BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 25 MEI 2011.

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal) (aanwezig vanaf 19.35 uur), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) , V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP),  drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA) (aanwezig vanaf 19.56 uur), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), H. Stals (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

---

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij geeft aan net terug te zijn van een spoedoverleg met de commandant van de KMS in verband met de mogelijke sluiting van de KMS. B&W gaan argumenten aandragen waarom de KMS in Weert moet blijven.

Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren van de Loo en Stals, de heren Adriaens en Jacobs komen wat later.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is geen verzoek om spreekrecht binnengekomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Bode Nelly Beelen zit vandaag voor het laatst bij de raadsvergadering en trakteert daarom op bonbons.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 april 2011;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 april 2011;

(geen spreekrecht)

 

 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 20 april 2011

 Besluitenlijst 20 april 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 25-05-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

  

6.

Onderwerp

Wijzigen van artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening: maken, veranderen van een uitweg.

 

Voorstel

Vaststellen van de wijziging van artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening conform bijgevoegd concept-besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de renovatie van de perronvloer van het recreatiebad van Zwembad De IJzeren Man.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van

€ 50.000,- voor de renovatie van de perronvloer van het recreatiebad van zwembad De IJzeren Man.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8. 

Onderwerp

1.   Inzetten van gemeentelijke subsidie voor ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag, met uitzondering van maatwerksituaties in kleine kernen.

2.   Instemmen met samenvoeging van de voorschoolse voorzieningen, conform bijgevoegd collegevoorstel.

3.   Bekrachtigen van het collegebesluit om de bijlagen niet openbaar te maken, zie WOB art. 10 lid 2 f en g; gezien het belang van geadresseerden om als eerste te worden geïnformeerd en ter voorkoming van onevenredige voor/nadelen voor partijen.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. Gemeentelijke subsidie alleen in te zetten voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag, per 1 januari 2012. Uitzondering hierop vormen maatwerksituaties, zoals in het kader van leefbaarheid in de kleine kernen.

2. In te stemmen met de samenvoeging van de voorschoolse voorzieningen (Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf), door het creëren van Peuteropvang per 1 januari 2012.

3. Bekrachtigen van het collegebesluit om de bijlagen niet openbaar te maken gezien het belang van de geadresseerden om als eerste geïnformeerd te worden en ter voorkoming van onevenredige voor/nadelen voor partijen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met het stimuleren van een gemeentebrede inzet van AED’s, het realiseren van een netwerk van vrijwilligers en zorg dragen voor een centraal gecoördineerd alarmeringssysteem.

 

Voorstel

1. Instemmen met deelname aan het project Burgerhulpverlening met ingang van 1 juli 2011.

2. De kosten ad € 5.488,24 (2011) en € 11.000,= (2012 e.v.) ten laste brengen van de daarvoor opgenomen prioriteit       (2011).

 

Besluitvorming

 Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10. 

Onderwerp

Kennisnemen van het uitvoeren van onderzoeken geluidsoverlast Boshoven, Hushoven en Suffolkweg Zuid.

 

Voorstel

1. Instemmen met het uitvoeren van een akoestisch onderzoek om de huidige geluidbelasting van woningen in Hushoven, Boshoven en aan de Suffolkweg Zuid als gevolg van wegverkeer in kaart te brengen.

2. Instemmen met het onderzoeken van diverse varianten om de geluidbelasting in Hushoven, Boshoven en van woningen aan de Suffolkweg Zuid te verminderen.

3. De raad in kennis stellen van de uit te voeren onderzoeken geluidsoverlast Boshoven, Hushoven en Suffolkweg Zuid.

 

Besluitvorming

 Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het vierde verdeelbesluit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 tot en met 2009 (ISV-2).

 

Voorstel

Vaststellen van de vierde herverdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 (ISV-2).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van de Spiraalrotonde Eindhovenseweg – Ringbaan-Noord, totaalkrediet € 4.119.500,-.

 

Voorstel

Beschikbaarstellen van krediet van € 4.119.500,- voor de aanleg van de spiraalrotonde Eindhovenseweg - Ringbaan-Noord.

 

Besluitvorming

 Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Architectonische Visie Spiraalrotonde

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken 

  

13.

Onderwerp

Wijzigen vergaderstructuur (initiatiefvoorstel presidium).

