BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 27 APRIL 2010

 

Voorzitter

mr. J.L.M. Niederer

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), L.J. Boonen (VVD) (raadslid vanaf agendapunt 18), V.A. van Brussel (D66), J.M. Cardinaal (VVD) (raadslid tot agendapunt 19), H.W.J. Coolen (CDA) (raadslid tot agendapunt 18), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal) (raadslid vanaf agendapunt 18), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), A.W.P. Kirkels (VVD) (raadslid tot agendapunt 18), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.A. Litjens (Weert Lokaal) (raadslid tot agendapunt 19), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA) (raadslid vanaf agendapunt 18), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), S.M.L. Struving (VVD) (raadslid vanaf agendapunt 18), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD)

Afwezig de leden:

T.W.G. Meulen (CDA), H. Stals (CDA) en M. Zaāboul (PvdA)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 9 maart 2010;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 maart 2010 (geen spreekrecht).

c.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 maart 2010;

d.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 maart 2010 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 9 maart 2010

 Besluitenlijst 9 maart 2010

 Notulen 11 maart 2010

 Besluitenlijst 11 maart 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De email van de fractie SP d.d. 20 april 2010 wordt betrokken bij agendapunt 17a. De tekst van de agendapunten 12, 17 en 18 is bij brief van 23 april 2010 toegezonden. Besloten wordt agendapunt 12a als hamerstuk te behandelen.

 

Bestanden

 Agenda 27-04-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

6. 

Onderwerp

Verwerven van gronden voor woningbouw in het bestemmingsplan Vrouwenhof (raadsvoorstel 10 04 038).

 

Voorstel

Onteigenen ten name van de gemeente Weert van de ongebouwde en gebouwde eigendommen, zoals deze zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondtekening en lijst, vermeldende de grootte van de te onteigenen percelen en de namen van de

eigenaren, welke onteigening zal plaatsvinden in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting, ter verkrijging van de beschikking over gemelde eigendommen, begrepen in het onherroepelijke bestemmingsplan Vrouwenhof, om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd

bestemmingsplan, inhoudende de realisering van de geprojecteerde bestemmingen 'woondoeleinden', 'groen en water' en 'verkeer en verblijf', zulks ten behoeve van de realisering van woningbouw in het gebied Vrouwenhof.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kampershoek-Noord (raadsvoorstel 10 04 039).

 

Voorstel

Besluiten tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 23.000,-- voor het verplaatsen van het herdenkingsmonument van hoek Julianastraat-Wilhelminastraat naar hoek St. Willibrordusstraat-Pr. Bernardstraat in Stramproy (raadsvoorstel 10 04 040).

 

Voorstel

Instemmen met krediet van € 23.000,-- voor het verplaatsen van het herdenkingsmonument van hoek Julianastraat-Wilhelminastraat naar de hoek St. Willibrordusstraat- Pr. Bernardstraat in Stramproy.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010 (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 04 041).

 

Voorstel

Vast te stellen het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen verordening commissie onderzoek jaarrekening 2010 (raadsvoorstel 10 04 042).

 

Voorstel

Vast te stellen de verordening commissie onderzoek jaarrekening 2010.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

11.

Onderwerp

a. Verwerven van de percelen Wilhelminastraat 43-45-47 en omgeving te Weert;

b.  Verwerven van het pand Wilhelminastraat 57 te Weert;

c. Verwerven van het pand Wilhelminastraat 59 te Weert;

d. Verwerven van ½  deel van de woning Wilhelminastraat 61 te Weert (BAM Woningbouw);

e. Verwerven van ½  deel van de woning Wilhelminastraat 61 te Weert (Holding Geleijns B.V.) (raadsvoorstel 10 04 043).

