BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 10 JUNI 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig de leden:

M.A. Engelen (VVD), F. Kadra (PvdA) en M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA).

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

Algemeen

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Na een door de raad aangenomen voorstel van orde van de fractie D66 wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door Tom Porankiewicz m.b.t. agendapunt 15 (art. 40 RvO-brief van de fractie D66 over de laatste schooldag).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering en deelt mede welke stukken worden uitgedeeld:

- een brief van het college d.d. 8 juni 2009 met antwoorden

op vragen gesteld in de raadscommissie Algemene Zaken over de APV;

- een brief van het college d.d. 9 juni 2009 over integrale handhaving;

- een brief van wethouder Kirkels d.d. 10 juni 2009 met nadere informatie inzake agendapunt 14 (aankoop

Heerweg 17);

- de tekst van het spreekrecht van Tom Porankiewicz bij agendapunt 15 (art. 40 RvO-brief D66 over de laatste schooldag).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 mei 2009;

B.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 mei 2009 (geen spreekrecht).

 

 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 6 mei 2009

 Besluitenlijst 6 mei 2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Op verzoek van de VVD-fractie worden de agendapunten 7 (APV) en 9 (beheervisie binnenstad) gezamenlijk behandeld als bespreekstuk (agendapunt 13A).

Bij agendapunt 11 (Hoge Dunk) leggen de fracties SP en CDA een stemverklaring af.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 10-06-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen eindrapport rekenkamer inzake quick scan integrale handhaving (raadsvoorstel 09 06 069) (initiatiefvoorstel presidium).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek quick scan integrale handhaving;

B. Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Eindrapport Quick scan Integrale Handhaving

 Onderzoeksrapport naar werking van het coalitieprogramma

 Jaarverslag 2008 van de rekenkamer

 Brief Integrale Handhaving

 Geluidsfragment 

 

 

 

7 (13A). 

Onderwerp

Vaststellen van een nieuwe Algemene plaatselijke verordening (APV) (raadsvoorstel 09 06 070).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een nieuwe gedereguleerde APV vast te stellen conform concept en de oude APV in te trekken conform concept.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, SP, D66 en Kernpunt (22 stemmen) en tegenstemmen van de VVD-fractie (4 stemmen) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Concept Algemene Plaatselijke Verordening

 Antwoordbrief vragen APV commissie Algemene Zaken

 Geluidsfragment 1e termijn

 Geluidsfragment 2e termijn

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

8.

Onderwerp

Intrekken reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Weert, zoals deze op 28 april 2004 door de raad is vastgesteld en vaststellen van: Re-integratieverordening Weert (raadsvoorstel 09 06 071).

 

Voorstel

Besluiten om de Re-integratieverordening Weert vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

9 (13A). 

Onderwerp

Instemmen met de Beheervisie Binnenstad Weert (raadsvoorstel 09 06 072).

 

Voorstel

Instemmen met:

1. de beheervisie;

2. het uitvoeringsprogramma 2009.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, SP, D66 en Kernpunt (22 stemmen) en tegenstemmen van de VVD-fractie (4 stemmen) aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Beheervisie Binnenstad Weert

 Tekst spreekrecht dhr. Martens, commissie EZ

 Mail spreekrecht dhr. Martens, commissie EZ

 Geluidsfragment 1e termijn

 Geluidsfragment 2e termijn

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de conceptbegroting 2010 van de Risse (raadsvoorstel 09 06 073).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de reeds genomen beslissing omtrent de conceptbegroting Risse 2010. Dit in verband met het verzoek te reageren vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 mei 2009 .

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief conceptbegroting 2010 Risse

 Conceptbegroting 2010 Risse

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met het ‘Businessplan 2010-2013 van de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk’ en het Programma voor Economische Structuurversterking Hoge Dunk (raadsvoorstel 09 06 074).

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met het 'Businessplan 2010-2013 van de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk' en het Programma voor Economische Structuurversterking Hoge Dunk.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties SP (vóór Hoge Dunk, maar businessplan is niet SMART en 1-loketgedachte is nog niet ingevoerd) en CDA (moet gezamenlijke aanpak regio zijn; alle gemeenten dienen volwaardig te particperen) bij het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Businessplan 2010-2013 Hoge Dunk

 Bijlage 2 Programma Economische Structuurversterking

 Bijlage 3 Stand van zaken projecten Hoge Dunk maart 2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

12. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 16’ (raadsvoorstel 09 06 076).

 

Voorstel

Wij stellen voor om:

- kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan 'Pruiskesweg 16';

- het bestemmingsplan 'Pruiskesweg 16' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

13.

Onderwerp

Verwerven van het eigendom, het in beheer nemen en exploiteren van de Ursulinengarage te Weert (raadsvoorstel 09 06 075).

 

Voorstel

Akkoord gaan met:

- de verwerving van het eigendom, het in beheer nemen en het exploiteren van de Ursulinengarage te Weert.

- hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.890.000,-.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de leden Jacobs, Litjens, Kusters, Van de Loo en Prinsen van de fractie Weert Lokaal tegen het voorstel.

Er worden geen wensen en/of bedenkingen uitgebracht.

Voorstel wordt met 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

14.

Onderwerp

A.  Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Heerweg 17 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord.

B.  Bekrachtigen van de geheimhouding van de onderliggende stukken zonder eindtermijn op basis van art. 10 lid 2 sub b en sub g van de WOB (raadsvoorstel 09 06 077).

 

Voorstel

A. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden en opstallen gelegen aan de Heerweg 17 te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek-Noord.

B. Bekrachtigen van de geheimhouding van de onderliggende stukken zonder eindtermijn op basis van art.10 lid 2 sub b en sub g van de WOB.

 

Besluitvorming

Er worden geen wensen en/of bedenkingen geuit. Voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief met aanvullende informatie

 Geluidsfragment 

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 


Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

 15.

 Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(09 06 078).

a.         Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie

D66 d.d. 11 mei 2009 inzake vragen aan het college over de Laatste Schooldag (LSD), met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

 Brief D66 inzake Laatste Schooldag (LSD)

 Antwoordbrief College van B&W aan D66

 Tekst spreekrecht

 Geluidsfragment spreekrecht

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Bespreekstukken

16.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werk-zaamheden van de gemeenteraad van Weert (09 06 082).

a.         Brief van de heer A. Egging namens de fractie Kernpunt d.d. 21 april 2009 inzake vragen aan het college over het glasvezelnetwerk Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.     Brief van mevrouw I. Beenders namens de fractie PvdA d.d. 6 mei 2009 inzake vragen aan het college over de bouw woontoren en appartementen langs toekomstig stadhuis, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a en b bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden sub a en b zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

 Brief Kernpunt inzake het glasvezelnetwerk Weert

 Antwoordbrief College van B&W aan Kernpunt

 Geluidsfragment 16 a

 Brief PvdA inzake bouw langs toekomstig stadhuis

 Antwoordbrief College van B&W aan PvdA

 Geluidsfragment 16 b

 

 

 

17.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 25 maart tot en met 5 mei 2009 (09 06 079).

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (09 06 080).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment 

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.      overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;

b.      overzicht begrotingsuitkomsten 2009;

c.       overzicht reserves en voorzieningen 2009 (09 06 081).

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

 Overzicht onvoorziene lasten 2009

 Overzicht begrotingsuitkomsten

 Overzicht reserves en voorzieningen 2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden 

  Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juli 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

">