BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 22 SEPTEMBER 2010

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer (burgemeester)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)  

Afwezig de raadsleden:

H.J.H. Beuvens (SP) en mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad, de jongerenraad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter meldt de berichten van verhindering. Uitgedeeld is het vademecum 2010.  

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 juli 2010;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 juli 2010 (geen spreekrecht).

 

Besluitvorming

De heer H. Beuvens (SP) heeft verzocht op pagina 79 van de notulen het woord “afkering” te vervangen door “afkeuring”. De raad stemt hiermee in. De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Bestanden

 Notulen 14 juli 2010

 Besluitenlijst 14 juli 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De heer Altun onthoudt zich bij agendapunt 18 van stemming vanwege een persoonlijk belang bij het onderwerp. Agendapunt 23 wordt als bespreekstuk behandeld. Het raadsvoorstel bij agendapunt 26 is gewijzigd en wordt als hamerstuk behandeld. De agendapunten 25 en 27 worden als hamerstuk behandeld. Agendapunt 32 wordt van de agenda afgevoerd. De brief d.d. 21 september 2010 van het bestuur van de stichting Paterskerk wordt geagendeerd als agendapunt 34A.

 

Bestanden

 Agenda 22-09-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen 

 

 

 

6.

Onderwerp

A. Benoemen van mevrouw mr. M.C.A. Huijs, Roermondseweg 134, 5935 AD Steijl als beleidsadviseur raadsgriffie ingaande 2 november 2010 onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, zoals deze ter inzage liggen.

B. Geheimhouding opleggen op grond van artikel 25, lid 1, van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, sub e en g van de Wet openbaarheid van bestuur m.b.t. de bijlage bij het raadsvoorstel en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden die in het geheime kastje ter inzage liggen (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 09 131).

 

Voorstel

A. Benoemen van mevrouw mr. M.C.A. Huijs, Roermondseweg 134, 5935 AD Steijl als beleidsadviseur raadsgriffie ingaande 2 november 2010 onder de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, zoals deze ter inzage liggen.

B. Geheimhouding opleggen op grond van artikel 25, lid 1, van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, sub e en g van de Wet openbaarheid van bestuur m.b.t. de bijlage bij het raadsvoorstel en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden die in het geheime kastje ter inzage liggen. 

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP tegen de gehanteerde constructie, maar vóór het voorstel. Het voorstel is unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Hamerstukken 

 

 

 

7.

Onderwerp

Aangaan beperkte Gemeenschappelijke Regeling Anti-Discriminatievoorziening Limburg (raadsvoorstel 10 09 111).

 

Voorstel

Instemmen met aangaan beperkte Gemeenschappelijke Regeling Anti-discriminatievoorziening Limburg. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Regeling ADV

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen brandbeveiligingsverordening (raadsvoorstel

10 09 115).

 

Voorstel

De raad voorstellen de nieuwe brandbeveiligingsverordening vast te stellen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brandbeveiligingsverordening

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennis nemen van de rapportage over het onderzoek 2009 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert (onderzoeksplan 2009) (raadsvoorstel 10 09 116).

 

Voorstel

Kennis te nemen van de rapportage over het "onderzoeksplan 2009". 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Rapportage Onderzoeksplan 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de besteding van € 20.000,- van het jaarrekeningresultaat 2009 aan het project Taalgebruik (raadsvoorstel 10 09 119).

 

Voorstel

Besluiten om € 20.000,- uit het jaarrekeningresultaat 2009 te bestemmen voor het project Taalgebruik. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met wijzigingen aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert (raadsvoorstel 10 09 120).

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de wijzigingen aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Erfgoedverordening 2010 (raadsvoorstel 10 09 121).

 

Voorstel

Besluiten om de Erfgoedverordening 2010 gemeente Weert vast te stellen, waarin het gemeentelijk archeologiebeleid wordt geformaliseerd, en de huidige Monumentenverordening 2008 in te trekken. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het archeologiebeleid (raadsvoorstel

10 09 122).

 

Voorstel

Besluiten om:

1) de nota archeologiebeleid vast te stellen

2) de bijbehorende archeologische beleidskaart vast te stellen

3) in te stemmen met het beleids- en implementatietraject en opdracht te geven tot implementatie van archeologie in het proces van ruimtelijke ordening. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het paraplubestemmingsplan “Geluid Industrieterrein Kanaalzone 1” (raadsvoorstel 10 09 125).

