BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 9 MAART 2010

 

Voorzitter

mr. J.L.M. Niederer

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA) (tot circa 21.00 uur), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA) (tot circa 20.30 uur), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (fractie Soyugüzel) (tot circa 21.00 uur), M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD) (tot circa 21.00 uur) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden:

T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij memoreert dat dit de laatste vergadering van de raad in zijn huidige samenstelling is.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen ontvankelijke verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter feliciteert de heer Cardinaal met de geboorte van zijn zoon Jonas en vermeldt het bericht van verhindering van de heer Meulen. Enkele raadsleden zullen de vergadering vroegtijdig verlaten vanwege andere verplichtingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 januari 2010;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 januari 2010 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 27 januari 2010

 Besluitenlijst 27 januari 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·    M.b.t. agendapunt 14 (bestrijding paracommercialisme) is op 4 maart 2010 een brief van het college ontvangen met nadere informatie.

·    Uitgedeeld zijn de brief van het college d.d. 17 februari 2010 aan GS en de brief van GS van Limburg van 9 maart 2010 inzake GOML en aanpak verbetering N280. Te betrekken bij agendapunt 15 (bestuursovereenkomst GOML).

·    Besloten wordt de brieven bij de agendapunten 17a, b en c als hamerstuk te behandelen.

·    Met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen wordt besloten agendapunt 11 (afwijzen wijzigingsverzoek bestemmingsplan Buitengebied) van de agenda af te voeren.

·    Met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen wordt besloten agendapunt 14 (bestrijding paracommercialisme) van de agenda te verwijderen.

·    De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 09-03-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

6. 

Onderwerp

a. Kennisnemen van het proces-verbaal inzake de uitslag van

    de verkiezingen voor de gemeenteraad d.d. 3 maart 2010;

b.  Onderzoek geloofsbrieven;

c.  Beslissing omtrent toelating.

 

 

a.  Van het proces-verbaal wordt kennis genomen.

b.  De raad stelt een commissie onderzoek geloofsbrieven in, waarin de volgende raadsleden zitting nemen: de heren Heijmans (PvdA), Prinsen (Weert Lokaal) en Goubet (SP). De geloofsbrieven worden door deze commissie onderzocht en akkoord bevonden.

c.   De raad besluit tot toelating van de benoemde leden van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

 

 

 

7.

Onderwerp

Wijzigen van de subsidieverordening Welzijn op het onderdeel wijkgericht werken (raadsvoorstel 10 03 024).

 

Voorstel

- Vaststellen van de gewijzigde subsidieverordening Welzijn (met ingang van 1 januari 2011) op het onderdeel wijkgericht werken;

- Besluiten om niet besteed subsidiegeld wijkgericht werken in de reserve wijkenbudget te laten stromen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Akkoord gaan met de 1e begrotingswijziging begroting 2010 van de Rissegroep (raadsvoorstel 10 03 028).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de 1e begrotingswijziging begroting 2010 van de Rissegroep.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ter uitvoering van de regeling Limburgse Energie Subsidie (LES) (raadsvoorstel

10 03 030).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 193.392,00 ter uitvoering van de vervolgregeling Limburgse Energie Subsidie (LES).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad 2009 (raadsvoorstel 10 03 031).

 

Voorstel

1. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad 2009.

2. Aanmerken van het bestemmingsplan Binnenstad 2009 als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Geen exploitatieplan vaststellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

4. De Vrom-Inspectie en Gedeputeerde Staten van Limburg verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Afwijzen verzoek om bestemmingsplan Buitengebied 1998 te wijzigen in het gebied nabij Roermondseweg, spoorlijn Weert-Roermond en Tungelroysebeek) (raadsvoorstel 10 03 032).

 

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Tungelroy 2009 (raadsvoorstel 10 03 033).

 

Voorstel

1. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Tungelroy 2009.

2. Aanmerken van het bestemmingsplan Tungelroy 2009 als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Geen exploitatieplan vaststellen voor het bestemmingsplan Tungelroy 2009.

4. De VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Invoeren interactief werken (raadsvoorstel 10 03 034).

 

Voorstel

1. Instemmen met het vaststellen van de visie interactief beleid

2. Instemmen met het vaststellen van de leidraad interactief werken voor drie door B&W te bepalen pilots

3. Instemmen met voorstel tot evaluatie van de leidraad en het procesverloop bij de drie pilots.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met (handhavings)maatregelen ter bestrijding van paracommercialisme (raadsvoorstel 10 03 025).

 

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 B&W-besluit

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) (raadsvoorstel 10 03 026).

 

Voorstel

Instemmen met de ongewijzigde bestuursovereenkomst GOML versie 15 oktober 2009.

 

Besluitvorming

Stemverklaring D66 vóór samenwerking en gebiedsontwikkeling, maar tegen bedrag proceskosten en promotiekosten.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard, waarbij raad en college uitspreken vast te houden aan het standpunt dat de provincie de opwaardering van de N280 dient te betalen en aangeven niet akkoord te zijn met het meebetalen door gemeenten aan de kosten van de MER-studie.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief college inzake GOML

 Brief Provincie Limburg

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

16.

Onderwerp

Aanpassen van de rotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Noord (raadsvoorstel 10 03 029).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de verdere uitwerking en de bestekvoorbereiding, conform het advies in het rapport van Arcadis van januari 2010, ten behoeve van de aanleg van een spiraalrotonde met een fietstunnel aan de zijde van Boshoven middels de reconstructie van de bestaande rotonde

Eindhovenseweg/Ringbaan Noord.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 


Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

17.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(10 03 027).

a.  Brief van de heren H. Beuvens en J. Goubet beide namens de fractie SP d.d. 11 december 2009 inzake vragen aan het college over de controle op bodembemonstering en analyse ingehuurde bedrijven, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.  Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 21 januari 2010 inzake vragen aan het college over dienstverlening aan inwoners, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.   Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 1 februari 2010 inzake vragen aan het college over het mogelijk korten op onderhoud van schoolgebouwen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.  Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 24 februari 2010 inzake vragen aan het college over Lemmers Foodgroup, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

e. Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 26 februari 2010 inzake vragen aan het college over parkeerproblemen Wilhelminasingel, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a, b en c bespreken. Vragen sub d en e beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden sub a, b en c zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vragen sub d en e afdoende beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 17a Brief SP inzake de controle op bodembemonstering en analyse ingehuurde bedrijven

 17a Antwoordbrief B&W aan SP inzake de controle op bodembemonstering en analyse ingehuurde bedrijven

 17b Brief D66 inzake dienstverlening aan inwoners

 17b Antwoordbrief B&W aan D66 inzake dienstverlening aan inwoners

 17c Brief D66 inzake korten onderhoud schoolgebouwen

 17c Antwoordbrief B&W aan D66 inzake korten onderhoud schoolgebouwen

 Geluidsfragment 17 a, b en c

 17d Brief PvdA inzake Lemmers Foodgroup

 Geluidsfragment 17 d

 17e Brief SP inzake parkeerproblemen Wilhelminasingel

 Geluidsfragment 17 e

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 9 december 2009 tot en met 19 januari 2010

(10 03 035).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht 9 december – 31 december 2009

 Overzicht 1 januari – 19 januari 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (10 03 036).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c. Overzicht reserves en voorziening 2010 (10 03 037).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 27 april 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">