BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 27 JANUARI 2010, VOORTGEZET OP 28 JANUARI 2010

 

Voorzitter

Mr. J.L.M. Niederer

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA) (op 28 januari niet aanwezig), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA) (op 28 januari niet aanwezig), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD) (op 28 januari niet aanwezig), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA) (op 28 januari niet aanwezig), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal) (op 28 januari niet aanwezig), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal) (op 28 januari niet aanwezig), G. Soyugüzel (fractie Soyugüzel) (op 27 januari tot agendapunt 24A aanwezig, op 28 januari niet aanwezig), M.C.F. Stokbroeks (D66), mr. F.H.H. Weekers (VVD) (op 28 januari niet aanwezig) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden:

A.J. Egging (Kernpunt), J.A.F. Tak (SP)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·          de heer H. Princen m.b.t. agendapunt 24a (art. 40-vragen Lidl);

·          de heer P. Derckx m.b.t. agendapunt 24a (art. 40-vragen Lidl).

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Princen

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Princen

 Tekst spreekrecht dhr. Derckx

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Derckx

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De heer Soyugüzel zal voortaan als fractie Soyugüzel deelnemen aan de raadsvergaderingen en als raadsfractie ook zo door het politieke leven gaan. Vanwege deze nieuwe fractie is een aantal raadsleden een stoel naar links opgeschoven.

Het is voor wethouder Strous de laatste raadsvergadering in Weert.

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Egging (fractie Kernpunt) en de heer Tak (fractie SP).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 9 november 2009;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2009 (geen spreekrecht).

c.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 9 december 2009;

d.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2009 (geen spreekrecht).

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 9 november 2009

 Besluitenlijst 9 november 2009

 Notulen 9 december 2009

 Besluitenlijst 9 december 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

-    Bij agendapunt 16 (C2-lokatie) is op 20 januari een brief met aanvullende informatie van wethouder Heuvelmans ontvangen.

-    M.b.t. agendapunt 18 (economische structuurversterking en centrummanagement Weert) is op 22 januari een brief met aanvullende informatie van het college ontvangen.

-    Inzake agendapunt 20 (prestatieplan Sociale Zaken) zijn twee brieven van het college, beide gedateerd 21 januari en gericht aan het cliëntenplatform minima, naar de raad gezonden.

-    Er is een aanvullende agenda uitgegaan met een initiatiefvoorstel van de fractie PvdA inzake Haïti (agendapunt 21A). Over dit onderwerp ligt een email van de heer Van der Krift op tafel.

-    Op 22 januari zijn de antwoordbrieven bij de agendapunten 24b en 24h toegezonden.

-    Vandaag is een brief van de centrale directie van het Bisschoppelijk College inzake agendapunt 24f (LSD) aan de raad gemaild. Deze ligt op tafel.

-    De PvdA zal bij agendapunt 24E (art. 40 RvO-brief inzake gladheidsbestrijding) een motie indienen, mede namens de fracties Weert Lokaal, D66 en SP.

-    De PvdA dient mede namens het CDA een motie vreemd aan de orde van de dag in, inzake de vergoeding voor commissie-voorzitters. Deze wordt behandeld als agendapunt 27A.

-    Agendapunt 20 (prestatieplan 2010 Sociale Zaken) wordt als hamerstuk behandeld. De SP legt hierbij een stemverklaring af.

-    Agendapunt 15 (bestemmingsplan Werkmansweg 155) wordt als bespreekstuk behandeld.

-    Agendapunt 21 (niet wijzigen bestemmingsplan Buitengebied 1998) wordt als hamerstuk behandeld.

-    Agendapunt 24A wordt in twee termijnen behandeld.

-    Wethouder Heuvelmans zal bij agendapunt 27b aangeven waarom de begrotingsuitkomsten in dit overzicht verschillen van die genoemd in het raadsvoorstel bij agendapunt 10.

 

Bestanden

 Agenda 27-01-2010

 Aanvullende agenda 27-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen

 

 

 

6. 

