BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 8 JULI 2009, VOORTGEZET OP 9 JULI 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD) (op 9 juli 2009 afwezig), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) (op 9 juli 2009 afwezig), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA) (op 8 juli 2009 vanaf 21.25 uur aanwezig), F. Kadra (PvdA) (op 8 juli 2009 vanaf 20.00 uur aanwezig; op 9 juli 2009 afwezig), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) (op 9 juli 2009 vanaf 20.20 uur aanwezig), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (op 9 juli 2009 vanaf 19.55 uur aanwezig), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (PvdA) (op 9 juli 2009 afwezig), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden:

mr. F.H.H. Weekers (VVD) 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

Algemeen 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 Informatie inzake subsidie Poort van Limburg

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 juni 2009;

B.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 juni 2009 (geen spreekrecht).

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 10 juni 2009

 Besluitenlijst 10 juni 2009

 tekst spreekrecht 10 juni 2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·          Bij agendapunt 10 (bestemmingsplan Rond de Kazerne) is een aangepast raadsbesluit toegezonden.

·          Agendapunt 14 (voorjaarsnota): de hoofdstukken 5, 9 en 10 worden in november bij de begroting 2010 behandeld.

·          De art. 40 RvO-brief van D66 over Hangzhou (agendapunt 21b) wordt betrokken bij agendapunt 16.

·          De fracties SP en D66 dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (realisatie nieuw stadhuis).

·          Op voorstel van de CDA-fractie wordt agendapunt 17 (krediet uitbreiding begraafplaats) als een hamerstuk (agendapunt 13A) behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 08-07-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Ontvangen van vrijvallende IZA-gelden (raadsvoorstel 09 07 086).

 

Voorstel

De vrijvallende eerste tranche IZA-gelden ad € 579.184,00 toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennis nemen van de rapportage over het “Onderzoeksplan 2008” (raadsvoorstel 09 07 087).

 

Voorstel

Kennis te nemen van de rapportage over het "Onderzoeksplan 2008" (uitkomsten van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Rapportage “Onderzoeksplan 2008”

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp

Herinrichten St. Jozefskerkplein te Keent (raadsvoorstel

09 07 089).

 

Voorstel

Besluiten om een krediet beschikbaar te stellen ad. € 850.000,-- voor het herinrichten van het St. Jozefskerkplein.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

9. 

Onderwerp

Kennisnemen van het jaarverslag Bouwen en Milieu 2008

(raadsvoorstel 09 07 090).

 

Voorstel

Kennisnemen van het jaarverslag Bouwen en Milieu 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarverslag Bouwen en Milieu 2008

 Nagezonden brief

 Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Rond de Kazerne’ (raadsvoorstel 09 07 093).

 

Voorstel

1. Afzien van het vaststellen van een exploitatieplan.

2. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 'Rond de Kazerne'.

3. Vaststellen van het bestemmingsplan 'Rond de Kazerne'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Aanpassing bouwvlak kleedlokalen hockeyvereniging

 Nagezonden wijziging

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘3e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West’ (raadsvoorstel 09 07 094).

 

Voorstel

1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

2. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan '3e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West'.

3. Het bestemmingsplan '3e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West' vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

12. 

Onderwerp

A.  In te stemmen met de zienswijze op de wijzigingen van de begroting 2009 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;

B.  In te stemmen met de zienswijze op de geconsolideerde begroting 2010 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (raadsvoorstel 09 07 099).

 

Voorstel

1. In te stemmen met de zienswijze op de wijzigingen van de begroting 2009 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

2. In te stemmen met de zienswijze op de geconsolideerde begroting 2010 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Informatie inzake begroting Veiligheidsregio

 Geluidsfragment 

 

 

 

13.

Onderwerp

Kennisnemen van grootschalig vervanging (vernieuwing) riolering met daaraan gekoppeld een totale herinrichting van de openbare ruimte (raadsvoorstel 09 07 100).

 

Voorstel

Kennisnemen van het plan om in de periode 2010-2032 de riolering te vervanging in de oostelijke helft van het kerkdorp Stramproy en de wijken Biest, Groenewoud, Heiligenbuurt, Keent, Moesel en Vrakker. Tijdens het vervangen van de riolering wordt de totale openbare ruimte heringericht.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de Voorjaarsnota 2009 (alle hoofdstukken uit de voorjaarsnota, behalve de hoofdstukken 5, 9 en 10) (raadsvoorstel 09 06 068)

-  Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2009.

 

Voorstel

- In te stemmen met de voorjaarsnota 2009 (alle hoofdstukken uit de voorjaarsnota, behalve de

hoofdstukken 5, 9 en 10).

- Akkoord te gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2009.

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fractie Kernpunt (windturbines) wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, VVD en Weert Lokaal verworpen (12 stemmen voor en 16 stemmen tegen).

Motie 2 van de fracties SP, PvdA en Weert Lokaal (duurzaamheid) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, SP, D66 en Kernpunt aanvaard (24 stemmen voor en 4 stemmen tegen).

Motie 3 van de fractie SP (startende ondernemers en kleine bedrijven) wordt ingetrokken.

Amendement 1 van de fractie SP (task force Olympische Spelen) wordt ingetrokken. 

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2009

 Motie 1 (windturbines)

 Motie 2 (duurzaamheid)

 Motie 3 (startende ondernemers en kleine bedrijven)

 Amendement 1 (task force Olympische Spelen)

 Geluidsfragment 1e termijn fracties

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn fracties

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel

09 07 083).

 

Voorstel

A. Vaststelling van de jaarrekening 2008

B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2008

 

Besluitvorming

De voorzitter van de commissie onderzoek jaarrekening legt namens de commissie een verklaring af.

De raad verleent de commissie décharge.

