BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 14 JULI 2010, VOORTGEZET OP 15 JULI 2010

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer (burgemeester)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD) (op 15 juli afwezig), M.A. Engelen (VVD) (op 14 juli afwezig), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) (op 15 juli afwezig), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA) (op 15 juli afwezig), S.M.L. Struving (VVD), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66) J.A.F. Tak (SP) (op 14 juli afwezig) en M. Zaâboul (PvdA)  

Afwezig de raadsleden (op 14 en 15 juli):

mr. F. Kadra (PvdA), H.P.M. Lempens (VVD), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

Geen.

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 19 mei 2010;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2010 (geen spreekrecht).

c.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 juni 2010;

d.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 juni 2010 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 19 mei 2010

 Besluitenlijst 19 mei 2010

 Notulen 10 juni 2010

 Besluitenlijst 10 juni 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·    Aanvullende agenda inzake Marokko-reis. Uitgedeeld is de email van de persvoorlichter van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de Marokko-reis. Op voorstel van de PvdA wordt dit onderwerp niet door de raad aan de agenda toegevoegd, maar in het presidium besproken.

·    Agendapunten 26 en 27: de vragen over de voorjaarsnota en de jaarrekening die niet in de vergaderingen van de raadscommissies beantwoord konden worden zijn door B&W bij brief van 6 juli 2010 schriftelijk beantwoord. De vragen van de SP over het coalitie-akkoord zijn bij brief van 9 juli 2010 beantwoord door het college.

·    Agendapunt 29: verordening Wet inburgering gemeente Weert: gewijzigd raadsvoorstel is met begeleidende brief op 9 juli toegezonden.

·    Agendapunt 30: Aanwijzen categorieën van gevallen waarin verklaring van geen bedenkingen raad niet vereist is bij het verlenen van omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan: brief met daarin aangegeven de wijzigingen in het raadsvoorstel is op 9 juli jl. toegezonden.

·    Agendapunt 34 (voorbereidingskrediet stadhuis): de antwoordbrief van B&W op de vragen van de SP over de procedure bij kredietvoorstellen is toegezonden.

·    Agendapunt 38 (Stationsstraat): vandaag is een brief van mw. Teunissen naar de raad gemaild, deze ligt nu op tafel.

·    Bij agendapunt 27 (jaarrekening) is een TILS-stuk met informatie over het krediet ICT nieuw stadhuis uitgedeeld.

·    Het voorstel van de fractie SP om de agendapunten 34 en 35 van de agenda af te halen wordt door de raad verworpen.

·    De Agendapunten 29 en 30 worden als hamerstuk behandeld.

·    Bij agendapunt 20 onthoudt de heer Van de Loo zich van stemming, omdat hij een persoonlijk belang bij de zaak heeft.

·    Het verzoek van de fractie SP om aan de agenda toe te voegen “voortgang plannen afhandeling verkeerstoename distributiecentrum Lidl” wordt door de raad verworpen. Het onderwerp komt op 20 juli in een informatiebijeenkomst aan de orde.

·    Agendapunt 39 wordt betrokken bij punt 26 (voorjaarsnota).

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 10-06-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

 

 

 

6.

Onderwerp

Akkoord gaan met betaling van de gemeentelijke bijdrage van Weert ad. € 56.068,- aan de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij ten behoeve van uitbetaling aan de VVV Midden-Limburg voor de uitvoering van de actielijn regio marketing en promotie (raadsvoorstel 10 07 069).

 

Voorstel

Akkoord gaan met betaling van de gemeentelijke bijdrage van Weert ad. € 56.068,- aan de TROM ten behoeve van uitbetaling aan de VVV Midden-Limburg voor de uitvoering van de actielijn regio marketing en promotie.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie D66 vóór het voorstel, maar met kritische kanttekeningen bij TROM.

Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen Nota handhaven in Weert (raadsvoorstel 10 07 075).

 

Voorstel

1. Besluiten om in te stemmen met het eindverslag van de inspraakprocedure.

2. De nota handhaven in Weert vaststellen en de in 2006 vastgestelde Nota Integrale Handhaving intrekken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota handhaven

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Aanpassen Tarieventabel precariobelastingen 2010 en de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010 (raadsvoorstel 10 07 076).