 

Voorstel

a-1. Een krediet van € 2.505.000,- (excl. BTW) beschikbaar stellen ten behoeve van de voorfinanciering voor de verwerving van de percelen Wilhelminastraat 43-45-47 en omgeving te

Weert;

a-2. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken betreffende de overeenkomst tot koop en levering van de perdelen Wilhelminastraat 43-45-47 en omgeving te Weert ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan;

b-1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 352.000,- ten behoeve van de voorfinanciering voor de verwerving van het pand Wilhelminastraat 57 te Weert;

b-2. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de overeenkomst tot koop en levering van het pand gelegen aan de Wilhelminastraat 57 te Weert ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan;

c-1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 352.000,- ten behoeve van de voorfinanciering voor de verwerving van het pand Wilhelminastraat 59 te Weert;

c-2. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de overeenkomst tot koop en levering van het pand Wilhelminastraat 59 te Weert ten behoeve van de

gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan;

d-1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 252.000,- ten behoeve van de voorfinanciering voor de verwerving van 1/2 deel van de woning Wilhelminastraat 61 te Weert (BAM Woningbouw);

d-2. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de overeenkomst tot koop en levering van 1/2 deel van de woning Wilhelminastraat 61 te Weert ten behoeve van de

gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan (BAM Woningbouw);

e-1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 151.000,- ten behoeve van de voorfinanciering voor de verwerving van 1/2 deel van de woning Wilhelminastraat 61 te Weert;

e-2. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de overeenkomst tot koop en levering van 1/2 deel van de woning Wilhelminastraat 61 te Weert ten behoeve van de

gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan (Holding Geleijns B.V.).

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fracties SP en D66 wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 (5 stemmen voor en 21 stemmen tegen) verworpen. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD (21 stemmen voor en 5 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 11.a

 B&W-besluit 11.b

 B&W-besluit 11.c

 B&W-besluit 11.d

 B&W-besluit 11.e

 Motie 1

 Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 


Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

12.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(10 04 044).

a.  Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 10 februari 2010 inzake vragen aan het college over vergunningsvrije kleine evenementen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 17 februari 2010 inzake vragen aan het college over achtergehouden informatie Tenniscentrum Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

 12a Brief D66 inzake vergunningsvrije kleine evenementen

 12a Antwoordbrief B&W aan D66 inzake vergunningsvrije kleine evenementen

 Geluidsfragment 12a

 12b Brief CDA inzake achtergehouden informatie TC Weert

 12b Antwoord B&W aan CDA inzake achtergehouden informatie Tenniscentrum Weert

 Geluidsfragment 12b

 

 

 

13.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 20 januari 2010 tot en met 16 maart 2010

(10 04 045).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (10 04 046).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.  Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2010;

b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2010 (10 04 047).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Schorsing vergadering

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen (vervolg)

Bespreekstukken

 

 

 

16.

Onderwerp

Afscheid van de niet-terugkerende wethouders.

 

 

Er wordt afscheid genomen van de wethouders L. Heuvelmans en P. Sijben.

 

Bestanden

 Geluidsfragment inleiding

 Geluidsfragment speech afscheid Heuvelmans

 Geluidsfragment toespraak door Heuvelmans

 Geluidsfragment speech afscheid Sijben

 Geluidsfragment toespraak door Sijben

 

 

 

17.

Onderwerp

a. Bepalen omvang college van burgemeester en wethouders (initiatiefvoorstel coalitie) (raadsvoorstel 10 04 048);

b. Onderzoek wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelden:

- de heer A.W.P. Kirkels;

- de heer H.W.J. Coolen;

- de heer H.A. Litjens;

- de heer J.M. Cardinaal.

c. Benoeming van de wethouders welke door de coalitie kandidaat zijn gesteld:

- de heer A.W.P. Kirkels, Egmondstraat 14, 6001 XH Weert;

- de heer H.W.J. Coolen, Weystraat 22, 6005 SW Weert;

- de heer H.A. Litjens, Hushoverweg 122, 6003 AE Weert;

- de heer J.M. Cardinaal, Hendrik IV straat 3, 6004 XN Weert.

d. Beėdiging van de wethouders

    (bij dit agendapunt geldt geen spreekrecht).

