BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 9 DECEMBER 2009

 

Voorzitter

Mr. J.L.M. Niederer

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA) (tot 23.00 uur), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA) (tot agendapunt 23), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), mr. F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden:

G. Soyugüzel (PvdA)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter meldt welk raadslid vanavond verhinderd is en wie eerder de vergadering zal verlaten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 oktober 2009;

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 oktober 2009 (geen spreekrecht);

c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 4 november 2009;

d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 4 november 2009 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen 4 november 2009: de heer Beuvens (fractie SP) heeft doorgegeven dat er op pagina 36 bij zijn betoog dat op de helft van de pagina begint twee fouten staan:

- zesde regel van boven: na “andere” moet “kant” worden ingevoegd;

- vierde regel van beneden: “belastingvoordeel” moet “belastingvoorstel” zijn.

 

Voor het overige zijn er geen wijzigingsverzoeken binnengekomen.

 

Bestanden

 Notulen 12 oktober 2009

 Besluitenlijst 12 oktober 2009

 Notulen 4 november 2009

 Tekst spreekrecht dhr. Timmermans (Dorpsraad Laar)

 Tekst spreekrecht dhr. Mertens

 Besluitenlijst 4 november 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

M.b.t. agendapunt 19 (bestemmingsplan Zeven ruimte voor ruimte locaties) is een brief d.d. 1 december 2009 van wethouder Kirkels ontvangen, waarin wordt aangegeven op welke manier de tekst in het plan is aangepast n.a.v. de behandeling in de commissie RO.

 

De vragen die nog openstonden n.a.v. de behandeling in de commissies van de najaarsnota (agendapunt 20) zijn bij brief van het college d.d. 1 december 2009 beantwoord.

 

Bij agendapunt 22 (GOML) is vanmiddag een brief van de LWV gemaild. Een brief van het college hierover d.d. 4 december 2009 is gemaild naar de raad.

 

De agendapunten 25 (Sutjensstraat) en 26 (bestemmingsplan Werkmansweg 155) komen te vervallen. Op 4 december 2009 zijn hierover twee brieven naar de raad uitgegaan. Het voorstel inzake agendapunt 25 was nog niet gereed voor besluitvorming. M.b.t. agendapunt 26 heeft de commissie RO op 3 december 2009 aangegeven dat  het voorstel niet rijp is voor behandeling in de raad. Beide agendapunten worden behandeld tijdens de januari-cyclus.

 

Er is een aanvullende agenda uitgegaan met artikel 40 RvO-vragen van de fractie PvdA over de Stationsstraat, met verzoek om mondelinge beantwoording (agendapunt 27b).

 

D66 en VVD dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over parkeren in de binnenstad; dit wordt agendapunt 30A.

De SP en het CDA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over het Samen Zorgenhuis; dit wordt agendapunt 30B.

 

Agendapunten 20 en 21 worden als hamerstukken behandeld en bij agendapunt 9 zal een stemverklaring worden afgelegd door D66 en bij agendapunt 19 door Kernpunt. Het voorstel van de fractie Weert Lokaal om agendapunt 24 als hamerstuk te behandelen wordt met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen aanvaard. Afgesproken wordt om het voorstel toch (kort) te behandelen.

 

Bestanden

 Agenda 09-12-2009

 Aanvullende agenda 09-12-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

6. 

Onderwerp

Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2010, Weer(t) veiliger! (raadsvoorstel 09 12 153).

 

Voorstel

Vaststellen van het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2010, Weer(t) veiliger!

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Integraal Veiligheidsbeleid 2010, Weer(t) veiliger!

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (raadsvoorstel 09 12 154).

 

Voorstel

1. De huidige Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in te trekken;

2. De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van een verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (raadsvoorstel 09 12 155).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een verordening tot wijziging van de APV vast te stellen conform concept.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor het voorbereidingstraject nieuwbouw stadhuis en parkeergarage (raadsvoorstel 09 12 157).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 1.250.000,- voor nieuwbouw van het stadhuis en parkeergarage.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie D66 tegen nieuwbouw stadhuis aan de Driesveldlaan en tegen het voorstel.

Voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen 2010 met bijbehorende tarieventabellen (raadsvoorstel 09 12 159).

