BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 10 JUNI 2010

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer (burgemeester)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)  

Afwezig de raadsleden:

drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), H.H.M. Peters RA (VVD) en M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouder:

A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

4.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 april 2010;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 april 2010 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 27 april 2010

 Besluitenlijst 27 april 2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·          Bestemmingsplan agrarisch bedrijf Keenterstraat ong. (agendapunt 15): raadsvoorstel is gewijzigd. Wijziging betreft de toevoeging van een molenbiotoop.

·          Actieprogramma Beleidsvisie Zwembad de IJzeren Man (agendapunt 19): bij brief van 3 juni jl. is door het college van B&W nadere informatie verstrekt. Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

·          De PvdA-fractie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in aangaande het realiseren van een ijsbaan. Deze wordt behandeld als agendapunt 24A. De SP overweegt eveneens een motie over dit onderwerp in te dienen, deze wordt dan behandeld als agendapunt 24B.

 

Bestanden

 Agenda 10-06-2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Suffolkweg 19-20” (raadsvoorstel 10 06 059).

 

Voorstel

1. Besluiten om het bestemmingsplan "Suffolkweg 19-20" gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten om het bestemmingsplan "Suffolkweg 19-20" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart (GBKN) van en de kadastrale ondergrond van januari 2008.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Suffolkweg 19-20".

4. Besluiten de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vernieuwen horeca Zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel

10 06 051).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 165.000,- voor de vernieuwing van de horeca van Zwembad De IJzeren Man.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijzigen Verordening cliëntenparticipatie Wsw (raadsvoorstel

10 06 052).

 

Voorstel

1. Intrekken verordening Clientenparticipatie 1 juli 2008

2. Instemmen met bijgevoegde nieuwe verordening Clientenparticiaptie 1juli 2010

3. Voor 2010 een budget van E 2500,-- opnemen in de begroting van de Risse Groep, ten behoeve van de facilitering van de Clientenraad en dit bedrag verdelen naar rato van het aantal swgeindiceerden per gemeente per 31 december van het voorgaande jaar.

4. Instemmen met het toevoegen van een ambtelijk secretaris ter ondersteuning van de clientenraad. Voor 2010 wordt dit Carina Neijgh van Lier, beleidsadviseur arbeidsmarkt gemeente

Weert.

5. Benoemen leden, voorzitter en vice-voorzitter per 1 juli 2010.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

9. 

Onderwerp

Wijzigen van de Verordening langdurigheidstoeslag (raadsvoorstel 10 06 053).

 

Voorstel

Wijzigen artikel 1 - Begripsbepalingen punt e. in de verordening langdurigheidstoeslag.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

10. 

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit met aanleg- en sloopvergunningenstelsel voor het plangebied De Lichtenberg (raadsvoorstel 10 06 055).

 

Voorstel

1.Besluiten om een voorbereidingsbesluit te nemen met aanleg- en sloopvergunningenstelsel voor het plangebied De Lichtenberg overeenkomstig verbeelding met bijbehorende regels.

2.Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag van bekendmaking van dit besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Laarveld/fase 1 versie d.d.

10-02-2010 (raadsvoorstel 10 06 056).

 

Voorstel

Besluiten om het Beeldkwaliteitsplan Laarveld/fase 1 versie d.d. 10-02-2010 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

12. 

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Kavels Hakkeweg en Kievitspeelweg” (raadsvoorstel 10 06 060).

 

Voorstel

1. Besluiten om het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte kavels Hakkeweg en Kievitspeelweg" ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorend concept raadsbesluit.

2. Besluiten om het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte kavels Hakkeweg en Kievitspeelweg" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart (GBKN) van juli 2009 en de kadastrale ondergrond van juli 2009.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte kavels Hakkeweg en Kievitspeelweg".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Grotehegsteeg 35 te Weert en Lochtstraat 1 te Stramproy” (raadsvoorstel

10 06 061).

 

Voorstel

1. het ontwerp-bestemmingsplan "Grotehegsteeg 35 te Weert en Lochtstraat 1 te Stramproy" gewijzigd vast te stellen als bestemmingsplan "Grotehegsteeg 35 te Weert", een en ander op de wijze zoals aangegeven bij de zienswijzen;

2. het bestemmingsplan "Grotehegsteeg 35 te Weert" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. Als ondergrond is de GBKN-kadasterkaart gebruikt d.d. 28 april 2009;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Grotehegsteeg 35 te Weert";

4. besluiten de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

14. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Molenweg 19” (raadsvoorstel 10 06 062).

 

Voorstel

1. De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan "Molenweg 19" vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit;

2. De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan "Molenweg 19" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. Als ondergrond is de GBKN-kadasterkaart gebruikt;

3. De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Molenweg 19".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

15. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Agrarisch bedrijf Keenterstraat ong.” (raadsvoorstel 10 06 063).

 

Voorstel

1. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan "Agrarisch bedrijf Keenterstraat ong.".

2. Aanmerken van het bestemmingsplan "Agrarisch bedrijf Keenterstraat ong." als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Geen exploitatieplan vaststellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

4. De VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

16.

Onderwerp

Kennisnemen van de terugkijk Sociale Zaken 2009 (raadsvoorstel 10 06 064).

 

Voorstel

Kennisnemen van de terugkijk Sociale Zaken 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Prestatieverslag 2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

17.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (raadsvoorstel 10 06 065).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een verordening tot wijziging van de APV vast te stellen conform concept.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Instemmen met de concept-begroting 2011 van het

“werkvoor-zieningschap Weert e.o. de Risse” (raadsvoorstel 10 06 066).

 

Voorstel

Instemmen met de conceptbegroting Risse 2011.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

19/18A.

Onderwerp

Uitvoeren van het actieprogramma “Beleidsvisie Zwembad De IJzeren Man” (raadsvoorstel 10 06 054).

 

Voorstel

a. Instemmen met:

- De nieuwe statuten van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

- De subsidiebeschikking 2010 voor Stichting Zwembad De IJzeren Man.

- De uitvoeringsovereenkomst 2010 voor Stichting Zwembad De IJzeren Man.

b. Kennisnemen van:

- De nieuwe huurovereenkomst met Stichting Zwembad De IJzeren Man.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief B&W 24-03-2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

20.

Onderwerp

Beschikbaarstellen van een aanvullend voorbereidingskrediet ten behoeve van de Ontwerpfase van het project De Lichtenberg (raadsvoorstel 10 06 067).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van het aanvullend voorbereidingskrediet ad € 200.000 ter

uitvoering van de Ontwerpfase van het project De Lichtenberg.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

21.

Onderwerp

Afwijzen verzoek om bestemmingsplan Buitengebied 1998 te wijzigen in het gebied nabij Roermondseweg, spoorlijk Weert-Roermond en Tungelroysebeek (raadsvoorstel 10 06 068).

 

Voorstel

Besluiten om het verzoek van C.A.B. I.T.T. Benelux B.V. NL om het bestemmingsplan Buitengebied 1998 te wijzigen af te wijzen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, PvdA, SP en D66 (22 stemmen voor en 4 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 


Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 17 maart 2010 tot en met 27 april 2010

(10 06 050).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht 17 maart 2010 – 27 april 2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (10 06 057).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment 

 

 

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c. Overzicht reserves en voorziening 2010 (10 06 058).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Geluidsfragment 

 

 

 

24A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PvdA inzake ijsbaan.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

 Motie PvdA inzake ijsbaan

 Geluidsfragment  

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

 

">