Onderwerp

Benoemen van de heer G. Soyugüzel tot lid van de raadscommissie Algemene Zaken, Veiligheid, Stadstoezicht, Handhaving openbare orde, Coördinatie wijk- en dorpsraden en Specifiek financiële aangelegenheden, namens de fractie Soyugüzel (initiatiefvoorstel) (raadsvoorstel 10 01 009).

 

Voorstel

Benoemen van de heer G. Soyugüzel tot lid van de raadscommissie Algemene Zaken, Veiligheid, Stadstoezicht, Handhaving openbare orde, Coördinatie wijk- en dorpsraden en Specifiek financiële aangelegenheden, namens de fractie Soyugüzel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Hamerstukken 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met zienswijze wijzigingen begroting 2010 Veiligheidsregio Limburg-Noord (raadsvoorstel 10 01 001).

 

Voorstel

Instemmen met de zienswijze op de wijzigingen nr. 2 tot en met 7 van de begroting 2010 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Inzake begrotingswijziging 7 onder voorbehoud van de door de

GGD toegezegde deugdelijke onderbouwing.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Wijziging begroting Veiligheidsregio Limburg Noord

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

In werking treden Dienstenrichtlijn / Dienstenwet (raadsvoorstel 10 01 002).

 

Voorstel

Besluiten tot het vaststellen van bijgaande verordening tot het al dan niet van toepassing verklaren van de lex silencio positivo op autonome gemeentelijke vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2009 (raadsvoorstel 10 01 003).

 

Voorstel

Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Controleprotocol

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen overzicht verloop begrotingssaldi 2010 tot en met 2013 (raadsvoorstel 10 01 004).

 

Voorstel

Kennisnemen van het overzicht van het verloop van de begrotingssaldi 2010 tot en met 2013 als gevolg van de behandeling van de begroting 2010.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met implementatieplan Projectmatig Werken (naar aanleiding van advies Rekenkamer Weert) (raadsvoorstel

10 01 005).

 

Voorstel

Instemmen met het Implementatieplan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Implementatieplan

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Deelnemen subsidieregeling Energie en Binnenklimaat primair onderwijs (raadsvoorstel 10 01 006).

 

Voorstel

1. Kennis nemen van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009;

2. Maximaal € 215.010 beschikbaar stellen als co-financiering.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Blaakven (raadsvoorstel 10 01 012).

 

Voorstel

1. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Blaakven' overeenkomstig het bij dit voorstel behorende concept raadsbesluit.

2. Geen exploitatieplan vaststellen voor het bestemmingsplan 'Blaakven'.

3. De Vrom-Inspectie en Gedeputeerde Staten van Limburg verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen Eerste herziening 2009 Beeldkwaliteitsplan Vrouwenhof (raadsvoorstel 10 01 014).

 

Voorstel

Besluiten om de Eerste herziening 2009 Beeldkwaliteitsplan Vrouwenhof vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

16.

Onderwerp

Verplaatsen van Drukkerij Theunissen aan de St. Jozefslaan 108C en het bedrijf van de heer T. Oztürk aan de St. Jozefslaan 106/106a in Keent  (raadsvoorstel 10 01 019).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 570.949,-- voor de schadeloosstelling van de heer T. Oztürk en Theunissen Drukwerkservice.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties Soyugüzel, D66, Weert Lokaal en PvdA (met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief Wonen Weert

 Brief Wethouder Heuvelmans

 Amendement 1

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

17.

Onderwerp

Oplossen van de toegenomen parkeerdruk en de daardoor ontstane verkeersonveilige situatie op en de verslechterde bereikbaarheid van het bedrijventerrein Centrum-Noord (raadsvoorstel 10 01 008).

 

Voorstel

Nemen van een besluit tot het gefaseerd oplossen van de genoemde problematiek als volgt:

Fase I: Inrichten, beheren en exploiteren van een achteraf betaald parkeren terrein (maaiveldniveau) op gemeentelijke grond tussen de Burgemeesterlaan en de Schepenlaan (op basis van een budgetneutraal resultaat) en het nemen van flankerende maatregelen om ongewenst parkeergedrag te voorkomen; Een belangrijke randvoorwaarde bij het uitvoeren van dit parkeerterrein op maaiveldniveau is dat een semi-permanente parkeergarage (indien noodzakelijk, fase II) zonder verdere aanpassingen bovenop het parkeerterrein kan worden geplaatst.

