BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 10 NOVEMBER 2010

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer (burgemeester)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaāboul (PvdA) 

Afwezig de raadsleden:

H.J.H. Beuvens (SP) en M.A. Engelen (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

Geen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter licht de wijze van behandeling van de begroting toe.

 

Bestanden

 Agenda 10-11-2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

5.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2011 van de gemeente Weert.

 

 

Per programma in de begroting houdt een fractie een inleiding, wordt er door de fracties gedebatteerd, worden er moties en amendementen ingediend en reageert het college.

 

Bestanden

 Geluidsfragment programma 1 aftrap VVD

 Geluidsfragment programma 1 reactie D66

 Geluidsfragment programma 1 reactie CDA

 Geluidsfragment programma 1 reactie PvdA

 Geluidsfragment programma 1 reactie Weert Lokaal

 Geluidsfragment programma 1 reactie SP

 

 Geluidsfragment programma 2 aftrap Weert Lokaal

 Geluidsfragment programma 2 reactie SP

 Geluidsfragment programma 2 reactie VVD

 Geluidsfragment programma 2 reactie PvdA

 Geluidsfragment programma 2 reactie CDA

 Geluidsfragment programma 2 reactie D66

 

 Geluidsfragment programma 3 aftrap CDA

 Geluidsfragment programma 3 reactie VVD

 Geluidsfragment programma 3 reactie SP

 Geluidsfragment programma 3 reactie D66

 Geluidsfragment programma 3 reactie Weert Lokaal

 Geluidsfragment programma 3 reactie PvdA

 

 Geluidsfragment programma 4 aftrap SP

 Geluidsfragment programma 4 reactie Weert Lokaal

 Geluidsfragment programma 4 reactie PvdA

 Geluidsfragment programma 4 reactie CDA

 Geluidsfragment programma 4 reactie D66

 Geluidsfragment programma 4 reactie VVD

 

 Geluidsfragment programma 5 aftrap PvdA

 Geluidsfragment programma 5 reactie VVD

 Geluidsfragment programma 5 reactie SP

 Geluidsfragment programma 5 reactie D66

 Geluidsfragment programma 5 reactie CDA

 Geluidsfragment programma 5 reactie Weert Lokaal

 

 Geluidsfragment programma 6 aftrap VVD

 Geluidsfragment programma 6 reactie PvdA

 Geluidsfragment programma 6 reactie CDA

 Geluidsfragment programma 6 reactie D66

 Geluidsfragment programma 6 reactie SP

 Geluidsfragment programma 6 reactie Weert Lokaal

 

 Geluidsfragment programma 7 aftrap D66

 Geluidsfragment programma 7 reactie VVD

 Geluidsfragment programma 7 reactie SP

 Geluidsfragment programma 7 reactie CDA

 Geluidsfragment programma 7 reactie PvdA

 Geluidsfragment programma 7 reactie Weert Lokaal

 

 Geluidsfragment overige onderwerpen

 Geluidsfragment nader ordevoorstel voorzitter

 

 Geluidsfragment reactie college per portefeuillehouder

 Geluidsfragment reactie wethouder Cardinaal

 Geluidsfragment reactie wethouder Kirkels

 Geluidsfragment reactie wethouder Coolen

 Geluidsfragment reactie wethouder Litjens

 Geluidsfragment reactie burgemeester Niederer

 

 Geluidsfragment openstaande vragen voor pauze

 Geluidsfragment openstaande vragen na pauze

 Geluidsfragment beantwoording vragen door college

 

 Geluidsfragment 2e termijn raad VVD

 Geluidsfragment 2e termijn raad CDA

 Geluidsfragment 2e termijn raad Weert Lokaal

 Geluidsfragment 2e termijn raad PvdA

 Geluidsfragment 2e termijn raad SP

 Geluidsfragment 2e termijn raad D66

  

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2011 van de gemeente Weert

(raadsvoorstel 10 11 132).

 

Voorstel

Vaststellen van de begroting 2011 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Amendement 1 (dienstverlening) van de fractie VVD wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaringen van de fracties CDA, Weert Lokaal en D66  tegen amendement 2. Amendement 2 (verklaring omtrent gedrag) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, SP en PvdA aanvaard (14 stemmen voor en 13 stemmen tegen).

Amendement 3 (verbetering gemeentelijke prestaties) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, SP en PvdA aanvaard (14 stemmen voor en 13 stemmen tegen).

Amendement 4 (SMART maken doelstellingen programma 2) van de fractie SP wordt aangehouden.

Amendement 5 (SMART maken doelstellingen programma 5) van de fractie SP wordt aangehouden.

Amendement 6 (SMART maken doelstellingen programma 6) van de fractie SP wordt aangehouden.

Amendement 7 (SMART maken doelstellingen programma 7) van de fractie SP wordt aangehouden.

 

Motie 1 (cameratoezicht) van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, PvdA, SP en D66 aanvaard (22 stemmen voor en 5 stemmen tegen).

Motie 2 (horecabeleid) van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal en CDA aanvaard (17 stemmen voor en 10 stemmen tegen).

