CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 9 FEBRUARI 2011.

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA) (tot 22.26 uur) 

Afwezig de raadsleden:

G.J. Van Buuren (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

Geen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De heer Adriaens (waarnemend raadsvoorzitter) opent de vergadering en heet de heer Dijkstra (waarnemend burgemeester) welkom. De heer Dijkstra richt het woord tot de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Buuren (VVD).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 november 2010;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2010 (geen spreekrecht);

c.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 december 2010;

d.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 15 december 2010 (geen spreekrecht);

e.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10  januari 2011;

f.        Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 januari 2011 (geen spreekrecht).

 

 

Er is een wijzigingsverzoek van de heer Adriaens (Weert Lokaal) binnengekomen aangaande de notulen van de vergadering van 15-12-2010:

Blz 61 regel 8 van beneden in de tekst van wethouder Cardinaal staat Martinitoren. Dat moet natuurlijk Martinustoren zijn.

Blz 62 regel 12 van beneden in de tekst van de heer Adriaens is "TE RAKEN" weggevalen.

De tekst moet luiden: " of we niet de kans lopen het VVV-logo kwijt TE RAKEN als we besluiten............."

De notulen en besluitenlijsten worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 10 november 2010

 Besluitenlijst 10 november 2010

 Notulen 15 december 2010

 Besluitenlijst 15 december 2010

 Notulen 10 januari 2011

 Besluitenlijst 10 januari 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·          Agendapunt 7 (tussentijdse bevindingen accountant) is abusievelijk geagendeerd (betreft geen raadsvoorstel);

·          Agendapunt 9 (alcohol- en drugsbeleid jongeren) wordt als bespreekstuk behandeld (agendapunt 27A).

·          De agendapunten 20 (tarieventabel parkeerbelastingen), 21 (verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning) en 22 (wijziging begroting de Risse) worden als hamerstuk behandeld.

·          De PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over armoedebeleid (wordt behandeld als agendapunt 33A).

·          D66, Weert Lokaal en VVD dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over de Ringbaan (wordt behandeld als agendapunt 33B). De heer P. Lempens (SP) wil opgemerkt hebben van mening te zijn dat dit in de vorm van een initiatiefvoorstel aan de raad had moeten worden voorgelegd.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 09-02-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

 

 

 

6.

Onderwerp

Instellen vertrouwenscommissie benoeming burgemeester, benoemen leden, adviseur en ambtelijke ondersteuning vertrouwenscommissie benoeming burgemeester en vaststellen "Verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester van de gemeente Weert" (initiatiefvoorstel presidium).

 

Voorstel

1. Instellen vertrouwenscommissie benoeming burgemeester.

2. A. van Eersel (VVD), M. Nouwen (CDA), L. Kusters (Weert Lokaal), I. Beenders (PvdA), H. Beuvens (SP) en M. Stokbroeks (D66) benoemen als leden van de vertrouwenscommissie

benoeming burgemeester.

3. De wethouders A. Kirkels en H. Litjens benoemen als adviseurs van de vertrouwenscommissie.

4. De griffier benoemen als ambtelijk ondersteuner/secretaris van de vertrouwenscommissie.

5. De algemeen directeur/beoogd gemeentesecretaris benoemen als ambtelijk ondersteuner van de vertrouwenscommissie.

6. Vaststellen verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van tussentijdse bevindingen 2010 Deloitte Accountants (dit agendapunt is komen te vervallen).

 

 

 

8. 

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2010.

 

Voorstel

Besluiten om het controleprotocol 2010 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren voor de periode 2011-2014.

 

Zie agendapunt 27A.

 

 

10. 

Onderwerp

Verlengen van de uitwerkingsovereenkomst met het Algemeen Maatschappelijk Werk.

 

Voorstel

1. Besluiten om het contract met het algemeen maatschappelijk werk met 1 jaar (2012) te verlengen onder de geformuleerde voorwaarden.

2. Onderschrijven van de geformuleerde uitgangspunten voor de nieuwe subsidiesystematiek en het AMW verzoeken de systematiek verder uit te werken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Uitvoeringsovereenkomst

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met het geven van het alleenrecht aan Risse Groen OVR onderdeel van het Werkvoorzieningschap Rissebedrijven voor het onderhoud van het groen en de bomen.

 

Voorstel

De verordening van alleenrecht vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Akkoord gaan met het gemeentelijk beleid m.b.t. kinderboerderijen en instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,-- voor onderhoud kinderboerderij Beele Erfke.

 

Voorstel

Besluiten tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,-- voor het onderhoud van de opstallen van Beele Erfke.

