BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 3 NOVEMBER 2010

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer (burgemeester) (geen voorzitter bij agendapunten 1 en 2)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal) (voorzitter bij agendapunten 1 en 2), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), L.J. Boonen (VVD) (niet aanwezig bij agendapunt 21), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA) (aanwezig vanaf 20.52 uur, agendapunt 16), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de raadsleden:

M. Zaâboul (PvdA) 

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De waarnemend voorzitter, de heer Adriaens, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter geeft aan dat de raad over agendapunt 2 in beslotenheid vergadert (dit is wettelijk verplicht). De vergadering wordt geschorst t.b.v. een besloten deel.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

BESLOTEN VERGADERING

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de aanbeveling aan de Minister BZK inzake de herbenoeming van de burgemeester van de gemeente Weert (initiatiefvoorstel vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester) (raadsvoorstel 10 11 144).

 

 

Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld. 

 

 

 

OPENBARE VERGADERING

 

 

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment woord dhr. F. Adriaens

 Geluidsfragment toespraak Burgemeester Niederer

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter gaat kort in op de viering van Koninginnedag 2011 in Weert. Hij vermeldt de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt dat dhr. Weekers heeft laten weten op 15 december na de laatste raadsvergadering van dit jaar afscheid van de raad te willen nemen.  

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 september 2010;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 september 2010 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Er is een wijzigingsverzoek binnengekomen m.b.t. de notulen: de heer Adriaens verzoekt om op pagina 25 bij agendapunt 33 in de eerste regel “AZ” te vervangen door “RZ”.

De notulen worden met deze aanpassing vastgesteld.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Bestanden

 Notulen 22 september 2010

 Besluitenlijst 22 september 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen. 

 

Besluitvorming

·          Agendapunt 24 wordt van de agenda afgehaald omdat het bezwaarschrift van Safety Parking Weert bv i.o. is ingetrokken.

·          Agendapunt 27: antwoordbrief college en reactie SP op brief VVD zijn los met de raadsbundel meegezonden.

·          Het  voorstel van de PvdA om agendapunt 21 (krediet Maarheezerhuttendijk) van de agenda af te voeren wordt verworpen met tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66.

·          De heer Boonen (VVD) zal bij agendapunt 21 (krediet Maarheezerhuttendijk) de zaal verlaten en niet deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming, omdat hij woonachtig is aan een van de bij het voorstel betrokken wegen).

·          Het ordevoorstel van de fractie SP om agendapunt 27 (art. 40 RvO-brief over herijking) in twee termijnen te behandelen wordt verworpen met tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66.

·          Unaniem wordt besloten agendapunt 17 (aansluiting Rietstraat) en agendapunt 19 (Trumpertweg) als hamerstukken te behandelen en agendapunt 18 (rotonde Stramproy) als bespreekstuk. 

·          De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 03-11-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen 

 

 

 

7.

Onderwerp

Ontslaan van de heer L.J. Boonen als lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken, benoemen van de heer L.J. Boonen tot lid van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken en benoemen van de heer G.J. van Buuren tot lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken, beiden namens de VVD-fractie (initiatiefvoorstel fractie VVD) (raadsvoorstel

10 11 171).

 

Voorstel

Ontslaan van de heer L.J. Boonen als lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken, benoemen van de heer L.J. Boonen tot lid van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken en benoemen

van de heer G.J. van Buuren tot lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken, beiden namens de VVD-fractie. 

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt bij hamerslag aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Hamerstukken 

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer van de gemeente Weert in haar rapport “Planning en Control van het coalitieprogramma” en het college opdragen voor de implementatie hiervan zorg te dragen (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 11 145).

 

Voorstel

Kennisnemen van en overnemen conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer van de gemeente Weert in haar rapport "Planning en Control van het coalitieprogramma" en het college

opdragen voor de implementatie hiervan zorg te dragen (raadsvoorstel 10 11 145). 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Rapport “Planning en Control van het coalitieprogramma”

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Deelnemen in Stichting Essent Sustainability Development (“Stichting Duurzaamheid”) (raadsvoorstel 10 11 147).