 

Voorstel

1. De huidige vergaderstructuur als volgt te wijzigen:

a. afschaffen van de informatiebijeenkomsten;

b. op grond van artikel 82 Gemeentewet en in afwijking van artikel 2 van de “Verordening op de raadscommissies en de opiniërende raad 2006” 4 raadscommissies instellen met de

volgende taakvelden:

Algemene zaken: algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht (handhaving), handhaving openbare orde, coördinatie wijk- en dorpsraden, specifiek financiële aangelegenheden, horeca, binnenstad en evenementen;

Welzijn: welzijn, onderwijs, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, integratie, volksgezondheid, cultuur en sport;

Economische Zaken: economische zaken, Hoge Dunk, Brainport, gemeentewerken, verkeer, toerisme en recreatie;

Ruimtelijke Ordening: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, agrarische zaken en milieu, stadhuis en GOML;

c. het inplannen van een info-RO elke cyclus;

d. voor presentaties die niet passen binnen deze commissiecyclus worden extra informatiebijeenkomsten gepland, waarvoor per cyclus 1 avond wordt gereserveerd. De agendacommissie beslist;

e. de raadscommissies vergaderen op maandag t/m donderdag; de info-RO is op woensdag;

f. de agendacommissie beoordeelt de agenda’s van de commissies en maakt een globale tijdsplanning per agenda. De voorzitter krijgt de opdracht de afspraken vooraf te bewaken;

g. zowel de informatieve, meningvormende als besluitvormende onderwerpen komen in de commissievergaderingen aan de orde. De stukken worden per portefeuillehouder en op doel van agendering op de agenda gezet;

h. de rondvraag vindt voor alle portefeuilles van de betreffende commissie plaats aan het begin van de vergadering. Vragen voor de rondvraag worden zoveel mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie ingediend, die ze doorstuurt naar de betreffende

portefeuillehouder. Op de avond zelf laat de voorzitter mondelinge vragen in de rondvraag toe over actualiteiten;

i. TILS-stukken worden niet meer geagendeerd; vragen hierover worden in de rondvraag gesteld en bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie aangemeld. De voorzitter kan tijdens de vergadering, indien het niet mogelijk was vragen schriftelijk aan te melden, toch mondelinge vragen toestaan. Overigens kan een onderwerp op verzoek alsnog geagendeerd worden;

j. spreekrecht blijft bestaan; het raadsspreekuur vindt plaats indien spreekrecht daartoe aanleiding geeft of desgevraagd;

k. presentaties worden alleen gehouden als zij naar de mening van de agendacommissie een duidelijke toegevoegde waarde hebben;

l. externen komen altijd aan het begin van de vergadering aan de beurt (indien noodzakelijk wordt met agendapunten geschoven);

m. technische vragen worden vooraf aan de ambtelijke organisatie gesteld;

n. de gewijzigde vergaderstructuur gaat onmiddellijk in;

o. de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies en een raadslid van D66 hebben zitting in de agendacommissie;

p. met in achtneming van de bovenstaande wijzigingen wordt de huidige “Verordening op de raadscommissies en de opiniërende raad 2006” vooralsnog gehandhaafd en pas na evaluatie eventueel aangepast:

q. zaken in het raadsbesluit van 19 mei 2010 aangaande dit onderwerp blijven, voor zover deze in het huidige besluit niet worden herroepen, van toepassing.

2. Op grond van artikel 82 van de Gemeentewet alsmede artikel 5 van de verordening op de raadscommissies en de opiniërende raad 2006 en in afwijking van artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies en de opiniërende raad 2006 te besluiten:

A. de volgende verdeling van de commissiezetels over de fracties aan te houden:

Leden in de Commissie Algemene Zaken: VVD 3, CDA 1, WL 1, PvdA 1, SP 1, D66 1;

Leden in de commissie Welzijn: VVD 2, CDA 2, WL 2, PvdA 1, SP 1, D66 1;

Leden in de commissie Economische Zaken: VVD 2, CDA 1, WL 1, PvdA 1, SP 0, D66 1;

Leden in de commissie Ruimtelijke Ordening en info-RO: VVD 2, CDA 2, WL 1, PvdA 1, SP 1, D66 1;

De raadscommissies hebben maximaal 10 leden, exclusief voorzitter.

