BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 20 APRIL 2011.

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP) (aanwezig tot 20.10 uur), L.J. Boonen (VVD) , V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD) (aanwezig vanaf 20.30 uur), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP) (aanwezig vanaf 20.10 uur), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

---

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Beuven met echtgenote en dochters en de heer Goubet met partner.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is geen verzoek om spreekrecht binnengekomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De heren Van Buuren en Kirkels komen iets later.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16 maart 2011;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 maart 2011;

(geen spreekrecht)

 

 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 16 maart 2011

 Besluitenlijst 16 maart 2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Er is een aanvullende agenda uitgegaan waarmee agendapunt 17b aan de agenda is toegevoegd (art. 40 RvO vragen van de fractie SP over cameratoezicht met verzoek om mondelinge beantwoording).

Op 18 april 2011 is een verzoek om een interpellatiedebat ontvangen van de SP-fractie. Het betreft het snoeien van lindebomen aan de Sint Annamolen. De raad staat de interpellatie toe. Deze zal plaatsvinden als agendapunt 17c.

 

Bestanden

 Agenda 20-04-2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen

  

6.

Onderwerp

A.   Afscheid raadslid H.J.H. Beuvens.

B.   Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: heer J.W.J. Goubet, Marinusstraat 23, 6006 JT te Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overlegd:

a.     geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b.     verklaring aanneming benoeming;

c.      verklaring openbare betrekkingen;

d.     uittreksel uit het bevolkingsregister.

C.   Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer J.W.J. Goubet.

D.   Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer J.W.J. Goubet.

 

Voorstel

Afscheid nemen van de heer H.J.H. Beuvens.

Geloofsbrieven onderzoeken, beslissen tot toelating en beëdigen van de heer J.W.J. Goubet.

 

Besluitvorming

De raad neemt afscheid van de heer Beuvens; de raadsvoorzitter houdt een toespraak. De heer Beuvens spreekt de raad toe.

De geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden, de raad heeft besloten tot toelating van de heer Goubet en de heer Goubet is beëdigd.

 

Bestanden

 Besluit en kennisgeving centraal stembureau

 Geluidsfragment toespraak Burgemeester Dijkstra

 Geluidsfragment speech de heer Beuvens

 Geluidsfragment toelating de heer Goubet

 

 

 

7. 

Onderwerp

Benoemen van de heer J.W.J. Goubet tot lid van de raadscommissielid Ruimtelijke Zaken, namens de fractie SP (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

Benoemen van de heer J.W.J. Goubet tot lid van de raadscommissielid Ruimtelijke Zaken, namens

de fractie SP.

 

Besluitvorming

Conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 

 

 

 

8. 

Onderwerp

Benoemen van de heer P.P.E. Lempens tot lid van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van Weert (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

De heer P.P.E. Lempens namens de SP-fractie te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 

 

 

 

Hamerstukken 

 

9.

Onderwerp

Aanpassen van de Tarieventabel parkeerbelastingen 2011. 

 

Voorstel

In te stemmen met de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2011, versie 3".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.190,- ten laste van de ‘reserve monumenten’ voor de vervanging van de aandrijving van het torenuurwerk van de St. Martinuskerk. 

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.190,- ten laste van de 'reserve monumenten' voor de vervanging van de aandrijving van het torenuurwerk van de St. Martinuskerk.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de “Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor bedrijventerrein Kampershoek”. 

 

Voorstel

Instemmen met en vaststellen van de "Verordening op de heffing en de invordering van de BIZbijdrage en op de subsidie voor bedrijventerrein Kampershoek".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment 

 

 

 

12. 

Onderwerp

Vaststellen van het beleidskader bibliotheekwerk 2011-2014. 

 

Voorstel

Besluiten om het beleidskader Bibliotheekwerk 2011-2014 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen 

 Geluidsfragment 

 

 

 

Bespreekstukken

 

13.