 

Voorstel

Wensen en bedenkingen kenbaar maken met betrekking tot deelneming in de Stichting Essent Sustainability Development ("Stichting Duurzaamheid"). 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor bushalteaanpassingen (raadsvoorstel 10 11 152).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor bushaltenaanpassingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

a.  Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 500.000,-- ter uitvoering van de startersregeling.

b. Instemmen met aanpassing van de “Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007” (raadsvoorstel 10 11 155).

 

Voorstel

a. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 500.000,- ter uitvoering van de startersregeling.

b. Instemmen met aanpassing van de 'Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007'. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de fam. Saelmans tot wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse van tien parkeerplaatsen achter het pand Biest 12/12a (raadsvoorstel 10 11 156).

 

Voorstel

Besluiten tot afwijzing van het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor het achtererf Biest 12/12a. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 175.000,-- voor de uitwerking gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man ten laste van de reserve rekeningresultaat 2009 (raadsvoorstel

10 11 159).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 175.000,- voor de uitwerking gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man ten laste van de reserve rekeningresultaat 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Uitbreiden van de fietsparkeervoorzieningen rondom het NS-station en busstation en hiervoor € 75.000,- beschikbaar te stellen (raadsvoorstel 10 11 160).

 

Voorstel

Een krediet beschikbaar stellen van € 75.000,- om de fietsparkeervoorzieningen uit te breiden rondom het NS station en busstation. De lasten hieraan van € 8.750,- ten laste van de post onvoorziene lasten brengen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Vervangen WKK-installatie en doorvoeren energiebesparende maatregelen bij Zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel

10 11 167).

 

Voorstel

Instemmen met:

a. Kennis nemen van het afbreken van het uitvoeringstraject van de houtverbrandingsinstallatie en de financiele gevolgen hiervan.

b. Intrekken van de huidige kredieten van € 507.733,- en € 189.000,- voor de realisatie van de houtverbrandingsinstallatie en het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

c. Beschikbaar stellen van nieuwe kredieten van € 277.830,- en € 289.000,- voor de realisatie van een nieuwe WKK-installatie en het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15A/17. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 285.000,-- voor het project Aansluiting Rietstraat (raadsvoorstel 10 11 149).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 285.000,-- voor het project Aansluiting Rietstraat.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15B/19. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000,-- voor het project Trumpertweg  (raadsvoorstel 10 11 151).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000,-- voor het project Trumpertweg. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met een structurele subsidieverhoging aan muziekcentrum De Bosuil voor de subsidieperiode 2010 t/m 2012 (raadsvoorstel 10 11 148).

 

Voorstel

Instemmen met een structurele subsidieverhoging van € 61.500 aan MC De Bosuil voor de subsidieperiode 2010 t/m 2012 om de niet vermijdbare gewijzigde begrotingscomponenten te

compenseren en deze ten laste te brengen van onvoorzien structureel 2010. 

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.

Amendement 1 van de fractie D66 wordt gewijzigd in stemming gebracht. Stemverklaringen van de fractie SP tegen het amendement en vóór het voorstel, van de fractie PvdA tegen het amendement, van de fractie CDA vóór het amendement, van de fractie VVD vóór het amendement. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, CDA en VVD (22 stemmen) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen) aanvaard. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (19 stemmen) en tegenstemmen van de fractie VVD (9 stemmen) aanvaard.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Amendement 1

 Motie 1

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

18. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 277.500,-- voor het project Rotonde Stramproy (raadsvoorstel 10 11 150).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 277.500,-- voor het project Rotonde Stramproy. 

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie D66 vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

20. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000,-- voor de Studie Westtangent (raadsvoorstel 10 11 153).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000,-- voor de Studie Westtangent. 

