BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 6 MEI 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal) (raadslid vanaf agendapunt 6), G. Soyugüzel (PvdA), J.A.F. Tak (SP), F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig de leden:

A. Arissa (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (raadslid tot agendapunt 6).

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

Algemeen

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 maart 2009;

B.    Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 maart 2009.

C.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 maart 2009;

D.    Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 18 maart 2009 (geen spreekrecht).

 

 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 11 maart 2009

 Notulen 18 maart 2009

 Besluitenlijst 11 maart 2009

 Besluitenlijst 18 maart 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·         Bij brief van wethouder Kirkels van 29 april 2009 is een aangepaste verordening doelgroepen sociale woningbouw toegezonden (agendapunt 18);

·         Er is een aanvullende agenda uitgegaan waarmee agendapunt 25B is toegevoegd (vragen art. 40 RvO van de fracties SP en D66 over nieuwbouw stadhuis);

·         Agendapunt 21 (accommodatiebeleid) wordt van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

 Agenda 06-05-2009

 Aanvullende agenda 06-05-2009 

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen

 

 

 

6.

Onderwerp

A.  Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: de heer F.J.J. Prinsen, Valenakkerweg 6, 6006 LH Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overlegd:

a.  geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b.  verklaring aanneming benoeming;

c.   verklaring openbare betrekkingen;

d.  uittreksel uit het bevolkingsregister.

B.  Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer F.J.J. Prinsen.

C.  Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer F.J.J. Prinsen (09 05 064).

 

Voorstel

Geloofsbrieven onderzoeken, besluiten tot toelating als lid van de raad en beëdigen van de heer Prinsen.

 

Besluitvorming

De geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden. De raad heeft besloten tot toelating van de heer Prinsen als lid van de raad en de heer Prinsen is beëdigd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

7. 

Onderwerp

Benoemen van de heer H.A. Litjens van de fractie Weert Lokaal tot waarnemend raadsvoorzitter, voorzitter opiniërende raad en voorzitter raadscommissie Algemene Zaken (initiatiefvoorstel presidium) (09 05 065).

 

Voorstel

Benoemen van de heer H.A. Litjens van de fractie Weert Lokaal tot waarnemend raadsvoorzitter, voorzitter opiniërende raad en voorzitter raadscommissie Algemene Zaken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Ontslaan van de heer H.A. Litjens als lid van de raadscommissies Algemene Zaken en Welzijn en benoemen van de heer F.J.J. Prinsen tot lid van de raadscommissies Algemene Zaken en Welzijn, beiden namens de fractie Weert Lokaal (initiatiefvoorstel fractie Weert Lokaal) (09 05 066).

 

Voorstel

Ontslaan van de heer H.A. Litjens als lid van de raadscommissies Algemene Zaken en Welzijn en benoemen van de heer F.J.J. Prinsen tot lid van de raadscommissies Algemene Zaken en Welzijn, beiden namens de fractie Weert Lokaal.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Hamerstukken

9. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor vervangende nieuwbouw voor Scouting Keent-Moesel (09 05 047).

 

Voorstel

1. Besluiten om de stichtingskosten voor vervangende nieuwbouw te accepteren ad €676.400,-;

2. Besluiten om de eigen bijdrage van de scouting te stellen op het minimale percentage van 10% van de geaccepteerde stichtingskosten;

3. Besluiten om akkoord te gaan met het aanstellen van een projectbegeleider (extern, kosten totaal €5.000,- excl. BTW);

4. Besluiten om de bij de bovengenoemde besluiten behorende middelen beschikbaar te stellen, jaarlijks €4.513,-, ten laste van de post "structureel onvoorzien 2009".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Wijzigen subsidieverordening Welzijn 2006 (09 05 058).

 

Voorstel

Aanpassen artikel 9 subsidieverordening Welzijn 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Realiseren (ver-)brede basisschool Moesel (09 05 063).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van € 275.000,00 voor de realisering van de (ver-)brede basisschool Moesel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Herinrichten kruispunt Ringbaan Oost-Overweertstraat

/Heuvelweg (09 05 050).

 

Voorstel

a. Kennis nemen van de afwegingen rotondevorm.

b. Besluiten om een enkelstrooks rotonde aan te leggen, inclusief geluidswerende voorzieningen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.128.500,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Nemen van maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid op de Biest nabij de Biesterbrug (09 05 051).

 

Voorstel

Vaststellen van het voorstel om op de Biest nabij de Biesterbrug de verkeersveiligheid te vergroten en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,00.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Uitvoeren grootschalig onderhoud Stadsbrug (09 05 049).

 

Voorstel

Besluiten om een aanvullend krediet ad € 200.000 beschikbaar te stellen voor grootschalig onderhoud van de Stadsbrug.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Vaststellen prestatieverslag Sociale Zaken 2008 (09 05 048).

 

Voorstel

Kennisnemen van de terugkijk Sociale Zaken 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

16. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “1e partiële herziening Paraplubestemmingsplan Bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde en evenementen”, met bijbehorende toelichting (09 05 052).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan “1e partiële herziening

Paraplubestemmingsplan Bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde en evenementen” vast te stellen, een en ander overeenkomstig bijgaand conceptbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

17. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de aankoop van woningen in het WVG-gebied Hegstraat, Hogesteenweg en Beekstraat (09 05 053).