 

Voorstel

Besluiten om het paraplubestemmingsplan"Geluid Industrieterrein Kanaalzone 1" voor wat betreft de toelichting gewijzigd vast te stellen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van het paraplubestemmingsplan “Geluid Industrieterrein Doolhof/Leuken Noord” (raadsvoorstel

10 09 126).

 

Voorstel

Besluiten om het Paraplubestemmingsplan "Geluid Industrieterrein Doolhof/Leuken Noord" voor wat betreft de toelichting gewijzigd vast te stellen .

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Molenbroek 3 (raadsvoorstel 10 09 128).

 

Voorstel

1. Besluiten om het bestemmingsplan 'Molenbroek 3' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten om het bestemmingsplan 'Molenbroek 3' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van november 2009.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Molenbroek 3'.

4. De VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde

bestemmingsplan mag worden overgegaan. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Swartbroek 2009 (raadsvoorstel 10 09 129).

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Swartbroek 2009' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Swartbroek 2009' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van maart 2010

en de kadastrale ondergrond van april 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Swartbroek 2009'.

4. Besluiten de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Verwerven van gronden door middel van onteigening aan de Achterstestraat / Kaaskampweg voor de realisering van een sportcomplex (raadsvoorstel 10 09 130).

 

Voorstel

Besluiten om de Kroon te verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen voor gronden met de bestemming 'sport- en recreatiedoeleinden' in het bestemmingsplan Vrouwenhof, zoals op de grondtekening is aangegeven.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Rakerstraat 8 (raadsvoorstel 10 09 134).

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Rakerstraat 8' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Rakerstraat 8' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van mei 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Rakerstraat 8'.

4. Besluiten de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Rietstraat 53 (raadsvoorstel 10 09 135).

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Rietstraat 53' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Rietstraat 53' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van mei 2010.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Rietstraat 53'. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Dupesweg 1 (raadsvoorstel 10 09 136).

 

Voorstel

1.Besluiten om het bestemmingsplan 'Dupesweg 1' ongewijzigd vast te stellen.

2.De ingediende zienswijze gegrond verklaren.

3.Besluiten om het bestemmingsplan 'Dupesweg 1' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart (GBKN) van juli 2009 en de kadastrale ondergrond van juli 2009.

4.Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2009 (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 09 137).

 

Voorstel

a. m.b.t. de subsidiebedragen vaststellen:

- de uitgaven van de fracties die ten laste van de fractiebudgetten 2009 komen;

- de wijziging van de reserve;

- de resterende reserve;

- de te verrekenen bedragen van de budgetten 2009 (voorschot 2009 + te reserveren bedrag 2008 -/- verantwoorde kosten 2009 -/- te reserveren bedrag 2009).

b. ermee in te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met het eerste voorschot van de in 2011 uit te keren fractiebudgetten.

c. Kernpunt het teveel ontvangen subsidie over 2009 terug te laten betalen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Realiseren aanvullende voorzieningen sportpark St. Theunis (raadsvoorstel 10 09 140).

 

Voorstel

a. Instemmen met aanwending van het krediet sporthal St. Theunis voor de realisatie van aanvullende sportvoorzieningen op sportpark St. Theunis.

b. Instemmen met gunning van de werkzaamheden op 8 september 2010. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief college

 Geluidsfragment

 

 

 

24A/25.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2009 en instemmen met de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (B&W 29 juni 2010) (raadsvoorstel 10 09 112).

 

Voorstel

1. Instemmen met de jaarrekening 2009

2. Instemmen met de begroting staand beleid 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

3. Nog geen besluit nemen inzake de voorstellen nieuw beleid 2011, in afwachting van de discussie binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord over de bezuinigingen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief aan Veiligheidsregio Limburg Noord

 Geluidsfragment

 

 

 

24B/27.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (raadsvoorstel 10 09 114).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een verordening tot wijziging van de APV vast te stellen conform concept. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Wijziging verordening APV

 Geluidsfragment

 

 

 

24C/26.