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000,-- voor het project Maarheezerhuttendijk (raadsvoorstel 10 11 154).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000,00 voor het project Maarheezerhuttendijk. 

 

Besluitvorming

De heer Boonen (VVD) neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming vanwege een persoonlijk belang.

Stemverklaringen van de fracties VVD, Weert Lokaal en CDA tegen de motie en van de fracties SP, D66 en PvdA vóór de motie. Motie 2 van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (8 stemmen) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (20 stemmen) verworpen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Motie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

22. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van gelden voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014 (raadsvoorstel 10 11 157).

 

Voorstel

1. Reserveren van € 800.000,- uit de reserve rekeningresultaat 2009 als budget voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.

2. Beschikbaar stellen van € 200.000,- voor 2011 uit het gereserveerde budget van € 800.000,- voor economische structuurversterking en promotie. 

 

Besluitvorming

Amendement 2 van de fracties SP en D66 wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 (5 stemmen) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA (23 stemmen) verworpen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Amendement 2

 Geluidsfragment

 

 

 

23. 

Onderwerp

Vaststellen financieringsstructuur Stichting Beveiliging Kampershoek (raadsvoorstel 10 11 162).

 

Voorstel

1. Instemmen met de invoering van een Bedrijven Investeringszone op industrieterrein Kampershoek;

2. Vaststellen van de "Verordening BIZ-heffing Beveiliging Kampershoek" onder opschortende voorwaarde (vereiste meerderheid bij draagvlakmeting voor 1 januari 2011). 

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fractie Weert Lokaal vóór het voorstel en van de fractie SP tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (25 stemmen) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen) aanvaard. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

24. 

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van Safety Parking Weert bv i.o. tegen de weigering het bestemmingsplan te wijzigen voor de aanleg van een beveiligde verzorgingsplaats/parkeerplaats met voorzieningen voor vrachtwagens aan de Roermondseweg (raadsvoorstel 10 11 166).

 

Voorstel

Besluiten om het bezwaarschrift van Safety Parking Weert bv i.o. ongegrond te verklaren en het besluit van 10 juni 2010 tot weigering van het verzoek te handhaven.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgevoerd, omdat het bezwaarschrift is ingetrokken.

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

25. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van de ontwerpfase van het project “Nieuwe openbare begraafplaats” en het indienen van wensen en bedenkingen op de concept koopovereenkomst voor de beoogde locatie (raadsvoorstel 10 11 158).

 

Voorstel

1. Besluiten tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 100.000 ter uitvoering

van de ontwerpfase van het project 'Nieuwe Openbare Begraafplaats';

2. Indienen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de bijgevoegde concept koopovereenkomst voor de beoogde locatie. 

 

Besluitvorming

De raad maakt geen wensen en/of bedenkingen kenbaar. Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

1. Kennis nemen van de overeenkomst betreffende uitgifte in erfpacht van een bedrijfsperceel aan Hoco Groep International bv, Trancheeweg 16-18, Weert.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken (raadsvoorstel 10 11 161).

 

Voorstel

1. Kennis nemen van de overeenkomst betreffende uitgifte in erfpacht van een bedrijfsperceel aan Hoco Groep International bv, Trancheeweg 16-18 te Weert.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken. 

 

Besluitvorming

De raad maakt geen wensen en/of bedenkingen kenbaar. Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

27.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(10 11 163).

a.    Brief van de heer F. van Eersel namens de fractie VVD d.d. 11 oktober 2010 inzake vragen aan het college over discussie herijking nu!, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken en worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2011 op 10 november 2010.

 

Bestanden

 Brief VVD inzake discussie herijking nu!

 Antwoordbrief college inzake discussie herijking nu!

 Antwoordbrief SP inzake discussie herijking nu!

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 juli 2010 tot en met 21 september 2010

(10 11 168). Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (10 11 169). Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2010 (10 11 170).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Er wordt kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2010.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">