BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 9 NOVEMBER 2009, VOORTGEZET OP 12 NOVEMBER 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA) (op 12-11-2009 tot 20.45 uur afwezig), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA) (op 12-11-2009 tot 20.45 uur afwezig), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. SoyugŘzel (PvdA) (op 9-11-2009 afwezig en op 12-11-2009 tot 19.15 uur afwezig), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), mr. F.H.H. Weekers (VVD) (op 9-11-2009 afwezig en op 12-11-2009 tot 15.00 uur afwezig) en M. ZaÔboul (PvdA) (op 12-11-2009 van 16.00 uur tot 18.00 uur afwezig)

Afwezig het lid:

A.J. Egging (Kernpunt)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 9 en 12-11-2009

 Schema behandeling begroting 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

5. 

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2010 van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Beschouwingen fractie CDA

 Beschouwingen fractie Weert Lokaal

 Beschouwingen fractie PvdA

 Beschouwingen fractie SP

 Beschouwingen fractie VVD

 Beschouwingen fractie D66

 Geluidsfragment inleiding

 Geluidsfragment fractie CDA

 Geluidsfragment fractie Weert Lokaal

 Geluidsfragment fractie PvdA

 Geluidsfragment fractie SP

 Geluidsfragment fractie VVD

 Geluidsfragment fractie D66

 Geluidsfragment schorsing

 Geluidsfragment voorzetting op 12 november 2010

 Geluidsfragment programma 1

 Geluidsfragment programma 2

 Geluidsfragment programma 3

 Geluidsfragment programma 4

 Geluidsfragment programma 5

 Geluidsfragment programma 6

 Geluidsfragment programma 7

 Geluidsfragment programma 8

 Geluidsfragment programma 9

 Geluidsfragment schorsing

 Geluidsfragment voortzetting

 Geluidsfragment wethouder Coolen

 Geluidsfragment wethouder Kirkels

 Geluidsfragment wethouder Sijben

 Geluidsfragment wethouder Strous

 Geluidsfragment burgemeester Niederer

 Geluidsfragment wethouder Heuvelmans voor schorsing

 Geluidsfragment wethouder Heuvelmans na schorsing

 Geluidsfragment vragen aan wethouder Kirkels

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment schorsing

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2010 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 09 11 130).

 

Voorstel

Vaststellen van de begroting 2010 van de gemeente Weert waarmee expliciet besloten wordt:

a) de raadsgriffier aan te wijzen als budgethouder voor de grootboeknummers 001.00.00 en 006.00.00 en de plaatsvervangend raadsgriffier als subbudgethouder;

b) een bedrag van Ç 42.075,-- voor 2010 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve met betrekking tot de Toeristische ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg;

c) een bedrag ad Ç 72.750,-- voor 2010 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve als bijdrage proceskosten inzake gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML).

 

 

Besluitvorming

 Amendement 1 (GOML) van de fracties SP, PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard.

 

 Amendement 2 (opkomstbevordering) van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA, VVD, SP en D66 wordt unaniem aanvaard.

 

Stemverklaring fractie SP vˇˇr amendement 3.

 Amendement 3 (raadsnotulen) van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD en SP aanvaard.

 

 Amendement 4 (TROM) van de fracties SP, Pvda en VVD wordt unaniem aanvaard.

 

 Amendement 5 (stopzetten subsidie topsport) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Amendement 6 (verplaatsing sportpark DESM) van de fractie CDA wordt ingetrokken.

 

 Amendement 7 (sportverenigingen) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

 

 Amendement 8 (OZB) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

 

 Amendement 9 (reserve majeure projecten) van de fracties CDA, PvdA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, SP en D66 aanvaard.

 

 Amendement 10 (fractiebudgetten) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

Raadslid A. Jacobs (CDA) onthoudt zich bij amendement 11 van stemming vanwege belangenverstrengeling.

