance Stramproy;

d. Akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van programma 2 tot een bedrag van € 31.200,-- voor 2012 oplopend naar € 61.200,-- voor 2015;

e. Akkoord gaan met de nadere onderzoeksopdrachten van programma 2 met betrekking tot Hoge Dunk en GOML;

f. Kennisnemen van de te realiseren bezuinigingen van programma 3 tot een bedrag van € 250.000,--;

g. Akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van programma 3 tot een bedrag van € 386.767,-- voor 2012 oplopend naar € 916.210,-- voor 2015;

h. Akkoord gaan met onderzoekopdrachten van programma 3 met betrekking tot subsidies, onderwijshuisvesting, afstoten Jacob van Horne en verkoop molens;

i: Kennisnemen van de te realiseren bezuinigingen van programma 4 tot een bedrag van € 162.500,--;

j. Akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van programma 4 tot een bedrag van € 204.494,-- voor 2012 oplopend naar € 291.988,-- voor 2015;

k. Akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van programma 5 tot een bedrag van € 124.073,-- voor 2012 oplopend naar € 193.573,-- voor 2015;

l. Akoord gaan met de onderzoeksopdracht van programma 5 met betrekking tot het milieubeleid;

m. Kennisnemen van de te realiseren bezuinigingen van programma 6 tot een bedrag van € 613.000,--;

n. Akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van programma 6 tot een bedrag van 58.520,-- voor 2012 oplopend naar € 339.920,-- voor 2015;

o. Akkoord gaan met de onderzoeksopdracht van programma 6 met betrekking tot de rijwielstallingen;

p. Akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van programma 7 tot een bedrag van € 404.500,-- voor 2012 oplopend naar € 854.500,-- voor 2015;

q. Akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van het presidium tot een bedrag van € 22.155,--;

r. Akkoord gaan met de herschikking van reserves en voorzieningen tot een bedrag van € 817.802,-- en dit bedrag ten gunste van de algemene reserve brengen.

 

Besluitvorming

Mw. Zaaboul (PvdA) is bij de stemmingen tot en amendement 22 NIET aanwezig). Mw. Op den Kamp (CDA) onthoudt zich bij de stemming over amendement 5 van stemming. Dhr. Sijben (CDA) onthoudt zich bij de stemming over amendement 12 en amendement 24 van stemming.

 

Algemene bezuinigingen

Amendement 19 van de fractie D66 inzake OZB wordt met voorstemmen van de fractie D66 (2 stemmen voor en 25 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 30 van de fractie D66 inzake Post onvoorzien wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 20 van de fractie D66 inzake Majeure projecten wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 4 van de fractie D66 inzake Algemene bezuinigingen; reserves en voorzieningen is ingetrokken.

 

Amendement 31 van de fractie CDA inzake besluitvorming bezuinigingsvoorstellen 2012-2015 is ingetrokken.

 

Programma 1

Amendement 4 van de fractie PvdA inzake Dependance van burgerzaken in Stramproy wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 15 van de fractie D66 inzake Horecabeleid wordt met voorstemmen van de fractie D66 (2 stemmen voor en 25 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 23 van de fractie SP inzake Bezuinigingen gemeenteraad wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen voor en 24 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaring CDA voor motie 1, stemverklaring D66 tegen motie 1. Motie 1 van de fractie VVD inzake Structurele aanpak sociale veiligheid in Weert wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en SP (17 stemmen voor en 10 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie 10 van de fractie D66 inzake Preparatie is overgenomen en ingetrokken.

 

Motie 11 van de fractie PvdA inzake Verbetering veiligheidsbeleid is met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 24 van de fractie CDA inzake burgernet is met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, SP en D66 (19 stemmen voor en 8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Programma 2

Amendement 3 van de fractie PvdA inzake Contactpunt bedrijfszaken en economisch beleid wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 8 van de fracties D66 en SP inzake Contactpunt bedrijfszaken wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 (5 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 11 van de fractie PvdA inzake Recreatieve voorzieningen wordt met voorstemmen van de fracties CDA, WL, PvdA en SP (16 stemmen voor en 11 stemmen tegen) aanvaard.

 

Amendement 14 van de fractie D66 inzake Recreatieve voorzieningen wordt met voorstemmen van de fracties CDA, WL en D66 (12 stemmen voor en 15 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 16 van de fracties D66, SP en PvdA inzake TROM/VVV is ingetrokken.

