BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 15 DECEMBER 2010, VOORTGEZET OP 20 DECEMBER 2010.

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer (burgemeester)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal) (op 20 december aanwezig tot agendapunt 21; 20.30 uur), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD) (op 20 december afwezig), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA) (op 15 december afwezig), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD) (op 20 december afwezig), P.P.E. Lempens (SP) (op 20 december afwezig), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA) (op 20 december aanwezig tot agendapunt 24b; 22.30 uur) 

Op 15 en 20 december afwezig de raadsleden:

L.J. Boonen (VVD), T.W.G. Meulen (CDA), H. Stals (CDA) en S.M.L. Struving (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

Geen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn bij agendapunt 16 (verordeningen 2011 met tarieventabellen) verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

1)      mevrouw Smies

2)      de heer Coenen

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht mevrouw Smies

 Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Smies

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Coenen

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter heet de gasten van de raad welkom en vermeldt de berichten van verhindering. De heer F. Weekers zal rond 22.30 uur aanwezig zijn voor zijn afscheid als raadslid van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 oktober 2010;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 oktober 2010 (geen spreekrecht);

c.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van 3 november 2010;

d.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 november 2010 (geen spreekrecht).

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 14 oktober 2010

 Besluitenlijst 14 oktober 2010

 Notulen 3 november 2010

 Besluitenlijst 3 november 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·          Agendapunt 11: op tafel liggen de fax van de heer Tak, adviseur van Van Gog, en het antwoord van het college op een vraag van de heer P. Lempens (SP) daaromtrent.

·          Bij agendapunt 13 (splitsen restaurant en bedrijfswoning ’t Vosseven) is een brief van de wethouder met gewijzigd raadsvoorstel ontvangen. Deze stukken zijn gemaild en liggen op tafel.

·          De nog openstaande vragen over de najaarsnota (agendapunt 15) zijn bij brief van het college d.d. 7 december 2010 beantwoord (is toegezonden).

·          Agendapunt 16: het college heeft schriftelijk laten weten dat de tarieven voor de milieustraat in de tarieventabellen zijn aangepast naar het niveau van 2010, gelet op de discussie in de commissie BZ. In februari 2011 volgt een raadsvoorstel voor de nieuwe tarieven.

·          Bij agendapunt 24a (art. 40 RvO-brief VVD met vragen over De Duizendpoot) zijn binnengekomen een mail, een brief en een besprekingsverslag van de heer J. Egging van de dorpsraad Stramproy, met het verzoek deze bij de brief van de VVD te betrekken. De stukken zijn gemaild en liggen op tafel.

·          Bij agendapunt 24d (art. 40 RvO-vragen SP over de gymzaal op Fatima) is een antwoordbrief van het college ontvangen. Deze is gemaild en ligt op tafel.

·          Het verzoek van D66 om agendapunt 11 (onteigening Wilhelminasingel) als bespreekstuk te behandelen wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, PvdA, Weert Lokaal en CDA en tegenstemmen van de VVD (17 stemmen voor en 7 stemmen tegen) aanvaard. Het wordt agendapunt 22A.

·          D66 dient twee moties vreemd aan de orde van de dag in over de onderwerpen gladheidsbestrijding en bezuinigingsvoorstellen, deze worden behandeld als agendapunt 27A en B.

·          Het voorstel van D66 om agendapunt 19 (sportpark Laarderveld) als hamerstuk te behandelen wordt niet aanvaard.

·          Op verzoek van de SP wordt agendapunt 24d behandeld bij agendapunt 22 (woonvisie Fatima).

·          Op verzoek van Weert Lokaal wordt agendapunt 24c behandeld bij agendapunt 16 (verordeningen 2011 en tarieventabellen).

De agenda wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 15-12-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid 2011, Weer(t) veiliger!

 

Voorstel

Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2011, Weer(t) veiliger!, bestaande uit de Kadernota 2011-2014 en het Actieplan 2011.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 B&W-besluit Veiligheidsanalyse & evaluatie 2009

 B&W-besluit Actieplan inzake polarisatie en radicalisering

 Integraal Veiligheidsbeleid 2011

 Brief wijziging Integraal Veiligheidsbeleid 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van de resultaten van het financieel verdiepingsonderzoek van de gemeente Weert door de Provincie Limburg voor de bepaling van de toezichtsvorm 2010-2013.