B. dat de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA elk een voorzitter voor een raadscommissie leveren, en de fractie SP een plaatsvervangend voorzitter:

C. de volgende personen te benoemen tot lid respectievelijk voorzitter van de raadscommissies:

Raadscommissie Algemene Zaken: L. Boonen (VVD), A. van Eersel (VVD), S. Struving (VVD), H. Stals (CDA), L. Kusters (WL), L. Heuvelmans (PvdA), J. Tak (SP), M. Stokbroeks (D66), voorzitter P. Sijben (CDA);

Raadscommissie Welzijn: G. van Buuren (VVD), H. Peters (VVD), M. Nouwen (CDA), J. Op den Kamp (CDA), G. Gabriëls (WL), C. Jacobs (WL), M. Zaâboul (PvdA), P. Lempens (SP), M. Stokbroeks (D66), voorzitter H. Lempens (VVD);

Raadscommissie Economische Zaken: M. Engelen (VVD), H. Lempens (VVD), T. Meulen (CDA), F. Adriaens (WL), F. Kadra (PvdA), V. van Brussel (D66), voorzitter L. Heuvelmans (PvdA);

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening: S. Altun (VVD), T. Egging (VVD), A. Jacobs (CDA), P. Sijben (CDA), H. van de Loo (WL), I. Beenders (PvdA), J. Goubet (SP), V. van Brussel (D66), voorzitter L. Kusters (WL).

 

Besluitvorming

Conform voostel besloten. De SP is tegen het voorstel. De SP vindt het vreemd dat haar naam onder het voorstel staat terwijl de SP tegen het voorstel is.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Vergaderschema

 Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Niet in stemmen met Bestuursakkoord Rijk, IPO, VNG en UvW.

 

Voorstel

a. Niet instemmen met bestuursakkoord Rijk, IPO, VNG en UvW en dit melden aan de VNG en op 8 juni 2011 op de algemene Ledenvergadering tegen dit akkoord stemmen.

b. De gemeenten van Midden-Limburg over dit standpunt informeren.

c. De motie van de gemeente Leek inzake een soberder en goedkoper congres en Algemene Ledenvergadering ondersteunen.

 

Besluitvorming

Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Bestuursakkoord

 Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Niet instemmen met de conceptbegrotingen 2012 Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en Risse Holding BV.

 

Voorstel

1. De raad voorstellen om niet in te stemmen met de voorgestelde conceptbegroting 2012 van Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse en van de Risse Holding B.V.;

2. De raad adviseren om niet in te stemmen met de nu voorgestelde gemeentelijke bijdrage in 2012.

 

Besluitvorming

Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000,- voor het opzetten van het Hippisch Centre of Excellence in Weert.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000,- voor het opzetten van het Hippisch Centre of Excellence in Weert.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, D66, alsmede de heer Heuvelmans en mevrouw Zaâboul van de PvdA (22 stemmen) en tegenstemmen van de fractie SP alsmede mevrouw Beenders en mevrouw Kadra van de PvdA (5 stemmen).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief met aanvullende informatie

 HCE Rapportage

 Toekomstvisie voor de Limburgse paardensport

 HCE Business-case

 HCE Intentieverklaring

 HCE Positionpaper

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

17. 

Onderwerp

Instemmen met de voorstellen ten aanzien van de verkeersafwikkeling Ringbaan Noord.

 

Voorstel

1. Eindrapport verkeersafwikkeling Ringbaan Noord voor kennisgeving aannemen.

2. Kruisingen op Ringbaan Noord tussen Eindhovenseweg en A2 voorbereiden en uitvoeren in kader van ontwikkeling Laarveld en Kampershoek Noord.

 

Besluitvorming

Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 21 maart 2011 inzake vragen aan het college over herinrichting Looimolenstraat en omgeving, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.   Brief van de heer J. Goubet namens de fractie SP d.d. 5 mei 2011 inzake vragen aan het college over compensatie ondernemers Koninginnedag, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

a. en b. vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

De motie van de fractie SP wordt verworpen met tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, WL, PvdA, D66 (24 stemmen) en voorstemmen van de SP (3 stemmen). Stemverklaring van de SP dat wanneer college verwachtingen heeft gewekt bij ondernemers de SP met nieuwe motie komt.

A. en b. vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

 Brief PvdA inzake herinrichting Looimolenstraat eo

 Antwoordbrief inzake herinrichting Looimolenstraat eo

 Geluidsfragment

 Brief SP inzake compensatie Koninginnedag

 Antwoordbrief inzake compensatie Koninginnedag

 Motie 1

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 maart tot en met 19 april 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter richt het woord tot bode Nelly Beelen die vandaag voor het laatst bij de raadsvergadering aanwezig is geweest en dankt haar voor haar inzet. Vervolgens sluit de voorzitter om 22.20 uur onder dankzegging van de aanwezigen de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment afscheidswoord Nelly Beelen

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2011.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

  

  

  

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 Drs. W.J.A. Dijkstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

">