Akkoord gaan met het gemeentelijk beleid met betrekking tot kinderboerderijen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Vensteeg 2’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Vensteeg 2' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Vensteeg 2' aan te merken als autenthiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grotschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van mei 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Vensteeg 2'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Hoverveld 5 te Stramproy.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Hoverveld 5 te Stramproy' vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Hoverveld 5 te Stramproy' aan te merken als autenthiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van oktober 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Hoverveld 5 te Stramproy'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Schonkenweg 6.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Schonkenweg 6' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Schonkenweg 6' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van april 2010.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Schonkenweg 6'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Twee Ruimte voor Ruimtewoningen aan de Breijbaan te Weert’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Twee Ruimte voor Ruimtewoningen aan de Breijbaan te Weert' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan ' Twee Ruimte voor Ruimtewoningen aan de Breijbaan te Weert ' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van juni 2010 en de kadastrale ondergrond van juni 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Twee Ruimte voor Ruimtewoningen aan de Breijbaan te Weert '.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17. 

Onderwerp

Vestigen van een tijdelijk erfpachtrecht voor het perceel gelegen a/d Dr. Schaepmanstraat 17 te Weert ten behoeve van Aldi Vastgoed B.V.

 

Voorstel

Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de vestiging van een erfpachtovereenkomst op het perceel gelegen aan de Dr. Schaepmanstraat 17 te Weert ten behoeve van Aldi Vastgoed B.V.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

20. 

Onderwerp

Vaststellen van de tarieventabel parkeerbelastingen 2011, versie 2.

 

Voorstel

Vaststellen van de aanpassing in de tarieventabel parkeerbelasting 2011, versie 2.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tarieventabel

 Geluidsfragment

 

 

 

21. 

Onderwerp

Wijzigen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 (initiatiefvoorstel presidium).

 

Voorstel

A. De Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 als volgt te wijzigen:

1) artikel 10 lid 1 van de verordening komt als volgt te luiden:

"Elke fractie legt binnen 2 maanden na het einde van het kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning voor de raadswerkzaamheden in Weert onder overlegging van een verslag met daarbij behorende bewijsmiddelen en eventuele

toelichting. Uitgaven waaromtrent op 1 maart geen verantwoording is afgelegd (door middel van verslag, bewijsstukken en eventuele toelichting) worden niet betrokken bij de verantwoording en kunnen niet ten laste van het fractiebudget worden gebracht.";

2) er wordt (met vernummering van de huidige artikelen 11 en 12 naar 12 en 13) een nieuw artikel 11 ingevoegd dat als volgt luidt: “Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.”;

3) artikel 6 lid 2 sub e komt als volgt te luiden: “e. algemene opleidingen voor raads- en commissieleden tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.”;

4) in artikel 5 van de verordening worden de woorden “artikel 5 van” geschrapt;

5) in de toelichting bij artikel 6 wordt de zin “Opleidingen voor raads- en commissieleden dienen bekostigd te worden uit het daarvoor beschikbare budget en dientengevolge ook niet uit de

bijdrage voor fractieondersteuning.” vervangen door “Algemene opleidingen voor raads- en commissieleden die meestal worden georganiseerd door de griffie(r) dienen bekostigd te worden

uit de gemeentelijke bedrijfsvoering en dientengevolge niet uit de bijdrage voor fractieondersteuning. Deze cursussen worden veelal verzorgd door politiek neutrale instituten.

Politiek georiënteerde cursussen zijn een aangelegenheid van de fracties en kunnen daarom bekostigd worden uit de fractieondersteuning en eigen bijdragen van fractieleden.”;

6) aan de toelichting bij de verordening wordt toegevoegd: “Artikel 11. Indien fractieondersteuning de vorm heeft van financiële middelen is sprake van een subsidie als bedoeld in titel 4.2 Awb. Bij de invoering van het recht op fractieondersteuning is niet stilgestaan bij de verhouding met de Awb. In veel gemeenten wordt echter inmiddels de fractieondersteuning met toepassing van titel

4.2 Awb aangewend. Dit is de formeel juiste wijze van handelen.”.

B. Mandaat te verlenen aan de raadsvoorzitter tot het verlenen van fractieondersteuning en voorschotten conform het bepaalde in deze verordening alsook het ondertekenen van alle stukken

ter voorbereiding c.q. uitvoering van op grond van deze verordening te nemen c.q. genomen besluiten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

22. 

Onderwerp

Niet instemmen met de 1e wijziging begroting 2011 van de Risse.