 

Voorstel

Kennis te nemen van de resultaten van het financieel verdiepingsonderzoek 2010 van de gemeente Weert door de provincie Limburg voor de bepaling van de toezichtsvorm 2010-2013.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 18.525,- voor de bestrijding van houtaantasting in het interieur van de Paterskerk.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 18.525,00 voor de bestrijding van houtaantasting in het interieur van de Paterskerk.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen begroting en uitvoeringsovereenkomst 2011 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

 

Voorstel

a. Vaststellen van de begroting 2011 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

b. Vaststellen van de voorlopige exploitatiesubsidie op € 501.007,-.

c. Vaststellen van de tarieven 2011 conform bijgevoegd besluit.

d. Vaststellen van de onderhoudssubsidies 2011 voor de technische installaties en het gebouw op € 274.213,- en € 75.000,-.

e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2011.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de nota grondprijsbeleid 2011.

 

Voorstel

1. Besluiten om de nota grondprijsbeleid 2011 vast te stellen.

2. Besluiten om de grondprijzen voor het jaar 2011 voor zowel de woningbouw in Weert-stad en kerkdorp Laar als de bedrijventerreinen te verhogen met het inflatiepercentage van 1,6%.

3. Besluiten om de grondprijzen voor het jaar 2011 niet te verhogen in de kerkdorpen Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Verwerven perceel sectie R nummer 3480, gelegen aan de Wilhelminasingel door onteigening.

 

 

Zie agendapunt 22A.

 

 

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 110.000,-- als bijdrage in de onrendabele investering voor de bouw van 22 sociale huurwoningen aan de Kerkstraat.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 110.000,- als bijdrage in de onrendabele investering voor de bouw van 22 sociale huurwoningen aan de Kerkstraat en de kosten ten laste te brengen van de Reserve volkshuisvesting.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Behandelen van het verzoek van de heer M. Bisschops, Lochtstraat 28-30 te Stramproy, om de bedrijfswoning behorend bij het restaurant op bungalowpark ’t Vosseven kadastraal af te splitsen van het restaurant en zo mogelijk een nieuwe bestemming te geven die geen verband houdt met het restaurant.

 

Voorstel

- Geen medewerking verlenen aan het verzoek zoals dit door aanvrager is verwoord in zijn brief d.d. 1 juli 2010, ingekomen d.d. 2 juli 2010 aangevuld bij brief d.d. 26 september 2010,

ingekomen d.d. 29 september 2010;

- Wel medewerking verlenen aan het recreatief verhuren van de bedrijfswoning (geen permanente bewoning), onder voorwaarde dat geen sprake is van verkoop c.q. afsplitsing van de woning los van het restaurant.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel (gewijzigd)

 B&W-besluit

 Brief college van B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Instemmen met de voorstellen ten aanzien van de reserves en voorzieningen Grondbedrijf.

 

Voorstel

1. Besluiten om het college van B&W te machtigen de Agemene Reserve van het grondbedrijf aan te wenden. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening.

2. Besluiten om de reserves Renteverschillen, de Reserve Herwaardering Centrum Noord en de reserve ISV-1 op te heffen.

3. Besluiten om het normbedrag van de risicobuffer van het Grondbedrijf voor 2011 vast te stellen op € 6 miljoen.

4. Besluiten om de tekorten als gevolg van de herberekening van grondexploitaties te dekken uit de Reserve Stadsvernieuwing en de Algemene Reserve van het Grondbedrijf.

5. Kennis nemen van de verrekening van de schadeloosstelling voor Ozturk/Theunissen met de Reserve Stadsvernieuwing.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

15. 

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2010.

 

Voorstel

1. behandelen van de najaarsnota 2010;

2. akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2010;

3. reserveren van het niet besteed gedeelte van het rekeningresultaat 2009 voor het opvangen van het te verwachten nadelig jaarrekeningresultaat 2010.

 

Besluitvorming

Stemverklaring Weert Lokaal vóór amendement 1.

Amendement 1 (werk naar werk gelden) van de fracties Weert Lokaal, PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, PvdA, Weert Lokaal en CDA en tegenstemmen van de VVD (17 stemmen voor en 7 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement 2 (Noordkade) van de fracties SP, PvdA en Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, PvdA, Weert Lokaal en CDA en tegenstemmen van de VVD (17 stemmen voor en 7 stemmen tegen) aanvaard.

Motie 1 (Noordkade) van de fracties SP, PvdA en Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, PvdA, Weert Lokaal en CDA en tegenstemmen van de VVD (17 stemmen voor en 7 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota

 Brief beantwoording vragen raadscommissies

 Amendement 1

 Amendement 2

 Motie 1

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen 2011 met bijbehorende tarieventabellen.

 

Voorstel

In stemmen met de navolgende verordeningen:

- "Verorderning op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van leges 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van graf- en begraafrechten 2011";

- "Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2011";

- "Standplaatsenverordening 2011";

- "Parkeerverordening 2011".