 

Voorstel

a. 1. De formatie van het college van burgemeester en wethouders te bepalen op 5 fte's.

2. Het aantal wethouders te bepalen op vier.

b. De wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelden onderzoeken.

c. De kandidaat gestelde wethouders benoemen.

d. De wethouders beėdigen.

 

Besluitvorming

a. Motie 2 van de fractie SP wordt aangehouden tot de raadsvergadering van 19 mei 2010. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

b. De coalitiepartijen stellen de wethouders kandidaat. De wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelden worden onderzocht en akkoord bevonden. De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteert inzake het advies van deze commissie aan de raad.

c. De wethouders worden na een schriftelijke stemming benoemd (A.W.P. Kirkels met 26 stemmen, H.W.J. Coolen met 23 stemmen, H.A. Litjens met 26 stemmen, J.M. Cardinaal met 26 stemmen); de wethouders aanvaarden allen hun benoeming.

d. De wethouders leggen de eed af.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief fractie SP Weert

 Motie 2

 Geluidsfragment 17a

 Geluidsfragment 17b

 Geluidsfragment 17c

 Geluidsfragment 17d

 

 

 

18.

Onderwerp

a. Onderzoek geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden:

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarden:

- de heer L.J. Boonen, Geuzendijk 35, 6002 TA Weert;

- mevrouw S.M.L. Struving, Van Goghlaan 10, 6006 PP Weert;

- mevrouw J.C.M.I. Op den Kamp-Smans,

Werkmeesterhof 13, 6006 LZ Weert;

- de heer G.J.W. Gabriėls, Paradijsstraatje 29, 6001 CZ Weert.

Door de benoemden zijn overgelegd:

·    geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

·    verklaring aanneming benoeming;

·    verklaring openbare betrekkingen;

·    uittreksel uit het bevolkingsregister.

b. Beslissing omtrent toelating.

c.  Beėdigen van de toegelaten raadsleden.

(bij dit agendapunt geldt geen spreekrecht).

 

Voorstel

a. De geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden onderzoeken.

b. Beslissen omtrent toelating.

c. De toegelaten raadsleden beėdigen.

 

Besluitvorming

a. De geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden worden onderzocht en akkoord bevonden. De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteert inzake het advies van deze commissie aan de raad.

b. De raad besluit tot toelating van de raadsleden.

c. De raadsleden leggen de eed respectievelijk verklaring en belofte af.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

19.

Onderwerp

a. Instellen commissie onderzoek jaarrekening;

b. Benoemen leden en plaatsvervangende leden van de commissie onderzoek jaarrekening (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 10 04 049).

 

Voorstel

1. Een commissie onderzoek jaarrekening in te stellen.

2. Tot leden en plaatsvervangende leden van de commissie onderzoek jaarrekening te benoemen:

Leden:

- H.H.M. Peters (VVD)

- Voor 2010: T.W.G. Meulen (CDA)

- Vanaf 2011: H. Stals (CDA)

- H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

- I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA)

- J.A.F. Tak (SP)

- V.A. van Brussel (D66)

Plaatsvervangende leden:

- L.J. Boonen (VVD)

- M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

- L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

- F. Kadra (PvdA)

- P.P.E. Lempens (SP)

- M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Besluitvorming

1. Een commissie onderzoek jaarrekening in te stellen.

2. Tot leden en plaatsvervangende leden van de commissie onderzoek jaarrekening te benoemen:

Leden:

- H.H.M. Peters (VVD)

- Voor 2010: T.W.G. Meulen (CDA)

- Vanaf 2011: H. Stals (CDA)

- H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

- I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA)

- J.A.F. Tak (SP)

- V.A. van Brussel (D66)

Plaatsvervangende leden:

- L.J. Boonen (VVD)

- M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

- L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

- F. Kadra (PvdA)

- P.P.E. Lempens (SP)

- M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter spreekt de aanwezigen toe en sluit vervolgens de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juni 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">