BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 4 NOVEMBER 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (PvdA) (tot 21.15 uur), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en mr. F.H.H. Weekers (VVD)

Afwezig de leden:

M.A. Engelen (VVD), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en M. Zaâboul (PvdA)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door:

·     de heer T. Timmermans, namens de dorpsraad Laar m.b.t. agendapunt 18 (wijkgericht werken);

·     de heer E. Mertens m.b.t. agendapunt 19 (financieringsstructuur ondernemersfonds).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. T. Timmermans

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. T. Timmermans

 Tekst spreekrecht dhr. E. Mertens

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. E. Mertens

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 23 september 2009;

B.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 september 2009 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 23 september 2009

 Tekst spreekrecht dhr. Heerschap

 Tekst spreekrecht mevr. Buijs

 Besluitenlijst 23 september 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Er is op 2 november jl. een aanvullende agenda verspreid met twee art. 40 RvO-brieven met verzoek om mondelinge beantwoording: PvdA (verkeerssituatie Roermondseweg) en CDA (St. Jans Gasthuis). Deze worden behandeld als agendapunten 22 d en e.

Op 4 november is een gewijzigde verordening BI-zone met begeleidende brief van wethouder Strous gemaild (agendapunt 19). De raad stemt ermee in dat deze nieuwe versie onderwerp van besluitvorming is.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 04-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

6. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 5.735.000,= ter realisatie van de nieuwbouw voor de huisvesting van de brandweer (raadsvoorstel 09 11 132). 

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van

€ 5.735.000,= ter realisatie van de nieuwbouw voor de huisvesting van de brandweer.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Wijzigen “speelautomatenverordening” conform het gedereguleerde VNG-model (raadsvoorstel 09 11 133).

 

Voorstel

De verordening Speelautomaten en Speelautomatenhallen gemeente Weert wijzigen conform bijgevoegd gedereguleerd VNG-model.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Uitbreiden van de Subsidieverordening Welzijn 2006 (raadsvoorstel 09 11 134).

 

Voorstel

Instemmen met uitbreiding van de subsidieverordening Welzijn 2006 met een subsidiemogelijkheid voor het Lokaal Zorgvragersoverleg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Herinrichten openbare ruimte sportpark St. Theunis, aanpassing rotonde Parklaan en aanleg fietspaden (raadsvoorstel 09 11 135).

 

Voorstel

1. De raad voorstellen een krediet van € 2.637.990,- in te zetten voor de herinrichting openbare ruimte sportpark St. Theunis (exclusief de buitenruimte rondom de sporthal en het B.C.),

aanpassing rotonde Parklaan, aanlef fietspaden en overige kosten (specificatie zie punt 4).

2. De raad voorstellen om in te stemmen met de voorgestelde bijstelling van het krediet voor de realisatie van sporthal St. Theunis.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen krediet aanpassen onderwijslocatie Emmasingel (voormalige basisschool Aan de Bron) ten behoeve van de tijdelijke huisvesting Montessorischool en Korein Kinderplein (raadsvoorstel 09 11 136).

 

Voorstel

1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanpassen van de voormalige basisschool ten behoeve van Montessorischool en Korein Kinderplein;

2. Instemmen met wijziging van de gemeentebegroting 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Herinrichten Van Halenstraat, Bregterstraat en Maria Luytenstraat (raadsvoorstel 09 11 137).

 

Voorstel

Besluiten om een krediet beschikbaar te stellen ad. € 770.000 voor het herinrichten van de Van Halenstraat, Bregterstraat en Maria Luytenstraat.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Financieren evenementen 2009 (raadsvoorstel 09 11 139).

 

Voorstel

De post "Stimulering Evenementen" voeden met een bedrag van € 15.000,00 uit de post "reserve evenementen" voor de financiering van extra evenementen in 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Afschaffen van periodieke rechtmatigheidsonderzoeksformu-lieren voor uitkeringsgerechtigden en het introduceren van een gegevensformulier en inkomstenformulier (raadsvoorstel 09 11 140).

 

Voorstel

Besluiten om met ingang van 1 januari 2010 de Maatregelen-verordening WWB gemeente Weert 2004 in te trekken, met ingang van 1 januari 2010 de Maatregel-verordening WWB Weert 2009 vast te stellen en met ingang van 1 januari 2010 paragraaf 3.8 van het Fraudebeleidsplan te wijzigen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Onttrekken van een deel van de Nelissenhofweg aan het openbaar verkeer (raadsvoorstel 09 11 141).

 

Voorstel

Besluiten om:

a. De Nelissenhofweg zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening te onttrekken aan het openbaar verkeer;

b. Het vaststellen van de feitelijke ingangsdatum van het besluit om de Nelissenhofweg, zoals gearceerd is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nader door het college te laten

bepalen.

c. In te stemmen met de bijgevoegde nota van beantwoording als reactie op de ingediende zienswijzen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Erratum

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Inrichten, beheren en exploiteren van een achteraf betaald parkeren terrein, te weten Walburgpassage / Kromstraatgarage (raadsvoorstel 09 11 142).