 

Motie 17 van de fracties D66 en SP inzake De Hoge Dunk wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 18 van de fracties D66 en SP inzake GOML wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Programma 3

Amendement 5 van de fractie PvdA inzake Cultureel erfgoed, rijksmonumenten gemeentelijke molens wordt met voorstemmen van de fracties CDA, WL, PvdA en SP (15 stemmen voor en 11 stemmen tegen) aanvaard.

 

Amendement 6 van de fractie PvdA inzake Cultureel erfgoed, open monumentendag wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (8 stemmen voor en 19 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 8 van de fractie PvdA inzake Cultureel erfgoed, gemeentelijke monumenten wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaringen van de heer Adriaens (WL) en de fractie CDA voor amendement 12. Amendement 12 van de fractie PvdA inzake Subsidie kerkbedienaren wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA en 2 leden van de fractie WL (9 stemmen voor en 17 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 13 van de fractie D66 inzake Schoolbegeleiding en overige projecten wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 (5 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 5 van de fractie D66 inzake Huisvesting voortgezet onderwijs is ingetrokken.

 

Motie 20 van de fractie D66 inzake Voortgezet speciaal onderwijs is ingetrokken.

 

Stemverklaringen van de fracties CDA en PvdA tegen amendement 16. Amendement 16 van de fractie D66 inzake Theateraccommodatie wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 (5 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaring van de fractie VVD tegen amendement 22.

Amendement 22 van de fractie SP inzake Bibliotheek wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen voor en 24 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaring van de heer Tak (SP) tegen amendement 24. Amendement 24 van de fractie SP inzake Subsidies kerkgenootschappen wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 alsmede 2 leden van de fractie SP (13 stemmen voor en 14 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 12 van de fractie PvdA inzake Professionele instellingen is ingetrokken.

 

Motie 13 van de fractie PvdA inzake School voor de kunsten is ingetrokken.

 

Motie 14 van de fractie PvdA inzake Subsidies vrijwilligersorganisaties is ingetrokken.

 

Motie 15 van de fracties PvdA en D66 inzake Zwembad de IJzeren Man is ingetrokken.

 

Motie 23 van de fractie D66 inzake Zwembad, sporthallen, sportparken en groene sportterreinen wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 23 stemmen tegen) verworpen.

 

Programma 4

Amendement 21 van de fracties SP en PvdA inzake Coördinatie buurtbeheer wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 25 van de fractie SP inzake WMO hulp bij huishouden is niet ingediend.

 

Motie 6 van de fractie D66 inzake Bijstandsnorm wordt met voorstemmen van de fractie D66 (2 stemmen voor en 26 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 22 van de fractie D66 inzake Gezondheidszorg is aangehouden.

 

Programma 5

Amendement 17 van de fracties WL, SP, PvdA, VVD en CDA inzake Duurzaamheidscoördinator wordt met voorstemmen van de fracties WL, PvdA, SP, VVD en CDA (met 26 stemmen voor en 2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie 7 van de fractie D66 inzake Milieubeleid wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 23 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 21 van de fractie D66 inzake Bouwbeleid wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 23 stemmen tegen) verworpen.

 

Programma 6

Amendement 2 van de fractie PvdA inzake Banken en overige aankleding wordt met voorstemmen van de fracties WL, PvdA en SP (12 stemmen voor en 16 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 3 van de fractie D66 inzake Banken en overige aankleding wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 23 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 26 van de fractie D66 inzake Straatreiniging is ingetrokken.

 

Amendement 27 van de fractie D66 inzake Rijwielstallingen is aanvankelijk verworpen en daarna aangehouden; het college doet een voorstel.

 

Motie 2 van de fracties PvdA en SP inzake Fietsenstallingen is aangehouden; het college doet een voorstel.

 

Motie 25 van de fractie CDA inzake fietsenstalling is aangehouden; het college doet een voorstel.  

 

Amendement 28 van de fractie D66 inzake Verkeersveiligheid wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 29 van de fracties D66 en PvdA inzake Openbare verlichting wordt met voorstemmen van de fracties VVD, PvdA, SP en D66 (18 stemmen voor en 10 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie 19 van de fractie D66 inzake bomen is ingetrokken.

Amendement 32 van de fractie CDA inzake markt Stramproy is aangehouden.

