BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 19 MEI 2010

 

Voorzitter

mr. J.L.M. Niederer (burgemeester)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaāboul (PvdA)  

Afwezig de raadsleden:

H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) en mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Afwezig de wethouder:

J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer H.A. Litjens wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Bestanden

 Geluidsfragment opening

 Geluidsfragment Koninklijke onderscheiding dhr. H.A. Litjens

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Bij brief van 11 mei jl. zijn toegezonden:

·      het raadsvoorstel bij agendapunt 9 (aanvulling op raadsbesluit van 27 april jl. om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord).

·      het gewijzigde raadsvoorstel bij agendapunt 8 (inzake het benoemen van (plaatsvervangend) afgevaardigden in de ledenvergadering van de Euregio Rijn-Maas-Noord).

Agendapunt 5 (coalitieakkoord) wordt als laatste agendapunt behandeld. De vragen van de SP over de portefeuilleverdeling worden bij agendapunt 5 behandeld. De brief van het Cliėnten Platform Minima zal worden geagendeerd voor een informatiebijeenkomst van de raadscommissie, waarbij het CPM wordt uitgenodigd aanwezig te zijn. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 19-05-2010

 Brief nazending

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

5. 

Onderwerp

Kennisnemen van het coalitie-akkoord 2010-2014 (initiatiefvoorstel coalitie) (raadsvoorstel 10 05 070).

 

Voorstel

Kennis te nemen van het coalitie-akkoord 2010-2014.

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fractie D66 wordt aangehouden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Coalitieprogramma 2010-2014

 Geluidsfragment vragen SP

 Vragen SP aan college B&W over portefeuilleverdeling

 Geluidsfragment inleiding debat coalitie-akkoord

 Geluidsfragment 1e termijn VVD

 Geluidsfragment 1e termijn PvdA

 Geluidsfragment 1e termijn CDA

 Geluidsfragment 1e termijn SP

 Geluidsfragment 1e termijn Weert Lokaal

 Geluidsfragment 1e termijn D66

 Motie 1

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn VVD

 Geluidsfragment 2e termijn PvdA

 Geluidsfragment 2e termijn CDA

 Geluidsfragment 2e termijn SP

 Geluidsfragment 2e termijn Weert Lokaal

 Geluidsfragment 2e termijn D66

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

6.

Onderwerp

Wijzigen vergaderstructuur en bepalen taakvelden raadscommissies (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 05 071).

 

Voorstel

De huidige vergaderstructuur als volgt wijzigen:

1. 6-weken-cyclus handhaven;

2. op grond van artikel 82 Gemeentewet en in afwijking van artikel 2 van de “Verordening op de raadscommissies en de opiniėrende raad 2006” drie raadscommissies instellen met de volgende taakvelden:

Raadscommissie Bestuurlijke Zaken (taakveld: algemene zaken, stadhuis, GOML, coördinatie wijk- en dorpsraden, Euregio Rijn-Maas-Noord, stadstoezicht, veiligheid, handhaving openbare orde, specifiek financiėle aangelegenheden, horeca, binnenstad, evenementen).

Raadscommissie Maatschappelijke Zaken (taakveld: sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, welzijn, cultuur, onderwijs, volksgezondheid, sport, integratie).

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken (taakveld: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, milieu, agrarische zaken, economie, Hoge Dunk, verkeer, gemeentewerken, toerisme en recreatie).

3. de raadscommissies vergaderen op maandag, dinsdag en woensdag;

4. twee informatiebijeenkomsten instellen met raadsspreekuur voor burgers en bestuurlijke ronde (werkwijze zie boven; indeling in principe: één informatie-avond met als zwaartepunt ruimtelijke ordening en één voor de andere onderwerpen; agenda gelijkelijk vullen); alle raadsleden, maar ook niet-raadsleden mogen namens fracties het woord voeren.

5. TILS-stukken, presentaties en rondvraag in informatiebijeen-komsten behandelen en in raadscommissies alleen besluitvorming in raad voorbereiden door raadsvoorstellen te bespreken; rondvraag wordt in raadscommissies alleen door voorzitters toegestaan voor brandende vragen, die niet tot de volgende informatiebijeenkomst kunnen wachten;

6. opiniėrende raad niet inplannen, maar handhaven als mogelijkheid;

7. er worden geen extra vergaderingen, thema-, overleg- en informatiebijeenkomsten, workshops en interactieve sessies meer gepland. Enige uitzondering hierop zijn spoedeisende aangelegen- heden. Omstandigheden kunnen er nl. toe nopen dat er op zeer korte termijn door de raad over een onderwerp wordt beraadslaagd (en evt. besloten). Het moet daarbij gaan om onvoorziene aangelegenheden die het belang van de gemeente raken en geen uitstel van behandeling dulden. Gelet op de impact op de agenda van de raads- en collegeleden dient hiertoe slechts in uitzonderlijke gevallen te worden overgegaan. (Ambtelijke) procedures worden afgestemd op de raadscyclus en niet andersom. De extra raadsvergaderingen over de voorjaarsnota en begroting worden gehandhaafd.