Fase II: Indien blijkt dat extra parkeercapaciteit voortkomende uit fase I niet voldoende is om de heersende problematiek op te lossen en om voldoende parkeercapaciteit in het gebied te waarborgen besluiten tot het plaatsen en exploiteren van een semi-permanente parkeergarage op bovengenoemd parkeerterrein op maaiveldniveau.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Soyugüzel en tegenstemmen van de fractie D66 (26 stemmen voor en 1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor economische structuurversterking en promotie, jaarschijf 2010 ad

€ 250.000,-- (raadsvoorstel 10 01 011).

 

Voorstel

Besluiten om de jaarschijf 2010 ad € 250.000,- van het krediet voor economische structuurversterking en promotie beschikbaar te stellen. Kennis nemen van de rapportage over het jaar 2009.

 

Besluitvorming

Mw. Engelen (fractie VVD) neemt niet deel aan de stemming omdat de aangelegenheid haar persoonlijk aangaat.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Soyugüzel, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA en tegenstemmen van de fracties SP en D66 (23 stemmen voor en 3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Stand van zaken uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Realiseren van een Erfgoedhuis in de voormalige Martinusschool aan de Emmasingel (raadsvoorstel 10 01 007).

 

Voorstel

Een principebesluit te nemen om de Martinusschool om te vormen tot Erfgoedhuis binnen de kaders van het Haalbaarheidsonderzoek Erfgoedhuis 2009 en een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de definitiefase van het Erfgoedhuis aan de

Emmasingel.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

21A.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een gemeentelijke donatie van 49.000 euro aan de Samenwerkende Hulporganisaties ten behoeve van de noodhulp in Haïti (initiatiefvoorstel) (raadsvoorstel 10 01 023).

 

Voorstel

A. Vaststellen dat bij de ramp in Haïti sprake is van een uitzonderlijke situatie die een donatie van de gemeente rechtvaardigt.

B. Beschikbaar stellen van een gemeentelijke donatie van € 49.000,- aan de Samenwerkende Hulporganisaties ten behoeve van de noodhulp in Haïti, te storten op gironummer 555 in Den

Haag.

C. De donatie ten laste brengen van het saldo jaarrekening-resultaat 2009.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal en Soyugüzel en tegenstemmen van de fracties CDA, VVD, SP en D66 (13 stemmen voor en 14 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 E-mail dhr. Van der Krift

 Geluidsfragment

 

 

 

21B. (15.)

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Werkmansweg 155’ (raadsvoorstel 10 01 015).

 

Voorstel

1. Ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Werkmansweg 155' overeenkomstig het bij dit voorstel behorend concept raadsbesluit.

2. Geen exploitiateplan vaststellen voor het bestemmingsplan 'Werkmansweg 155'.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Antwoordbrief inzake Werkmansweg 155

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

22.

Onderwerp

Participeren van de gemeente Weert in de Stichting WoonstadWeert.nl (raadsvoorstel 10 01 016).

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de oprichting van en deelneming in de stichting WoonstadWeert.nl.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen krediet grondverwerving Provisus Stichting Sint Jozef (raadsvoorstel 10 01 017).

 

Voorstel

1. Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van concept-akte.

2. Besluiten om een krediet van € 1.350.000 van grondaankopen beschikbaar te stellen.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

23A. (20.)

Onderwerp

Instemmen met het Prestatieplan 2010 Sociale Zaken (raadsvoorstel 10 01 010).

 

Voorstel

Instemmen met het Prestatieplan 2010 Sociale Zaken.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP over communicatie met Cliëntenplatform Minima. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief Cliënten Platform Minima Weert (26 november 2009)

 Antwoordbrief college B&W op briefnr. 472

 B&W-besluit

 Brief Cliënten Platform Minima Weert (7 januari 2010)

 Antwoordbrief college B&W op briefnr. 15

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

23B.

