CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 3 MAART 2011

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD) (vanaf 19.45 uur), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaâboul (PvdA) (vanaf 19.15 uur) 

Afwezig de raadsleden:

H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP) en J.A.F. Tak (SP)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouder:

A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Aanwezig vanuit de provincie Limburg

L.J.P.M. Frissen (Commissaris van de Koningin) en mr. J.B.J.M. Stijnen (kabinetschef)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de Commissaris van de Koningin, de heer Frissen, en de kabinetschef van de provincie Limburg, de heer Stijnen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

 

 

3. 

Onderwerp 

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4. 

Onderwerp 

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden 

 Agenda 

 

 

 

Raadsvoorstellen

 

5. 

Onderwerp 

Vaststellen van de profielschets voor de burgemeester van Weert.

 

Voorstel

Vaststellen van de profielschets voor de burgemeester van Weert.

 

Besluitvorming

De profielschets is besproken met de Commissaris van de Koningin. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem aanvaard.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Profielschets

 B&W-besluit

 Geluidsfragment inleiding

 Geluidsfragment dhr. Frissen

 Geluidsfragment dhr. Beuvens

 Geluidsfragment dhr. Van Eersel

 Geluidsfragment dhr. Meulen

 Geluidsfragment dhr. Kusters

 Geluidsfragment mevr. Beenders

 Geluidsfragment mevr. Stokbroeks

 Geluidsfragment dhr. Frissen

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 19.47 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 maart 2011.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Drs. W.J.A. Dijkstra

">