BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 14 OKTOBER 2010

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer (burgemeester)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD) (raadslid vanaf beŽdiging), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), drs. G.J.W. GabriŽls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Za‚boul (PvdA)  

Afwezig de raadsleden:

L.J. Boonen (VVD), M.A. Engelen (VVD), H.H.M. Peters RA (VVD) en mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD) (raadslid tot beŽdiging G.J. van Buuren)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

---

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij meldt dat de heer Weekers is benoemd tot Staatssecretaris FinanciŽn in het kabinet Rutte-Verhagen. Namens de gemeente Weert is de heer Weekers hiermee gefeliciteerd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter meldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 4A wordt aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 14-10-2010

 Aanvullende agenda 14-10-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken

 

 

 

4A.

Onderwerp

Onderzoek geloofsbrieven, beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert en beŽdigen van het toegelaten raadslid de heer G.J. van Buuren.

 

Voorstel

Geloofsbrieven onderzoeken, beslissen tot toelating en beŽdigen van de heer G.J. van Buuren.

 

Besluitvorming

De geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden, de raad heeft besloten tot toelating van de heer Van Buuren en de heer Van Buuren is beŽdigd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment voor schorsing

 Geluidsfragment na schorsing

 

 

 

5.

Onderwerp

Wijzigen verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van de gemeente Weert (raadsvoorstel

10 10 165).

 

Voorstel

Artikel 4, lid 2, van de verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van de gemeente Weert schrappen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van Ä 31.500.000 voor de realisatie van een stadhuis en parkeergarage (raadsvoorstel 10 10 146).

 

Voorstel

Een krediet beschikbaar stellen van Ä 31.500.000 voor de realisatie van een stadhuis en parkeergarage.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de heer Beuvens (SP): hij is tegen het voorstel, maar zal aarzelend en met tegenzin voorstemmen.

Stemverklaring van de heer P. Lempens (SP): hij is tegen het voorstel, plaatst er veel kanttekeningen bij, maar zal voorstemmen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (24 stemmen) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel aangepast

 B&W-besluit

 2e B&W-besluit

 Mail vragen stadhuis

 Geluidsfragment aankondiging

 Geluidsfragment 1e termijn dhr. van Eersel (VVD)

 Geluidsfragment 1e termijn dhr. van de Loo (WL)

 Geluidsfragment 1e termijn dhr. Kusters (WL)

 Geluidsfragment 1e termijn dhr. Stals (CDA)

 Geluidsfragment 1e termijn dhr. Heuvelmans (PvdA)

 Geluidsfragment 1e termijn dhr. Beuvens (SP)

 Geluidsfragment 1e termijn dhr. Tak (SP)

 Geluidsfragment 1e termijn mevr. Stokbroeks (D66)

 Geluidsfragment 1e termijn dhr. P. Lempens (SP)

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment stemverklaringen

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van Ä 50.000,- ten behoeve van bodemsanering op het Wilhelminaplein (raadsvoorstel 10 10 164).

 

Voorstel

Besluiten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van Ä 50.000,- ten behoeve van bodemsanering op het Wilhelminaplein en de kosten ten laste te brengen van de Voorziening bodemsanering.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

 Bestanden

 Geluidsfragment   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2010.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

">