 

Voorstel

Aan te passen de Tarieventabel precariobelastingen 2010 en de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010 conform het onderstaande (zie raadsvoorstel).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen Legesverordening 2010 versie 2 en de daarbij behorende tarieventabel 2010, versie 2 (raadsvoorstel 10 07 077).

 

Voorstel

Vaststellen Legesverordening 2010 versie 2 en de daarbij behorende tarieventabel 2010, versie 2.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Legesverordening 2010 versie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (raadsvoorstel 10 07 078).

 

Voorstel

De APV te wijzigen (vetgedrukte gedeelte) conform bijgevoegd concept.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen Verordening tot wijziging van de verordening cliëntenparticpatie Wet Werk en Bijstand (WWB) (raadsvoorstel 10 07 081).

 

Voorstel

Vaststellen verordening tot wijziging van de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Besluiten tot instellingsspecifieke investeringen Munttheater (raadsvoorstel 10 07 082).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad. € 152.000,00 ten behoeve van noodzakelijke instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen in het Munttheater.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de verbreding van de Openbare basisscholen Molenakker en de Uitkijktoren (raadsvoorstel 10 07 083).

 

Voorstel

1. Instemmen met de verbouwing van beide basisscholen ten behoeve van verbreding met kinderopvang.

2. € 354.395 beschikbaar stellen voor de gemeentelijke inbreng in de verbreding van OBS Molenakker en OBS de Uitkijktoren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen krediet uitbreiding tijdelijke huisvesting speciaal onderwijs (raadsvoorstel 10 07 084).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad. € 100.000,00 voor eenmalige kosten plaatsing tijdelijke huisvesting speciaal onderwijs en ter dekking van de kosten voor huur jaarlijks een bedrag ter hoogte van € 96.650,00 voor een termijn van drie jaren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ten bedrage van € 387.400,00 voor de bouw van de brede school Stramproy (raadsvoorstel 10 07 085).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ten bedrage van € 387.400,00 voor de bouw van de brede school Stramproy.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 3.677.400,00 voor de bouw van de brede school Moesel (raadsvoorstel 10 07 087).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 3.677.400,00 voor de bouw van de brede school Moesel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van het jaarverslag Bouwen en Milieu 2009 (raadsvoorstel 10 07 088).

 

Voorstel

Kennisnemen van het jaarverslag Bouwen en Milieu 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarverslag Bouwen en Milieu 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Boshoverweg- Jankushofstraat (raadsvoorstel 10 07 090).

 

Voorstel

1. Besluiten om het bestemmingsplan "Boshoverweg-Jankushofstraat" gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten om het bestemmingsplan aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart (GBKN) van juli 2009 en de kadastrale ondergrond van juli 2009.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

4. De VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde

bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Verzelfstandigen van het bestuur openbaar basisonderwijs Weert (raadsvoorstel 10 07 091).

 

Voorstel

Instemmen met het op afstand zetten van het openbaar basisonderwijs door het oprichten van een stichting samenwerkingsbestuur met het RK schoolbestuur Weert-Zuid.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

1. Ongegrond verklaren van het bezwaar van de heer Kolthof en mevrouw Kolthof-Been tegen het afgewezen verzoek om de bestemming van de woning Zoomweg 36 te wijzigen van bedrijfswoning in burgerwoning.

2. Handhaven van het besluit van 27 januari 2010 waarbij het onder 1 genoemde verzoek is afgewezen met in achtneming van de amtshalve genoemde aanvulling op dit besluit.  

3. Afwijzen van het verzoek tot vergoeding van de gemaakte kosten in verband met het bezwaarschrift (raadsvoorstel 10 07 089).

 

Voorstel

1. Ongegrond verklaren van het bezwaar van de heer Kolthof en mevrouw Kolthof-Been tegen het afgewezen verzoek om de bestemming van de woning Zoomweg 36 te wijzigen van bedrijfswoning in burgerwoning.