 

Voorstel

In stemmen met de navolgende verordeningen:

-"Verorderning op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van leges 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van graf- en begraafrechten 2010";

-"Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2010";

-"Standplaatsenverordening 2010";

-"Parkeerverordening 2010".

In stemmen met de navolgende tarieventabellen:

-"Tarieventabel precariobelasting 2010";

-"Tarieventabel reinigingsheffingen 2010";

-"Tarieventabel parkeerbelastingen 2010";

-"Tarieventabel legestarieven 2010";

-"Tarieventabel graf- en begraafrechten 2010";

-"Tarieventabel rioolheffing 2010".

De navolgende verordeningen en tarieventabel in te trekken:

- "Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2009";

- "Tarieventabel brandweerrechten 2009";

- "Verordening op de heffing en de invordering van infectieziektenrechten 2009".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Wijzigen treasurystatuut (raadsvoorstel 09 12 160).

 

Voorstel

Vaststellen van het gewijzigde treasurystatuut.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen begroting 2010 Stichting Zwembad De IJzeren Man (raadsvoorstel 09 12 162).

 

Voorstel

a. Vaststellen begroting 2010 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

b. Vaststellen van het voorlopig subsidie 2010 op € 477.181,-.

c. Vaststellen van de tarieven 2010 conform bijgevoegd besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beëindiging recht van opstal buurtcentrum Moesel (raadsvoorstel 09 12 164).

 

Voorstel

1. Instemmen met beëindiging van het recht van opstal voor buurtcentrum Moesel.

2. De vergoeding dat voor de beëindiging van het recht van opstal aan de stichting Buurtcentrum Moesel wordt betaald, vaststellen op € 111.839.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de nota grondprijsbeleid 2010 (raadsvoorstel 09 12 166).

 

Voorstel

1. Besluiten om de nota grondprijsbeleid 2010 vast te stellen.

2. Besluiten om de grondprijzen voor het jaar 2010 niet te verhogen ten opzichte van het jaar 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de prioriteiten reserve Stadsvernieuwing 2009-2013 (raadsvoorstel 09 12 167).

 

Voorstel

Besluiten om de prioriteiten Stadsvernieuwing 2009 - 2013 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bijdrage voor de sociale huurwoningen aan het Kerkplein in Stramproy (raadsvoorstel 09 12 168).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 320.000,- ten behoeve van de bouw van 48 sociale huurwoningen aan het Kerkplein in Stramproy.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Ter inzage leggen van het ontwerpbesluit tot onteigening van gronden in het bestemmingsplan Vrouwenhof (raadsvoorstel 09 12 169).

 

Voorstel

Het ontwerpbesluit tot onteigening van gronden ter inzage leggen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Verlengen van de mogelijkheid om een projectbesluit te laten nemen door het college van Burgemeester en wethouders met de daaraan verbonden bevoegdheid af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan (raadsvoorstel 09 12 170).

 

Voorstel

Besluiten het nemen van projectbesluiten als bedoeld in artikel 3.10 Wro met de daaraan verbonden bevoegdheid om af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan (artikel 6.12 lid 3

Wro) voor 1 jaar te delegeren aan het college van Burgemeester en wethouders conform dezelfde voorwaarden als genoemd in het besluit van 16 juni 2008 en 17 september 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Zeven Ruimte voor Ruimtelocaties buitengebied Weert (raadsvoorstel 09 12 171).

 

Voorstel

1. Het bestemmingsplan Zeven Ruimte voor Ruimtelocaties buitengebied Weert gewijzigd vaststellen.

2. Geen exploitatieplan vaststellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

3. De Vrom-Inspectie en Gedeputeerde Staten van Limburg verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie Kernpunt tegen concentratie van Ruimte voor Ruimte woningen in Stramproy.

Voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19A. (21)

Onderwerp

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2010 ingevolge de verordeningen ex artikel 212 en 213A Gemeentewet (GW) (raadsvoorstel 09 12 158).

 

Voorstel

Voorstel tot het kennisnemen van het Onderzoeksplan 2010.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

19B. (20)

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2009 (raadsvoorstel

09 12 156).

 

Voorstel

a. Behandelen van de najaarsnota 2009;

b. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2009;

c. Betrekken van het voorlopig rekeningsaldo 2009 bij de uitkomsten van de jaarrekening 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

22.