In stemmen met de navolgende tarieventabellen:

- "Tarieventabel precariobelasting 2011";

- "Tarieventabel reinigingsheffingen 2011";

- "Tarieventabel parkeerbelastingen 2011";

- "Tarieventabel legestarieven 2011";

- "Tarieventabel graf- en begraafrechten 2011";

- "Tarieventabel rioolheffing 2011".

 

Besluitvorming

Amendement 3 (bouwleges) van de CDA-fractie wordt ingetrokken.

Motie 2 (parkeren Kromstraatgarage/Walburgpassage) van de fracties Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 wordt ingetrokken.

Amendement 4 (parkeertarieven) van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA, VVD, SP en D66 wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel (gewijzigd)

 B&W-besluit

 B&W-besluit 07-12-2010

 Brief college van B&W inzake tarieven milieustraat

 Brief toezegging RZ inzake tarieven parkeren

 Betoog bewoners/ondernemers binnenstad Weert

 Amendement 3

 Amendement 4

 Motie 2

 Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Smies

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Coenen

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

17. 

Onderwerp

Kennisnemen van de stand van zaken projecten gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML), instemmen met het Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML, vaststellen van de Verordening Regiofonds Midden-Limburg en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML.

2. Instemmen met het geactualiseerde Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML (3)

d.d. 12 oktober 2010 en het Meerjareninvesteringsprogramma (3) oktober 2010 alsmede met het hierin opgenomen Weerter project HCE.

3. Hiervoor een bedrag van € 396.035,- beschikbaar stellen ten laste van de algemene reserve (bestemde GOML-gelden 1e tranche).

4. Vaststellen van de verordening Regiofonds Midden-Limburg.

5. Een bedrag van € 2.028.000,- binnen de algemene reserve bestemmen voor GOMLgelden 2011 en 2012 (2e tranche) aan het Regiofonds Midden-Limburg.

6. Een bedrag van € 72.750,- uit de algemene reserve (bestemde GOML-gelden 1e tranche) onttrekken voor de proceskosten.

 

Besluitvorming

Amendement 5 (besluitvorming GOML) van de SP-fractie wordt overgenomen door raad en college.

Het voorstel wordt gesplitst in besluitvorming gebracht:

Onderdeel 1 wordt unaniem aanvaard.

Onderdelen 2 en 3 worden vanwege hun onderlinge samenhang gezamenlijk in stemming gebracht en met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 en tegenstemmen van de fractie SP (21 stemmen voor en 3 stemmen tegen) aanvaard.

Onderdeel 4 wordt unaniem aanvaard.

Onderdeel 5 wordt unaniem aanvaard.

Onderdeel 6 wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening Regiofonds Midden-Limburg

 Brief toezegging BZ inzake GOML

 Amendement 5

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

 

 

 Geluidsfragment bespreking voortzetting vergadering

 Geluidsfragment toespraak Burgemeester

 Geluidsfragment speech van de heer Weekers

 Geluidsfragment schorsing

 

 

 

 

 

 Geluidsfragment voortzetting op 20 december 2010

 

 

 

18. 

Onderwerp

Vaststellen van verordeningen voor het werkgebied van Sociale Zaken.

 

Voorstel

Intrekken:

- Maatregelverordening WWB Weert 2009;

- Re-integratieverordening Weert;

- Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Weert 2004.

Vaststellen:

- Maatregelverordening Weert 2010;

- Re-integratieverordening Weert 2010;

- Toeslagenverordening Weert 2010;

- Fraudebeleidssplan 2010.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel gewijzigd

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met de aanleg van een kunstgrasveld en beregeningsinstallatie op sportpark Laarderveld en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 411.000,--.

 

Voorstel

1. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 411.000,-- voor de realisatie van een kunstgrasveld en beregeningsinstallatie op sportpark Laarderveld.

2. Bekrachtigen van de geheimhouding van de niet-openbare bijlage tot het moment dat de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie D66 vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

20. 

Onderwerp

Akkoord gaan met betaling van de aanvullende gemeentelijke structurele bijdrage van Weert ad. € 42.075,-- voor 2011 aan de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij ten laste van de reserve “jaarrekeningresultaat 2009”.

 

Voorstel

De raad voorstellen akkoord te gaan met betaling van de gemeentelijke structurele bijdrage van Weert ad. € 42.075,- voor 2011 aan de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij ten laste van de reserve "jaarrekeningresultaat 2009".