Onderwerp

Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, benoemen leden en adviseur vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester en vaststellen verordening herbenoeming burgemeester van de gemeente Weert (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 09 113).

 

Voorstel

1. Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester.

2. A. van Eersel (VVD), M. Nouwen (CDA), L. Kusters (Weert Lokaal), I. Beenders (PvdA), H. Beuvens (SP) en M. Stokbroeks (D66) benoemen als leden van de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester.

3. Wethouder H. Litjens benoemen als adviseur van de vertrouwenscommissie.

4. Vaststellen verordening herbenoeming burgemeester van de gemeente Weert. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel gewijzigd

 B&W-besluit

 Verordening vertrouwenscie herbenoeming burgemeester

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

28.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 324.000,-- voor de nieuwbouw stadhuis (raadsvoorstel 10 09 118).

 

Voorstel

Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 324.000,-- in verband met extra advieskosten ten behoeve van nieuwbouw stadhuis en parkeergarage. 

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fractie SP wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA (23 stemmen) en tegenstemmen van de fracties D66 en SP (4 stemmen).  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Motie 1

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Beschikbaarstellen van een krediet van € 85.000,- voor het wegwerken van archiefachterstanden (raadsvoorstel

10 09 123).

 

Voorstel

Het beschikbaarstellen van €85.000,- ten laste van het rekeningresultaat 2009 ten behoeve van het wegwerken van achterstanden bij het gemeentearchief. 

 

Besluitvorming

Stemverklaring D66 vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Notitie archiefachterstanden

 Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Beschikbaar stellen garantiesubsidie ten behoeve van doorstart topvolleybal Weert (raadsvoorstel 10 09 124).

 

Voorstel

1. in te stemmen met de notitie "Doorstart topvolleybal Weert, rol en positie gemeente Weert";

2. ten behoeve van de doorstart van het topvolleybal in Weert voor het seizoen 2010-2011 een éénmalig garantiesubsidie beschikbaar te stellen ter hoogte van de kosten van zaalhuur in

gemeentelijke binnensportaccommodaties. 

 

Besluitvorming

Motie 2 van de fractie SP wordt ingetrokken. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Memo topvolleybal Weert

 B&W-besluit beantwoording vragen SP-fractie

 Motie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Vaststellen van het beleidsplan gladheidbestrijding 2010/2014 (raadsvoorstel 10 09 127).

 

Voorstel

Instemmen met bijgaand beleidsplan gladheidbestrijding, waardoor u akkoord gaat met:

- Aanscherping van het bestaande beleid;

- Scheiding aanbrengen tussen kaders en wijze van aanpak;

- Uitbreiden communicatie naar burgers;

- Communicatie naar andere wegbeheerders;

- Verhoging van de minimale raming voor het begrotingsproduct gladheidbestrijding bij extreme weersituaties. 

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Beleidsplan gladheidsbestrijding

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Bijstellen Nota Grondbeleid 2009 (raadsvoorstel 10 09 132).

 

Voorstel

Besluiten om de Nota Grondbeleid 2009 aan te passen voor wat betreft paragraaf 8.4.5 met betrekking tot uitgifte in erfpacht. 

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgevoerd en niet behandeld. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

33.

Onderwerp

Vaststellen van de “Tarieventabel parkeerbelastingen 2010, versie 2” behorende bij de “Verordening parkeerbelastingen 2010” (raadsvoorstel 10 09 133).

 

Voorstel

1. Ursulinengarage fiscaalrechtelijk exploiteren;

2. Vaststellen van de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2010, versie 2". 

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fractie Weert Lokaal wordt aangehouden. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tarieventabel parkeerbelastingen 2010 versie 2

 Amendement 1

 Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

Vaststellen van de gewenste koers 2010-2014 voor de programmalijn “Winkelstad Weert”. Beschikbaar stellen van een overbruggingsbudget ad € 50.000,-- voor 2010 (raadsvoorstel 10 09 139).

 

Voorstel

A. Vaststellen van het document "Programmalijn Winkelstad Weert".

B. De uitgangspunten uit het document hanteren als koers en richting voor de verdere invulling van Centrummanagement Weert.

C. Een overbruggingsbudget vast te stellen op € 50.000,= per jaar en dit budget te dekken uit het jaarrekeningresultaat 2009.