2. Handhaven van het besluit van 27 januari 2010 waarbij het onder 1 genoemde verzoek is afgewezen met inachtneming van de ambtshalve genoemde aanvulling op dit besluit.

3. Afwijzen van het verzoek tot vergoeding van de gemaakte kosten in verband met het bezwaarschrift.

 

Besluitvorming

De heer Van de Loo onthoudt zich van stemming, omdat hij een persoonlijk belang bij de zaak heeft.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Wijzigen van de bouwverordening 1992 conform de dertiende serie wijzigingen van de Model verordening van de VNG en bepalen dat deze wijzigingsverordening in werking treedt op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt (raadsvoorstel 10 07 094).

 

Voorstel

Wijzigen van de bouwverordening 1992 conform de dertiende serie wijzigingen van de Model verordening van de VNG en bepalen dat deze wijzigingsverordening in werking treedt op het

tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Info VNG wijziging Model verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 341.570,- voor de herinrichting van het kruispunt Ringbaan Oost – Overweertstraat/Heuvelweg (raadsvoorstel 10 07 098).

 

Voorstel

a) Besluiten tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet om de hogere kosten, met name saneringskosten, te kunnen financieren.

b) Hiervoor de inmiddels beschikbaar gestelde subsidies aanwenden en een nieuw dekkingsplan vaststellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage van € 130.000,-- voor het saneren van zinkassen bij particulieren en de open zinkassenwegen in Weert (raadsvoorstel 10 07 100).

 

Voorstel

Besluiten om aanvullend € 130.000,-- beschikbaar te stellen voor het saneren van zinkassen bij particulieren en de open zinkassenwegen in Weert door Actief bodembeheer De Kempen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Sint Maartenslaan 41 Weert (raadsvoorstel 10 07 101).

 

Voorstel

1. Besluiten om het bestemmingsplan 'Sint Maartenslaan 41 Weert' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten om het bestemmingsplan 'Sint Maartenlaan 41 Weert' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van november 2007.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Sint Maartenlaan 41 Weert'. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Vaststellen Nieuwe Marktverordening en nieuwe Standplaatsenverordening en aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening wat betreft uitstallingen (raadsvoorstel 10 07 103).

 

Voorstel

Vast te stellen de nieuwe Marktverordening en de nieuwe Standplaatsenverordening en de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening wat betreft de uitstallingen, e.e.a. conform bijgevoegde ontwerp-besluiten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

26.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2010 en de bijstellingen van de begroting 2010 (raadsvoorstel 10 07 092).

 

Voorstel

In te stemmen met de voorjaarsnota 2010.

Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2010.

 

Besluitvorming

Motie 1 (beperken inhuur derden) van de fractie SP wordt ingetrokken.

Motie 2 (informatie inhuur externen) van de fractie SP wordt ingetrokken, want overgenomen door het college.

Motie 3 (bezuinigingen bibliotheek) van de fractie SP wordt ingetrokken.

Motie 4 (rommel rond afvalbakken) van de fracties SP en D66 wordt ingetrokken, want is overgenomen door het college.

Motie 5 (inhuur derden) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Motie 6 (sportvoucher) van de fractie D66 wordt aangehouden.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2010

 Aanvullend B&W-besluit

 Motie 1

 Motie 2

 Motie 3

 Motie 4

 Motie 5

 Motie 6

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

27.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2009 (raadsvoorstel 10 07 093).

 

Voorstel

A. Vaststelling van de jaarrekening 2009;

B. In te stemmen met aanwending van de reserve Stadsvernieuwing/algemene reserve

grondbedrijf ad € 2.868.076,-- ten gunste van de resultaatbestemming 2009;

C. In te stemmen met de resultaatbestemming 2009.

 

Besluitvorming

De voorzitter van de Commissie Onderzoek Jaarrekening legt een verklaring af.

Motie 7 (Noordkade) van de fractie D66 wordt aangehouden.

Amendement 1 (ICT kosten nieuw stadhuis) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Amendement 2 (splitsen voorstel besteding jaarrekeningresultaat) van de fractie SP wordt ingetrokken.

Amendement 3 (boekje Pierre Weegels) van de fractie SP wordt ingetrokken.