Onderwerp

Vaststellen kaders en verordeningen met betrekking tot het horecabeleidsplan en het evenementenbeleidsplan. 

 

Voorstel

1. Vaststelling kaders horecabeleidsplan en evenementenbeleidsplan;

2. Vaststelling van bijgevoegde concept- Drank- en Horecaverordening;

3. Vaststelling van bijgevoegde concept-APV-wijziging (artikelen 2:25 en 2:29 APV);

4. Vaststelling van bijgevoegde concept-wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 t.a.v. de tarieven ontheffingen sluitingstijd horecabedrijven.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fracties CDA en PvdA wordt na hoofdelijke stemming met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen aanvaard.

Amendement 2 van de fracties CDA en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaringen van de fractie PvdA tegen de legesverordening en van de fractie VVD vóór het geamendeerde voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief overzicht legeskosten

 B&W-besluit met bijlagen 

 Memo beantwoording nadere vragen vanuit CDA

 Brief Koninklijke Horeca Nederland afd. Weert

 Amendement 1

 Amendement 2

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

14.

Onderwerp

Bekrachtigen van de Koninginnedagverordening Weert 2011.

 

Voorstel

Bekrachtigen van de Koninginnedagverordening Weert 2011.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP tegen vanwege de verstrekkende gevolgen. Het voorstel wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Koninginnedagverordening Weert 2011

 Geluidsfragment 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de Bestuursopdracht Toetsen en aanpassen van de "Subsidieverordening Welzijn 2006". 

 

Voorstel

Besluiten om de Bestuursopdracht Toetsen en aanpassen van de "Subsidieverordening Welzijn 2006" vast te stellen.

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA alsmede de heer F. Adriaens (Weert Lokaal) (11 stemmen) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP, D66 en de overige leden van de fractie Weert Lokaal (18 stemmen) verworpen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bestuursopdracht

 B&W-besluit met bijlagen 

 Motie 1

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

16. 

Onderwerp

1.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer M.M.M.F. Beelen en mevrouw A.M.M. Fonteijn inzake het plan Laarveld.

2.  Verstrekken van een krediet van € 1.125.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het perceel gemeente Weert, sectie W nummer 489 (ged.) groot ca. 32.500 m2.

3.  Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het bijgevoegde taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht. 

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer M.M.M.F. Beelen en mevrouw A.M.M. Fonteijn inzake het plan Laarveld.

2. Verstrekken van een krediet van € 1.125.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het perceel gemeente Weert, sectie W nummer 489 (ged.) groot ca. 32.500 m2.

3. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het bijgevoegde taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht.

 

Besluitvorming

De raad maakt geen wensen en/of bedenkingen kenbaar. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment 

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

17.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van mevrouw M. Zaäboul namens de fractie PvdA d.d. 18 maart 2011 inzake vragen aan het college over leegstand winkelpanden in de binnenstad, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 13 april 2011 inzake vragen aan het college over cameratoezicht, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

c.   Interpellatiedebat onherstelbaar snoeien van lindebomen bij de Sint Annamolen.

 

Voorstel

A en b. Vragen en antwoorden bespreken.

c. Interpellatiedebat voeren.

 

Besluitvorming

a. Motie 2 van de fractie PvdA wordt met instemming van de raad overgenomen door het college.

A en b. vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

c. Interpellatiedebat is gevoerd.

 

Bestanden

 Brief PvdA inzake leegstand winkelpanden binnenstad

 Antwoordbrief inzake leegstand winkelpanden binnenstad

 Motie 2

 Geluidsfragment 17a

 Brief SP inzake cameratoezicht

 Antwoordbrief inzake cameratoezicht

 Geluidsfragment 17b

 Mail SP Interpellatiedebat inzake snoeien bomen

 Geluidsfragment 17c

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 9 februari tot en met 15 maart 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 mei 2011.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten          Drs. W.J.A. Dijkstra

 

 

">