D. Het budget voor de werkorganisatie Centrummanagement Weert vast te stellen op € 110.000,= per jaar en te financieren door de gemeente Weert. De wijze van financiering van dit budget voorlopig vast te stellen en definitief te bepalen in het kader van de begrotingsbehandelingen 2011 in november 2010.

E. De niet commerciële activiteiten en evenementen, die momenteel door de gemeente Weert worden georganiseerd en opgenomen zijn in de gemeentebegroting, te betrekken in de afwegingen rondom bezuinigingen. Activiteiten en evenementen die niet worden bezuinigd over te dragen aan CentrumManagement Weert. Dit inclusief de bijbehorende uitvoeringskosten alsook materiële en financiële ondersteuning. 

 

Besluitvorming

Bij aangenomen mondeling amendement van de fracties SP en CDA wordt in onderdeel C van het voorstel “per jaar” uit de tekst verwijderd. Bij aangenomen mondeling amendement van alle fracties wordt besloten om de besluitvorming over het voorstel te splitsen, zodat deze per onderdeel plaatsvindt.

Onderdeel A: wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA en D66 (21 stemmen) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen). 

Onderdeel B: stemverklaring PvdA vóór Centrum Management Weert, maar tegen voorstel. Onderdeel B wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA en D66 (21 stemmen) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen). 

Onderdeel C: wordt unaniem aanvaard.

Onderdeel D: Stemverklaring SP tegen “per jaar”. Stemverklaring D66 vóór Centrum Management Weert, financiën en evaluatie worden nog bekeken. Stemverklaring CDA tegen wijze van financiering, dit dient bij de begroting te geschieden. Onderdeel D wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA en D66 (21 stemmen) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen). 

Onderdeel E: wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (23 stemmen) en tegenstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Koersdocument Winkelstad Weert

 Brief Winkelstad Weert

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

34A/23.

Onderwerp

Aanwenden van de reserve evenementen (raadsvoorstel

10 09 138).

 

Voorstel

Instemmen met het aanwenden van de reserve evenementen ter stimulering van het evenement Winterstad Weert en ter dekking van de kosten Uitreiking Gulden Humor voor het totaalbedrag van € 23.250,=.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

35.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(10 09 117).

a.        Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 1 juli 2010 inzake vragen aan het college over realisatie nieuwbouw scholen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.        Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 16 augustus 2010 inzake vragen aan het college over defecte verkeerslichten Ringbaan-Kazernelaan, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.         Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP en de heer V. van Brussel namens de fractie D66 d.d. 3 september 2010 inzake vragen aan het college over de kapvergunning voor 2200 bomen aan de Lozerweg bij de zandwinning, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

d.        Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA en de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 10 september 2010 inzake vragen aan het college over een doorstart van Lunchcafé ’t Morregat, met het verzoek om beantwoording. 

 

Voorstel

Brief sub c beantwoorden. Brieven en antwoorden sub a, b, c en d bespreken.

 

Besluitvorming

Brief sub c is beantwoord. Motie 3 van de fracties PvdA en SP bij het onderwerp sub d wordt aangehouden. Alle brieven en antwoorden zijn besproken.  

 

Bestanden

 Brief D66 inzake realisatie nieuwbouw scholen

 Antwoordbrief college inz. realisatie nieuwbouw scholen

 Geluidsfragment

 Brief D66 inzake defecte verkeerslichten

 Antwoordbrief college inz. defecte verkeerslichten

 Geluidsfragment

 Brief SP en D66 inzake kapvergunning 2200 bomen

 Geluidsfragment

 Brief PvdA en SP inzake doorstart lunchcafé ‘t Morregat

 Antwoordbrief college inz. doorstart lunchcafé ‘t Morregat

 Motie 3

 Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 11 juni 2010 tot en met 14 juli 2010 (10 09 141).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (10 09 142).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

38.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.    Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010;

b.    Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c.     Overzicht reserves en voorzieningen 2010 (10 09 143).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Er wordt kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

38A.

Onderwerp

Brief d.d. 21 september 2010 van het bestuur van de stichting Paterskerk.

 

Voorstel

Brief bespreken.

 

Besluitvorming

De brief is besproken.

 

Bestanden

 Brief stichting Paterskerk

 Geluidsfragment

 

 

 

39.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 3 november 2010.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">