Amendement 4 (nieuwe reserve jaarrekeningresultaat 2009) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

Amendement 5 (besteding resultaat jaarrekening 2009) van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal wordt ingetrokken.

Amendement 6 (besteding resultaat jaarrekening 2009) van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2009

 Verslag commissie onderzoek jaarrekening

 Motie 7

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Amendement 4

 Amendement 5

 Amendement 6

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

 

 

Voortzetting van de raadsvergadering op 15 juli 2010

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Kennisnemen van de stand van zaken projecten Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en instemmen met het Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML en daarvoor de middelen beschikbaar stellen (raadsvoorstel 10 07 079).

 

Voorstel

1. Kennisnemen van de voortgangsnotitie Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML.

2. Instemmen met het geactualiseerde Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML (2) d.d. 12 mei 2010 en het Meerjareninvesteringsprogramma mei 2010.

3. Hiervoor een bedrag van € 37.624,= beschikbaar stellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA en tegenstemmen van de fracties SP en D66 (17 stemmen voor en 5 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Hamerstukken 

 

 

 

29.

Onderwerp

Wijzigen Verordening Wet inburgering gemeente Weert (raadsvoorstel 10 07 080).

 

Voorstel

1. Besluiten om de eigen bijdrage voor vrijwillige inburgeraar te handhaven.

2. Instemmen met het toekennen van een prestatiebonus ter hoogte van de eigen bijdrage, indien een inburgeringsplichtige of een vrijwillige inburgeraar voor het inburgerings- of staatsexamen Nederlands als tweede taal is geslaagd. De prestatiebonus eveneens toekennen aan een inburgeraar die het examen niet heeft behaald en dit is hem niet te verwijten.

3. Instemmen met het opleggen van een boete van ten hoogste € 500, indien de vrijwillige inburgeraar geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de met hem

overeengekomen inburgerings- of taalkennisvoorziening.

4. Vaststellen van de herziene Verordening Wet inburgering gemeente Weert en deze in laten gaan op 1 augustus 2010.

5. Intrekken van de bestaande 'Verordening Wet inburgering gemeente Weert', vastgesteld bij raadsbesluit van 18 maart 2009.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie CDA vóór het voorstel, maar tegen de terugbetaling van de eigen bijdrage aan inburgeraars.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Aangepast raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Aanwijzen categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet vereist is bij het verlenen van een omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan (raadsvoorstel 10 07 096).

 

Voorstel

Besluiten om te bepalen dat voor de bij dit besluit behorende lijst van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen nodig is als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht bij het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e in afwijking van artikel 2.1, eerste lid onder c, Wabo (verlenen van een omgevingsvergunning door het college in afwijking van het bestemmingsplan).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

31.

Onderwerp

Instemmen met het voorstel om € 1,= per inwoner in het vooruitzicht te stellen als kader voor een op te richten (regionaal) Kringloopbedrijf Weert (raadsvoorstel 10 07 097).

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met het uitgangspunt om in beginsel jaarlijks € 1,= per inwoner bij te dragen in een nieuw op te zetten kringloopbedrijf Weert e.o. Deze bijdrage geldt als directe vergoeding voor het achter de voordeur om niet ophalen van herbruikbare goederen binnen 5 dagen na telefonische aanname.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Verwerven eigendom Tiberius, Wilhelminasingel 107 ten behoeve van gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel – Driesveldlaan (raadsvoorstel 10 07 099).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 3.340.000,- voor de verwerving van het eigendom Tiberius, Wilhelminasingel 107.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD en tegenstemmen van de fracties SP en D66 (met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

33.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Brede School Moesel (raadsvoorstel 10 07 102).

 

Voorstel

1. Besluiten om het bestemmingsplan 'Brede School Moesel' gewijzigd vast te stellen voor wat betreft de toelichting.

2. Besluiten om het bestemmingsplan 'Brede School Moesel' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van november 2009.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Brede School Moesel'.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000,-- voor de nieuwbouw stadhuis (raadsvoorstel 10 07 108).