(21.)

Onderwerp

Afwijzen verzoek om bestemmingsplan Buitengebied 1998 te wijzigen ter plaatse van Zoomweg 36 (raadsvoorstel

10 01 018).

 

Voorstel

Besluiten om het door Linssen advocaten, namens dhr. H.Kolthof en mw. I. Kolthof-Been, Zoomweg 36 te Weert, ingediende verzoek om de bestemming van de woning Zoomweg 36 te

wijzigen van bedrijfswoning in burgerwoning, af te wijzen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Antwoordbrief inzake Zoomweg 36

 Geluidsfragment

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

24.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(10 01 013).

a.  Brief van mevrouw I. Beenders namens de fractie PvdA d.d. 19 november 2009 inzake vragen aan het college over de vestiging van een distributiecentrum van de Lidl aan de Oude Graaf, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.  Brief van de heer G. Gigase namens de fractie CDA en overige ondergetekende fracties d.d. 26 november 2009 inzake vragen aan het college over de toepassing balkenendenorm bij werkzaamheden waar gemeente Weert opdrachtgever is, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.   Brief van de heren H. Beuvens en J. Goubet beide namens de fractie SP d.d. 7 december 2009 inzake vragen aan het college over de LED-verlichting, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.  Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak beide namens de fractie SP d.d. 8 december 2009 inzake vragen aan het college over de reactie van het college over de SP enquête in de wijk Fatima, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

e.  Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 22 december 2009 inzake vragen aan het college over de gladheidbestrijding, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

f.    Brief van mevrouw M. Engelen en de heer J. Cardinaal beide namens de fractie VVD d.d. 24 december 2009 inzake vragen aan het college over de organisatie van de LSD 2010, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

g.  Brief van mevrouw I. Beenders namens de fractie PvdA d.d. 30 december 2009 inzake vragen aan het college over het rapport van Lemmers Foodgroup inzake verplaatsing, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

h.  Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 4 januari 2010 inzake vragen aan het college over het Tenniscentrum Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Motie van de fracties PvdA, Weert Lokaal, D66 en SP inzake gladheidsbestrijding, ingediend bij agendapunt 24 E, wordt unaniem aanvaard. Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

 24a Brief PvdA inzake Lidl

 24a Antwoordbrief B&W aan PvdA inzake Lidl

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Prinsen

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Derkx

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 Geluidsfragment schorsing vergadering

 Geluidsfragment voortzetting vergadering

 

 24b Brief CDA inzake balkenendenorm

 24b Antwoord B&W aan CDA inzake balkenendenorm

 Geluidsfragment 24b

 24c Brief SP inzake LED-verlichting

 24c Antwoordbrief B&W aan SP inzake LED-verlichting

 Geluidsfragment 24c

 24d Brief SP inzake enquête Fatima

 24d Antwoordbrief B&W aan SP inzake enquête Fatima

 Geluidsfragment 24d

 24e Brief D66 inzake gladheidbestrijding

 24e Antwoord B&W aan D66 inzake gladheidbestrijding

 Motie 1

 Geluidsfragment 24e

 24f Brief VVD inzake organisatie LSD 2010

 24f Antwoord B&W aan VVD inzake organisatie LSD 2010

 Ontvangen brief directies scholen

 Geluidsfragment 24f

 24g Brief PvdA inzake Lemmers Foodgroup

 24g Antwoord B&W aan PvdA inzake Lemmers Foodgroup

 Geluidsfragment 24g

 24h Brief D66 inzake Tennishal Weert

 24h Antwoord B&W aan D66 inzake Tennishal Weert

 Geluidsfragment 24h

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 4 november tot en met 8 december 2009

(10 01 020).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (10 01 021).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c. Overzicht reserves en voorziening 2010 (10 01 022).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

27A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties PvdA en CDA inzake de vergoeding van commissievoorzitters.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (9 stemmen voor en 10 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

 Motie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 9 maart 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

">