 Amendement 11 (verplaatsing sportpark DESM/aanpassing voetbalvelden MMC Weert en voetbalvereniging Laar) van de fracties Weert Lokaal, PvdA, CDA, VVD, SP en D66 wordt unaniem aanvaard.

 

 Amendement 12 (OZB verhoging verminderen met 2%) van de fracties VVD, PvdA, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 wordt unaniem aanvaard.

 

 Motie 1 (termijnen) van de fracties D66 en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, VVD, Weert Lokaal en CDA aanvaard.

 

 Motie 2 (privacy van burgers) van de fracties CDA en PvdA wordt unaniem aanvaard.

 

 Motie 3 (Leuken) van de fracties D66 en PvdA wordt aangehouden.

 

 Motie 4 (bedrijventerreinen) van de fractie SP wordt ingetrokken.

 

 Motie 5 (sociale duurzaamheid) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal, en PvdA met 16 stemmen vˇˇr en 12 stemmen tegen aanvaard.

 

Stemverklaring fractie VVD tegen motie 6.

 Motie 6 (visie herontwikkeling huidige locatie stadhuis) van de fracties D66 en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66 en SP verworpen.

 

 Motie 7 (huisvesting voetbalclub D.E.S.M.) van de fracties Weert Lokaal, D66 en SP wordt ingetrokken.

 

 Motie 8 (extra speelveld Laar) van de fracties Weert Lokaal en D66 wordt ingetrokken.

 

 Motie 9 (aanpassing speelvelden MMC Weert) van de fracties Weert Lokaal, D66 en SP wordt ingetrokken.

 

 Motie 10 (BOS-impuls) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

 

 Motie 11 (salaris directie zorginstellingen als aanbestedingscriterium) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 12 (duurzame aanbesteding in de thuiszorg) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 13 (herinrichten Noordkade) van de fracties PvdA, Weert Lokaal en SP wordt met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal en PvdA met 16 stemmen vˇˇr en 12 stemmen tegen aanvaard.

 

 Motie 14 (nieuw afvalinzamelsysteem) van de fracties D66 en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, VVD en Weert Lokaal met 15 stemmen vˇˇr en 13 stemmen tegen aanvaard.

 

 Motie 15 (gratis bewaakte fietsenstallingen) van de fracties SP, Weert Lokaal, VVD, PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard.

 

Stemverklaringen van de fracties Weert Lokaal, VVD, D66 en PvdA tegen motie 16.

 Motie 16 (parkeerproblemen Fatima) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 17 (beleidsplan bomen in de openbare ruimte) van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal en PvdA met 16 stemmen vˇˇr en 12 stemmen tegen aanvaard.

 

Stemverklaring van de fractie SP kritisch, maar vˇˇr het voorstel.

Stemverklaring van de fractie D66 tegen het voorstel.

Het voorstel (met ter vergadering uitgereikt erratum betreffende de paginaĺs 78 en 79 van de begroting 2010) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD en SP aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting 2010

 Erratum begroting 2010

 B&W-advies

 Vragen over de begroting 2010

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

7.

Onderwerp

a.    Kennisnemen van de circulaire van 29 mei 2009 en 15 september 2009 van de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2008, 2009 en 2010.

b.    Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2010 (raadsvoorstel 09 11 151).

 

Voorstel

-Kennisnemen van de circulaire van 29 mei 2009 en 15 september 2009 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2008, 2009 en 2010;

-Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2010.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Eerste wijziging begroting 2010

 Meicirculaire gemeentefonds Ministerie BZK

 Septembercirculaire gemeentefonds Ministerie BZK

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en -notities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie

8.

Onderwerp

Voor kennisgeving aannemen de ingekomen stukken:

a.        Overzicht be´nvloeding onvoorziene lasten 2010;

b.        Overzicht begrotingsuitkomsten 2010;

c.         Overzicht reserves en voorzieningen 2010 (09 11 152).

 

Voorstel

Genoemde ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht be´nvloeding onvoorziene lasten 2010

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2010

 Overzicht reserves en voorzieningen 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">