 

Voorstel

Een krediet beschikbaar stellen van € 250.000,--in verband met sloop- en saneringskosten voor aangekochte woningen, parkeerterrein en oude belastingkantoor ten behoeve van nieuwbouw stadhuis en parkeergarage.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD en tegenstemmen van de fracties SP en D66 (met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Vragen SP over kredietvoorstellen

 Geluidsfragment

 

 

 

35.

Onderwerp

Aanwijzen standplaatsen (raadsvoorstel 10 07 109).

 

Voorstel

1. De standplaatsen in de gemeente Weert vast te stellen overeenkomstig de bijlage en de daarbij behorende situatietekeningen;

2. Aan de in dit besluit opgenomen situatietekeningen van de standplaatsen zijn geen rechten te ontlenen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een budget van € 76.000,- voor de inhuur van een procesbegeleider voor het organisatie ontwikkeltraject (raadsvoorstel 10 07 110).

 

Voorstel

Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van € 76.000,00 voor de inhuur van een procesbegeleider voor het organisatie ontwikkeltraject.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen SP en D66 tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en VVD en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

37.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen uitbrengen ter zake van de realisatieovereenkomst Brede School Keent (raadsvoorstel 10 07 086).

 

Voorstel

1. Kennis nemen van bijgevoegde Realisatieovereenkomst Gemeente Weert - Wonen Weert betreffende de Brede School Keent met appartementen op de C2-locatie in Keent.

2. Kennis nemen van bijgevoegde Huurovereenkomst Gemeente Weert - Wonen Weert betreffende de huur van de onderwijs- en welzijnsruimten en de gymnastiekzaal in de Brede School Keent.

3. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken.

 

Besluitvorming

De raad heeft geen wensen en/of bedenkingen uitgebracht. Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

38.

Onderwerp

1. Instemmen met de herontwikkeling van de Stationsstraat en de daarbij behorende contracten.

2. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 3.150.000,00 voor aankoop van opstallen en bouwrijp maken.

3. Beschikbaar stellen van een krediet van € 3.450.000,00 voor aankoop parkeerplaatsen (raadsvoorstel 10 07 095).

 

Voorstel

A. Kennis nemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende:

1. de aanvullingen op de bestaande realisatieovereenkomst herontwikkeling Stationsstraat e.o. tussen de gemeente en het Bouwfonds:

2. de gebruiksovereenkomst vooor 77 extra parkeerplaatsen in de te realiseren parkeergarage tussen de gemeente en Stichting Wonen Weert;

3.Van de koopovereenkomst voor de percelen met opstallen van familie Hoes met Meulen Projectontwikkeling B.V. aan de St. Maartenslaan en de koopovereenkomst tussen gemeente Weert

en Meulen Projectontwikkeling B.V. over de aankoop van de Hoeslocatie om de grond bouwrijp te leveren aan het Bouwfonds.

B. Kredieten te verlenen voor:

1. de aankoop van de Hoeslocatie voor een totaal bedrag van € 3.150.000,-. Hiervoor zal een tijdelijke kostendekkende grondexploitatie worden geopend;

2. voor de aankoop van de 177 parkeerplaatsen van het Bouwfonds van € 3.540.000,-.

C. Instemmen met een extra gemeentelijke bijdrage van € 263.000,- in het exploitatietekort van het Bouwfonds vanuit het fonds reserve volkshuisvesting. 

 

Besluitvorming

De raad heeft geen wensen en/of bedenkingen uitgebracht. Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

39.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (10 07 107).

a. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 12 april 2010 inzake vragen aan het college over kosten externe inhuur, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Brief en antwoord bespreken.

 

Besluitvorming

Brief en antwoord zijn besproken bij agendapunt 26 (voorjaarsnota).

 

Bestanden

 Brief D66

 Antwoordbrief

 

 

 

40.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 28 april 2010 tot en met 10 juni 2010 (10 07 104).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

41.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (10 07 105).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

42.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2010 (10 07 106).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

M.b.t. agendapunt 42c is een gecorrigeerd overzicht ter vergadering uitgedeeld. Er wordt kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010 aangepast

 Geluidsfragment

 

 

 

43.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestand

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 22 september 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

 

">