Onderwerp

Instemmen met de bestuursovereenkomst gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en het Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML (raadsvoorstel 09 12 161).

 

Voorstel

1. Instemmen met de aangepaste bestuursovereenkomst GOML van 15 oktober 2009;

2. Instemmen met een reservering van € 21,= per inwoner ten behoeve van het Regiofonds voor de jaren 2009 en 2010 op te nemen in de (meerjaren)begroting en voor de jaren 2011 en 2012 de intentie uit te spreken wederom € 21,= per inwoner/per jaar te reserveren met definitieve besluitvorming dienaangaande in de tweede helft van 2010;

3. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van de procesgelden 2009 in totaal € 121.000,= en voor de jaren hierop volgend € 1,50 per inwoner/per jaar zijnde € 72.000,= per jaar;

4. Instemmen met het Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML inclusief bijlage d.d. 11 november 2009 en hiervoor voor de jaren 2009 en 2010 een bedrag van € 2.028.000,= reserveren;

5. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 474.985,= als bijdrage meerjarenuitvoeringsprogramma 2009.

 

Besluitvorming

Amendement 4 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen. Amendement 3 van de fractie SP wordt unaniem aanvaard. Amendement 2 van de fracties PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard. Amendement 1 van de fracties PvdA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, VVD en PvdA (met 16 stemmen voor en 12 tegen) aanvaard. Motie 1 van de fracties PvdA, VVD en CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, SP, D66 en Kernpunt (met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen) aanvaard. Motie 2 van de fracties PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard. Motie 3 van de fracties PvdA en CDA wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaringen van de fracties SP en D66 tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD en Kernpunt (24 stemmen voor en 4 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief LWV

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Amendement 4

 Motie 1

 Motie 2

 Motie 3

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

23.

Onderwerp

Wijzigen van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning per 1-1-2010 (raadsvoorstel 09 12 163).

 

Voorstel

Instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de verordening.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen van de kaders van het Integraal Accommodatiebeleid (raadsvoorstel 09 12 165).

 

Voorstel

De kaders van het nieuw te vormen Integraal Accommodatiebeleid (zoals omschreven in de nota

"Integraal Accomodatiebeleid" en de deelnota "Eigendom, beheer en exploitatie van Brede Scholen en Multifunctionele Accommodaties") vaststellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Kernpunt (25 stemmen voor en 1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota Integraal Accommodatiebeleid

 Bijlage 3 Integraal Accommodatiebeleid

 Samenvatting Integraal Accommodatiebeleid

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Schadeloosstelling afkoop huurbeëindigingsovereenkomst en nakoming levering eigendommen plangebied Sutjensstraat-midden in verband met het bouwrijp leveren van de locatie ten behoeve van de nieuwbouw Brede school in Keent (raadsvoorstel 09 12 172).

 

Dit agendapunt is komen te vervallen.

 

Bestanden

 Brief

 

 

 

26.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Werkmansweg 155’ (raadsvoorstel 09 12 177).

 

Dit agendapunt is komen te vervallen.

 

Bestanden

 Brief

 

 

 


Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

 

 

27.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(09 12 173).

a.  Brief van de heer J. Tak namens de fractie SP d.d. 12 oktober 2009 inzake vragen aan het college over veiligheid en leefbaarheid op en rond de Koekoeksweg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.  Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 4 december 2009 inzake vragen aan het college over de stand van zaken Stationsstraat, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a bespreken. Vragen sub b beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

 Brief SP

 Antwoordbrief vanuit College van B&W aan SP

 Brief PvdA

 Geluidsfragment 27a.

 Geluidsfragment 27b.

 

 

 

28.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 30 september tot en met 3 november 2009

(09 12 174).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (09 12 175).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;

c. Overzicht reserves en voorziening 2009

d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010;

e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

f. Overzicht reserves en voorziening 2010 (09 12 176).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2009

 Overzicht reserves en voorzieningen 2009

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

30A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag namens de fracties VVD en D66 inzake parkeren in de binnenstad.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie wordt aangehouden.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

30B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag namens de fracties CDA en SP inzake het Samen Zorgen Huis.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie wordt overgenomen.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 Vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

">