BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 16 MAART 2011.

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA) (aanwezig vanaf 20.25 uur) 

Afwezig de raadsleden:

H.J.H. Beuvens (SP)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

---

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Bericht van verhindering van de heer H. Beuvens (SP). Mw. M. Zaaboul (PvdA) komt iets later.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 9 februari 2011;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2011;

c.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van 3 maart 2011;

d.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 maart 2011.

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. De notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 9 februari 2011

 Besluitenlijst 9 februari 2011

 Notulen 3 maart 2011

 Besluitenlijst 3 maart 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Met betrekking tot de agendapunten 15 (evenementenbeleid) en 16 (horecabeleid) liggen gewijzigde concept-raadsbesluiten op tafel.

In de raadsvoorstellen bij de agendapunten 11 (wijziging re-integratieverordening) en 14 (wijziging wachtlijstverordening) zijn nadat de stukken naar de drukker zijn gegaan wijzigingen aangebracht. De gewijzigde raadsvoorstellen zijn apart bij de raadsbundel meegezonden.

 

Bestanden

 Agenda 16-03-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen

 

 

 

6.

Onderwerp

A.   Benoemen van de heer P.A.W. Otten, Kapelstraat 21, 6101 XP te Echt als beleidsadviseur raadsgriffie ingaande 18 april 2011 onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, zoals deze ter inzage liggen.

B.   Geheimhouding opleggen op grond van artikel 25, lid 1, van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, sub e en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur m.b.t. de bijlage bij het raadsvoorstel en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden die in het geheime kastje ter inzage liggen.

 

Voorstel

A. De heer P.A.W. Otten, Kapelstraat 21, 6101 XP te Echt te benoemen als beleidsadviseur raadsgriffie ingaande 18 april 2011 onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, zoals deze ter inzage liggen.

B. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25, lid 1, van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, sub e en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur m.b.t. de bijlage bij het raadsvoorstel en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden die in het geheime kastje ter inzage liggen.

 

Besluitvorming

Bij acclamatie aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

A.   Ontslaan van mevrouw M.A. Engelen als lid van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken en benoemen van mevrouw M.A. Engelen als lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken namens de VVD.

B.   Ontslaan van mevrouw S.M.L. Struving als lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken en benoemen van mevrouw S.M.L. Struving als lid van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken namens de VVD (initiatiefvoorstel fractie VVD).

 

Voorstel

A. Mevrouw M.A. Engelen te ontslaan als lid van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken en mevrouw M.A. Engelen te benoemen als lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken namens de VVD.

B. Mevrouw S.M.L. Struving te ontslaan als lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken en mevrouw S.M.L. Struving te benoemen als lid van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken namens de VVD.

 

Besluitvorming

Bij acclamatie aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Hamerstukken 

 

 

 

8. 

Onderwerp

Instemmen met de visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015.

 

Voorstel

Instemmen met de visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011 - 2015 en dit standpunt kenbaar maken aan de veiligheidsregio.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief toezeggingen Visie Brandweerzorg 11-03-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

9. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen financiering Leerwerkstages en “van werk naar werktrajecten”.

 

Voorstel

1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag ad € 870.568 voor financiering van leerwerkplekken en "van werk naar werk" in 2011 en 2012.

2. Dit bedrag veilig stellen in de voorziening innovatiebudget WWB voor genoemde projecten in 2011 en 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10. 

Onderwerp

Instemmen met de aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU).

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met het indienen van een aanvraag voor de meerjarige aanvullende uitkering (MAU) ter compensatie voor het te verwachten tekort op het Inkomensdeel voor de jaren 2011, 2012 en 2013.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Wijzigen re-integratieverordening Weert 2010 en maatregelverordening Weert 2010.

 

Voorstel

Instemmen met de wijziging re-integratieverordening (artikel 6 lid 3) en met de wijziging maatregelverordening (artikel 11).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Vaststellen Toegangsbeleid Milieustraat Weert/Nederweert.

Vaststellen tarieventabel Reinigingsheffingen 2011, versie 2.