Stemverklaring SP voor motie 3. Motie 3 (wijkboa’s) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA verworpen (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen).

Stemverklaringen D66 voor en CDA tegen motie 4. Motie 4 (veiligheidsbeleving) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 aanvaard (21 stemmen voor en 6 stemmen tegen).

Stemverklaringen D66 voor en CDA tegen motie 5. Motie 5 (homoseksualiteit en veiligheid) van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 aanvaard (21 stemmen voor en 6 stemmen tegen).

Motie 6 (veiligheid op de Bocholterweg/Mastenbroekweg) van de fractie Weert Lokaal wordt aangehouden.

Motie 7 (PDV-lokatie) van de fractie Weert Lokaal wordt aangehouden.

Motie 8 (publiekstrekkers) van de fractie PvdA wordt overgenomen door het college.

Motie 9 (starterscampus) van de fractie D66 wordt overgenomen door het college.

Stemverklaringen VVD en Weert Lokaal tegen motie 10. Motie 10 (TROM) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties SP, D66 en PvdA verworpen (8 stemmen voor en 19 stemmen tegen).

Motie 11 (uitbreiding sportpark Graswinkel voor MMC) van de fracties CDA en PvdA wordt overgenomen door het college.

Motie 12 (cultuurpodia) van de fractie D66 wordt overgenomen door het college.

Motie 13 (toekomstvisie Munttheater) van de fractie D66 wordt overgenomen door het college.

Motie 14 (combinatiefunctionaris NMC) van de fractie Weert Lokaal wordt aangehouden.

Motie 15 (Sociaal Cultureel Fonds) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA verworpen (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen).

Motie 16 (categoriale bijzondere bijstand) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA verworpen (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen).

Motie 17 (huurkoop) van de fractie PvdA wordt overgenomen door het college.

Motie 18 (betaalbare woningbouw) van de fractie PvdA wordt overgenomen door het college.

Motie 19 (woningbouw) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP verworpen (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen).

Stemverklaring SP tegen motie 20. Motie 20 (grondbedrijf) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de PvdA verworpen (4 stemmen voor en 23 stemmen tegen).

Motie 21 (grondexploitatie) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de PvdA verworpen (4 stemmen voor en 23 stemmen tegen).

Motie 22 (afvaltaxi klein chemisch afval) van de fractie SP wordt overgenomen.

Motie 23 (groene ideeėnbus) van de fractie Weert Lokaal wordt overgenomen door het college.

Motie 24 (lichtvervuiling) van de fractie Weert Lokaal wordt overgenomen door het college.

Motie 25 (opschonen buitengebied Weert) van de fractie Weert Lokaal wordt overgenomen door het college.

Motie 26 (dorpsplein Altweerterheide) van de fractie Weert Lokaal wordt aangehouden.

Motie 27 (voortuinen) van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt overgenomen door het college.

Motie 28 (2e spoortunnel in verlengde van de Driesveldlaan) van de fractie Weert Lokaal is aangepast en wordt overgenomen door het college.

Motie 29 (ambtelijke organisatie) van de fracties CDA en PvdA is aangepast en wordt overgenomen door het college.

Motie 30 (economische structuurversterking) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP verworpen (6 stemmen voor en 21 stemmen tegen).

Motie 31 (projectwethouder demografische ontwikkelingen) van de fractie VVD wordt overgenomen door het college.

 

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. De begroting 2011 is met inachtneming van de aangenomen amendementen en moties vastgesteld.

 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2011

 Brief septembercirculaire 2010

 

 

 

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Amendement 4

 

 Amendement 5

 Amendement 6

 Amendement 7

 

 

 

 Motie 1

 Motie 2

 Motie 3

 Motie 4

 Motie 5

 Motie 6

 Motie 7

 Motie 8

 Motie 9

 Motie 10

 Motie 11

 Motie 12

 Motie 13

 Motie 14

 Motie 15

 Motie 16

 

 Motie 17

 Motie 18

 Motie 19

 Motie 20

 Motie 21

 Motie 22

 Motie 23

 Motie 24

 Motie 25

 Motie 26

 Motie 27

 Motie 28

 Motie 29

 Motie 30

 Motie 31

 

 

 

 Geluidsfragment stemmen amendementen

 Geluidsfragment stemmen moties

 Geluidsfragment besluitvorming begroting 2011

 

 

 

7.

Onderwerp

a. Kennisnemen van de circulaire van 9 juni 2010 en 21 september 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2009, 2010 en 2011;

b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2011

    (raadsvoorstel 10 11 172).

 

Voorstel

a. Kennisnemen van de circulaire van 9 juni 2010 en 21 september 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruitvoortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2009, 2010 en 2011;

b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2011.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Junicirculaire gemeentefonds 2010

 Septembercirculaire gemeentefonds 2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsinformatie 

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2011;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2011;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2011 (10 11 173).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

De raad heeft kennisgenomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2011

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2011

 Overzicht reserves en voorzieningen 2011

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 9 februari 2011.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">