 

Voorstel

1.Niet instemmen met de voorgestelde wijziging in de begroting 2011 van Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse en van de Risse Holding B.V.;

2. Niet instemmen met de nu voorgestelde gemeentelijke bijdrage in 2011 van € 198.005 maar wel akkoord gaan met de eerder begrote bijdrage voor 2011 van € 92.961.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief Risse Toekomst Wsw en bezuinigingen 2011

 Brief Risse 1e wijziging begroting 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

18. 

Onderwerp

Bespreken concept-profielschets burgemeester van de gemeente Weert.

 

Voorstel

Bespreken concept-profielschets burgemeester Weert.

 

Besluitvorming

De profielschets wordt aangepast. Op pagina 3 wordt in de derde alinea onder paragraaf 5.1 “in overleg” veranderd in “in goed overleg”. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De profielschets wordt in deze gewijzigde vorm geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 maart 2011, waar deze in aanwezigheid van de Gouverneur wordt vastgesteld.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19. 

Onderwerp

1.   Beschikbaar stellen van een budget ten behoeve van Koninginnedag 2011.

2.   Bekrachtigen van de Koninginnedagverordening.

 

Voorstel

1. Een budget van € 775.000,-- (excl. BTW en excl. interne uren) beschikbaar te stellen voor de viering van Koninginnedag 2011 en dit budget na aftrek van de bijdrage van de provincie Limburg (€ 250.000,--) ten laste te brengen van de post Economische structuurversterking en promotie, de post reserve Evenementenfonds, de post subsidie evenementen, het begrotingssaldo 2011 en onvoorzien 2011.

2. Bekrachtigen van de Koninginnedagverordening.

 

Besluitvorming

Amendement 2 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen vóór en 25 stemmen tegen) verworpen.

Amendement 1 van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (5 stemmen vóór en 23 stemmen tegen) verworpen.

Motie 1 van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Voorstel 19.1 wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA (23 stemmen vóór en 5 stemmen tegen) aanvaard. Voorstel 19.2 wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Koninginnedagverordening

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 Amendement 1 (dekking Koninginnedag)

 Amendement 2 (Koninginnedag)

 Motie 1 (personeelskosten Koninginnedag)

 

 

 

23. 

Onderwerp

Vaststellen van de evaluatie Actieprogramma Integratie 2007-2010 en instemmen met de doorkijk vanaf 2011.

 

Voorstel

1. Besluiten de evaluatie Actieprogramma Integratie 2007-2010 vast te stellen.

2. Besluiten in te stemmen met de doorkijk vanaf 2011 met de drie speerpunten en de verdere uitwerking en uitvoering ervan op te dragen aan het college.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP vóór het voorstel.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Evaluatie Actieprogramma integratie 2007-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

24. 

Onderwerp

Vervangen van de zes houten voetgangersbruggen in de wijk Molenakker.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet t.w.v. € 165.000 voor de preventieve vervanging van de zes houten voetgangersbruggen in de wijk Molenakker.

 

Besluitvorming

Motie 2 van de fractie D66 wordt aangehouden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.   

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Motie 2

 

 

 

25. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Breijbaan 15”.

 

Voorstel

1. De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan "Breijbaan 15" gewijzigd vast te stellen, een en ander zoals in de overwegingen nader is aangegeven;

2. De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan "Breijbaan 15" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. Als ondergrond is de GBKN-kadasterkaart gebruikt d.d. 24 februari 2010;

3. De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Breijbaan 15";

4. De gemeenteraad besluit de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.   

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Laar-Hushoven 2010’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Laar-Hushoven 2010' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Laar-Hushoven 2010' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van juli 2010 en

de kadastrale ondergrond van juli 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Laar-Hushoven 2010'.

4. Besluiten de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

27. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Weert-Noord en Graswinkel 2010’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Weert-Noord en Graswinkel 2010' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Weert-Noord en Graswinkel 2010' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland

(GBKN) van oktober 2010 en de kadastrale ondergrond van oktober 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Weert-Noord en Graswinkel 2010'.

4. Besluiten de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

De heer A. Jacobs (CDA) en mevr. Zaaboul (PvdA) verlaten vóór de besluitvorming de zaal vanwege hun betrokkenheid bij voetbalclub MMC-Weert.

Bij amendement 3 van de fracties VVD en D66 staken de stemmen: 13 stemmen vóór (VVD, D66 en SP) en 13 stemmen tegen (CDA, Weert Lokaal en PvdA), waardoor de besluitvorming over het amendement wordt aangehouden tot de volgende vergadering. De besluitvorming over het voorstel wordt om die reden eveneens aangehouden tot de volgende vergadering. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Amendement 3

 

 

 

27A. (9.)