 

Voorstel

1. Invoering van een op naam gestelde knipkaart milieustraat per aansluiting.

2. Waarop 6 gratis brengbeurten ad 1m3 ongeacht soort afval.

3. Voor het meerdere bijkoopkaart invoeren a € 20,- per m3.

4. Maximaal 2m3 per brengbeurt.

5. Beëindigen contante betalingen op milieustraat; pin- en chipbetaling mogelijk.

6. Vaststellen "Tarieventabel Reinigingsheffingen 2011, versie 2 (bijlage).

7. Financiële effecten evalueren in 2011, opvangen in de afvalbegroting en betrekken bij de vaststelling afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Koelebeemdweg ongenummerd te Weert’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Koelebeemdweg ongenummerd te Weert' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Koelebeemdweg ongenummerd te Weert' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van januari 2010.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Koelebeemdweg ongenummerd te Weert'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Instemmen met wijziging Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening.

 

Voorstel

Instemmen met wijziging Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening artikel 2.2a en 2.2b.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

14A. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Weert-Noord en Graswinkel 2010’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Weert-Noord en Graswinkel 2010' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Weert-Noord en Graswinkel 2010' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland

(GBKN) van oktober 2010 en de kadastrale ondergrond van oktober 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Weert-Noord en Graswinkel 2010'.

4. Besluiten de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

De heer A. Jacobs (CDA) onthoudt zich vanwege zijn betrokkenheid bij voetbalclub MMC-Weert van deelname aan de stemmingen.

Het sub-amendement van de fractie SP wordt na hoofdelijke stemming met 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen aanvaard.

Het amendement van de fracties VVD en D66 wordt na hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen (betreft tweede stemronde).

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (17 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie VVD (9 stemmen tegen) aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Amendement 3 (raadsvergadering 9 februari 2011)

 Sub-amendement namens SP

 Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Kenbaar maken van bevindingen met betrekking tot het evenementenbeleidsplan.

 

Voorstel

Zijn bevindingen met betrekking tot het evenementenbeleids-plan kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, via de (concept) notulen van de raadsvergadering.

 

Besluitvorming

Mw. M. Engelen (VVD) onthoudt zich vanwege haar nevenfuncties van deelname aan de stemming.

De raad maakt zijn bevindingen kenbaar.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 09-03-2011

 B&W-besluit 22-02-2011

 B&W-besluit 15-02-2011

 Evenementenbeleidsplan

 Antwoord vanuit VNG 

 Geluidsfragment inleiding voorzitter

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

16. 

Onderwerp

Kenbaar maken van bevindingen met betrekking tot het horecabeleidsplan.

 

Voorstel

Zijn bevindingen met betrekking tot het horecabeleidsplan kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, via de (concept) notulen van de raadsvergadering.

 

Besluitvorming

Mw. M. Engelen (VVD) onthoudt zich vanwege haar nevenfuncties van deelname aan de stemming.

De raad maakt zijn bevindingen kenbaar. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 09-03-2011

 B&W-besluit 22-02-2011

 B&W-besluit 08-02-2011

 Horecabeleidsplan

 Concept Drank- en Horecaverordening Paracommercie

 Antwoord vanuit VNG 

 Geluidsfragment inleiding voorzitter

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

17. 

Onderwerp

1.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer J.H.M.G. Wulms en mevrouw A.J.M. Roosen inzake het plan Vrouwenhof.        

2.   Verstrekken van een krediet van € 850.000,-- inclusief

bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de

percelen gemeente Weert, sectie T nummer 948 (ged.),

1528, 1529, 3034 (ged.) en 3035 totaal groot ca. 7.212 m2.

3.   Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Vrouwenhof zijn aangekocht.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer J.H.M.G. Wulms en mevrouw A.J.M. Roosen inzake het plan

Vrouwenhof.

2. Verstrekken van een krediet van € 850.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen gemeente Weert, sectie T nummer 948 (ged.), 1528, 1529, 3034 (ged.) en 3035 totaal groot ca. 7.212 m2.

3. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Vrouwenhof zijn aangekocht.

 

Besluitvorming

De raad maakt geen wensen of bedenkingen kenbaar. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 16 februari 2011 inzake vragen aan het college over verontreinigde bagger zandafgraving, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

De motie van de fracties Weert Lokaal, SP, PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard.

De motie van de SP wordt aangehouden.

 

Bestanden

 Brief SP inzake verontreinigde bagger zandafgraving

 Antwoordbrief inzake verontreinigde bagger zandafgraving

 Motie namens Weert Lokaal, PvdA, SP en D66

 Motie namens SP

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 5 januari tot en met 8 februari 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.13 uur onder dankzegging  aan de aanwezigen. 

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 april 2011.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten          Drs. W.J.A. Dijkstra

 

 

 

">