 

Voorstel

Voorstellen aan de gemeenteraad een aanvullend krediet van € 2.500.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van woningen binnen het WVG-gebied.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

18. 

Onderwerp

Vaststellen van de “Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2009” (09 05 054).

 

Voorstel

Vaststellen van de ‘Verordening doegroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2009’.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

19. 

Onderwerp

Vaststellen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (09 05 055).

 

Voorstel

Vaststellen van de derde herverdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 (ISV-2).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

20.

Onderwerp

Verkopen van bezit aandelen Essent NV (09 05 045).

 

Voorstel

- De wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit kenbaar maken

- Bekrachtigen van de door het College opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 1, 2 en 3 tot en met de definitieve besluitvorming door de Aandeelhoudersvergadering.

 

Besluitvorming

De fractie Weert Lokaal dient wensen en bedenkingen in, maar deze worden aangehouden en niet in stemming gebracht.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal en VVD (23 stemmen voor) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W met bijlagen

 Wensen en bedenkingen Weert Lokaal

 Geluidsfragment 1e termijn

 Geluidsfragment 2e termijn

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen integraal accommodatiebeleid (09 05 046).

 

Voorstel

De kaders van het nieuw te vormen Integraal Accommodatiebeleid (zoals omschreven in de nota "Integraal Accomodatiebeleid" en de deelnota "Eigendom, beheer en exploitatie van Brede Scholen en Multifunctionele Accommodaties") vaststellen.

 

Besluitvorming

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd en niet behandeld.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 

 

 

22.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor de herontwikkeling Roermondseweg / Moesdijk tot volwaardige PDV-locatie (09 05 067).

 

Voorstel

Besluiten om een voorbereidingskrediet te verlenen van € 100.000,- ten behoeve van de voorbereiding van dit project.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, SP, Weert Lokaal, PvdA en CDA (22 stemmen voor) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

23.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Mepro Weert III BV/Holding Meulen Bedrijven BV inzake het project Laarveld;

B.  Verstrekken van een krediet van € 4.400.000,-- inclusief

bijkomende kosten inzake de aankoop van een aantal

percelen ten behoeve van dit project;

C.  Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de notitie met 13 bijbehorende bijlagen op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur zonder eindtermijn (09 05 056).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Mepro Weert III B.V./Holding Meulen Bedrijven B.V. inzake het project Laarveld.

B. Verstrekken van een krediet van € 4.400.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen sectie W nrs. 12, 19, 87, 88, 91, 92, 102, 103, 114, 115, 351, 408, 424, 446 gezamenlijk groot ca. 14.0989 ha.

C. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de notitie met 13 bijbehorende bijlagen op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur zonder eindtermijn.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal tegen het voorstel.

Er worden door de raad geen wensen en bedenkingen geuit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

24. 

Onderwerp

A.  Kennis nemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van panden aan de Straevenweg 1/1a en 18 van Beheersmaatschappij Veredelingsindustrie Weert B.V. respectievelijk Maessen Groep B.V.;

B.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 910.000,- respectievelijk € 490.000,- (incl. notariskosten) voor de verwerving van beide percelen (09 05 057).

 

Voorstel

1. Kennis nemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom R, nummer 3119 en 3120 en R,

nummer 3168 en 3172 van Beheersmaatschappij Veredelingsindustrie Weert B.V. respectievelijk Maessengroep B.V. gelegen aan de Straevenweg 1 en 18 ten behoeve van de revitalisering van het gebied Kanaalzone I en de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Straevenweg-Houtstraat;

2. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 910.000,- respectievelijk € 490.000,- (incl. notariskosten) voor de verwerving van beide percelen.

 

Besluitvorming

Er worden door de raad geen wensen en bedenkingen geuit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 


Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

25.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(09 05 059).

a.  Brief van de heren J. Goubet en H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 2 april 2009 inzake vragen aan het college over veiligheid en parkeren rond nieuwbouw brede school Aan de Bron, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.  Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP en mevrouw M.  Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 30 april 2009 inzake vragen aan het college over nieuwbouw stadhuis, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a bespreken en vragen sub b beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Brief SP inzake veiligheid en parkeren rond Aan de Bron

 Antwoordbrief art. 40 brief SP

 Geluidsfragment agendapunt 25 a

 Brief SP en D66 inzake nieuwbouw stadhuis

 Geluidsfragment agendapunt 25 b

 

 

 

26.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 11 februari tot en met 24 maart 2009 (09 05 060).

a.  Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.  Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128.

 

Voorstel

a.    Kennisnemen van het overzicht;

b.    Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (09 05 061).
Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;
b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;
c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2009 (09 05 062).

 

Voorstel

Voornoemde overzichten voor kennisgeving aan te nemen.

 

besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht onvoorziene lasten 2009

 Overzicht begrotingsuitkomsten

 Overzicht reserves en voorzieningen 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juni 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

">