Onderwerp

Vaststellen van het Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren voor de periode 2011-2014.

 

Voorstel

1. Besluiten om de evaluatie van het Plan van Aanpak Alcohol en drugspreventie jeugd Weert en Nederweert 2007-2009 vast te stellen;

2. Besluiten om in te stemmen met het Integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren voor de periode 2011-2014.

 

Besluitvorming

Motie 3 van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.   

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Actieplan integraal alcohol- en drugsbeleid voor jongeren

 Eindevaluatie alcohol- en drugsbeleid 2007-2009

 Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren 2011-2014

 Geluidsfragment

 Motie 3

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

28. 

Onderwerp

1.   Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de voorlopige koopakte voor het verkopen van een vrijstaand woonhuis met tuin, gelegen aan de Kraanweg 8, aan de heer S. van de Laar en mevrouw T.M.C. van de Laar-Skrotzki.

2.   Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en de voorlopige koopakte op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de voorlopige koopakte voor het verkopen van een vrijstaand woonhuis met tuin, gelegen aan de

Kraanweg 8, aan de heer S. van de Laar en mevrouw T.M.C. van de Laar-Skrotzki.

2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en de voorlopige koopakte op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.   

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

29. 

Onderwerp

1.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer J.H.M.G. Wulms en mevrouw A.J.M. Roosen inzake het plan Vrouwenhof.

2.   Verstrekken van een krediet van € 850.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen gemeente Weert, sectie T nummer 948 (ged.), 1528, 1529, 3034 (ged.) en 3035 totaal groot ca.

7.212 m2.

3.   Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Vrouwenhof zijn aangekocht.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer J.H.M.G. Wulms en mevrouw A.J.M. Roosen inzake het plan

Vrouwenhof.

2. Verstrekken van een krediet van € 850.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen gemeente Weert, sectie T nummer 948 (ged.), 1528, 1529, 3034 (ged.) en 3035 totaal groot ca. 7.212 m2.

3. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Vrouwenhof zijn aangekocht.

 

Besluitvorming

De fracties PvdA en CDA uiten bedenkingen aangaande de overeenkomst. Zij zijn tegen de koppeling koop en herontwikkelingsbijdrage en zijn van mening dat dit in twee verschillende overeenkomsten geregeld zou moeten worden. De fractie CDA heeft bedenkingen omdat de verkoper ten opzichte van het taxatierapport aanvullende vergoedingen krijgt, hetgeen tot precedentwerking leidt.

Vanwege deze bedenkingen wordt besloten het voorstel terug te zenden naar het college en voor een volgende vergadering te agenderen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

30.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heren H. Beuvens, P. Lempens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 9 december 2010 inzake vragen aan het college over inzet Koninginnedag, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van de heren H. Beuvens en P. Lempens namens de fractie SP d.d. 20 december 2010 inzake vragen aan het college over niet functionerende ondergrondse vuilcontainers, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.       Brief van de heer F. van Eersel namens de fractie VVD d.d. 21 december 2010 inzake vragen aan het college over overdrachtdossier portefeuille burgemeester, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.      Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 24 januari 2011 inzake vragen aan het college over vervuiling rondom vuilcontainer Hegstraat, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

 Brief SP inzake inzet Koninginnedag

 Antwoordbrief inzake inzet Koninginnedag

 Brief SP inzake niet functionerende containers

 Antwoordbrief inzake niet functionerende containers

 Brief VVD inzake overdrachtdossier burgemeester

 Antwoordbrief inzake overdrachtdossier burgemeester

 Brief Weert Lokaal inzake vervuiling om container Hegstraat

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 10 november 2010 tot en met 4 januari 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

33.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

33A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake armoedebeleid namens de fractie PvdA.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP, mevr. C. Jacobs (Weert Lokaal) en dhr. Gabriëls (Weert Lokaal) verworpen (8 stemmen vóór en 19 stemmen tegen).

 

Bestanden

 Motie 4 (armoedebeleid)

 Geluidsfragment

 

 

 

33B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake de Ringbaan namens de fracties D66, Weert Lokaal en VVD.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring SP: had initiatiefvoorstel moeten zijn.

Stemverklaring CDA: motie is inhoudelijk niet correct/compleet.

De motie wordt met voorstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal en VVD aangenomen (15 stemmen vóór en 12 stemmen tegen).

 

Bestanden 

 Motie 5 (Ringbaan)

 Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 maart 2011.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Drs. W.J.A. Dijkstra

 

 

 

">