 

Besluitvorming

Motie 3 (TROM) van de fracties D66, SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP en PvdA en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (8 stemmen vóór en 14 stemmen tegen) verworpen. Stemverklaring fractie D66 vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Motie 3

 Geluidsfragment

 

 

 

21. 

Onderwerp

Vaststellen van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.

 

Voorstel

1. Intrekken van de nota Wonen in Weert 2003+.

2. Intrekken van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2006-2010.

3. Vaststellen van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.

 

Besluitvorming

Motie 4 (sociale huursector en huurdersbelangen) van de fractie SP wordt ingetrokken. Motie 5 (complexen zonder lift) van de fractie SP wordt ingetrokken. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014

 Motie 4

 Motie 5

 Geluidsfragment

 

 

 

22. 

Onderwerp

Vaststellen van de Woonvisie Fatima.

 

Voorstel

Vaststellen van de Woonvisie Fatima.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Woonvisie Fatima

 Geluidsfragment

 

 

 

22A./11.

Onderwerp

Verwerven perceel sectie R nummer 3480, gelegen aan de Wilhelminasingel door onteigening.

 

Voorstel

Besluiten om de Kroon te verzoeken een procedure te starten om het perceel kadastraal bekend gemeente Weert, sectie R nr. 3480, aan te wijzen ter onteigening.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Fax van de heer Tak

 Antwoordbrief college van B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

23. 

Onderwerp

a.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer W.P.G. Wijen en mevrouw G.P.M.Th. Coolen inzake het plan Laarveld;

b.   Verstrekken van een krediet van € 325.000,-- inclusief bijkomende kosten inzake de aankoop van perceel gemeente Weert, sectie W nummer 10, groot 9.645m2, ten behoeve van dit plan;

c.   Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met de heer W.P.G. Wijen en mevrouw G.P.M.Th. Coolen inzake het plan Laarveld;

2. Verstrekken van een krediet van € 325.000,-- inclusief bijkomende kosten inzake de aankoop van perceel gemeente Weert, sectie W nummer 10, groot 9.645 m2, ten behoeve van dit plan;

3. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur, tot alle gronden in Laarveld zijn aangekocht.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit betreffende de overeenkomst. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

24.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heer T. Egging namens de fractie VVD d.d. 8 oktober 2010 inzake vragen aan het college over toekomstige bestemming gebouw OBS De Duizendpoot, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 3 november 2010 inzake vragen aan het college over binnenklimaat Weerter scholen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.       Brief van de heer G. Gabriels namens de fractie Weert Lokaal d.d. 25 november 2010 inzake vragen aan het college over Achteraf betaald parkeren Walburgpassage / Kromstraatgarage, met het verzoek om spoedige schriftelijke beantwoording.

d.   Brief van de heren J. Tak en P. Lempens namens de fractie SP d.d. 26 november 2010 inzake vragen aan het college over sloop gymzaal Fatima, beleidsplan binnensport-accomodaties, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden sub 24c zijn behandeld bij agendapunt 16. Vragen en antwoorden sub 24d zijn behandeld bij agendapunt 22. Alle vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

 Brief VVD inzake bestemming OBS De Duizendpoot

 Antwoordbrief inzake bestemming OBS De Duizendpoot

 Brief en verslag Stichting Dorpsraad Stramproy

 Geluidsfragment

 Brief D66 inzake binnenklimaat Weerter scholen

 Antwoordbrief inzake binnenklimaat Weerter scholen

 Geluidsfragment

 Brief WL inzake achteraf betaald parkeren

 Antwoordbrief inzake achteraf betaald parkeren

 Brief SP inzake sloop gymzaal Fatima

 Antwoordbrief inzake sloop gymzaal Fatima

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 22 september 2010 tot en met 9 november 2010.

a.   Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Er is kennisgenomen van de ingekomen brieven. 

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

a.      Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2010;

d.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011;

e.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

f.    Overzicht reserves en voorzieningen 2011.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.  

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

27A.

Motie D66

Gladheidsbestrijding.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie (motie 6) wordt ingetrokken, want is als toezegging overgenomen door het college.  

 

Bestanden

 Motie 6

 Geluidsfragment

 

 

 

27B.

Motie D66

Bezuinigingsvoorstellen.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie (motie 7) wordt met voorstemmen van D66 en tegenstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD (2 stemmen voor en 18 stemmen tegen) verworpen. 

 

Bestanden

 Motie 7

 Geluidsfragment 

 

 

 

27C.

Motie VVD

NRP-gebied in GOML

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie (motie 8) wordt ingetrokken.

 

Bestanden

 Motie 8

 Geluidsfragment  

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

 Vastgesteld in de raadsvergadering van 9 februari 2011.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        …………………………………

 

">