8. er worden geen commissieleden-niet-raadsleden gehanteerd;

9. elk raadslid kan in tenminste één raadscommissie zitting hebben;

10. de huidige informatieve bijeenkomsten (met projectpresentaties) van enkel de commissie RO vervallen;

11. de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies komen uit de 6 verschillende fracties en hebben allen zitting in de agendacommissie;

12. samenstelling en taken van het presidium worden niet gewijzigd.

13. het breed financieel overleg wordt gehandhaafd.

14. de gewijzigde vergaderstructuur gaat onmiddellijk in, met dien verstande dat de informatiebijeenkomsten voor de eerste maal voor de juli-raadscyclus worden georganiseerd.

15. met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt de huidige “Verordening op de raadscommissies en de opiniėrende raad 2006” vooralsnog gehandhaafd en pas na evaluatie eventueel aangepast.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP (3 stemmen voor en 22 stemmen tegen) verworpen. D66 brengt een stemverklaring uit bij het voorstel (de fractie is vóór burgerparticpatie, maar betwijfelt of burgers met de raad willen spreken over onderwerpen waar geen stukken over voorliggen). Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 1

 Geluidsfragment

 

 

 

7. 

Onderwerp

Bepalen zetelverdeling raadscommissies en benoemingen (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 05 072).

 

Voorstel

Op grond van de artikelen 77 en 82 van de Gemeentewet alsmede artikel 5 van de verordening op de raadscommissies en de opiniėrende raad 2006 en in afwijking van artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies en de opiniėrende raad 2006 te besluiten:

A. de volgende verdeling van de commissiezetels over de fracties aan te houden:

Fractie

Leden in

commissie bestuurlijke zaken

Leden in

commissie maatschappelijke zaken

Leden in

commissie ruimtelijke zaken

Levert (plv.) voorzitter commissie

VVD

3

3

3

voorzitter

CDA

2

2

2

voorzitter

WL

2

1

2

voorzitter

PvdA

1

2

1

plv. voorzitter

SP

1

1

1

plv. voorzitter

D66

1

1

1

plv. voorzitter

de raadscommissies hebben maximaal 10 leden, exclusief voorzitter.

B.   dat de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal elk een voorzitter voor een raadscommissie leveren, en de fracties PvdA, SP en D66 elk een plaatsvervangend voorzitter;

C.   de volgende personen te benoemen tot lid resp. voorzitter van de raadscommissies:

 

Raadscommissie bestuurlijke zaken

Raadscommissie maatschappelijke zaken

Raadscommissie ruimtelijke zaken

Voorzitter en fractie

P. Sijben (CDA)

H. Lempens (VVD)

L. Kusters (WL)

Lid en fractie

M. Engelen (VVD)

L. Boonen (VVD)

A. Egging (VVD)

Lid en fractie

F. Weekers (VVD)

H. Peters (VVD)

S. Altun (VVD)

Lid en fractie

A. van Eersel (VVD)

S. Struving (VVD)

H. Lempens (VVD)

Lid en fractie

L. Kusters (WL)

C. Jacobs (WL)

F. Adriaens (WL)

Lid en fractie

H. van de Loo (WL)

M. Nouwen (CDA)

G. Gabriėls (WL)

Lid en fractie

T. Meulen (CDA)

J. Op den Kamp (CDA)

A. Jacobs (CDA)

Lid en fractie

H. Stals (CDA)

F. Kadra (PvdA)

P. Sijben (CDA)

Lid en fractie

L. Heuvelmans (PvdA)

M. Zaāboul (PvdA)

I. Beenders (PvdA)

Lid en fractie

J. Tak (SP)

P. Lempens (SP)

H. Beuvens (SP)

Lid en fractie

M. Stokbroeks (D66)

M. Stokbroeks (D66)

V. van Brussel (D66)

D. F. Adriaens (Weert Lokaal) te benoemen tot eerste waarnemend raadsvoorzitter en P. Sijben (CDA) te benoemen tot tweede waarnemend raadsvoorzitter;

E. F. Adriaens (Weert Lokaal) te benoemen tot voorzitter van de opiniėrende raad en P. Sijben (CDA) tot plaatsvervangend voorzitter van de opiniėrende raad.

 

Besluitvorming

Conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Benoemen afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden in de ledenvergadering van de grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord (initiatiefvoorstel presidium)

(raadsvoorstel 10 05 073).

 

Voorstel

De volgende personen tot afgevaardigden resp. plaatsvervangend afgevaardigden te benoemen in de ledenvergadering van de grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord:

Afgevaardigden

Plaatsvervangend afgevaardigden

Burgemeester Niederer

Loco-burgemeester

J.M. Cardinaal

Plaatsvervanger in college

A.W.P. Kirkels

Plaatsvervanger in college

 

Besluitvorming

Conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel (aangepaste versie)

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Aanvulling op besluit van de raad van 27 april 2010 een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord

(raadsvoorstel 10 05 074).

 

Voorstel

Bepalen dat, in aanvulling op het dictum van het besluit van 27 april 2010 waarbij voor het gebied van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord een voorbereidingsbesluit is genomen, dit besluit in werking treedt op de dag van bekendmaking van dat besluit.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

 

">