 

Voorstel

Besluiten om een krediet van €190.000,- beschikbaar te stellen voor het inrichten, beheren en exploiteren van een achteraf betaald parkeren terrein, te weten Walburgpassage /

Kromstraatgarage.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Besluiten een budget van € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de kosten van invoering van de omgevingsvergunning (raadsvoorstel 09 11 143).

 

Voorstel

Besluiten een budget van € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de kosten van invoering van de omgevingsvergunning.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

a) Vaststellen van de verordening duurzaamheidslening gemeente Weert.

b) Beschikbaar stellen van een krediet van € 450.000,- ter uitvoering hiervan (raadsvoorstel 09 11 144).

 

Voorstel

1. Vaststellen van de verordening duurzaamheidslening gemeente Weert.

2. Beschikbaar stellen van een krediet van € 450.000,- ter uitvoering hiervan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de nieuwe afsprakenset wijkgericht werken zoals verwoord in de notitie ‘Samen-werken aan Weert’ (raadsvoorstel 09 11 131).

 

Voorstel

De inhoud van de nieuwe werkwijze zoals verwoord in de notitie 'Samen-werken aan Weert' vast te stellen. 

 

Besluitvorming

Gesubamendeerd amendement 1 van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, PvdA, en CDA (15 stemmen vóór en 11 stemmen tegen) aanvaard.

Motie 1 van de fracties SP en D66 wordt ingetrokken.

Motie 2 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen vóór en 23 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Notitie

 Amendement

 Motie 1

 Motie 2

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. T. Timmermans

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen financieringsstructuur ondernemersfonds (raadsvoorstel 09 11 138).

 

Voorstel

1. Instemmen met de begroting 2010-2015 van Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Weert;

2. Instemmen met het activiteitenplan 2010 van Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Weert;

3. Vaststellen van de "Verordening BIZ-bijdragecentrumgebied Weert 2010".

 

Besluitvorming

Motie 3 van de fracties SP en PvdA wordt ingetrokken, want deze is overgenomen door het college.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, Weert Lokaal, PvdA en CDA (20 stemmen vóór en 5 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Verordening

 Motie 3

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. E. Mertens

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen Milieubeleidsplan 2010-2013 (raadsvoorstel 09 11 145).

 

Voorstel

1. Kennisnemen van de ingediende zienswijze op het voorontwerp Milieubeleidsplan 2009-2012.

2. Besluiten om het Milieubeleidsplan 2010-2013 vast te stellen.

3. Kennisnemen van de gewijzigde procedure van de gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) en Woonkeur.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Milieubeleidsplan

 Wijziging tekst Milieubeleidsplan

 Toezegging

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

21.

Onderwerp

a) Beschikbaar stellen van een krediet van € 425.000,- ten behoeve van de voorfinanciering voor de verwerving van de woning Wilhelminastraat 63.

b) Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de overeenkomst tot koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Wilhelminastraat 63 ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan (raadsvoorstel 09 11 146).

 

Voorstel

1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 425.000,- ten behoeve van de voorfinanciering voor de verwerving van de woning Wilhelminastraat 63.

2. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de overeenkomst tot koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Wilhelminastraat 63 ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 


Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

 

 

22.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (09 11 147).

a.   Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 21 juni 2009 inzake vragen aan het college over de Montessorischool Laar-Laarveld, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b. Brief van de heren H. Beuvens en J. Goubet namens de fractie SP d.d. 29 juni 2009 inzake vragen aan het college over het bouwplan drukkerij Theunissen aan de Nassaulaan, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.  Brief van de heer F. Prinsen namens de fractie Weert Lokaal d.d. 26 oktober 2009 inzake vragen aan het college over de Tungelroyse Beek, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

d.  Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 29 oktober 2009 inzake vragen aan het college over verkeersknelpunten Roermondseweg, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

e.  Brief van mevrouw M. op den Kamp namens de fractie CDA d.d. 30 oktober 2009 inzake vragen aan het college over berichten rond het Sint Jans Gasthuis Weert, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

De vragen en antwoorden sub a en b bespreken. De vragen sub c, d en e beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Motie 4 bij vragen en antwoorden sub a wordt ingetrokken.

De vragen en antwoorden sub a en b zijn besproken. De vragen sub c, d en e zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Brief D66

 Antwoordbrief vanuit College van B&W aan D66

 Motie 4

 Geluidsfragment brief D66

 Brief SP

 Antwoordbrief vanuit College van B&W aan SP

 Geluidsfragment brief SP

 Brief Weert Lokaal

 Geluidsfragment brief Weert Lokaal

 Brief PvdA

 Geluidsfragment brief PvdA

 Brief CDA

 Geluidsfragment brief CDA

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 augustus tot en met 29 september 2009 (09 11 148).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (09 11 149).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;

c. Overzicht reserves en voorziening 2009 (09 11 150).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009

 Overzicht begrotingsuitkomsten

 Overzicht reserves en voorzieningen 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.36 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

  

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

">