Amendement 2 van de fractie CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, D66, SP en Kernpunt aanvaard (15 stemmen voor en 13 stemmen tegen).

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2008

 Verslag Commissie onderzoek jaarrekening met reactie van het college van B&W

 Amendement 2 (bestemming jaarrekeningresultaat)

 Geluidsfragment verklaring voorzitter commissie onderzoek jaarrekening

 Geluidsfragment 1e termijn fracties

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment vervolg 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn fracties

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

Schorsing vergadering

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Voortzetting vergadering op 9 juli 2009

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met een kennismakingsbezoek aan Hangzhou, Volksrepubliek China, in het kader van de voorgenomen verzustering (raadsvoorstel 09 07 084).

 

Voorstel

In te stemmen met een eerste officieel kennismakingsbezoek van een delegatie van het College van B&W aan het stadsbestuur van Hangzhou als onderdeel van het proces om te komen tot een officiële verzustering tussen de steden Weert en Hangzhou.

 

Besluitvorming

Amendement 3 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen (3 stemmen voor en 20 stemmen tegen).

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard (19 stemmen voor en 4 stemmen tegen).

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit 

 Amendement 3 (Hangzhou)

 Geluidsfragment

 

 

 

17/13A.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet met betrekking tot de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats (raadsvoorstel 09 07 085).

 

Voorstel

1. Verstrekken van een krediet ad € 150.000,00 voor de inrichting van het aangrenzende perceel tot begraafplaats en het beschikbaar stellen van een budget van € 15.000,00 voor het opwaarderen van de huidige gemeentelijke begraafplaats

2. Bekrachtigen van de door B&W opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage "raming kosten uitbreiding begraafplaats" totdat de definitieve gunning van de opdracht tot inrichting van de begraafplaats heeft plaatsgevonden.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nagezonden brief

 Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen Nota grondbeleid 2009 (raadsvoorstel 09 07 091).

 

Voorstel

A) Besluiten om de nota grondbeleid 2009 vast te stellen.

B) De criteria voor besluiten als bedoeld in artikel 160 van de Gemeentewet, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 april 2003, als volgt te wijzigen:

- onder punt B: "De verkoop van grond met opstallen indien de verkoopprijs meer bedraagt dan €300.000,--" in "De verkoop van grond met opstallen indien de verkoopprijs meer bedraagt dan € 500.000,--".

- onder punt C: "De aankoop van gronden, al dan niet met opstallen, indien het aankoopbedrag hoger is dan € 300.000,--" in "De aankoop van gronden, al dan niet met opstallen, indien het aankoopbedrag hoger is dan € 500.000,--".

- onder punt F: "Het aangaan van een grondruil waarbij de waarde van de grond die door een der partijen wordt ingebracht meer bedraagt dan € 300.000,--" in "Het aangaan van een grondruil waarbij de waarde van de grond die door een der partijen wordt ingebracht meer bedraagt dan €500.000,--".

 

Besluitvorming

Amendement 4 van de fracties PvdA, Weert Lokaal, SP, D66 en Kernpunt wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, Weert Lokaal en PvdA aanvaard (15 stemmen voor en 9 stemmen tegen).

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota grondbeleid 2009

 Amendement 4 (nota grondbeleid 2009)

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

19.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van de bijgevoegde overeenkomst met betrekking tot de verwerving van de eigendom van Th. Janssen BV aan de Victor de Stuersstraat 5 te Weert.

B.  Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken (raadsvoorstel 09 07 092).

 

Voorstel

1. Kennisnemen van de bijgevoegde overeenkomst met betrekking tot de verwerving van de eigendom van TH. Janssen BV aan de Victor de Stuersstraat 5 te Weert.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

 

Besluitvorming

Er worden door de raad geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nagezonden wijziging

 Geluidsfragment 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennis nemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken inzake:

A.   Beleidsregeling “agrarisch gerelateerde activiteiten”

B.   Aanvraag projectbesluit namens Lemmers Foodgroup BV

(raadsvoorstel 09 07 088).

 

Voorstel

Kennis nemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken inzake:

A. Beleidsregeling "agrarisch gerelateerde activiteiten"

B. Aanvraag projectbesluit namens Lemmers Foodgroup BV.

 

Besluitvorming

Er worden door de raad geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 


Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

 

 

21.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(09 07 095).

a.   Brief van de heren H. Beuvens en J. Goubet namens de fractie SP d.d. 9 juni 2009 inzake vragen aan het college over het wegbezuinigen van de tweede thuiszorgkracht tijdens nachtdiensten, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.   Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 17 juni 2009 inzake vragen aan het college over de reis van het college naar Hangzhou, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.  Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 30 juni 2009 inzake vragen aan het college over de bouwplannen in Altweerterheide, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a en b bespreken, vragen sub c beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen zijn afdoende beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Brief SP inzake wegbezuinigen 2e thuiszorgkracht tijdens nachtdiensten

 Antwoordbrief college van B&W aan SP

 Brief D66 inzake reis van het college naar Hangzhou

 Antwoordbrief college van B&W aan D66

 Brief Weert Lokaal inzake bouwplannen Altweerterheide

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 6 mei tot en met 2 juni 2009 (09 07 096).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (09 07 097).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2009 (09 07 098).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009

 Overzicht begrotingsuitkomsten

 Overzicht reserves en voorzieningen 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

24A.

Onderwerp

Motie 4 van de fracties SP en D66 vreemd aan de orde van de dag (realisatie nieuw stadhuis).

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

Motie is door de indienende fracties aangehouden.

 

Bestanden

 Motie 4 (realisatie nieuw stadhuis)

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter richt het woord tot de raad vóór het zomerreces en sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

  Geluidsfragment woord voor het zomerreces

  Geluidsfragment sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 23 september 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">