 

Programma 7

Amendement 9 van de fractie PvdA inzake Aanvullende algemene bezuinigingen door taakstellende bezuiniging op personeelskosten is aangehouden.

 

Amendement 1 van de fractie PvdA inzake Bestuursondersteuning B&W wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen voor en 19 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie 9 van de fracties D66 en SP inzake Bestuursondersteuning B&W wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen voor en 23 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 7 van de fractie PvdA inzake Aanvullende algemene bezuinigingen door korten op prioriteitenbudget wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen voor en 21 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement 10 van de fractie PvdA inzake Aanvullende algemene bezuinigingen door korten op budget vervangingsinvesteringen wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen voor en 21 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaring PvdA tegen bullits 2 en 3 in amendement 18. Amendement 18 van de fractie WL inzake Afschrijvingstermijn vervangingen wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, WL en SP (22 stemmen voor en 6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Amendement 33 van de fractie CDA inzake OZB in relatie tot afvalstoffenheffing wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD en D66 (16 stemmen voor en 12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Stemverklaring van de fracties D66, SP en PvdA tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en WL (19 stemmen voor en 9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 B&W-besluit beantwoording gestelde vragen

 Raadsvoorstel presidium

 Bezuinigingen 2012-2015

 

 Algemene beschouwingen PvdA

 Algemene beschouwingen VVD

 Algemene beschouwingen SP

 Algemene beschouwingen Weert Lokaal

 

 Motie 1

 Motie 2

 Motie 3

 Motie 4

 Motie 5

 Motie 6

 Motie 7

 Motie 8

 Motie 9

 Motie 10

 Motie 11

 Motie 12

 Motie 13

 Motie 14

 Motie 15

 Motie 16

 Motie 17

 Motie 18

 Motie 19

 Motie 20

 Motie 21

 Motie 22

 Motie 23

 Motie 24

 Motie 25

 

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Amendement 4

 Amendement 5

 Amendement 6

 Amendement 7

 Amendement 8

 Amendement 9

 Amendement 10

 Amendement 11

 Amendement 12

 Amendement 13

 Amendement 14

 Amendement 15

 Amendement 16

 Amendement 17

 Amendement 18

 Amendement 19

 Amendement 20

 Amendement 21

 Amendement 22

 Amendement 23

 Amendement 24

 Amendement 25

 Amendement 26

 Amendement 27

 Amendement 28

 Amendement 29

 Amendement 30

 Amendement 31

 Amendement 32

 Amendement 33

 

 Geluidsfragment spreekrecht

 Geluidsfragment 1e termijn voorwoord voorzitter

 Geluidsfragment 1e termijn fractie VVD

 Geluidsfragment 1e termijn fractie CDA

 Geluidsfragment 1e termijn fractie Weert Lokaal

 Geluidsfragment 1e termijn fractie PvdA

 Geluidsfragment 1e termijn fractie SP

 Geluidsfragment 1e termijn fractie D66

 Geluidsfragment reacties op fracties onderling

 Geluidsfragment schorsing

 

 Geluidsfragment heropening 16 juni 2011 (15:00 u)

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment opening 2e termijn raad en schorsing

 Geluidsfragment heropening (16:15 u)

 Geluidsfragment 2e termijn VVD

 Geluidsfragment 2e termijn CDA

 Geluidsfragment 2e termijn Weert Lokaal

 Geluidsfragment 2e termijn PvdA

 Geluidsfragment 2e termijn SP

 Geluidsfragment 2e termijn D66

 Geluidsfragment einde van de beraadslagingen

 Geluidsfragment kennismaking beoogd burgemeester  Heijmans

 Geluidsfragment heropening (19:30 u)

 Geluidsfragment debat algemene bezuinigingen

 Geluidsfragment debat programma 1

 Geluidsfragment debat programma 2

 Geluidsfragment debat programma 3

 Geluidsfragment debat programma 4

 Geluidsfragment debat programma 5

 Geluidsfragment debat programma 6

 Geluidsfragment debat programma 7

 Geluidsfragment indiening amendement 33

 Geluidsfragment schorsing

 Geluidsfragment heropening en besluitvorming (o.a. stemming moties en amendementen)

 

 

 

8. 

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2011 (raadsvoorstel).

 

Voorstel

Besluiten om de voorjaarsnota 2011 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring SP tegen het feit dat de voorjaarsnota nog niet SMART is. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 

Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 september 2011.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 Drs. W.J.A. Dijkstra

 

 

">